Informació anterior- Borsa

 

 

 

CURS 2020-2021
 

Normativa Borsa 20-21

Consulta de dades: Accés a l'aplicació del Departament

Consulta les titulacions per impartir un ensenyament. Accés a la consulta per cos i especialitat.

Consulta dels ensenyaments que es poden impartir. Accés a la consulta per titulació.

Accés a la borsa de les persones no seleccionades en el procés selectiu d'oposicions.

Llista de persones admeses i excloses (convocatòria juliol 2020).

Funcionament de l'adjudicació de places

Primera vacant o substitució

Dates de nomenaments telemàtics

Modificació de dades que consten a la borsa de treball

Autogestió de la disponibilitat

Personal interí novell: Curs d'iniciació, període de prova inicial i prova d'idoneïtat

Codis de les especialitats

Màster de formació del professorat

Perfils professionals

Proposta USTEC·STEs funcionament borsa substitucions

 


 

NORMATIVA BORSA 20-21

RESOLUCIÓ EDU/202/2021, de 28 de gener, per la qual es modifica la Resolució EDU/2637/2020, de 23 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions sobre el curs d'iniciació, el període de prova inicial i la prova d'idoneïtat del personal interí docent.

RESOLUCIÓ EDU/2637/2020, de 23 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions sobre el curs d'iniciació, el període de prova inicial i la prova d'idoneïtat del personal interí docent.

RESOLUCIÓ EDU/1792/2020, de 20 de juliol, per la qual s'obre convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació

Resolució de modificació de la Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2020-2021

Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades de les persones que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2020-2021

Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2020-2021

RESOLUCIÓ EDU/720/2019, de 21 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació.


 

 

LLISTA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES A LA BORSA (convocatòria juliol 2020)

 • Llista definitiva de persones admeses i excloses: 8 d'abril de 2021 Podeu consultar el número definitiu de la borsa segons els mèrits presentats.

Accés a l'aplicatiu

 • Llista provisional de persones admeses i excloses: Es poden presentar reclamacions del 10 al 19 de març de 2021, ambdós inclosos.

Les reclamacions s'han de presentar preferentment de forma telemàtica, mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat.

Les sol·licituds s'han d'entrar indicant com a ens destinatari el Departament (especificant els serveis territorials), el tema i el subtema —Departament: Educació; Serveis territorials: el demanat a la sol·licitud d’inscripció a la borsa; Tema: Educació i formació; Subtema: Docents—.

També es poden presentar presencialment al registre dels serveis territorials de l'àmbit territorial corresponent, o a qualsevol registre dels que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 

 

ACCÉS A LA BORSA DE LES PERSONES NO SELECCIONADES EN EL PROCÉS SELECTIU D'OPOSICIONS

Accés a la consulta (disponible a partir del 20 d'abril de 2021)

Les persones que han superat la fase d'oposició en el procediment selectiu d'accés als cossos docents, que no han estat seleccionades, que no formen part de la borsa de treball de personal interí docent, s'hi incorporen automàticament.


En el cas que aquestes persones no tinguin serveis prestats, el número de barem que se'ls assigna a la borsa és el comprès entre el 55.160 i el 60.000

Els serveis territorials corresponents es posaran en contacte amb les persones interessades per tal que manifestin les seves preferències a la borsa.

Així mateix, les persones aprovades no seleccionades que ja formen part de la borsa de treball de personal interí docent, si tenen un número de barem inferior a 55.160, mantenen el número que tinguin assignat, i si és superior a 60.000 es col·loquen en la franja del 55.160 i el 60.000.

La documentació que han de presentar les persones que no han estat seleccionades en el procediment d'accés al cos docent corresponent, que no formen part de la borsa de treball de personal interí docent, si en volen formar part la trobareu a la web del Departament. Termini del 21 d'abril al 3 de maig de 2021, ambdós inclosos. 

FUNCIONAMENT DE L'ADJUDICACIÓ DE PLACES

Cal consultar a les pàgines web dels serveis territorials (ST) i del Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) sol·licitats com a preferents:

 1. Els dies d'adjudicació i franja horària de connexió
 2. El dia de l'adjudicació, generalment abans de les 11 h, es pot consultar la llista de personal convocat a les adjudicacions (per especialitat i per número d'ordre i priorització de les especialitats).
 3. Les persones a les quals s'assigna una vacant o una substitució, durant la franja horària indicada, l'han d'acceptar en línia a l'aplicació de l'apartat Acceptació/finalització de l'adjudicació i han de desar la credencial (PDF) que aquesta genera.
  A més a més, aquestes persones reben un SMS i un missatge de correu electrònic.
 4. El primer dia lectiu després de l'adjudicació o el dia d'inici de la substitució (si és posterior a l'adjudicació), cal posar-se en contacte amb el centre a través del correu electrònic, adjuntant la credencial generada anteriorment. Trobareu el correu del centre en el Mapa escolar.

Si no s'accepta la proposta d'adjudicació, cal indicar-ho a l'apartat Acceptació / finalització de l'adjudicació. Llevat que s'al·legui un motiu justificat (i acreditat amb documentació als ST corresponents o al CEB) el rebuig de la proposta comporta un nou número de barem per aquest curs escolar.

A l'apartat Consulta global de resultats (darrera adjudicació) es pot saber el resultat de les adjudicacions.


Accés a l'aplicatiu per l'Acceptació / Finalització del nomenament
 

 • Acceptació de l'adjudicació

Un cop acceptat el nomenament s'ha de desar la credencial i fer-la arribar al centre corresponent a través del correu electrònic. Podeu  trobar el correu electrònic corresponent al centre en l'adreça http://mapaescolar.gencat.cat/

La nòmina del mes en curs es tanca al voltant del dia 18, per tant els nomenaments posteriors a dita data es retribuiran al mes següent.

Les vacants o substitucions adjudicades s'han d'acceptar dins de la franja horària de connexió indicada en la web del servei territorial
 

 • Finalització de la vacant o de la substitució:

La direcció del centre docent ha de comunicar per correu electrònic a la persona interina o substituta la finalització de la vacant o substitució per incorporació del titular del lloc de treball i adjuntarà credencial.

El primer dia lectiu posterior a la data de cessament (abans de les 10 h) la persona interina o substituta ha d'accedir de nou a l'aplicació de l'apartat Acceptació / finalització de l'adjudicació per quedar disponible de nou.

A més, ha de reenviar el correu electrònic amb la comunicació que ha fet el centre docent de finalització de la substitució, adjuntant la credencial, al correu electrònic dels serveis territorials que correspongui.

Si la incorporació del titular es produeix dimecres, per exemple, i no se'n té constància fins aquest mateix dia, la persona substituta ho ha de comunicar el mateix dimecres, si és que vol prendre part en el proper procés d'adjudicació.

 


Informació extreta de la web del Departament d'Educació (Inici / Serveis / Borsa de treball de personal ... / Borsa del curs 2020-2021 / Nomenaments telemàtics) 


 

 

PRIMERA VACANT O SUBSTITUCIÓ

Quan s'obté una vacant o una substitució per primera vegada, s'ha d'enviar la documentació següent a la Secció de Gestió de Personal Docent dels serveis territorials corresponents:

 1. Una còpia del DNI;
 2. Una còpia del document d'afiliació a la Seguretat Social (número de la Seguretat Social -si no s'ha treballat abans- o número d'afiliació -si s'ha estat treballant anteriorment-). Aquest codi és de 12 xifres numèriques:
  • Si no heu treballat abans i no el teniu, cal que demaneu el número de la Seguretat Social a la Tresoreria de la Seguretat Social i presentar el document.
  • Si heu treballat abans, qualsevol, document relacionat on consti el número d'afiliació (nòmina, vida laboral etc.).
 3. Un certificat mèdic original que indiqui que no es té cap malaltia ni cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i lloc de treball que s'ha d'ocupar. No cal que sigui l'imprès oficial (les persones que han entrat a la borsa en la darrera convocatòria no han de tornar a presentar el certificat mèdic);
 4. L'imprès que fa referència a les dades bancàries;
 5. L'imprès corresponent a la retenció del rendiment del treball personal (IRPF);
 6. Una còpia del llibre de família (si escau)
 7. La declaració jurada o promesa de no estar afectat pel règim d'incompatibilitat;
 8. La sol·licitud de compatibilitat (si escau).
 9. La declaració jurada o promesa de no estar inhabilitat per treballar a l'Administració.

Aquests documents s'han de presentar en el termini màxim de 10 dies naturals, a través del registre electrònic (petició genèrica*).

* Cal adjuntar un únic arxiu .pdf amb tots els documents degudament emplenats i signats.

Informació extreta de la web del Departament d'Educació (Inici / Serveis / Borsa de treball de personal ... / Borsa del curs 2020-2021 / Nomenaments telemàtics) <http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/borsa-docents/borsa-curs-2020-2021/nomenaments-telematics/>.


 

 

 

DATES NOMENAMENTS TELEMÀTICS

El darrer dia de nomenaments telemàtics de substituts i interins docents abans de les vacances de Setmana Santa serà el divendres 19 de març, i el primer dia de nomenaments després de les vacances serà el dimecres 7 d’abril, per incorporar-se el 8 d’abril.

Comunicat (22/09/20):  Més dies de nomenaments telemàtics a la setmana

 

 • Últim dia de nomenaments telemàtics del mes de desembre: dilluns14.
 • Primer dia de nomenaments telemàtics del mes de gener: divendres 8.

Durant els períodes lectius del curs, els nomenaments telemàtics ordinaris a partir del 28 de setembre de 2020 es duen a terme els dilluns, dimecres i divendres de cada setmana.

Consulteu la franja horària de connexió a l'apartat "Dies d'adjudicació i franja horària" dels webs dels serveis territorials corresponents.

 


Informació per al curs 2020-2021 (actualitzat el 08/09/20)

Durant els períodes lectius del curs, els nomenaments telemàtics ordinaris es duen a terme els dimarts i els divendres de cada setmana. També es fa un nomenament telemàtic el dia 10 de setembre.

El dia 10 de setembre, abans de les 10 h, es publica a l'apartat Personal convocat a les adjudicacions, dels webs dels serveis territorials o del Consorci, el número d'ordre del personal convocat.

Per conèixer el resultat de l'adjudicació cal accedir a l'apartat Consulta global de resultats (darrera adjudicació). Per entrar a l'aplicació cal identificar-se amb el codi d'usuari de la XTEC o amb el codi del registre d'usuari temporal que facilita el sistema.

A més a més, les persones a qui s'assigna un nomenament reben un missatge de text (SMS) i un missatge de correu electrònic amb la notificació.

Durant la franja horària de connexió establerta, a l'apartat Dies d'adjudicació i franja horària de connexió (a l'apartat Acceptació/finalització de l'adjudicació), la persona substituta ha d'acceptar o refusar l'adjudicació proposada.

Per accedir a l'aplicació cal identificar-se amb el codi d'usuari de la XTEC o amb el codi del registre d'usuari temporal que facilita el sistema.

El dia 10 de setembre, les franges horàries de connexió, per serveis territorials, són les següents:

De 10 a 11.30 h

Consorci d'Educació de Barcelona
Serveis Territorials al Baix Llobregat
Serveis Territorials a Tarragona
Serveis Territorials al Maresme - Vallès Oriental
Serveis Territorials a Girona

De 12 a 13.30 h

Serveis Territorials a Barcelona Comarques
Serveis Territorials a Lleida
Serveis Territorials a Catalunya Central
Serveis Territorials al Vallès Occidental
Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

 

Informació del web del Departament


Els primers dies de nomenaments telemàtics del mes de setembre de 2020: són el 3 i el 4 depenent del vostre servei territorial preferent. Webs de les àrees territorials

 • La informació detallada del procediment es troba a les pàgines web dels serveis territorials sol·licitats com a preferents i a la del Consorci d'Educació de Barcelona.
 • Els dies 3 i 4 de setembre, abans de les 10 h, es publica el número d'ordre del personal convocat a l'apartat dels webs dels serveis territorials i del CEB Personal convocat a les adjudicacions.
 • Per conèixer el resultat de l'adjudicació cal accedir a l'apartat Consulta global de resultats (darrera adjudicació). Per entrar a l'aplicació cal identificar-se amb el codi d'usuari de la XTEC o amb el codi del registre d'usuari temporal que facilita el sistema. A més a més, les persones a qui s'assigna una dotació de reforç o una substitució reben un missatge de text (SMS) i un missatge de correu electrònic amb la notificació.
 • Durant la franja horària de connexió establerta, a l'apartat Dies d'adjudicació i franja horària de connexió (a l'apartat Acceptació/finalització de l'adjudicació), la persona que ha obtingut una adjudicació ha d'acceptar-la o refusar-la. Per accedir a l'aplicació cal identificar-se amb el codi d'usuari de la XTEC o amb el codi del registre d'usuari temporal que facilita el sistema.

Les franges horàries de connexió, per serveis territorials, són les següents:

3 de setembre

De 10 a 11.30 h

 • Consorci d'Educació de Barcelona
 • Serveis Territorials al Baix Llobregat
 • Serveis Territorials a Tarragona

De 12 a 13.30 h

 • Serveis Territorials a Lleida
 • Serveis Territorials a Catalunya Central

4 de setembre

De 10 a 11.30 h

 • Serveis Territorials al Maresme - Vallès Oriental
 • Serveis Territorials a Girona
 • Serveis Territorials a Barcelona Comarques

De 12 a 13.30 h

 • Serveis Territorials al Vallès Occidental
 • Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

Curs 20-21: Nomenaments de finals d'agost i principis de setembre


Entre el 26 d'agost i el 4 de setembre de 2020, els serveis territorials del Departament d’Educació i el Consorci d'Educació de Barcelona realitzaran els actes de nomenament necessaris per adjudicar, entre el professorat que forma part de la borsa de personal interí docent, les vacants, dotacions de reforç i substitucions que estiguin pendents d’assignació. Les dotacions de reforç s’adjudiquen per fer front a l’emergència educativa causada per la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Per adjudicar les vacants que hi ha pendents d’assignació entre el professorat inscrit a la borsa de personal interí docent, els serveis territorials del Departament d'Educació i el Consorci d'Educació de Barcelona faran actes de nomenament telemàtics els dies 27 i 28 d'agost de 2020.

 

 • La informació detallada del procediment es troba al web dels serveis territorials sol·licitats com a preferents i del Consorci d'Educació de Barcelona.
 • El 27 i 28 d'agost, abans de les 10 hores, es publicarà el número d'ordre del personal convocat als actes de nomenament a l'apartat Personal convocat a les adjudicacions.
 • Per saber el resultat de l'adjudicació cal accedir a l'apartat Consulta global de resultats (darrera adjudicació). Per entrar a l'aplicació, cal identificar-se amb el codi d'usuari de la XTEC o, si no se'n té, amb el codi del registre d'usuari temporal que facilita el mateix sistema.
 • Complementàriament, les persones a les quals s'assigna una vacant reben un missatge de text (SMS) i un missatge de correu electrònic amb aquesta indicació.
 • Dins de la franja horària de connexió que s'estableix a l'apartat Dies d'adjudicació i franja horària de connexió, la persona que té assignada una vacant, ha d'acceptar o refusar l'adjudicació proposada a l'apartat Acceptació/finalització de l'adjudicació. Per accedir a l'aplicació, cal identificar-se amb el codi d'usuari de la XTEC o, si no se'n té, amb el codi del registre d'usuari temporal que facilita el mateix sistema.

 

S'estableixen les franges horàries de connexió següents per acceptar la plaça assignada des del web:

27 d'agost, de les 10.00 a les 11.30 hores

 • Serveis Territorials del Departament d'Educació al Maresme-Vallès Oriental
 • Serveis Territorials del Departament d'Educació a Girona
 • Serveis Territorials del Departament d'Educació a Barcelona Comarques
 • Serveis Territorials del Departament d'Educació al Vallès Occidental
 • Serveis Territorials del Departament d'Educació a les Terres de l'Ebre
 • Serveis Territorials del Departament d'Educació a la Catalunya Central

 

28 d'agost, de les 10.00 a les 11.30 hores

 • Consorci d'Educació de Barcelona
 • Serveis Territorials del Departament d'Educació al Baix Llobregat
 • Serveis Territorials del Departament d'Educació a Tarragona
 • Serveis Territorials del Departament d'Educació a Lleida

 

S’informarà de les dates dels següents nomenaments telemàtics.

 

Nomenaments per a l’adjudicació de vacants i substitucions de llocs de treball específics (d’àmbit d’ensenyament secundari en centres de formació de persones adultes)

El 20 d'agost, els serveis territorials del Departament d’Educació i el Consorci d’Educació de Barcelona publicaran a la seva pàgina web (Personal docent / Nomenaments telemàtics / Adjudicacions de difícil cobertura) les vacants a cobrir de llocs de treball específics d'àmbit d'ensenyament secundari en centres de formació de persones adultes, i obriran un termini de 48 hores perquè les persones interessades es posin en contacte amb el personal de la secció de Gestió de personal docent del servei territorial corresponent o Consorci d’Educació de Barcelona.

Informació extreta del web del departament d'educació (21/08/20)


 

 

MODIFICACIÓ DE DADES QUE CONSTEN A LA BORSA DE TREBALL
 

Accés a l'aplicatiu
 

Modificació de dades de la borsa curs 2020-2021:

- del 14 al 21 de setembre de 2020

- del 16 al 23 de novembre de 2020

- del 25 de gener a l'1 de febrer de 2021

- del 22 al 29 de març de 2021.

Entre els mesos de maig i juny s'obrirà un termini per modificar les dades que consten a la borsa de treball de personal docent per al curs 2021-2022.

No obstant això, de manera excepcional i motivat per un canvi de domicili familiar o una altra causa greu, que s'ha de justificar documentalment, es pot modificar l'àrea territorial demanada com a preferent, els municipis (en el cas del CEB, els districtes) i comarques i les especialitats, mitjançant una sol·licitud adreçada al director o directora dels serveis territorials corresponents o al o a la gerent del CEB.

Les persones que han participat en la convocatòria d'accés a la borsa oberta el 27 de juliol de 2020, poden modificar també les dades de la borsa.

Amb motiu de la covid-19, en cas que necessiteu incorporar nova documentació al vostre expedient, la podeu escanejar i enviar per via telemàtica al servei territorial preferent o al Consorci d'Educació de Barcelona a través del registre electrònic (petició genèrica), sense necessitat que sigui compulsada. En aquest cas, haureu d'enviar juntament, la Declaració responsable d'autenticitat de les còpies dels documents complementaris que s'han presentat telemàticament per a l'expedient personal.
Atès que la petició genèrica té un límit de 5 Mb per petició, és possible que hagueu d'adjuntar els fitxers comprimits o bé presentar més d'una petició.


 

 

CURS D'INICIACIÓ, PERÍODE DE PROVA INICIAL I PROVA D'IDONEÏTAT
 

 • Període de prova inicial del personal interí (quatre primers mesos)
  El professorat substitut o interí novell, a partir de la primera incorporació a la docència en un centre o servei educatiu, ha de superar un període de prova inicial durant, com a màxim, els quatre primers mesos d'exercici efectiu de docència.El període de prova comprèn els diferents nomenaments que, fins a completar el període màxim esmentat,  el personal interí o substitut docent i ha de ser avaluat quan la permanència en el mateix centre o servei educatiu sigui com a mínim d'un mes.
   
 • Curs d’iniciació del personal interí

RESOLUCIÓ EDU/202/2021, de 28 de gener

Annex 1 Curs d'iniciació a la tasca docent

"1.1. Durant el primer curs en què obtingui un nomenament d'interinatge o substitució per a tot un curs escolar en un mateix centre docent, el personal docent ha de seguir un curs d'iniciació a la tasca docent en centres públics per desenvolupar correctament les funcions docents.
A aquest efecte, s'entén que ha estat nomenat per a tot el curs el personal docent que hagi obtingut un o més nomenaments en el mateix centre, amb efectes entre l'1 de setembre i l'inici del període lectiu i fins al final del curs, i sempre que la dedicació del nomenament o la suma de la dedicació dels diferents nomenaments sigui, com a mínim, de mitja jornada.
Aquest curs consta d'una fase de formació i una fase de tutoria.
Els serveis territorials han de comunicar a les persones afectades l'obligació de realitzar el curs d'iniciació a la tasca docent, un cop hagin estat nomenades."

"1.2 Sense perjudici del que estableix el punt 4.4.4, està exempt de realitzar el curs d'iniciació el personal docent que tingui una experiència docent prèvia en els ensenyaments reglats de nivell no universitari de dotze mesos o més en els darrers tres cursos escolars, així com les persones que hagin estat seleccionades en un procés selectiu d'ingrés a la funció pública docent, mentre no siguin nomenades persones funcionàries en pràctiques."
 

24/11/20 Informació sobre l'avaluació interins novells

18/11/20 Comunicat Avaluació interins novells. USTEC-STEs (IAC) vam denunciar la modificació de la normativa. Gràcies a la pressió exercida a la Mesa Sectorial de dimecres 18 de novembre, hem aconseguit que l’administració faci una modificació, i per tant, tornar a l'exempció del curs iniciació interins novells amb dotze mesos o més en ensenyaments reglats en els darrers tres cursos escolars tant a pública, pública fora Catalunya com privada. Els recursos que han rebut els aniran responent, i des de ST es farà arribar noves instruccions als centres educatius.

 

Inscripció al curs de formació específic per a professorat interí novell. Edició 2020-2021: del 30 de novembre a l’11 de desembre. 
Enllaç al web del Departament. 

 

 • Prova d'idoneïtat.
  Les persones que han estat excloses de la borsa de treball del personal interí docent, com a conseqüència d'un expedient contradictori no disciplinari que conclou la manca evident de capacitat per a la docència, o per no haver superat el període de prova inicial, i sol·licitin reincorporar-se després que hagi transcorregut un curs des de la seva exclusió, han de superar una prova d'idoneïtat prèvia a l'inici del període de tutoria.

 

Enllaç a la normativa

Més informació

Enllaç al web del Departament

 

 


 

AUTOGESTIÓ DE LA DISPONIBILITAT 

Accés a l'aplicació

Les dates d'inici i de final de la no disponibilitat seran les que es demanin a la sol·licitud. En qualsevol cas, els efectes de la sol·licitud seran sempre a partir de l'endemà de tramitar-la.

Només es pot sol·licitar un període de no disponibilitat i fins que aquest no finalitzi no se'n pot demanar un altre.

No es participarà en els nomenaments telemàtics fins que no s'informi de la data final del període de no disponibilitat.

Les persones que es trobin de baixa per accident laboral, maternitat o paternitat no han d'utilitzar aquesta aplicació sinó que han d'adreçar-se als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona per sol·licitar la baixa temporal i acreditar la seva situació. Cal fer-ho així perquè el temps de durada de la baixa o del permís computi com a serveis prestats a efectes de número de la borsa, sempre i quan hagin obtingut un nomenament.
 

Informació extreta del web del departament d'educació (22/05//20)

 

 


CURS 2019-2020

 

 • NORMATIVA BORSA 19-20

Resolució de 17 d’abril de 2020, per la qual es resol la convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent, per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació, oberta per la Resolució EDU/778/2019, de 22 de març,

RESOLUCIÓ EDU/822/2020, de 7 d'abril, sobre la continuïtat del procediment iniciat per la Resolució EDU/778/2019, de 22 de març, de convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació.

Resolució de modificació de la Resolució d’11 de juliol de 2019, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2019-2020

Resolució de 17 de febrer de 2020, per la qual s’obre el termini per acreditar els requisits per obtenir un nomenament corresponent al mes de juliol de 2016, en execució de la Sentencia 202/2018 de la Secció quarta de la Sala contenciosaadministrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Resolució d’11 de juliol de 2019, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2019-2020.

 

 • INSCRIPCIÓ A LA BORSA (oberta el juliol de 2020)

Termini d'incorporació a la borsa: del 28 de juliol de 2020 al 17 de febrer de 2021. Accés a la inscripció

Consulta les titulacions per impartir un ensenyament. Accés a la consulta per cos i especialitat

Consulta dels ensenyaments que es poden impartir. Accés a la consulta per titulació

Enllaços al web del Departament d'Educació: Incorporació a la borsa

Nou! Amb motiu de la covid-19, la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits es pot presentar mitjançant fotocòpia, sense necessitat que sigui compulsada. En aquest cas, haureu de signar la Declaració responsable sobre l'autenticitat de la còpia de la documentació presentada.

La sol·licitud, la declaració responsable i la resta de documentació s'ha d'escanejar i enviar per via telemàtica als serveis territorials preferents o al CEB a través del registre electrònic (petició genèrica). Atès que la petició genèrica té un límit de 5 Mb per petició, és possible que hagueu d'adjuntar els fitxers comprimits o bé presentar més d'una petició.
 

 • DATES NOMENAMENTS TELEMÀTICS

Els dies de nomenaments telemàtics del mes d'agost de 2020 en què s'adjudicaran les vacants pendents d'assignació: 27 i 28

Els dies de nomenaments telemàtics del mes de juny de 2020: 2, 5 i 10 (darrer dia de nomenaments del curs 2019-2020)

Els dies de nomenaments telemàtics del mes de maig de 2020 a tots els serveis territorials són: 7, 15, 19, 22, 26 i 29

Nomenaments al mes d'abril de 2020: 24 i 30

Nomenaments al mes de gener de 2020: 7,10,14,17,21,24,28 i 31

 

Nomenaments telemàtics al desembre de 2019

L'últim dia de nomenament del mes de desembre serà el proper 11 de desembre de 2019.

 

Nomenaments telemàtics al gener de 2020

El primer dia de nomenament telemàtic serà el dimarts 7 de gener de 2020.

Els següents nomenaments telemàtics dels mes de gener seran els dies 10, 14, 17, 21, 24, 28 i 31.

 

Calendari de nomenaments setembre 2019

Les franges horàries de connexió, per serveis territorials, són les següents:

5 de setembre, de 10 a 11.30 hores

6 de setembre, de 10 a 11.30 hores

 

Nomenaments de difícil cobertura curs 2019-2020

El 22 d'agost els serveis territorials del Departament d'Educació i el Consorci d'Educació de Barcelona publicaran a la seva pàgina web (Personal docent / Nomenaments telemàtics / Adjudicacions de difícil cobertura) les vacants a cobrir de llocs de treball específics d'àmbit d'ensenyament secundari en centres de formació de persones adultes i obriran un termini de 48 hores perquè les persones interessades es posin en contacte amb el personal de la secció de Gestió de personal docent del servei territorial o Consorci d'Educació de Barcelona.

 

 • MODIFICACIÓ DE DADES DE LA BORSA CURS 2019-2020:

Accés a l'aplicació  /  Informació del Departament

Durant aquests terminis, les persones que formen part de la borsa i les persones que han participat en la convocatòria d'accés a la borsa oberta l'1 d'abril de 2019 podran modificar les dades que consten a la borsa.

Les persones inscrites a la "nova borsa" des de l'1 d'abril de 2019, podreu modificar dades gràcies al requeriment fet a l'administració a demanda d'USTEC·STEs en mesa sectorial

Del 26 de maig al 4 de juny de 2020. 

Modificació de dades de la borsa de treball docentAccés a l'aplicatiu 

Aquestes modificacions tindran efectes a partir del 24 d’agost de 2020 i es tindran en compte per als nomenaments que es facin durant el curs 2020-2021.

- Les persones que formen part de la borsa de treball de personal interí docent, que han prestat serveis tenen assignat el número d'ordre inferior a 55.000. En aquest bloc estan incloses les persones que han participat en la convocatòria oberta per la Resolució EDU/778/2019, de 22 de març, i que tenen serveis prestats.

- Les persones que van superar la fase d'oposició de la convocatòria oberta per la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener, però no van estar seleccionades i no han prestat serveis com a personal interí i substitut docent, tenen un número d'ordre superior o igual a 55.000 i inferior o igual a 60.000.

- Les persones que formen part de la borsa de treball de personal docent que no han estat nomenades, o no ho han estat amb posterioritat al seu últim ingrés, tenen un número d'ordre superior a 60.000.

- Les persones que han participat en la convocatòria oberta per la Resolució EDU/778/2019, de 22 de març, i que no tenen serveis prestats, si bé no estan incloses en aquest apartat inicialment, seran incloses en el moment en què es resolgui la convocatòria i podran participar en els nomenaments previstos per cobrir substitucions durant el curs, a partir de l'1 de setembre.

 

Les persones que durant el curs 2020-2021 no vulguin ser nomenades ho han de sol·licitar mitjançant l'aplicació. Tenen temps per fer-ho fins al 2 de juliol de 2020.

Les persones que estiguin treballant ho han de fer (si així ho volen) entre el dia 10 de juny i el 2 de juliol.

Aquesta aplicació romandrà tancada del 3 al 29 de juliol i durant aquest període no es podrà autogestionar la disponibilitat.

A partir del 30 de juliol, i abans dels nomenaments d'agost, es podrà tramitar la no disponibiltat pel curs que ve (en data 1 de setembre)

Les dates d'inici i final de la no disponibilitat són les que s'indiquin a la sol·licitud i, en qualsevol cas, els efectes són sempre a partir de l'endemà de la seva tramitació. La data de finalització de la no disponibilitat no és obligatori informar-la. En cas que no s'indiqui una data fi a la sol·licitud, la persona no estarà disponible fins que la indiqui.

Si algú ara té una sol·licitud de no disponiblitat activa (número congelat), aquesta quedarà sense efectes en data 1 de juliol (vol dir que el darrer dia de la no disponibiltat serà el 30 de juny de 2020)


Terminis de modificacions de dades anteriors al mes de maig de 2020:

- Del 23 al 30 de març de 2020

- Del 24 al 31 de gener de 2020

- Del 15 al 22 de novembre de 2019

- Del 13 al 20 de novembre de 2019

 

 • OBERTURA A LA BORSA DE TREBALL DOCENT JULIOL 2020

Termini d'incorporació a la borsa: del 28 de juliol de 2020 al 17 de febrer de 2021. Accés a la inscripció

Cossos i especialitats convocats -  Aplicatiu del Departament

Informació a la web del Departament
 

 • OBERTURA DE LA BORSA DE TREBALL DOCENT ABRIL 2019

Llista de persones admeses i excloses (borsa abril 2019)

Enllaç a la web:Obertura de la borsa de treball docent abril 2019

Publicació resolució provisional d'admesos i exclosos a la borsa d'1 d'abril. Accés a l'aplicatiu (26/06/20). Es poden presentar reclamacions del 26 de juny al 6 de juliol de 2020.Informació del web del Departament

En el cas d'haver de lliurar algun document compulsat cal que us adreceu al vostre servei territorial preferent.

(23/04) - Nota informativa: Es deixa sense efecte la publicació de la llista d’admesos i exclosos a la borsa de treball docent

El passat 15 d'abril es va publicar la llista d'admesos i exclosos a la borsa de treball docent oberta des de l'1 d'abril de 2019 i que finalitzava la presentació de sol·licituds per formar-ne part el passat 15 de març de 2020 (podeu consultar-ne la normativa).

Aquesta llista en la seva publicació vam constatar que contenia una gran quantitat d'errades respecte a la baremació i de persones excloses per manca de documentació (més informació).

El procediment establert ometia el tràmit obligatori de requeriment per part de l'administració a les persones interessades perquè en un termini de 10 dies (ampliable a 5 més en procediments selectius o de concurrència competitiva) poguessin subsanar defectes pel que fa als requisits d'accés i/o mèrits a valorar.

USTEC·STEs (IAC) ha denunciat que l'omissió d'un termini de reclamació pot ser motiu d'indefensió per les persones que hagin pogut resultar excloses i/o han tingut una valoració inferior dels mèrits sense haver pogut esmenar deficiències.

Finalment, el Departament ha atès la nostra demanda i habilitarà un termini de reclamacions d'un mínim de 7 dies per poder presentar les reclamacions pertinents. Properament es publicarà al web les dates del termini de presentació de reclamacions, de les quals us informarem ràpidament, així mateix penjarem dos models de reclamació a l'apartat d'afiliació: un per la baremació i un altre per l'exclusió de la borsa.

 

 • NÚMERO D'ORDRE PROVISIONAL

Es publica el dia 26 de maig de 2020. El termini per presentar reclamacions contra el nou número d'ordre provisional obtingut serà del 26 de maig al 4 de juny, ambdós inclosos. Accés a la consulta (Modificació de dades)

Ara només s'ha actualituat el número de la borsa de les interines amb serveis prestats, incloses les inscrites en la darrera obertura de la borsa, i de les persones sense serveis prestats inscrites amb anterioritat a la darrera obertura de la borsa. Només elles poden fer modificacions de les seves dades de la borsa.

Les interines inscrites en la darrera obertura de la borsa sense serveis prestats ho podran fer quan es calculi el seu número de borsa (juny-juliol, no se sap data exacta).

 Model de reclamació del número d’ordre provisional a la borsa de treball de personal docent
 

 • CONFIRMACIÓ DE LA CONTINUÏTAT A LA BORSA

La confirmació de la continuïtat a la borsa docent només l'han de fer les interines que no tinguin serveis prestats (en general) i  no s'hagin inscrit en la darrera obertura de la borsa. La resta d'interines (amb serveis prestats en algun moment de la seva vida a la borsa o els inscrits en la darrera obertura de la borsa) no ho han de fer.

ACLARIMENT: Si et vas inscriure en la darrera obertura, no has prestats serveis posteriorment a la preinscripció però havies estat a la borsa amb anterioritat i tenies serveis prestats, aquests no us els comptaran fins que no torneu a tenir serveis prestats des de la nova inscripció. Per tant, ara esteu igual que els que no tenen cap servei prestat.

 

NORMATIVA CURSOS ANTERIORS

Borsa 19-20

Borsa 18-19 

Borsa 17-18

Borsa 16-17


CURS 2018-2019

Nova obertura de borsa abril 2018

Publicada la llista provisional d'admesos i exclosos de la darrera obertura de la borsa corresponent al mes de Maig 2018 Darrer dia per presentar al·legacions 4 de juliol

Enllaç a l'aplicatiu

Informació Nou termini d'inscripció a la borsa. Obertura el 26 d'abril

RES ENS/763/2018, de 12 d'abril, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics dependents del Departament d'Ensenyament.

 

MODIFICACIÓ DE DADES:

Les persones que formen part de la borsa poden consultar les dades que hi consten per al curs 2018-2019, que són les que es tenen en compte per als nomenaments que es facin durant aquest curs. Del 17 al 27 de maig de 2019 també podran modificar-ne les dades i presentar reclamacions contra el número d'ordre. Les modificacions tindran efectes a partir del 26 d'agost de 2019 i es tindran en compte per als nomenaments que es facin durant el curs 2019-2020.

Les persones incloses a la borsa, que durant el curs 2018-2019 no hagin prestat serveis, han de manifestar la seva conformitat per continuar formant-ne part durant el curs 2019-2020. Així mateix, les que durant el curs 2018-2019 puguin manifestar la seva conformitat per continuar formant-ne part i no ho facin abans del 28 de maig de 2019, en deixaran de formar part a partir del curs 2019-2020.

Aquest apartat no afecta les persones que han participat en la convocatòria d'accés a la borsa oberta l'1 d’abril de 2019, les quals podran consultar les dades de la borsa, però no modificar-les ni presentar reclamacions pel que fa al número d'ordre fins a la publicació de la resolució de la convocatòria, prevista per a la primera quinzena d'abril de 2020, moment en què entraran a formar part de la borsa de forma definitiva. Tampoc podran participar en els nomenaments telemàtics d’estiu.

 

Març 2018. Del 22 de març al 3 d'abril Accés a l'aplicatiu. Ajuda per l'aplicatiu

28.02-2018 Publicada la llista definitiva de persones admeses i excloses. Accés a l'aplicatiu

OBERTURA DE BORSA: Accés a l'aplicatiu

DATES PREVISTES :

Publicació de les llistes provisionals: Segona quinzena de gener.

Consultar document a la zona d'afiliació

NOMENAMENTS CURS 17/18

Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials, curs 2017/18

Les persones interessades podran modificar les seves dades el 14 de setembre de 2017 i la darrera setmana dels mesos d'octubre (2017), gener i març (2018).

Eina sindical d'informació (en .pdf) (17-18): "Més interins, menys democràcia"

Propers nomenaments dies 6 i 7 de setembre de 10 a 11,30

Dia 6: Consorci, Baix Llobregat, Lleida, Tarragona i Catalunya Central

Dia 7: Girona, Terres de l'Ebre, Vallès Oriental /Maresme, Vallès Occidental i Barcelona comarques

(... heu d'escollir informació per al curs 2017-2018 ...)

Personal convocat nomenaments AGOST 2017

Barcelona Comarques Primària / Secundària

Tarragona: Primària / Secundària

GESTIÓ DE LA BORSA

Resolució de 7 de juliol de 2017, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2017-2018.

FLETXA Persones amb feina i sense de totes les especialitats (dades de tots els SSTT) Curs 17/18

Possibles places als Serveis Educatius

Sol·licitud de no nomenament a la borsa de treball per al curs 2017/18

Adjudicacions d'estiu curs 2017/18

Termini actual: a) Personal interí: del 16 al 29 de maig de 2017

Acces a l'aplicatiu

Llistat de centres de màxima complexitat que cal demanar específicament

Persones que estiguin de baixa o de permís de maternitat el dia 1 de setembre:

Rectificació provisional a la normativa de les adjudicacions d'estiu (no publicada oficialment)

Respecte a la Mesa sobre adjudicacions del 29 d’abril, comenten una novetat important: accepten parcialment la demanda feta per USTEC·STEs en la mesa del 9 de maig (en la qual dos interlocutors de l’Administració van dir: «Això no es pot fer.») i no donaran de baixa a la Seguretat Social a 31 d’agost el personal interí si es compleixen TOTS els supòsits següents:

 • La persona té una vacant en curs fins a 31 d’agost.
 • Se li dóna una vacant per al curs següent amb la mateixa jornada abans de l’1 de setembre
 • No canvia de número de patronal. Per tant, sembla que no donaran de baixa a la Seguretat Social a 31 d’agost si la destinació anterior i la posterior són dintre de la mateixa província (tret del Consorci d’Educació de BCN, que té un número de patronal diferent de la resta dels cinc serveis territorials de la província). També van comentar que cada SSTT acabarà tenint un número de patronal diferent i, per tant, en un futur si hi ha canvi de SSTT es donarà de baixa a 31 d’agost i alta a 1 de setembre. Tot això està per veure i comprovar i s’ha demanat que s’escrigui i es passi a les organitzacions sindicals.

En el cas més preocupant, les persones que estiguin de llicència per malaltia o de permís de maternitat/adopció que no se’ls deixi sense efecte la baixa del 31 d’agost (és a dir que no compleixin tots i cadascun dels supòsits anteriors) el Departament els guardarà la vacant però no es farà càrrec dels efectes econòmics (quant als efectes administratius han dit que els trauran de la publicació definitiva de les adjudicacions d’estiu) NI HI HAURÀ PRESA de POSSESSIÓ fins el finiment del seu permís o llicència. Per exemple, els malalts hauran d’anar a la Seguretat Social a tramitar la prestació per IT.


15/05

Modificació de dades i confirmació de permanència a la borsa de treball:

Termini del 16 al 29 de maig, amb efectes per al curs 2017/18

Adjudicacions d'estiu:

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1005/2017, de 8 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2017 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents, i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics.

Períodes de participació:

a) Personal interí: del 16 al 29 de maig de 2017. Accés a l'aplicatiu

b) Personal funcionari de carrera: del 30 de maig al 12 de juny de 2017

c) Personal acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 23 de maig al 9 de juny 

"el professorat interí amb serveis prestats que forma part de la borsa de treball de personal interí docent del Departament d'Ensenyament de l'apartat 1.2.3 està obligat a participar en la fase d'elecció, com a mínim, en un dels dos procediments d'adjudicació previstos a l'annex 1 (procediment general de destinacions a llocs de dedicació completa) i a l'annex 2 (adjudicació de destinacions a llocs de mitja dedicació)."

"El personal interí pot participar per un únic nivell, primària o secundària."

"d) Peticions

En la fase d'elecció del procediment general d'adjudicació de destinacions a llocs de dedicació completa, el personal interí ha de fer constar en la sol·licitud, necessàriament, un mínim de trenta peticions (centres, municipis, zones i comarques), per a llocs en centres de la base 2.1. Voluntàriament pot formular fins a seixanta peticions."

"En la fase d'elecció de llocs de mitja dedicació, el personal interí ha de fer constar, necessàriament, un mínim de deu peticions. Voluntàriament pot formular fins a seixanta peticions en cadascuna de les fases d'elecció en les quals participi."

"e) Petició de comarques

L'emplenament de peticions a l'apartat de comarques és voluntària per al personal interí, sempre i quan hagi formulat les trenta peticions esmentades.

En cas d'indicar comarques en aquest apartat, es tindran en compte dins la fase d'elecció, a continuació de les peticions de llocs de dedicació completa."

 

Canvi de dades pel curs 2017/18

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1004/2017, de 8 de maig, per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2017-2018.

 

INFORMACIÓ SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LA GESTIÓ DE LA BORSA PEL COBRAMENT DEL JULIOL

Canvis en la normativa de funcionamnet de la borsa de treball docent. Modificar l’apartat 4. Durada mínima dels permisos i llicències per als quals es nomena personal substitut en centres educatius públics:

Resolució de 20 d’abril de 2017, de modificació de la Resolució de 13 de juliol de 2016 per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2016-2017

Proper canvi de dades del 27 de març al 3 d'abril de 2017 Accés a l'aplicatiu

FLETXAPublicada la llista provisional admesos i exclosos a la borsa de personal docent. accés a l'aplicatiu. Reclamacions del 23 de març al 5 d'abril. Podeu trobar models de reclamació a l'espai d'afiliació.

FLETXADarrer dia de nomenaments abans de Pasqua divendres 31 de març. Primer dia de nomenaments després de Pasqua dimarts 18 d'abril

FLETXA Obertura de la borsa / Accés a l'aplicatiu Ampliació del termini d'inscripció fins el 14 de febrer

FLETXA 16/11/2016: Publicada la llista de persones admeses i excloses a la convocatòria d'obertura extraordinària de la borsa de treball docent. Accés a l'aplicatiu reclamacions del 17 al 30 de novembre.

FLETXA Persones amb feina i sense de totes les especialitats (dades de tots els SSTT) Curs 16/17


fletxa INFORMACIÓ OBERTURA DE LA BOSSA. Octubre 2016

caixa meses

RESUM DE LA INFORMACIÓ DE LA MESA SECTORIAL: CONVOCATÒRIA CONCURS PÚBLIC PER FORMAR PART BORSA PERSONAL DOCENT


nomenaments

FLETXA Persones amb feina i sense de totes les especialitats (dades de tots els SSTT) Curs 16/17

FLETXA Tots els nomenaments dia a dia (feu clic a la data que voleu consultar a la part dreta de la secció)

FLETXA Nomenaments NO telemàtics (difícil cobertura)

FLETXA Documentació per lliurar quan s'obté el primer nomenament


nom

Els nomenaments telemàtics es faran habitualment els dimarts i divendres de cada setmana (de 12h a 13h). Tanmateix, es poden produir variacions, per això us recomanem que consulteu els dies de nomenament (a un mes vista) del vostre SSTT:

1) Dies de nomenaments Baix Llobregat / 2) Dies de nomenaments Barcelona Comarques / 3) Dies de nomenaments Catalunya Central / 4) Dies de nomenaments Girona / 5) Dies de nomenaments Lleida / 6) Dies de nomenaments Maresme - Vallès Oriental / 7) Dies de nomenaments Tarragona / 8) Dies de nomenaments Terres de l'Ebre / 9) Dies de nomenaments Vallès Occidental /10) Dies de nomenaments Consorci de Barcelona


borsa

Criteris d'adjudicació de vacants i substitucions


caixa normativa

Criteris de funcionament de la borsa: Resolució de 13 de juliol de 2016, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2016-2017

RESOLUCIÓ ENS/1297/2016, de 18 de maig, per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2016-2017.


INFORMACIÓ ADJUDICACIONS D'ESTIU (CURS 2016/17).


Informació sobre els "Perfils Professionals".

Recull de normativa del Departament d'Ensenyament


modificacio dades

17-18:

Les persones interessades podran modificar les seves dades el 14 de setembre de 2017 i la darrera setmana dels mesos d'octubre (2017), gener i març (2018).

16-17:

Al llarg del curs 2016-2017 s’obriran nous terminis per modificar les dades que consten a la borsa de treball de personal docent: el 14 de setembre, la darrera setmana del mes d’octubre, del mes de gener i del mes de març i, si escau, altres períodes amb caràcter excepcional.

fletxa Feu clic aquí per accedir-hi

fletxa Vídeo sobre el funcionament de l'aplicació


borsa 15 16

FLETXA Persones amb feina i sense de totes les especialitats (dades de tots els SSTT) Curs 15/16


caixa normativa

fletxa Criteris de gestió de la borsa

DECRET 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent.

fletxa Criteris de gestió de la borsa curs 2015/16:

Resolució de 22 de juny de 2015, de la Secretària General, per la qual s’estableixen els criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2015-2016.


INFORMACIÓ ADJUDICACIONS D'ESTIU 15 / 16


caixa normativa

normativa

DOGC: DECRET 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents.


obertura borsa

fletxa INFORMACIÓ OBERTURA DE LA BOSSA. Octubre 2016

fletxaINFORMACIÓ OBERTURA DE LA BORSA. Gener 2015

fletxa INFORMACIÓ OBERTURA DE LA BORSA. Desembre 2014

fletxa INFORMACIÓ ORBERTURA DE LA BORSA. Febrer 2014


subs

subs 1subs 2


 

CANVI DE NORMATIVA ADJUDICACIONS D'ESTIU: IT I MATERNITAT

 


Consulta de dades


caixa normativa

fletxa Criteris per cobrir substitucions:

Resolució, de 12 de setembre de 2013, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics de modificació de l’apartat 4 dels Criteris de gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-2014.


BORSA 2017 / 2018
Número provisional

Número          Anys    Mesos  Dies

501 23 5 15
1.001 18 10 18
2.001 14 9 18
3.001 11 0 13
4.001 11 11 04
5.001 10 11 13
6.001 10 04 18
7.001 9 10 11
8.001 9 4 4
9.001 8 9 27
10.001 8 3 23
11.001 7 9 8
12.001 7 2 21
13.101 6 8 5
14.001 6 1 16
15.001 5 6 19
16.001 4 10 23
17.001 4 2 14
18.001 3 5 9
19.001 2 10 9
20.001 2 5 28
21.001 2 2 2
22.001 1 10 24
23.001 1 7 29
24.001 1 5 9
25.001 1 2 11
26.001 0 11 23
27.001 0 9 23
28.001 0 8 18
29.001 0 5 24
30.001 0 4 3
31.001 0 2 12
32.001 0 0 17
32.368 0 0 1

 


borsa

Número           Anys   Mesos  Dies

501 23 0 15
1001 18 4 24
2001 14 1 16
3001 12 3 21
4001 11 1 25
5001 10 1 23
6001 9 6 28
7001 9 1 00
8001 8 6 25
9001 8 0 14
10001 7 6 21
11001 7 0 5
12001 6 5 20
13.101 5 11 7
14001 5 4 27
15001 4 10 3
16001 4 2 11
17001 3 6 11
18001 2 9 28
19001 2 1 24
20001 1 9 6
21001 1 5 17
22001 1 2 6
23.001 0 11 17
24.001 0 09 20
25.001 0 07 18
26.001 0 5 3
27.001 0 3 7
28.001 0 1 10
28.810 0 0 1
30.000 0 0 0

informacions

estadis


dif 1 dif 2

Accedeix a la secció de nomenaments no telemàtics

 

MODIFICACIÓ DE DADES QUE CONSTEN A LA BORSA DE TREBALL

OBERTURA DE LA BORSA DE TREBALL DOCENT ABRIL 2019

Enllaç a la web:Obertura de la borsa de treball docent abril 2019

 

 

 

(23/04) - Nota informativa: Es deixa sense efecte la publicació de la llista d’admesos i exclosos a la borsa de treball docent

El passat 15 d'abril es va publicar la llista d'admesos i exclosos a la borsa de treball docent oberta des de l'1 d'abril de 2019 i que finalitzava la presentació de sol·licituds per formar-ne part el passat 15 de març de 2020 (podeu consultar-ne la normativa).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Número de visites avui: 1