Normativa borsa 2022-2023

Resolució de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2022-2023

Nova obertura d’inscripció a la borsa: RESOLUCIÓ EDU/1878/2022, de 10 de juny, per la qual s’obre convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació.

RESOLUCIÓ EDU/1811/2022, de 8 de juny, per la qual es modifica la Resolució EDU/2182/2021, de 9 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació.

Resolució de 21 d’abril de 2022, de la directora general deProfessorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen les bases per a l’actualització i modificació de lesdades de les persones que integren la borsa de treball depersonal interí docent per al curs 2022-2023

 

Calendari borsa 2022-2023

Terminis previstos:

Modificació de dades de la borsa:
Període excepcional de consulta i modificació de dades de la Borsa: 5 i 6 de juliol de 2022.
D’acord amb el punt 6 de la Resolució de la directora general de Professorat i Personal de Centres públics per la que s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2022-2023, us comuniquem que s’obre un període excepcional de consulta i modificació de dades els dies 5 i 6 de juliol.
Accés a l’aplicatiu

Modificació de dades de la borsa:

 • del 12 al 19 de setembre de 2022
 • del 14 al 21 de novembre de 2022
 • del 23 al 30 de gener de 2023
 • del 20 al 27 de març de 2023

Si escau, altres períodes amb caràcter excepcional.

Del 22 d’abril al 2 de maig de 2022. Aquestes modificacions tindran efectes per als nomenaments que es facin a l’inici del curs 2022-2023.

Nomenaments telemàtics d’estiu: 11 i 20 de juliol i final d’agost de 2022

Borsa provisional: 22 d’abril de 2022

Borsa definitiva: 31 de maig de 2022.

 

 

Consulta de dades: Accés a l’aplicació del Departament

Accés a la consulta de dades

 

Inscripció a la borsa (oberta el 21 de juny de 2022)

Presentació de sol·licituds: del 21 de juny de 2022 al fins al 20 de desembre de 2022

– Consulta les titulacions per impartir un ensenyament. Accés a la consulta per cos i especialitat

– Consulta dels ensenyaments que es poden impartir. Accés a la consulta per titulació

Especialitats obertes a la borsa

Enllaços al web del Departament d’Educació: Incorporació a la borsa

 

Nomenaments telemàtics

El dia 31 d’agost de 2022 els serveis territorials del Departament d’Educació i el Consorci d’Educació de Barcelona faran actes de nomenaments telemàtics, per cobrir les vacants que hi ha pendents d’assignació entre el professorat inscrit a la borsa de personal interí docent.

A partir del dia 2 de setembre,  els nomenaments telemàtics es faran habitualment els dilluns, dimecres i divendres de cada setmana. Consulteu els dies d’adjudicació i franja horària de connexió als webs dels serveis territorials:

Podeu consultar tots els nomenaments en aquest enllaç

Nomenaments mes juliol: Per adjudicar les vacants pendents d’assignació entre el professorat inscrit a la borsa de personal interí docent es faran actes de nomenament telemàtics els dies 11 i 20 de juliol de 2022.

Actualment cada territori té publicada la informació referent als nomenaments telemàtics previstos per als dies 11 i 20 de juliol. Cal dir que és possible que hagi Serveis Territorials que no realitzin nomenaments telemàtics el dia 11 o bé el 20 de juliol ateses les seves necessitats. 

 

Darrer dia de nomenaments telemàtics del curs 2021-2022: Divendres 10 de juny

Cobrament del mes de juliol del personal substitut: Nomenaments del mes de juliol
(Data d’actualització: 09/05/2022 Web del departament)


Funcionament de les adjudicacions de places:
Tota la informació sobre el funcionament de l’adjudicació de places es troba a les pàgines web dels serveis territorials (ST) i del Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) sol·licitats com a preferents.

De manera resumida, les fases del procediment i els apartats de les pàgines web on es es descriuen són les següents:

 1. Consulta dels dies d’adjudicació i franja horària de connexió.
 2. El dia de l’adjudicació, generalment abans de les 11 h, es pot consultar la llista de personal convocat a les adjudicacions (per especialitat i per número d’ordre i priorització de les especialitats).
 3. Les persones a les quals s’assigna una vacant o una substitució, durant la franja horària indicada, l’han d’acceptar en línia a l’aplicació de l’apartat Acceptació/finalització de l’adjudicació i han de desar la credencial (PDF) que aquesta genera.
  A més a més, aquestes persones reben un SMS i un missatge de correu electrònic.
 4. El primer dia lectiu després de l’adjudicació o el dia d’inici de la substitució (si és posterior a l’adjudicació), cal presentar-se al centre i adjuntar la credencial generada anteriorment.

Si no s’accepta la proposta d’adjudicació, cal indicar-ho a l’apartat Acceptació / finalització de l’adjudicació. Llevat que s’al·legui un motiu justificat (i acreditat amb documentació als ST corresponents o al CEB) el rebuig de la proposta comporta un nou número de barem per aquest curs escolar.

A l’apartat Consulta global de resultats (darrera adjudicació) es pot saber el resultat de les adjudicacions.

Criteris d’adjudicació de vacants i substitucions

Primera vacant o substitució: Quan s’obté una vacant o una substitució per primera vegada, s’ha de lliurar la credencial a la direcció del centre educatiu adjudicat el dia de la incorporació al lloc de treball, juntament amb la documentació solicitada. Consulteu la Web del Departament.

 

 

Adjudicacions de difícil cobertura

El 5 de juliol de 2022, els serveis territorials del Departament d’Educació i el Consorci d’Educació de Barcelona publicaran a la seva pàgina web (Personal docent / Nomenaments telemàtics / Adjudicacions de difícil cobertura) les vacants a cobrir de llocs de treball específics d’àmbit d’ensenyament secundari en centres de formació de persones adultes, i obriran un termini de 48 hores perquè les persones interessades es posin en contacte amb el personal de la secció de personal docent del servei territorial corresponent o Consorci d’Educació de Barcelona.

Les adjudicacions de difícil cobertura són per cobrir substitucions/vacants: – llocs de característiques especials (aules hospitalàries, centres penitenciaris, atenció domiciliaria…..) – a serveis educatius – a centres de màxima complexitat (CMC) per llocs no ordinaris. – com a conseqüència de la no-acceptació o per manca de candidats (en 2 nomenaments telemàtics) – centres de formació de persones adultes. Calen requisits específics regulats a la base 3.4 de la Resolució EDU/1051/2020, que regula els àmbits dels centres d’adults.

El procediment per als llocs de difícil cobertura es pot resumir en aquests passos:

 • El ST fa públic el lloc que s’ha de cobrir tot indicant l’especialitat, o habilitats específiques, o característiques, o el perfil que es requereix
 • S’obre un termini de 48 hores perquè les persones interessades facin arribar la seva petició al ST corresponent. Hi poden participar candidats de qualsevol ST.
 • S’adjudica el lloc. En el supòsit de concurrència de més d’un candidat han de tenir prioritat les persones que tenen demanat aquell ST com a preferent, l’especialitat demanada i el número d’ordre més baix.
 • El ST publica el resultat de l’adjudicació tot especificant la plaça donada, i el nom i el número de barem de la persona a qui s’ha assignat el lloc de treball.

Serveis territorials. Departament d’Educació (gencat.cat)

 


Manteniment I baixa de la borsa de treball 

Consulteu la Resolució de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2021-2022 per trobar les condicions de manteniment i baixa de la borsa en les següents situacions:

1.1 Excedència per tenir cura d’un fill o filla, per tenir cura de familiars i per violència de gènere

1.2. Maternitat biològica, adopció o acolliment, permís del progenitor diferent de la mare biològica (paternitat), risc durant l’embaràs, compactació, malaltia o accident.

1.3. Autogestió de la disponibilitat

1.4. Finalització del nomenament per causes justificades

1.5. Baixa de la borsa de treball i pèrdua del número d’ordre de barem

1.6. Incapacitats temporals

 

Autogestió de la disponibilitat per al curs 2022-2023

Sol·licitud de no disponibilitat

Resolució de 21 d’abril de 2022, de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen les bases per a l’actualització i modificació de lesdades de les persones que integren la borsa de treball depersonal interí docent per al curs 2022-2023

Les persones que no vulguin obtenir un nomenament per al curs 20222023 ho han de sol·licitar mitjançant l’aplicació d’autogestió de la disponibilitat com a molt tard el 31 de maig de 2022. Aquesta aplicació romandrà tancada de l’1 de juny a l’1 de juliol i durant aquest període no es podrà autogestionar la disponibilitat.

Durant el curs, les persones poden sol·licitar la no disponibilitat en qualsevol moment.

Les dates d’inici i final de la no disponibilitat són les que s’indiquin a la sol·licitud i, en qualsevol cas, els efectes són sempre a partir de l’endemà de la seva tramitació.

La data de finalització de la no disponibilitat no és obligatori informala. Però en cas que no s’indiqui, la persona no estarà disponible fins que s’informi una data fi a la sol·licitud.

Únicament es pot sol·licitar un període de no disponibilitat i fins que aquest no finalitzi no se’n pot demanar un altre.

Durant el període de no disponibilitat les persones interessades mantenen el número d’ordre de la borsa de personal interí docent, sense que aquest temps computi com a temps de serveis prestats.

Les persones que hagin demanat la no disponibilitat no poden obtenir destinació en el procés d’adjudicació de destinacions provisionals

 

Llistat provisional del número de barem segons serveis prestats (còmput en anys, mesos i dies)

Número d’ordre de la borsa de treball 2022-2023 definitiu

Durant el mes de maig es publica la llista definitiva, que conté la mateixa informació prevista per a la llista provisional. El càlcul del temps de serveis prestats es fa d’acord amb la informació que consta al registre informàtic en la data que s’efectuï la baremació, durant la segona quinzena del mes de maig de 2022. La consulta individual d’aquestes dades es pot fer per la mateixa via que la consulta dela llista provisional.

Número d’ordre de la borsa de treball 2022-2023 provisional
22/04/22 Publicat el número d’ordre de la borsa de treball 2022-2023 provisional. El termini per presentar reclamacions contra el nou número d’ordre obtingut serà del 22 d’abril al 2 de maig de 2022, ambdós inclosos.

Accés a l’aplicació

Dades actualitzades a data 22/04/22

Bloc 1. Persones que han treballat:

Número provisional Anys treballats Mesos treballats Dies treballats
1 39 3 7
500 26 0 11
1000 22 3 28
1500 20 0 2
2000 18 9 4
2500 17 10 6
3000 17 0 25
3500 16 4 13
4000 15 9 24
4500 15 4 19
5000 14 11 24
5500 14 7 16
6000 14 2 12
6500 13 9 11
7000 13 4 8
7500 12 11 5
8000 12 5 27
8500 12 0 19
9000 11 7 3
9500 11 1 12
10000 10 7 15
10500 10 0 21
11000 9 6 8
12000 8 3 20
13000 7 6 1
14000 6 11 7
15000 6 6 6
16000 6 0 25
17000 5 9 2
18000 5 4 5
19000 5 0 9
20000 4 10 14
21000 4 8 5
22000 4 5 1
23000 4 1 27
24000 3 11 4
25000 3 8 28
26000 3 5 23
27000 3 2 17
28000 3 0 0
29000 2 10 8
30000 2 7 23
31000 2 4 23
32000 2 1 28
33000 1 11 20
34000 1 10 10
35000 1 8 26
36000 1 7 26
37000 1 6 20
38000 1 5 6
39000 1 3 13
40000 1 1 24
41000 1 0 2
42000 0 10 28
43000 0 9 24
44000 0 8 16
45000 0 7 1
46000 0 5 17
47000 0 4 27
48000 0 3 22
49000 0 2 13
50000 0 1 7
51000 0 0 20
52000 0 0 11
53000 0 0 6
53836 0 0 1

Les reclamacions s’han de presentar preferentment de forma telemàtica, mitjançant la Petició genèrica. Les sol·licituds s’han d’entrar indicant el següent: a l’assumpte del motiu de la petició, “Reclamació contra el número provisional de barem per al curs 2022-2023”; i com a ens destinatari, Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) o Departament d’Educació de l’àmbit territorial corresponent, sense indicar ni el tema ni el subtema.

També es poden presentar presencialment al registre dels serveis territorials de l’àmbit territorial corresponent, o a qualsevol registre dels que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Per presentar documents al registre del servei territorial corresponent cal que demaneu cita prèvia, i seleccioneu el tema “Registre administratiu”.

Les persones que formen part de la borsa de treball de personal interí docent, que han prestat serveis com a personal interí d’algun cos docent no universitari a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, tenen assignat el número d’ordre inferior a 55.000.

Les persones que van superar la fase d’oposició de la convocatòria oberta per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, però no van estar seleccionades i no han prestat serveis com a personal interí i substitut docent tenen un número d’ordre superior o igual a 55.000 i inferior o igual a 60.000.

Les persones que formen part de la borsa de treball de personal interí docent que no han prestat serveis, o no han estat nomenades amb posterioritat al seu últim ingrés, tenen un número d’ordre superior a 60.000.

 

Model de Reclamació del número d’ordre provisional a la borsa de treball de personal docent.

Web del Departament

 


Titulacions requerides per accedir a pedagogia terapèutica i orientació educativa
Pel que fa a l“Informe sobre les titulacions requerides per accedir a les especialitats de (EES) Pedagogia Terapèutica, del cos de Mestres (597) i (PSI) Orientació Educativa, del cos de Secundària (590)a partir del curs 2022-2023”,
hem rebut un allau de peticions d’aclariments respecte d’allò que s’hi diu. En aquest sentit, vam demanar aclariments i especificacions a la Mesa Sectorial de Personal Docent i hem restat a l’espera de la seva resposta definitiva
per tal d’evitar donar informacions contradictòries o errades. Ara mateix, podem aclarir-vos que:

 • Les persones que ja estan en possessió d’una titulació o estan matriculades en estudis que fins ara permetien exercir les especialitats d’EES i PSI, podran exercir aquestes especialitats sempre i quan s’inscriguin a la borsa abans del 31/10/2023
 • Les persones interines i substitutes que tenen aquestes titulacions i han treballat o estan treballant en l’actualitat en aquestes especialitats, podran continuar-ho fent.
 • Les persones que actualment tenen activades les especialitats, però no les han exercit mai, podran exercir-les en el futur.

Informe sobre les titulacions requerides per accedir a les especialitats de (EES) Pedagogia Terapèutica, del cos de Mestres (597) i (PSI) Orientació Educativa, del cos de Secundària (590), a partir del curs 2022-2023

 

Curs d’iniciació, període de prova inicial i prova d’idoneïtat

 • Període de prova inicial del personal interí (quatre primers mesos) El professorat substitut o interí novell, a partir de la primera incorporació a la docència en un centre o servei educatiu, ha de superar
  un període de prova inicial durant, com a màxim, els quatre primers mesos d’exercici efectiu de docència.El període de prova comprèn els diferents nomenaments que, fins a completar el període màxim esmentat,  el personal
  interí o substitut docent i ha de ser avaluat quan la permanència en el mateix centre o servei educatiu sigui com a mínim d’un mes.
 • Curs d’iniciació del personal interí

RESOLUCIÓ EDU/202/2021, de 28 de gener Annex 1 Curs d’iniciació a la tasca docent

“1.1. Durant el primer curs en què obtingui un nomenament d’interinatge o substitució per a tot un curs escolar en un mateix centre docent, el personal docent ha de seguir un curs d’iniciació a la tasca docent en centres públics per desenvolupar correctament les funcions docents.
A aquest efecte, s’entén que ha estat nomenat per a tot el curs el personal docent que hagi obtingut un o més nomenaments en el mateix centre, amb efectes entre l’1 de setembre i l’inici del període lectiu i fins al final del curs, i sempre que la dedicació del nomenament o la suma de la dedicació dels diferents nomenaments sigui, com a mínim, de mitja jornada.
Aquest curs consta d’una fase de formació i una fase de tutoria.
Els serveis territorials han de comunicar a les persones afectades l’obligació de realitzar el curs d’iniciació a la tasca docent, un cop hagin estat nomenades.”

“1.2 Sense perjudici del que estableix el punt 4.4.4, està exempt de realitzar el curs d’iniciació el personal docent que tingui una experiència docent prèvia en els ensenyaments reglats de nivell no universitari de dotze mesos o més en els darrers tres cursos escolars, així com les persones que hagin estat seleccionades en un procés selectiu d’ingrés a la funció pública docent, mentre no siguin nomenades persones funcionàries en pràctiques.”

24/11/20 Informació sobre l’avaluació interins novells 18/11/20 Comunicat Avaluació interins novells. USTEC-STEs (IAC) vam denunciar la modificació de la normativa.
Gràcies a la pressió exercida a la Mesa Sectorial de dimecres 18 de novembre, hem aconseguit que l’administració faci una modificació, i per tant, tornar a l’exempció del curs iniciació interins novells amb dotze
mesos o més en ensenyaments reglats en els darrers tres cursos escolars tant a pública, pública fora Catalunya com privada. Els recursos que han rebut els aniran responent, i des de ST es farà arribar noves instruccions
als centres educatius.

Inscripció al curs de formació específic per a professorat interí novell. Edició 2020-2021: del 30 de novembre a l’11 de desembre. 
Enllaç al web del Departament. 

 • Prova d’idoneïtat. Les persones que han estat excloses de la borsa de treball del personal interí docent, com a conseqüència d’un expedient contradictori no disciplinari que conclou la manca evident de capacitat
  per a la docència, o per no haver superat el període de prova inicial, i sol·licitin reincorporar-se després que hagi transcorregut un curs des de la seva exclusió, han de superar una prova d’idoneïtat prèvia a l’inici
  del període de tutoria.

 

Proposta d’USTEC·STEs del funcionament borsa substitucions

Accés al document

 

Màster de formació del professorat

Enllaç a la informació sobre la formació pedagògica per formar part de la borsa

 

Perfils professionals

Enllaç a la informació sobre els perfils professionals