Informació de la borsa anterior a 2019

 

Nova obertura de borsa abril 2018

Publicada la llista provisional d'admesos i exclosos de la darrera obertura de la borsa corresponent al mes de Maig 2018 Darrer dia per presentar al·legacions 4 de juliol

Enllaç a l'aplicatiu

Informació Nou termini d'inscripció a la borsa. Obertura el 26 d'abril

RES ENS/763/2018, de 12 d'abril, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics dependents del Departament d'Ensenyament.

 


MODIFICACIÓ DE DADES:

Les persones que formen part de la borsa poden consultar les dades que hi consten per al curs 2018-2019, que són les que es tenen en compte per als nomenaments que es facin durant aquest curs. Del 17 al 27 de maig de 2019 també podran modificar-ne les dades i presentar reclamacions contra el número d'ordre. Les modificacions tindran efectes a partir del 26 d'agost de 2019 i es tindran en compte per als nomenaments que es facin durant el curs 2019-2020.

Les persones incloses a la borsa, que durant el curs 2018-2019 no hagin prestat serveis, han de manifestar la seva conformitat per continuar formant-ne part durant el curs 2019-2020. Així mateix, les que durant el curs 2018-2019 puguin manifestar la seva conformitat per continuar formant-ne part i no ho facin abans del 28 de maig de 2019, en deixaran de formar part a partir del curs 2019-2020.

Aquest apartat no afecta les persones que han participat en la convocatòria d'accés a la borsa oberta l'1 d’abril de 2019, les quals podran consultar les dades de la borsa, però no modificar-les ni presentar reclamacions pel que fa al número d'ordre fins a la publicació de la resolució de la convocatòria, prevista per a la primera quinzena d'abril de 2020, moment en què entraran a formar part de la borsa de forma definitiva. Tampoc podran participar en els nomenaments telemàtics d’estiu.

 

Març 2018. Del 22 de març al 3 d'abril Accés a l'aplicatiu. Ajuda per l'aplicatiu

28.02-2018 Publicada la llista definitiva de persones admeses i excloses. Accés a l'aplicatiu

OBERTURA DE BORSA: Accés a l'aplicatiu

DATES PREVISTES :

Publicació de les llistes provisionals: Segona quinzena de gener.

Consultar document a la zona d'afiliació

NOMENAMENTS CURS 17/18

Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials, curs 2017/18

Les persones interessades podran modificar les seves dades el 14 de setembre de 2017 i la darrera setmana dels mesos d'octubre (2017), gener i març (2018).

Eina sindical d'informació (en .pdf) (17-18): "Més interins, menys democràcia"

Propers nomenaments dies 6 i 7 de setembre de 10 a 11,30

Dia 6: Consorci, Baix Llobregat, Lleida, Tarragona i Catalunya Central

Dia 7: Girona, Terres de l'Ebre, Vallès Oriental /Maresme, Vallès Occidental i Barcelona comarques

(... heu d'escollir informació per al curs 2017-2018 ...)

Personal convocat nomenaments AGOST 2017

Barcelona Comarques Primària / Secundària

Tarragona: Primària / Secundària

GESTIÓ DE LA BORSA

Resolució de 7 de juliol de 2017, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2017-2018.

FLETXA Persones amb feina i sense de totes les especialitats (dades de tots els SSTT) Curs 17/18

Possibles places als Serveis Educatius

Sol·licitud de no nomenament a la borsa de treball per al curs 2017/18

Adjudicacions d'estiu curs 2017/18

Termini actual: a) Personal interí: del 16 al 29 de maig de 2017

Acces a l'aplicatiu

Llistat de centres de màxima complexitat que cal demanar específicament

Persones que estiguin de baixa o de permís de maternitat el dia 1 de setembre:

Rectificació provisional a la normativa de les adjudicacions d'estiu (no publicada oficialment)

Respecte a la Mesa sobre adjudicacions del 29 d’abril, comenten una novetat important: accepten parcialment la demanda feta per USTEC·STEs en la mesa del 9 de maig (en la qual dos interlocutors de l’Administració van dir: «Això no es pot fer.») i no donaran de baixa a la Seguretat Social a 31 d’agost el personal interí si es compleixen TOTS els supòsits següents:

  • La persona té una vacant en curs fins a 31 d’agost.
  • Se li dóna una vacant per al curs següent amb la mateixa jornada abans de l’1 de setembre
  • No canvia de número de patronal. Per tant, sembla que no donaran de baixa a la Seguretat Social a 31 d’agost si la destinació anterior i la posterior són dintre de la mateixa província (tret del Consorci d’Educació de BCN, que té un número de patronal diferent de la resta dels cinc serveis territorials de la província). També van comentar que cada SSTT acabarà tenint un número de patronal diferent i, per tant, en un futur si hi ha canvi de SSTT es donarà de baixa a 31 d’agost i alta a 1 de setembre. Tot això està per veure i comprovar i s’ha demanat que s’escrigui i es passi a les organitzacions sindicals.

En el cas més preocupant, les persones que estiguin de llicència per malaltia o de permís de maternitat/adopció que no se’ls deixi sense efecte la baixa del 31 d’agost (és a dir que no compleixin tots i cadascun dels supòsits anteriors) el Departament els guardarà la vacant però no es farà càrrec dels efectes econòmics (quant als efectes administratius han dit que els trauran de la publicació definitiva de les adjudicacions d’estiu) NI HI HAURÀ PRESA de POSSESSIÓ fins el finiment del seu permís o llicència. Per exemple, els malalts hauran d’anar a la Seguretat Social a tramitar la prestació per IT.


15/05

Modificació de dades i confirmació de permanència a la borsa de treball:

Termini del 16 al 29 de maig, amb efectes per al curs 2017/18

Adjudicacions d'estiu:

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1005/2017, de 8 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2017 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents, i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics.

Períodes de participació:

a) Personal interí: del 16 al 29 de maig de 2017. Accés a l'aplicatiu

b) Personal funcionari de carrera: del 30 de maig al 12 de juny de 2017

c) Personal acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 23 de maig al 9 de juny 

"el professorat interí amb serveis prestats que forma part de la borsa de treball de personal interí docent del Departament d'Ensenyament de l'apartat 1.2.3 està obligat a participar en la fase d'elecció, com a mínim, en un dels dos procediments d'adjudicació previstos a l'annex 1 (procediment general de destinacions a llocs de dedicació completa) i a l'annex 2 (adjudicació de destinacions a llocs de mitja dedicació)."

"El personal interí pot participar per un únic nivell, primària o secundària."

"d) Peticions

En la fase d'elecció del procediment general d'adjudicació de destinacions a llocs de dedicació completa, el personal interí ha de fer constar en la sol·licitud, necessàriament, un mínim de trenta peticions (centres, municipis, zones i comarques), per a llocs en centres de la base 2.1. Voluntàriament pot formular fins a seixanta peticions."

"En la fase d'elecció de llocs de mitja dedicació, el personal interí ha de fer constar, necessàriament, un mínim de deu peticions. Voluntàriament pot formular fins a seixanta peticions en cadascuna de les fases d'elecció en les quals participi."

"e) Petició de comarques

L'emplenament de peticions a l'apartat de comarques és voluntària per al personal interí, sempre i quan hagi formulat les trenta peticions esmentades.

En cas d'indicar comarques en aquest apartat, es tindran en compte dins la fase d'elecció, a continuació de les peticions de llocs de dedicació completa."

 

Canvi de dades pel curs 2017/18

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1004/2017, de 8 de maig, per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2017-2018.

 

INFORMACIÓ SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LA GESTIÓ DE LA BORSA PEL COBRAMENT DEL JULIOL

Canvis en la normativa de funcionamnet de la borsa de treball docent. Modificar l’apartat 4. Durada mínima dels permisos i llicències per als quals es nomena personal substitut en centres educatius públics:

Resolució de 20 d’abril de 2017, de modificació de la Resolució de 13 de juliol de 2016 per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2016-2017

Proper canvi de dades del 27 de març al 3 d'abril de 2017 Accés a l'aplicatiu

FLETXAPublicada la llista provisional admesos i exclosos a la borsa de personal docent. accés a l'aplicatiu. Reclamacions del 23 de març al 5 d'abril. Podeu trobar models de reclamació a l'espai d'afiliació.

FLETXADarrer dia de nomenaments abans de Pasqua divendres 31 de març. Primer dia de nomenaments després de Pasqua dimarts 18 d'abril

FLETXA Obertura de la borsa / Accés a l'aplicatiu Ampliació del termini d'inscripció fins el 14 de febrer

FLETXA 16/11/2016: Publicada la llista de persones admeses i excloses a la convocatòria d'obertura extraordinària de la borsa de treball docent. Accés a l'aplicatiu reclamacions del 17 al 30 de novembre.

FLETXA Persones amb feina i sense de totes les especialitats (dades de tots els SSTT) Curs 16/17


fletxa INFORMACIÓ OBERTURA DE LA BOSSA. Octubre 2016

caixa meses

RESUM DE LA INFORMACIÓ DE LA MESA SECTORIAL: CONVOCATÒRIA CONCURS PÚBLIC PER FORMAR PART BORSA PERSONAL DOCENT


nomenaments

FLETXA Persones amb feina i sense de totes les especialitats (dades de tots els SSTT) Curs 16/17

FLETXA Tots els nomenaments dia a dia (feu clic a la data que voleu consultar a la part dreta de la secció)

FLETXA Nomenaments NO telemàtics (difícil cobertura)

FLETXA Documentació per lliurar quan s'obté el primer nomenament


nom

Els nomenaments telemàtics es faran habitualment els dimarts i divendres de cada setmana (de 12h a 13h). Tanmateix, es poden produir variacions, per això us recomanem que consulteu els dies de nomenament (a un mes vista) del vostre SSTT:

1) Dies de nomenaments Baix Llobregat / 2) Dies de nomenaments Barcelona Comarques / 3) Dies de nomenaments Catalunya Central / 4) Dies de nomenaments Girona / 5) Dies de nomenaments Lleida / 6) Dies de nomenaments Maresme - Vallès Oriental / 7) Dies de nomenaments Tarragona / 8) Dies de nomenaments Terres de l'Ebre / 9) Dies de nomenaments Vallès Occidental /10) Dies de nomenaments Consorci de Barcelona


borsa

Criteris d'adjudicació de vacants i substitucions


caixa normativa

Criteris de funcionament de la borsa: Resolució de 13 de juliol de 2016, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2016-2017

RESOLUCIÓ ENS/1297/2016, de 18 de maig, per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2016-2017.


INFORMACIÓ ADJUDICACIONS D'ESTIU (CURS 2016/17).


Informació sobre els "Perfils Professionals".

Recull de normativa del Departament d'Ensenyament


modificacio dades

17-18:

Les persones interessades podran modificar les seves dades el 14 de setembre de 2017 i la darrera setmana dels mesos d'octubre (2017), gener i març (2018).

16-17:

Al llarg del curs 2016-2017 s’obriran nous terminis per modificar les dades que consten a la borsa de treball de personal docent: el 14 de setembre, la darrera setmana del mes d’octubre, del mes de gener i del mes de març i, si escau, altres períodes amb caràcter excepcional.

fletxa Feu clic aquí per accedir-hi

fletxa Vídeo sobre el funcionament de l'aplicació


borsa 15 16

FLETXA Persones amb feina i sense de totes les especialitats (dades de tots els SSTT) Curs 15/16


caixa normativa

fletxa Criteris de gestió de la borsa

DECRET 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent.

fletxa Criteris de gestió de la borsa curs 2015/16:

Resolució de 22 de juny de 2015, de la Secretària General, per la qual s’estableixen els criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2015-2016.


INFORMACIÓ ADJUDICACIONS D'ESTIU 15 / 16


caixa normativa

normativa

DOGC: DECRET 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents.


obertura borsa

fletxa INFORMACIÓ OBERTURA DE LA BOSSA. Octubre 2016

fletxaINFORMACIÓ OBERTURA DE LA BORSA. Gener 2015

fletxa INFORMACIÓ OBERTURA DE LA BORSA. Desembre 2014

fletxa INFORMACIÓ ORBERTURA DE LA BORSA. Febrer 2014


subs

subs 1subs 2


 

CANVI DE NORMATIVA ADJUDICACIONS D'ESTIU: IT I MATERNITAT

 


Consulta de dades


caixa normativa

fletxa Criteris per cobrir substitucions:

Resolució, de 12 de setembre de 2013, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics de modificació de l’apartat 4 dels Criteris de gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-2014.


Borsa provisional 2017 / 2018
Número provisional

Número       Anys        Mesos      Dies

501 23 5 15
1.001 18 10 18
2.001 14 9 18
3.001 11 0 13
4.001 11 11 04
5.001 10 11 13
6.001 10 04 18
7.001 9 10 11
8.001 9 4 4
9.001 8 9 27
10.001 8 3 23
11.001 7 9 8
12.001 7 2 21
13.101 6 8 5
14.001 6 1 16
15.001 5 6 19
16.001 4 10 23
17.001 4 2 14
18.001 3 5 9
19.001 2 10 9
20.001 2 5 28
21.001 2 2 2
22.001 1 10 24
23.001 1 7 29
24.001 1 5 9
25.001 1 2 11
26.001 0 11 23
27.001 0 9 23
28.001 0 8 18
29.001 0 5 24
30.001 0 4 3
31.001 0 2 12
32.001 0 0 17
32.368 0 0 1

 


borsa

Número       Anys        Mesos      Dies

501 23 0 15
1001 18 4 24
2001 14 1 16
3001 12 3 21
4001 11 1 25
5001 10 1 23
6001 9 6 28
7001 9 1 00
8001 8 6 25
9001 8 0 14
10001 7 6 21
11001 7 0 5
12001 6 5 20
13.101 5 11 7
14001 5 4 27
15001 4 10 3
16001 4 2 11
17001 3 6 11
18001 2 9 28
19001 2 1 24
20001 1 9 6
21001 1 5 17
22001 1 2 6
23.001 0 11 17
24.001 0 09 20
25.001 0 07 18
26.001 0 5 3
27.001 0 3 7
28.001 0 1 10
28.810 0 0 1
30.000 0 0 0

informacions

estadis


dif 1 dif 2

Accedeix a la secció de nomenaments no telemàtics


Número de visites avui: -