Darrers canvis normatius

Justificació d'absències per motius de salut i modificació dels supòsits de cobrament 100% en cas de baixa (incapacitat temporal)

Instruccions d'inici de curs

Canvis en el control i gestió de les baixes per incapacitat temporal

Vigilància de la salut

 

 

 Justificació d'absències per motius de salut i cobrament 100% en cas de baixa (incapacitat temporal)

 

Instrucció 1/2019 Departament d'Educació – PERSONAL DOCENT
Instrucció 1/2019 Funció Pública – PERSONAL LABORAL
Nota informativa sobre la Instrucció 1/2019 Funció Pública – PERSONAL LABORAL
Nota d'aclariment sobre les absències per malalties cròniques Funció Pública – PERSONAL LABORAL

El Departament d'Educació finalment ha modificat els documents d'organització i gestió (instruccions d'inici de curs).

Gestió del personal docent 2018-2019 Modificació 26-3-19 PERSONAL DOCENT ,  PERSONAL DE LES LLARS D'INFANTS
 PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS I PROFESSIONALS D'ATENCIÓ EDUCATIVA

 

Incapacitat temporal

S'HA PUBLICAT EL DECRET LLEI QUE PERMET COBRAR EL 100% DE LES RETRIBUCIONS EN CAS DE BAIXA PER MALALTIA.

Tot esperant que el Departament d'Educació publiqui les concrecions de l'aplicació del decret llei, a sota trobareu la informació sobre aquest tema de què disposem.

Nota informativa a l'ATRI

Aquest Decret llei entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (és d'aplicació a partir del dia 19-10-18 inclós).

Article 2 del  DECRET LLEI 
Règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal

1. Les disposicions d'aquest article s'apliquen al personal funcionari, estatutari i laboral al servei de l'Administració de la Generalitat, del Servei Català de la Salut, de l'Institut Català de la Salut i de les entitats autònomes de caràcter administratiu.
Aquest règim també s'aplica al personal funcionari i interí dels cossos al servei de l'Administració de justícia destinat a Catalunya que percep les retribucions a càrrec del pressupost de la Generalitat.
2. Al personal inclòs dins l'àmbit d'aplicació d'aquest article se li reconeixerà, en la situació d'incapacitat temporal derivada de contingències comunes i de contingències professionals, un complement de la prestació econòmica d'incapacitat temporal que garanteixi el cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes d'inici de la incapacitat temporal.
Al personal que percep les seves retribucions amb càrrec al pressupost de la Generalitat adscrit al règim especial del mutualisme administratiu de la Seguretat Social li és aplicable el mateix règim de millores de la prestació econòmica de la Seguretat Social que correspon al personal al servei de l'Administració de la Generalitat integrat en el règim general de la Seguretat Social.
Amb la publicació del Decret Llei que ho possibiliti, es deixarà sense efectes les 30 hores d’absència per motius de salut i, per tant, tornarà l’obligatorietat de passar pel metge en qualsevol tipus d’indisposició.

 

La documentació mèdica o sobre la situació personal de violència de gènere aportada per les persones interessades és confidencial, per la qual cosa l'Administració o l'organisme competent s'ha de subjectar a la normativa de protecció de dades de caràcter personal. En aquest sentit, un cop acreditat i fet constar que es compleixen els requisits per a tenir dret a l'obtenció de les millores establertes normativament, es retornarà a l'interessat la documentació aportada. Les dades mèdiques relatives als motius concrets de la incapacitat temporal no es registraran en cap base de dades. Les persones que intervenen en la tramitació del procediment de reconeixement de millores voluntàries tenen el deure de guardar secret. (És millor no donar cap informació mèdica i fer servir només els justificants d'ingrés hospitalari i d'intervenció quirúrgica sense especificar-ne la causa.)

 

Decret llei 4/2017, de 18 de juliol, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.

Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics. Disposició Addicional Sisena Vigent des del 22/03/2013 (Vegeu disposicions addicionals i transitòries.)

Decret llei I2/2012, de 25 de setembre, sobre millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes 

Decret llei 2/2013, de 19 de març, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes 

Instrucció 1/2013, per a l'aplicació de les millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del
personal al servei de l'Administració de la Generalitat I els seus organismes autònoms.

 

Instruccions d'inici de curs

Accés als documents d'organització i gestió del curs 2019-20 a través de la Intranet del Departament d'Educació (cal codi Atri)

 

 

Canvis en el control i gestió de les baixes per incapacitat temporal

L'1 de desembre del 2015 ha entrat en vigor el Reial decret 625/2014 del 18 de juliol, desenvolupat en l’Ordre ESS/1187/2015 de juny (BOE 26/6/2015). Els principals canvis que comporta pel que fa a les incapacitats temporals de màxim de 365 dies són els tràmits que el mateix metge o metgessa o l’empresa han de fer.

Aquests canvis afecten el personal següent:

  • Personal laboral
  • Interins/es
  • Funcionaris d’FP que estan al règim de SS

Aquests canvis NO afecten:

  • Funcionaris/es de carrera que estan a Muface (tinguin mútua o SS)

  • Nous funcionaris/es de carrera a partir de l’1/1/2011 que estan a Muface, tot i tenir la jubilació per SS

Les taules per calcular la durada d’una baixa inclouen ara tres variables: diagnòstic, tipus de feina i edat del treballador/a. Són orientatives, seran revisades periòdicament per l’INSS i queda a discreció del metge o metgessa el criteri final.
Segons la previsió de durada de la malaltia, s’estableixen diferents trams per a la tramitació d’altes i baixes.

Cal recordar que les persones que hagin cursat baixa abans de l’1 de desembre no es veuran afectades per aquest nou decret i, per tant, seguiran els procediments de baixa anteriors. 

En els annexos de l’Ordre podeu trobar els nous formularis, tant per als treballadors/es com per a l’empresa. En els formularis de l’empresa no hi surt el codi de malaltia o diagnòstic, amb la qual cosa es compleix la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal. 

USTEC-STEs ha fet una petició a Muface perquè segueixi els mateixos criteris i preservi el dret a la intimitat de tots els treballadors i treballadores.

 

Vigilància de salut

Resolución ENS/163/2015, de 2 de febrero, por la que se da publicidad a la encomienda de gestión del Departamento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña al Instituto Catalán de la Salud para llevar a cabo actividades en vigilancia de la salud.