Informació anterior- Borsa

 

CURS 2019-2020

 

 • NORMATIVA BORSA 19-20

Resolució de 17 d’abril de 2020, per la qual es resol la convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent, per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació, oberta per la Resolució EDU/778/2019, de 22 de març,

RESOLUCIÓ EDU/822/2020, de 7 d'abril, sobre la continuïtat del procediment iniciat per la Resolució EDU/778/2019, de 22 de març, de convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació.

Resolució de modificació de la Resolució d’11 de juliol de 2019, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2019-2020

Resolució de 17 de febrer de 2020, per la qual s’obre el termini per acreditar els requisits per obtenir un nomenament corresponent al mes de juliol de 2016, en execució de la Sentencia 202/2018 de la Secció quarta de la Sala contenciosaadministrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Resolució d’11 de juliol de 2019, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2019-2020.

 

 • INSCRIPCIÓ A LA BORSA (oberta el juliol de 2020)

Termini d'incorporació a la borsa: del 28 de juliol de 2020 al 17 de febrer de 2021. Accés a la inscripció

Consulta les titulacions per impartir un ensenyament. Accés a la consulta per cos i especialitat

Consulta dels ensenyaments que es poden impartir. Accés a la consulta per titulació

Enllaços al web del Departament d'Educació: Incorporació a la borsa

Nou! Amb motiu de la covid-19, la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits es pot presentar mitjançant fotocòpia, sense necessitat que sigui compulsada. En aquest cas, haureu de signar la Declaració responsable sobre l'autenticitat de la còpia de la documentació presentada.

La sol·licitud, la declaració responsable i la resta de documentació s'ha d'escanejar i enviar per via telemàtica als serveis territorials preferents o al CEB a través del registre electrònic (petició genèrica). Atès que la petició genèrica té un límit de 5 Mb per petició, és possible que hagueu d'adjuntar els fitxers comprimits o bé presentar més d'una petició.
 

 • DATES NOMENAMENTS TELEMÀTICS

Els dies de nomenaments telemàtics del mes d'agost de 2020 en què s'adjudicaran les vacants pendents d'assignació: 27 i 28

Els dies de nomenaments telemàtics del mes de juny de 2020: 2, 5 i 10 (darrer dia de nomenaments del curs 2019-2020)

Els dies de nomenaments telemàtics del mes de maig de 2020 a tots els serveis territorials són: 7, 15, 19, 22, 26 i 29

Nomenaments al mes d'abril de 2020: 24 i 30

Nomenaments al mes de gener de 2020: 7,10,14,17,21,24,28 i 31

 

Nomenaments telemàtics al desembre de 2019

L'últim dia de nomenament del mes de desembre serà el proper 11 de desembre de 2019.

 

Nomenaments telemàtics al gener de 2020

El primer dia de nomenament telemàtic serà el dimarts 7 de gener de 2020.

Els següents nomenaments telemàtics dels mes de gener seran els dies 10, 14, 17, 21, 24, 28 i 31.

 

Calendari de nomenaments setembre 2019

Les franges horàries de connexió, per serveis territorials, són les següents:

5 de setembre, de 10 a 11.30 hores

6 de setembre, de 10 a 11.30 hores

 

Nomenaments de difícil cobertura curs 2019-2020

El 22 d'agost els serveis territorials del Departament d'Educació i el Consorci d'Educació de Barcelona publicaran a la seva pàgina web (Personal docent / Nomenaments telemàtics / Adjudicacions de difícil cobertura) les vacants a cobrir de llocs de treball específics d'àmbit d'ensenyament secundari en centres de formació de persones adultes i obriran un termini de 48 hores perquè les persones interessades es posin en contacte amb el personal de la secció de Gestió de personal docent del servei territorial o Consorci d'Educació de Barcelona.

 

 • MODIFICACIÓ DE DADES DE LA BORSA CURS 2019-2020:

Accés a l'aplicació  /  Informació del Departament

Durant aquests terminis, les persones que formen part de la borsa i les persones que han participat en la convocatòria d'accés a la borsa oberta l'1 d'abril de 2019 podran modificar les dades que consten a la borsa.

Les persones inscrites a la "nova borsa" des de l'1 d'abril de 2019, podreu modificar dades gràcies al requeriment fet a l'administració a demanda d'USTEC·STEs en mesa sectorial

Del 26 de maig al 4 de juny de 2020. 

Modificació de dades de la borsa de treball docentAccés a l'aplicatiu 

Aquestes modificacions tindran efectes a partir del 24 d’agost de 2020 i es tindran en compte per als nomenaments que es facin durant el curs 2020-2021.

- Les persones que formen part de la borsa de treball de personal interí docent, que han prestat serveis tenen assignat el número d'ordre inferior a 55.000. En aquest bloc estan incloses les persones que han participat en la convocatòria oberta per la Resolució EDU/778/2019, de 22 de març, i que tenen serveis prestats.

- Les persones que van superar la fase d'oposició de la convocatòria oberta per la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener, però no van estar seleccionades i no han prestat serveis com a personal interí i substitut docent, tenen un número d'ordre superior o igual a 55.000 i inferior o igual a 60.000.

- Les persones que formen part de la borsa de treball de personal docent que no han estat nomenades, o no ho han estat amb posterioritat al seu últim ingrés, tenen un número d'ordre superior a 60.000.

- Les persones que han participat en la convocatòria oberta per la Resolució EDU/778/2019, de 22 de març, i que no tenen serveis prestats, si bé no estan incloses en aquest apartat inicialment, seran incloses en el moment en què es resolgui la convocatòria i podran participar en els nomenaments previstos per cobrir substitucions durant el curs, a partir de l'1 de setembre.

 

Les persones que durant el curs 2020-2021 no vulguin ser nomenades ho han de sol·licitar mitjançant l'aplicació. Tenen temps per fer-ho fins al 2 de juliol de 2020.

Les persones que estiguin treballant ho han de fer (si així ho volen) entre el dia 10 de juny i el 2 de juliol.

Aquesta aplicació romandrà tancada del 3 al 29 de juliol i durant aquest període no es podrà autogestionar la disponibilitat.

A partir del 30 de juliol, i abans dels nomenaments d'agost, es podrà tramitar la no disponibiltat pel curs que ve (en data 1 de setembre)

Les dates d'inici i final de la no disponibilitat són les que s'indiquin a la sol·licitud i, en qualsevol cas, els efectes són sempre a partir de l'endemà de la seva tramitació. La data de finalització de la no disponibilitat no és obligatori informar-la. En cas que no s'indiqui una data fi a la sol·licitud, la persona no estarà disponible fins que la indiqui.

Si algú ara té una sol·licitud de no disponiblitat activa (número congelat), aquesta quedarà sense efectes en data 1 de juliol (vol dir que el darrer dia de la no disponibiltat serà el 30 de juny de 2020)


Terminis de modificacions de dades anteriors al mes de maig de 2020:

- Del 23 al 30 de març de 2020

- Del 24 al 31 de gener de 2020

- Del 15 al 22 de novembre de 2019

- Del 13 al 20 de novembre de 2019

 

 • OBERTURA A LA BORSA DE TREBALL DOCENT JULIOL 2020

Termini d'incorporació a la borsa: del 28 de juliol de 2020 al 17 de febrer de 2021. Accés a la inscripció

Cossos i especialitats convocats -  Aplicatiu del Departament

Informació a la web del Departament
 

 • OBERTURA DE LA BORSA DE TREBALL DOCENT ABRIL 2019

Llista de persones admeses i excloses (borsa abril 2019)

Enllaç a la web:Obertura de la borsa de treball docent abril 2019

Publicació resolució provisional d'admesos i exclosos a la borsa d'1 d'abril. Accés a l'aplicatiu (26/06/20). Es poden presentar reclamacions del 26 de juny al 6 de juliol de 2020.Informació del web del Departament

En el cas d'haver de lliurar algun document compulsat cal que us adreceu al vostre servei territorial preferent.

(23/04) - Nota informativa: Es deixa sense efecte la publicació de la llista d’admesos i exclosos a la borsa de treball docent

El passat 15 d'abril es va publicar la llista d'admesos i exclosos a la borsa de treball docent oberta des de l'1 d'abril de 2019 i que finalitzava la presentació de sol·licituds per formar-ne part el passat 15 de març de 2020 (podeu consultar-ne la normativa).

Aquesta llista en la seva publicació vam constatar que contenia una gran quantitat d'errades respecte a la baremació i de persones excloses per manca de documentació (més informació).

El procediment establert ometia el tràmit obligatori de requeriment per part de l'administració a les persones interessades perquè en un termini de 10 dies (ampliable a 5 més en procediments selectius o de concurrència competitiva) poguessin subsanar defectes pel que fa als requisits d'accés i/o mèrits a valorar.

USTEC·STEs (IAC) ha denunciat que l'omissió d'un termini de reclamació pot ser motiu d'indefensió per les persones que hagin pogut resultar excloses i/o han tingut una valoració inferior dels mèrits sense haver pogut esmenar deficiències.

Finalment, el Departament ha atès la nostra demanda i habilitarà un termini de reclamacions d'un mínim de 7 dies per poder presentar les reclamacions pertinents. Properament es publicarà al web les dates del termini de presentació de reclamacions, de les quals us informarem ràpidament, així mateix penjarem dos models de reclamació a l'apartat d'afiliació: un per la baremació i un altre per l'exclusió de la borsa.

 

 • NÚMERO D'ORDRE PROVISIONAL

Es publica el dia 26 de maig de 2020. El termini per presentar reclamacions contra el nou número d'ordre provisional obtingut serà del 26 de maig al 4 de juny, ambdós inclosos. Accés a la consulta (Modificació de dades)

Ara només s'ha actualituat el número de la borsa de les interines amb serveis prestats, incloses les inscrites en la darrera obertura de la borsa, i de les persones sense serveis prestats inscrites amb anterioritat a la darrera obertura de la borsa. Només elles poden fer modificacions de les seves dades de la borsa.

Les interines inscrites en la darrera obertura de la borsa sense serveis prestats ho podran fer quan es calculi el seu número de borsa (juny-juliol, no se sap data exacta).

 Model de reclamació del número d’ordre provisional a la borsa de treball de personal docent
 

 • CONFIRMACIÓ DE LA CONTINUÏTAT A LA BORSA

La confirmació de la continuïtat a la borsa docent només l'han de fer les interines que no tinguin serveis prestats (en general) i  no s'hagin inscrit en la darrera obertura de la borsa. La resta d'interines (amb serveis prestats en algun moment de la seva vida a la borsa o els inscrits en la darrera obertura de la borsa) no ho han de fer.

ACLARIMENT: Si et vas inscriure en la darrera obertura, no has prestats serveis posteriorment a la preinscripció però havies estat a la borsa amb anterioritat i tenies serveis prestats, aquests no us els comptaran fins que no torneu a tenir serveis prestats des de la nova inscripció. Per tant, ara esteu igual que els que no tenen cap servei prestat.

 

NORMATIVA CURSOS ANTERIORS

Borsa 19-20

Borsa 18-19 

Borsa 17-18

Borsa 16-17


CURS 2018-2019

Nova obertura de borsa abril 2018

Publicada la llista provisional d'admesos i exclosos de la darrera obertura de la borsa corresponent al mes de Maig 2018 Darrer dia per presentar al·legacions 4 de juliol

Enllaç a l'aplicatiu

Informació Nou termini d'inscripció a la borsa. Obertura el 26 d'abril

RES ENS/763/2018, de 12 d'abril, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics dependents del Departament d'Ensenyament.

 

MODIFICACIÓ DE DADES:

Les persones que formen part de la borsa poden consultar les dades que hi consten per al curs 2018-2019, que són les que es tenen en compte per als nomenaments que es facin durant aquest curs. Del 17 al 27 de maig de 2019 també podran modificar-ne les dades i presentar reclamacions contra el número d'ordre. Les modificacions tindran efectes a partir del 26 d'agost de 2019 i es tindran en compte per als nomenaments que es facin durant el curs 2019-2020.

Les persones incloses a la borsa, que durant el curs 2018-2019 no hagin prestat serveis, han de manifestar la seva conformitat per continuar formant-ne part durant el curs 2019-2020. Així mateix, les que durant el curs 2018-2019 puguin manifestar la seva conformitat per continuar formant-ne part i no ho facin abans del 28 de maig de 2019, en deixaran de formar part a partir del curs 2019-2020.

Aquest apartat no afecta les persones que han participat en la convocatòria d'accés a la borsa oberta l'1 d’abril de 2019, les quals podran consultar les dades de la borsa, però no modificar-les ni presentar reclamacions pel que fa al número d'ordre fins a la publicació de la resolució de la convocatòria, prevista per a la primera quinzena d'abril de 2020, moment en què entraran a formar part de la borsa de forma definitiva. Tampoc podran participar en els nomenaments telemàtics d’estiu.

 

Març 2018. Del 22 de març al 3 d'abril Accés a l'aplicatiu. Ajuda per l'aplicatiu

28.02-2018 Publicada la llista definitiva de persones admeses i excloses. Accés a l'aplicatiu

OBERTURA DE BORSA: Accés a l'aplicatiu

DATES PREVISTES :

Publicació de les llistes provisionals: Segona quinzena de gener.

Consultar document a la zona d'afiliació

NOMENAMENTS CURS 17/18

Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials, curs 2017/18

Les persones interessades podran modificar les seves dades el 14 de setembre de 2017 i la darrera setmana dels mesos d'octubre (2017), gener i març (2018).

Eina sindical d'informació (en .pdf) (17-18): "Més interins, menys democràcia"

Propers nomenaments dies 6 i 7 de setembre de 10 a 11,30

Dia 6: Consorci, Baix Llobregat, Lleida, Tarragona i Catalunya Central

Dia 7: Girona, Terres de l'Ebre, Vallès Oriental /Maresme, Vallès Occidental i Barcelona comarques

(... heu d'escollir informació per al curs 2017-2018 ...)

Personal convocat nomenaments AGOST 2017

Barcelona Comarques Primària / Secundària

Tarragona: Primària / Secundària

GESTIÓ DE LA BORSA

Resolució de 7 de juliol de 2017, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2017-2018.

FLETXA Persones amb feina i sense de totes les especialitats (dades de tots els SSTT) Curs 17/18

Possibles places als Serveis Educatius

Sol·licitud de no nomenament a la borsa de treball per al curs 2017/18

Adjudicacions d'estiu curs 2017/18

Termini actual: a) Personal interí: del 16 al 29 de maig de 2017

Acces a l'aplicatiu

Llistat de centres de màxima complexitat que cal demanar específicament

Persones que estiguin de baixa o de permís de maternitat el dia 1 de setembre:

Rectificació provisional a la normativa de les adjudicacions d'estiu (no publicada oficialment)

Respecte a la Mesa sobre adjudicacions del 29 d’abril, comenten una novetat important: accepten parcialment la demanda feta per USTEC·STEs en la mesa del 9 de maig (en la qual dos interlocutors de l’Administració van dir: «Això no es pot fer.») i no donaran de baixa a la Seguretat Social a 31 d’agost el personal interí si es compleixen TOTS els supòsits següents:

 • La persona té una vacant en curs fins a 31 d’agost.
 • Se li dóna una vacant per al curs següent amb la mateixa jornada abans de l’1 de setembre
 • No canvia de número de patronal. Per tant, sembla que no donaran de baixa a la Seguretat Social a 31 d’agost si la destinació anterior i la posterior són dintre de la mateixa província (tret del Consorci d’Educació de BCN, que té un número de patronal diferent de la resta dels cinc serveis territorials de la província). També van comentar que cada SSTT acabarà tenint un número de patronal diferent i, per tant, en un futur si hi ha canvi de SSTT es donarà de baixa a 31 d’agost i alta a 1 de setembre. Tot això està per veure i comprovar i s’ha demanat que s’escrigui i es passi a les organitzacions sindicals.

En el cas més preocupant, les persones que estiguin de llicència per malaltia o de permís de maternitat/adopció que no se’ls deixi sense efecte la baixa del 31 d’agost (és a dir que no compleixin tots i cadascun dels supòsits anteriors) el Departament els guardarà la vacant però no es farà càrrec dels efectes econòmics (quant als efectes administratius han dit que els trauran de la publicació definitiva de les adjudicacions d’estiu) NI HI HAURÀ PRESA de POSSESSIÓ fins el finiment del seu permís o llicència. Per exemple, els malalts hauran d’anar a la Seguretat Social a tramitar la prestació per IT.


15/05

Modificació de dades i confirmació de permanència a la borsa de treball:

Termini del 16 al 29 de maig, amb efectes per al curs 2017/18

Adjudicacions d'estiu:

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1005/2017, de 8 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2017 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents, i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics.

Períodes de participació:

a) Personal interí: del 16 al 29 de maig de 2017. Accés a l'aplicatiu

b) Personal funcionari de carrera: del 30 de maig al 12 de juny de 2017

c) Personal acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 23 de maig al 9 de juny 

"el professorat interí amb serveis prestats que forma part de la borsa de treball de personal interí docent del Departament d'Ensenyament de l'apartat 1.2.3 està obligat a participar en la fase d'elecció, com a mínim, en un dels dos procediments d'adjudicació previstos a l'annex 1 (procediment general de destinacions a llocs de dedicació completa) i a l'annex 2 (adjudicació de destinacions a llocs de mitja dedicació)."

"El personal interí pot participar per un únic nivell, primària o secundària."

"d) Peticions

En la fase d'elecció del procediment general d'adjudicació de destinacions a llocs de dedicació completa, el personal interí ha de fer constar en la sol·licitud, necessàriament, un mínim de trenta peticions (centres, municipis, zones i comarques), per a llocs en centres de la base 2.1. Voluntàriament pot formular fins a seixanta peticions."

"En la fase d'elecció de llocs de mitja dedicació, el personal interí ha de fer constar, necessàriament, un mínim de deu peticions. Voluntàriament pot formular fins a seixanta peticions en cadascuna de les fases d'elecció en les quals participi."

"e) Petició de comarques

L'emplenament de peticions a l'apartat de comarques és voluntària per al personal interí, sempre i quan hagi formulat les trenta peticions esmentades.

En cas d'indicar comarques en aquest apartat, es tindran en compte dins la fase d'elecció, a continuació de les peticions de llocs de dedicació completa."

 

Canvi de dades pel curs 2017/18

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1004/2017, de 8 de maig, per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2017-2018.

 

INFORMACIÓ SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LA GESTIÓ DE LA BORSA PEL COBRAMENT DEL JULIOL

Canvis en la normativa de funcionamnet de la borsa de treball docent. Modificar l’apartat 4. Durada mínima dels permisos i llicències per als quals es nomena personal substitut en centres educatius públics:

Resolució de 20 d’abril de 2017, de modificació de la Resolució de 13 de juliol de 2016 per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2016-2017

Proper canvi de dades del 27 de març al 3 d'abril de 2017 Accés a l'aplicatiu

FLETXAPublicada la llista provisional admesos i exclosos a la borsa de personal docent. accés a l'aplicatiu. Reclamacions del 23 de març al 5 d'abril. Podeu trobar models de reclamació a l'espai d'afiliació.

FLETXADarrer dia de nomenaments abans de Pasqua divendres 31 de març. Primer dia de nomenaments després de Pasqua dimarts 18 d'abril

FLETXA Obertura de la borsa / Accés a l'aplicatiu Ampliació del termini d'inscripció fins el 14 de febrer

FLETXA 16/11/2016: Publicada la llista de persones admeses i excloses a la convocatòria d'obertura extraordinària de la borsa de treball docent. Accés a l'aplicatiu reclamacions del 17 al 30 de novembre.

FLETXA Persones amb feina i sense de totes les especialitats (dades de tots els SSTT) Curs 16/17


fletxa INFORMACIÓ OBERTURA DE LA BOSSA. Octubre 2016

caixa meses

RESUM DE LA INFORMACIÓ DE LA MESA SECTORIAL: CONVOCATÒRIA CONCURS PÚBLIC PER FORMAR PART BORSA PERSONAL DOCENT


nomenaments

FLETXA Persones amb feina i sense de totes les especialitats (dades de tots els SSTT) Curs 16/17

FLETXA Tots els nomenaments dia a dia (feu clic a la data que voleu consultar a la part dreta de la secció)

FLETXA Nomenaments NO telemàtics (difícil cobertura)

FLETXA Documentació per lliurar quan s'obté el primer nomenament


nom

Els nomenaments telemàtics es faran habitualment els dimarts i divendres de cada setmana (de 12h a 13h). Tanmateix, es poden produir variacions, per això us recomanem que consulteu els dies de nomenament (a un mes vista) del vostre SSTT:

1) Dies de nomenaments Baix Llobregat / 2) Dies de nomenaments Barcelona Comarques / 3) Dies de nomenaments Catalunya Central / 4) Dies de nomenaments Girona / 5) Dies de nomenaments Lleida / 6) Dies de nomenaments Maresme - Vallès Oriental / 7) Dies de nomenaments Tarragona / 8) Dies de nomenaments Terres de l'Ebre / 9) Dies de nomenaments Vallès Occidental /10) Dies de nomenaments Consorci de Barcelona


borsa

Criteris d'adjudicació de vacants i substitucions


caixa normativa

Criteris de funcionament de la borsa: Resolució de 13 de juliol de 2016, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2016-2017

RESOLUCIÓ ENS/1297/2016, de 18 de maig, per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2016-2017.


INFORMACIÓ ADJUDICACIONS D'ESTIU (CURS 2016/17).


Informació sobre els "Perfils Professionals".

Recull de normativa del Departament d'Ensenyament


modificacio dades

17-18:

Les persones interessades podran modificar les seves dades el 14 de setembre de 2017 i la darrera setmana dels mesos d'octubre (2017), gener i març (2018).

16-17:

Al llarg del curs 2016-2017 s’obriran nous terminis per modificar les dades que consten a la borsa de treball de personal docent: el 14 de setembre, la darrera setmana del mes d’octubre, del mes de gener i del mes de març i, si escau, altres períodes amb caràcter excepcional.

fletxa Feu clic aquí per accedir-hi

fletxa Vídeo sobre el funcionament de l'aplicació


borsa 15 16

FLETXA Persones amb feina i sense de totes les especialitats (dades de tots els SSTT) Curs 15/16


caixa normativa

fletxa Criteris de gestió de la borsa

DECRET 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent.

fletxa Criteris de gestió de la borsa curs 2015/16:

Resolució de 22 de juny de 2015, de la Secretària General, per la qual s’estableixen els criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2015-2016.


INFORMACIÓ ADJUDICACIONS D'ESTIU 15 / 16


caixa normativa

normativa

DOGC: DECRET 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents.


obertura borsa

fletxa INFORMACIÓ OBERTURA DE LA BOSSA. Octubre 2016

fletxaINFORMACIÓ OBERTURA DE LA BORSA. Gener 2015

fletxa INFORMACIÓ OBERTURA DE LA BORSA. Desembre 2014

fletxa INFORMACIÓ ORBERTURA DE LA BORSA. Febrer 2014


subs

subs 1subs 2


 

CANVI DE NORMATIVA ADJUDICACIONS D'ESTIU: IT I MATERNITAT

 


Consulta de dades


caixa normativa

fletxa Criteris per cobrir substitucions:

Resolució, de 12 de setembre de 2013, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics de modificació de l’apartat 4 dels Criteris de gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-2014.


Borsa provisional 2017 / 2018
Número provisional

Número       Anys        Mesos      Dies

501 23 5 15
1.001 18 10 18
2.001 14 9 18
3.001 11 0 13
4.001 11 11 04
5.001 10 11 13
6.001 10 04 18
7.001 9 10 11
8.001 9 4 4
9.001 8 9 27
10.001 8 3 23
11.001 7 9 8
12.001 7 2 21
13.101 6 8 5
14.001 6 1 16
15.001 5 6 19
16.001 4 10 23
17.001 4 2 14
18.001 3 5 9
19.001 2 10 9
20.001 2 5 28
21.001 2 2 2
22.001 1 10 24
23.001 1 7 29
24.001 1 5 9
25.001 1 2 11
26.001 0 11 23
27.001 0 9 23
28.001 0 8 18
29.001 0 5 24
30.001 0 4 3
31.001 0 2 12
32.001 0 0 17
32.368 0 0 1

 


borsa

Número       Anys        Mesos      Dies

501 23 0 15
1001 18 4 24
2001 14 1 16
3001 12 3 21
4001 11 1 25
5001 10 1 23
6001 9 6 28
7001 9 1 00
8001 8 6 25
9001 8 0 14
10001 7 6 21
11001 7 0 5
12001 6 5 20
13.101 5 11 7
14001 5 4 27
15001 4 10 3
16001 4 2 11
17001 3 6 11
18001 2 9 28
19001 2 1 24
20001 1 9 6
21001 1 5 17
22001 1 2 6
23.001 0 11 17
24.001 0 09 20
25.001 0 07 18
26.001 0 5 3
27.001 0 3 7
28.001 0 1 10
28.810 0 0 1
30.000 0 0 0

informacions

estadis


dif 1 dif 2

Accedeix a la secció de nomenaments no telemàtics

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODIFICACIÓ DE DADES QUE CONSTEN A LA BORSA DE TREBALL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBERTURA DE LA BORSA DE TREBALL DOCENT ABRIL 2019

Enllaç a la web:Obertura de la borsa de treball docent abril 2019

 

 

 

(23/04) - Nota informativa: Es deixa sense efecte la publicació de la llista d’admesos i exclosos a la borsa de treball docent

El passat 15 d'abril es va publicar la llista d'admesos i exclosos a la borsa de treball docent oberta des de l'1 d'abril de 2019 i que finalitzava la presentació de sol·licituds per formar-ne part el passat 15 de març de 2020 (podeu consultar-ne la normativa).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Número de visites avui: 2