NORMATIVA BORSA 21-22
RESOLUCIÓ EDU/2194/2021, de 12 de juliol, per la qual s’obre convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació.

RESOLUCIÓ EDU/2182/2021, de 9 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació.

Resolució de 20 de maig de 2021, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen les bases per a l’actualització i modificació de les dades de les persones que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2021-2022.

RESOLUCIÓ EDU/202/2021, de 28 de gener, per la qual es modifica la Resolució EDU/2637/2020, de 23 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions sobre el curs d’iniciació, el període de prova inicial i la prova d’idoneïtat del personal interí docent.

RESOLUCIÓ EDU/2637/2020, de 23 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions sobre el curs d’iniciació, el període de prova inicial i la prova d’idoneïtat del personal interí docent.

 

NOVA OBERTURA D’INSCRIPCIÓ A LA BORSA 

Presentació de sol·licituds: del 16 de juliol de 2021 al 15 de febrer de 2022

 • Legislació:
  – RESOLUCIÓ EDU/2194/2021, de 12 de juliol, per la qual s’obre convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació.
  – Mitjançant la Resolució EDU/2182/2021, de 9 de juliol, s’aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació

Requisits

Documentació per acreditar els requisits

 

Cossos i especialitats convocats

Especialitats obertes a la borsa

Accés a la consulta

La convocatòria roman oberta durant el curs escolar fins el 15 de febrer de 2022.

La llista d’especialitats dels cossos docents que requereixen disposar de candidats a cadascun dels serveis territorials, es fa pública al web del Departament d’Educació i dels serveis territorials. La llista d’especialitats per a les quals s’accepten sol·licituds a cadascun dels serveis territorials pot ser modificada els dies 1 i 15 de cada mes segons les necessitats que es produeixin. En el cas que aquests dies siguin inhàbils a la seu d’un dels serveis territorials, el termini s’entén prorrogat al dia hàbil següent.

 

Presentació de la sol·licitud

La sol·licitud s’ha de formalitzar mitjançant procediment telemàtic a través del web del Departament d’Educació. S’hi ha d’accedir amb un codi d’usuari i contrasenya i emplenar d’acord amb les instruccions que van apareixent en l’aplicació.

Per tal de fer el seguiment del procediment d’accés, les persones candidates han de consultar l’aplicació i comprovar l’estat de la seva sol·licitud. Amb aquesta consulta també s’obté informació sobre la documentació acreditativa dels requisits o mèrits que, si s’escau, estiguin pendents d’acreditació.

Web del Departament

 

NOMENAMENTS TELEMÀTICS

A partir de l’inici del període lectiu, el 13 de setembre, els nomenaments telemàtics es duen a terme els dilluns, dimecres i divendres de cada setmana

Funcionament de les adjudicacions de places
Primera vacant o substitució
Funcionament de les adjudicacions de places:

Tota la informació sobre el funcionament de l’adjudicació de places es troba a les pàgines web dels serveis territorials (ST) i del Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) sol·licitats com a preferents.

Heu de:

 1. Consultar els dies d’adjudicació i franja horària de connexió a la web del servei territorial sol·licitat com a preferent.
 1. El dia de l’adjudicació, generalment abans de les 11 h, es pot consultar la llista de personal convocat a les adjudicacions (per especialitat i per número d’ordre i priorització de les especialitats). Enllaç a la pàgina del personal convocat a les adjudicacions
 2. Les persones a les quals s’assigna una vacant o una substitució, durant la franja horària indicada, l’han d’acceptar en línia a l’aplicació de l’apartat Acceptació/finalització de l’adjudicació i han de desar la credencial (PDF) que aquesta genera. Enllaç a la pàgina d’acceptació/finalització de l’adjudicació
  A més a més, aquestes persones reben un SMS i un missatge de correu electrònic.
 3. El primer dia lectiu després de l’adjudicació o el dia d’inici de la substitució (si és posterior a l’adjudicació), cal presentar-se al centre i adjuntar la credencial generada anteriorment.

Si no s’accepta la proposta d’adjudicació, cal indicar-ho a l’apartat Acceptació / finalització de l’adjudicació. Llevat que s’al·legui un motiu justificat (i acreditat amb documentació als ST corresponents o al CEB) el rebuig de la proposta comporta un nou número de barem per aquest curs escolar.

A l’apartat Consulta global de resultats (darrera adjudicació) es pot saber el resultat de les adjudicacions.

Informació extreta de la web del Departament (31.08.21) <https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/borsa-docents/borsa-curs/nomenaments-telematics/>.

 

Primera vacant o substitució:

Quan s’obté una vacant o una substitució per primera vegada, s’ha de lliurar la credencial a la direcció del centre educatiu adjudicat el dia de la incorporació al lloc de treball, juntament amb els documents següents:

 1. Còpia del document d’afiliació a la Seguretat Social (número de la Seguretat Social, si no heu treballat abans, o número d’afiliació si heu treballat anteriorment). Aquest codi és de 12 xifres numèriques:
  • Si no heu treballat abans i no el teniu, cal que demaneu el número de la Seguretat Social a la Tresoreria General de la Seguretat Social i presentar el document.
  • Si heu treballat abans, podeu presentar qualsevol document relacionat on consti el número d’afiliació (nòmina, vida laboral, etc.)
 2. Full de dades bancàries.

Paral·lelament, s’ha d’enviar o presentar als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona, indicant a l’assumpte que es tracta de documentació per al primer nomenament, la documentació següent:

 1. Còpia del DNI o NIE.
 2. Declaració responsable de no patir cap malaltia ni estar afectat/ada per una limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions docents (no es necessari presentar-la en el cas de les persones que han accedit a la borsa en la darrera convocatòria).
 3. Comunicació de dades familiars i personals a efectes de càlcul de la retenció a compte de l’IRPF, document de l’IRPF.
 4. Declaració jurada o promesa de no estar afectat/da pel règim d’incompatibilitats, o bé sol·licitud de compatibilitat juntament amb la documentació justificativa
 5. Declaració jurada o promesa de no estar inhabilitat per treballar a l’Administració publica.

Aquests documents s’han de presentar en el termini màxim de 10 dies naturals.

Aquesta documentació la podeu enviar per registre electrònic o bé presentar-la per registre presencial. En cas d’enviar-la per registre electrònic (petició genèrica), heu d’indicar l’assumpte que és documentació per al primer nomenament, i heu d’enviar també la Declaració responsable d’autenticitat de les còpies dels documents complementaris que s’han presentat telemàticament per a l’expedient personal. Atès que la petició genèrica té un límit de 5 Mb per petició, és possible que hagueu d’adjuntar els fitxers comprimits o bé presentar més d’una petició.

Per presentar la documentació per registre presencial, heu de sol·licitar cita prèvia (seleccioneu “Educació” i després “Registre Administratiu”).

Informació extreta de la web del Departament (20.08.21) <https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/borsa-docents/borsa-curs/nomenaments-telematics/>.


A partir de l’1 de setembre de 2021, els nomenaments telemàtics són ordinaris. Els nomenaments telemàtics previstos abans de l’inici del període lectiu són els dies següents:

 • Dimecres, 1 de setembre
 • Divendres, 3 de setembre
 • Dimecres, 8 de setembre

Curs 21-22: Nomenaments de finals d’agost. 

Nomenaments per a l’adjudicació de vacants i substitucions de llocs de treball específics (d’àmbit d’ensenyament secundari en centres de formació de persones adultes)

Per adjudicar les vacants pendents d’assignació entre el professorat inscrit a la borsa de personal interí docent, els serveis territorials del Departament d’Educació i el Consorci d’Educació de Barcelona faran actes de nomenament telemàtics els dies 26 i 27 d’agost de 2021.

S’estableixen les franges horàries de connexió des del web següents per acceptar la plaça assignada:

26 d’agost, de les 10 a les 11.30 hores

27 d’agost, de les 10 a les 11.30 hores

El 19 d’agost, els serveis territorials del Departament d’Educació i el Consorci d’Educació de Barcelona publicaran a la seva pàgina web (Personal docent | Nomenaments telemàtics | Adjudicacions de difícil cobertura) les vacants a cobrir de llocs de treball específics d’àmbit d’ensenyament secundari en centres de formació de persones adultes, i obriran un termini de 48 hores perquè les persones interessades es posin en contacte amb el personal de la Secció de Personal Docent dels serveis territorials corresponents o del onsorci d’Educació de Barcelona.

Web del Departament

 

 

 

ADJUDICACIONS DE DIFÍCIL COBERTURA

Són per cobrir substitucions/vacants:

– llocs de característiques especials (aules hospitalàries, centres penitenciaris, atenció domiciliaria…..)

– a serveis educatius

– a centres de màxima complexitat (CMC) per llocs no ordinaris.

– com a conseqüència de la no-acceptació o per manca de candidats (en 2 nomenaments telemàtics)

– centres de formació de persones adultes. Calen requisits específics regulats a la base 3.4 de la Resolució EDU/1051/2020, que regula els àmbits dels centres d’adults.

El procediment per als llocs de difícil cobertura es pot resumir en aquests passos:

 • El ST fa públic el lloc que s’ha de cobrir tot indicant l’especialitat, o habilitats específiques, o característiques, o el perfil que es requereix
 • S’obre un termini de 48 hores perquè les persones interessades facin arribar la seva petició al ST corresponent. Hi poden participar candidats de qualsevol ST.
 • S’adjudica el lloc. En el supòsit de concurrència de més d’un candidat han de tenir prioritat les persones que tenen demanat aquell ST com a preferent, l’especialitat demanada i el número d’ordre més baix.
 • El ST publica el resultat de l’adjudicació tot especificant la plaça donada, i el nom i el número de barem de la persona a qui s’ha assignat el lloc de treball.

 

Webs dels serveis territorials i del Consorci d’Educació de Barcelona:

Baix llobregat: https://educacio.gencat.cat/ca/departament/serveis-territorials/baix-llobregat/personal-docent/nomenaments-telematics/dificil-cobertura/

Barcelona comarques: https://educacio.gencat.cat/ca/departament/serveis-territorials/barcelona-comarques/personal-docent/nomenaments-telematics/dificil-cobertura/

Catalunya central: https://educacio.gencat.cat/ca/departament/serveis-territorials/catalunya-central/personal-docent/nomenaments-telematics/dificil-cobertura/

Girona: https://educacio.gencat.cat/ca/departament/serveis-territorials/girona/personal-docent/nomenaments-telematics/dificil-cobertura/

Lleida: https://educacio.gencat.cat/ca/departament/serveis-territorials/lleida/personal-docent/nomenaments-telematics/dificil-cobertura/

Maresme-Vallès oriental: https://educacio.gencat.cat/ca/departament/serveis-territorials/maresme-valles-oriental/personal-docent/nomenaments-telematics/dificil-cobertura/

Tarragona: https://educacio.gencat.cat/ca/departament/serveis-territorials/tarragona/personal-docent/nomenaments-telematics/dificil-cobertura/

Terres de l’Ebre: https://educacio.gencat.cat/ca/departament/serveis-territorials/terres-ebre/personal-docent/nomenaments-telematics/dificil-cobertura/

Vallès occidental: https://educacio.gencat.cat/ca/departament/serveis-territorials/valles-occidental/personal-docent/nomenaments-telematics/dificil-cobertura/

Consorci d’Educació de Barcelona: https://www.edubcn.cat/ca/professorat_i_pas/seleccio_rrhh/dificil_cobertura

 

 

 

MODIFICACIÓ DE DADES QUE CONSTEN A LA BORSA DE TREBALL (30/06/21 publicat a la web del Departament)

Accés a l’aplicatiu

Terminis previstos:

Modificació de dades de la borsa:

 • del 13 al 20 de setembre de 2021
 • del 15 al 22 de novembre de 2021
 • del 24 al 31 de gener de 2022 i
 • del 21 al 28 de març de 2022, i, si escau, altres períodes amb caràcter excepcional.Durant aquests terminis, les persones que formen part de la borsa i les persones que han participat en la convocatòria d’accés a la borsa oberta el 16 de juliol, podran modificar les dades que consten a la borsa.

Durant aquests terminis, les persones que formen part de la borsa i les persones que han participat en la convocatòria d’accés a la borsa oberta el 16 de juliol, podran modificar les dades que consten a la borsa.


Per al curs 2021-2022 no es demana la manifestació de la continuïtat a les persones de les borsa de treball que no han prestat serveis. Però les persones de la borsa de treball que durant el curs actual, 2020-2021, haurien d’haver manifestat la seva conformitat per continuar formant-ne part i no ho han fet, si no ho fan abans del 31 de maig 2021, deixaran de formar part de la borsa a partir del curs 2021-2022.

El número d’ordre de la borsa de treball 2021-2022 és definitiu.

Amb motiu de la covid-19, en cas que necessiteu incorporar nova documentació al vostre expedient, la podeu escanejar i enviar per via telemàtica al servei territorial preferent o al Consorci d’Educació de Barcelona a través del registre electrònic (petició genèrica), sense necessitat que sigui compulsada. En aquest cas, haureu d’enviar juntament, la Declaració responsable d’autenticitat de les còpies dels documents complementaris que s’han presentat telemàticament per a l’expedient personal.
Atès que la petició genèrica té un límit de 5 Mb per petició, és possible que hagueu d’adjuntar els fitxers comprimits o bé presentar més d’una petició.

Borsa definitiva: segona quinzena de juny de 2021
Modificació de dades de la borsa: del 21 al 31 de maig de 2021

Del 21 al 31 de maig de 2021, les persones interessades poden modificar les dades de la borsa del curs 2021-2022. Aquestes modificacions tindran efectes a partir del 25 d’agost de 2021 i es tindran en compte per als nomenaments que es facin durant el curs 2021-2022.

 

 

 

 

 

AUTOGESTIÓ DE LA DISPONIBILITAT PER AL CURS 2021-2022

Sol·licitud de no disponibilitat

Durant el curs, les persones poden sol·licitar la no disponibilitat en qualsevol moment. Les dates d’inici i final de la no disponibilitat són les que s’indiquin a la sol·licitud i, en qualsevol cas, els efectes són sempre a partir de l’endemà de la seva tramitació. La data de finalització de la no disponibilitat no és obligatori informar-la. En cas que no s’indiqui una data fi a la sol·licitud, la persona no estarà disponible fins que la indiqui. Únicament es pot sol·licitar un període de no disponibilitat i fins que aquest no finalitzi no se’n pot demanar un altre.

Durant el període de no disponibilitat les persones interessades mantenen el número d’ordre de la borsa de personal interí docent, sense que aquest temps computi com a temps de serveis prestats.


Les persones que no vulguin obtenir un nomenament per al curs 2021-2022 ho han de sol·licitar mitjançant l’aplicació d’autogestió de la disponibilitat com a molt tard el 30 de juny. Les persones que estiguin treballant ho han de sol·licitar entre el dia 9 de juny i el 30 de juny. Aquesta aplicació romandrà tancada de l’1 al 25 de juliol de 2021 i durant aquest període no es podrà autogestionar la disponibilitat.

Les persones que hagin demanat la no disponibilitat no poden obtenir destinació en el procés d’adjudicació de destinacions provisionals.

 

 

CURS D’INICIACIÓ, PERÍODE DE PROVA INICIAL I PROVA D’IDONEÏTAT

 • Període de prova inicial del personal interí (quatre primers mesos)
  El professorat substitut o interí novell, a partir de la primera incorporació a la docència en un centre o servei educatiu, ha de superar un període de prova inicial durant, com a màxim, els quatre primers mesos d’exercici efectiu de docència.El període de prova comprèn els diferents nomenaments que, fins a completar el període màxim esmentat,  el personal interí o substitut docent i ha de ser avaluat quan la permanència en el mateix centre o servei educatiu sigui com a mínim d’un mes.
 • Curs d’iniciació del personal interí

RESOLUCIÓ EDU/202/2021, de 28 de gener

Annex 1 Curs d’iniciació a la tasca docent

“1.1. Durant el primer curs en què obtingui un nomenament d’interinatge o substitució per a tot un curs escolar en un mateix centre docent, el personal docent ha de seguir un curs d’iniciació a la tasca docent en centres públics per desenvolupar correctament les funcions docents.
A aquest efecte, s’entén que ha estat nomenat per a tot el curs el personal docent que hagi obtingut un o més nomenaments en el mateix centre, amb efectes entre l’1 de setembre i l’inici del període lectiu i fins al final del curs, i sempre que la dedicació del nomenament o la suma de la dedicació dels diferents nomenaments sigui, com a mínim, de mitja jornada.
Aquest curs consta d’una fase de formació i una fase de tutoria.
Els serveis territorials han de comunicar a les persones afectades l’obligació de realitzar el curs d’iniciació a la tasca docent, un cop hagin estat nomenades.”

“1.2 Sense perjudici del que estableix el punt 4.4.4, està exempt de realitzar el curs d’iniciació el personal docent que tingui una experiència docent prèvia en els ensenyaments reglats de nivell no universitari de dotze mesos o més en els darrers tres cursos escolars, així com les persones que hagin estat seleccionades en un procés selectiu d’ingrés a la funció pública docent, mentre no siguin nomenades persones funcionàries en pràctiques.”

24/11/20 Informació sobre l’avaluació interins novells

18/11/20 Comunicat Avaluació interins novells. USTEC-STEs (IAC) vam denunciar la modificació de la normativa. Gràcies a la pressió exercida a la Mesa Sectorial de dimecres 18 de novembre, hem aconseguit que l’administració faci una modificació, i per tant, tornar a l’exempció del curs iniciació interins novells amb dotze mesos o més en ensenyaments reglats en els darrers tres cursos escolars tant a pública, pública fora Catalunya com privada. Els recursos que han rebut els aniran responent, i des de ST es farà arribar noves instruccions als centres educatius.

 

Inscripció al curs de formació específic per a professorat interí novell. Edició 2020-2021: del 30 de novembre a l’11 de desembre. 
Enllaç al web del Departament. 

 • Prova d’idoneïtat.
  Les persones que han estat excloses de la borsa de treball del personal interí docent, com a conseqüència d’un expedient contradictori no disciplinari que conclou la manca evident de capacitat per a la docència, o per no haver superat el període de prova inicial, i sol·licitin reincorporar-se després que hagi transcorregut un curs des de la seva exclusió, han de superar una prova d’idoneïtat prèvia a l’inici del període de tutoria.

 

Enllaç a la normativa

Més informació

Enllaç al web del Departament

 

 

LLISTA PROVISIONAL DEL NÚMERO DE BAREM SEGONS SERVEIS PRESTATS (CÒMPUT EN ANYS, MESOS I DIES)

Com saber si el teu número provisional és el correcte (i per tant, si has de fer una reclamació)?
Posem per cas que tens un 7.892 de número d’ordre provisional, així com 11 anys, 12 mesos i 13 dies treballats (segons consta al teu aplicatiu).
Per saber si és correcte, o no, hauràs de mirar a la graella de sota, el número immediatament inferior (7000) i el superior (8000) al teu: En concret, trobem el 7.000 (12 anys, 7 mesos i 19 dies treballats) i el 8.000 (11 anys, 10 mesos i 1 dia).
Podem constatar, llavors que 11 anys, 12 mesos i 13 dies (el meu número en particular) es troben en la franja compresa entre 12 anys, 7 mesos i 19 dies treballats i entre 11 anys, 10 mesos i 1 dia, amb la qual cosa, veiem que és correcte.
També és important revisar que a l’expedient, a temps treballat, apareguin tots els nomenaments que has fet (i que els han contat correctament), ja que si aparegués menys temps treballat del real, tindries, conseqüentment un número provisional pitjor (és a dir, més alt).

Bloc 1. Persones que han treballat:

Número provisional Anys treballats Mesos treballats Dies treballats
1 39 1 21
500 25 6 29
1000 21 7 7
1500 19 3 5
2000 17 11 12
2500 17 0 0
3000 16 2 29
4000 14 11 12
5000 14 1 26
6000 13 4 27
7000 12 7 19
8000 11 10 1
9000 11 0 3
10000 10 1 25
11000 9 2 13
12000 8 1 29
13000 7 0 28
14000 6 5 4
15000 5 11 0
16000 5 6 19
17000 5 1 22
18000 4 10 5
19000 4 6 7
20000 4 2 4
21000 3 11 18
22000 3 9 24
23000 3 7 21
24000 3 4 27
25000 3 2 0
26000 2 11 14
27000 2 9 15
28000 2 6 28
29000 2 3 22
30000 2 1 5
31000 1 11 12
32000 1 9 17
33000 1 7 17
34000 1 4 26
35000 1 2 8
36000 1 0 0
37000 0 11 8
38000 0 9 25
39000 0 9 15
40000 0 9 1
41000 0 8 10
42000 0 7 15
43000 0 6 10
44000 0 5 5
45000 0 4 6
46000 0 2 29
47000 0 1 23
48000 0 0 17
49000 0 0 2

 

L’últim número del bloc 1, és el 55111, amb 1 dia treballat.

En cas que no es tinguin serveis prestats, el número es comprès entre el 55160 i el 60000.

Al bloc 2, tenim des del 60001 fins al 80018.

Us recoderm que les persones aprovades no seleccionades que ja formen part de la borsa de treball de personal interí docent, si tenen un número de barem inferior a 55.160, mantenen el número que tinguin assignat, i si és superior a 60.000 es col·loquen en la franja del 55.160 i el 60.000.