ustec

nomina

linia vermella

rodona Deduccions / rodona Gestions relacionades amb la nòmina / rodona Consulta de l’expedient d’absentismes / rodona Sol·licitud bestreta / rodona Nòmina 2016/ Imprès canvi IRPF

Retribucions 2019

linia vermella

atri

Davant les difamacions d’altres sindicats volem comunicar que USTEC·STEs (IAC) es va adherir a l’acord que ha possibilitat el cobrament de la paga del 12.

En canvi NO VAM SIGNAR l’acord que només compromet al retorn durant el 2018 d’un 10% de la paga del 2013 quan teníem una moció del Parlament (aprovada just un mes abans) què instava al Govern, entre d’altres, al cobrament del 100% de la paga del 2013 durant el 2018.

Informació referent a l’abonament del 34,42% de la paga extra 2012 pel personal laboral i funcionari i de l’abonament de l’execució de sentència del personal laboral, demanem que la feu extensiva tot el personal del centre.

1)-El Departament ha informat explícitament, amb una nota informativa a l’ATRI al personal en actiu de:

” -Abonament del 34,42% de la paga extra 2012 (personal laboral i funcionari)

Per Acord de la Mesa General de Negociació de l’Empleat Públic de l’Administració de  la Generalitat de Catalunya es va acordar abonar el 2017 el 34,42% dels imports deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària, paga addicional del complement específic o pagues addicionals equivalents del mes de desembre de 2012.

La Llei de Pressupostos de la Generalitat per al 2017 està en tràmit parlamentari i no es publicarà amb temps suficient per fer efectiva la devolució del 34,42% a la nòmina del mes de març, motiu pel qual l’abonament es farà efectiu a la nòmina del mes d’abril de 2017.”

Des d’USTEC·STEs (IAC) facilitem el càlcul de l’import corresponent a les persones afiliades a l’espai d’afiliació.

“-Abonament, per execució de sentència, de la part meritada de la paga extra 2013 i 2014 (personal laboral) (Us adjuntem un full informatiu d’USTEC-STEs)

 A la nòmina del mes de març es farà efectiu l’abonament de la part meritada del període de la paga extra de 2013 i 2014 del personal laboral de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, donant compliment a la Sentència del Tribunal Suprem 960/2016, de 16 de novembre de 2016.  Concretament, les quanties a abonar corresponent a un 16,67% de la paga extraordinària de 2013 i a un 8,33% de la paga extraordinària del 2014, o la part que en proporció correspongui en atenció al temps treballat.” 

2)-El Departament encara no ha informat al personal que ha deixat de prestar serveis en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya que hi tenen dret.

Encara no ha sortit la normativa  ordenant aquest pagament i establint el procediment per a les persones que hi tenen dret, però que actualment: han passat a altres situacions administratives, s’ha extingit el seu vincle administratiu o contractual, han estat jubilats o jubilades, etc.

En l’última devolució l’abonament es va realitzar en els termes i criteris establerts a l’Acord GOV/33/2015, de 10 de març on el termini per presentar la sol·licitud era de tres mesos des de la publicació de l’Acord i l’abonament es realitzava el mes següent a la verificació de la seva procedència. A més també contemplava que comunicaria (en funció de les dades que disposaven, els serveis de gestió dels departaments i els centres) al personal que al seu moment restava en actiu o situació assimilada el seu dret a sol·licitar l’abonament i que en el cas de defunció, la sol·licitud correspondria als hereus conforme a les normes del dret civil. El model de sol·licitud estava disponible en el portal de l’empleat públic i en la pàgina web del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

Si agafem com a referència la normativa aplicada en els últims abonaments, no sabem si el personal que ha deixat de prestar serveis en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya també se li abonarà al mes d’abril. USTEC-STEs (IAC) exigeix que tot el personal, estigui encara en nòmina o no, cobri el més aviat possible.

3)- Els treballadors i treballadores de la Generalitat només exigim el que és nostre

USTEC·STEs (IAC) hem portat a terme, dintre de la plataforma reivindicativa de Funció Pública, accions diverses (mobilitzacions, reunions amb els grups parlamentaris, jurídiques, etc…) per tal d’aconseguir el retorn de les condicions laborals perdudes.

A més a més, per a la recuperació de les pagues extres del 2013 i 2014, USTEC·STEs (IAC) ha presentat les demandes jurídiques a tot el territori Nacional que entenem que acabaran portant a la recuperació d’aquestes.

linia verda

Les persones afiliades poden trobar a l’espai d’afiliació un aplicatiu per calcular la quantitat a percebre

linia verda

ret vigents

Full informatiu d’USTEC de “Retribucions 2016“.

Taules de retribució dels llocs base (2016)

Taules de retribució dels càrrecs i d’altres complements (2016)

nomina

comp

ret bas

001 Sou base:
grup A1: professorat d’ensenyaments secundaris,  professorat d’arts plàstiques i- disseny, cos d’inspecció.
Grup A2: mestres, professorat tècnic d’FP i mestres d’arts plàstiques i disseny. Exemple: sou
002 Triennis es perceben automàticament cada 3 anys. Exemple (de 3 triennis = 9 anys): trienni comp

re comp

004 Complement de destinació En funció del nivell del funcionariat
Nivell 21 Professorat d’infantil i de primària. Exemple: destinacio complement
Nivell 24 Professorat de secundària  i professorat tècnic d’FP
Nivell 26 Catedràtics/ques
Nivell 26 i 27: Inspectors/es.
005  Complement específic general per a tot el professorat. Exemple: comp general
006 Complement específic singular per càrrecs
008 Complement específic per estadis. Exemple: estadi complement
003 Paga extraordinària : sou base+ triennis+ complement destinació. (Segons la taula de retribucions per la paga extraordinària)
085 Paga extraordinària : Complement addicional específic : 005 complement específic general + 006 complement específic singular + 008 complement específic per estadis.

014 Casa habitació Només per al professorat d’infantil i primària que ocupa places que no siguin de nova creació. És una quantitat simbòlica, fixada en funció de la població de destinació i congelada des de fa molts anys. Exemple: casa

deduccions

1. IRPF  El càlcul de l’IRPF pot canviar al llarg de l’any en funció de l’evolució de les retribucions. És normal que en els darrers mesos de l’any s’apugi la retenció de l’IRPF sobtadament (30%, 40%…) perquè s’hagi de fer una regulació en funció dels ingressos i deduccions de tot l’any. Exemple: irpf ex

irpf

(Càlcul de retencions de l’Agencia Tribuatària)

El percentatge MÍNIM d’IRPF a retindre es pot canviar a través de l’ATRI. Exemple:

irpf nomina ustec

2. Drets Passius MUFACE: Atenció sanitària i Drets Passius (jubilació). Son quantitats fixes mensuals, diferents per a cada grup. Exemple: drets passius
3. Seguretat Social : 6,35% del total:

  • 4,7% per contingències comunes;
  • 1,55% per atur
  •  0,10% per formació professional.

NOTA:  funcionariat -a partir de 2011- cotitza per: a) MUFACE (assistència sanitària) i  b) Seguretat Social (jubilació).

linia verda

gestions

nomina ATRI: Consulta la nòmina

(Si teniu dificultats, proveu amb altres navegadors)

Nota: Si no teniu codi d’ATRI el podeu demanar a la direcció del centre.

nomina Nota de recuperació i canvi de contrasenya (política de caducitat de contrasenya)

nomina Canvi de dades bancàries: Sol·licitud SSTT / Sol·licitud Consorci

nomina Quota sindical: Desgrava en la pàgina 3 de rendiments de treball en la casella 011 quotes a sindicats.

nomina IRPF: Canvi voluntari (estableix un mínim, no pas un màxim) del percentatge d’IRPF a retindre en la nòmina --> Informació / Sol·licitud

nomina Informació sobre descomptes per baixa laboral

nomina Complement de TUTORIA del SUBSTITUT/A: Requisits: “…quan la substitució sigui igual o superior a tres mesos”. Adjuntar certificat de direcció corresponent. Model de sol·licitud

linia verda

exp

Per tal de saber l’estat de l’expedient d’absentismes (30h) al vostre ATRI, haureu de fer clic a “Gestió del Temps” i després a “Expedient d’absentismes” (com en el cas que podeu veure a la foto):

saldo 0

Recordeu que la consulta només es pot fer en un interval màxim de 30 dies entre la “data d’inici” del formulari, i la “data fi“… i després haureu de fer clic al botó negre d’adalt que posa “cerca” (com en el cas que podeu veure a la foto):

saldo 1

Recordeu que a partir de les 30h i a descompte de sou

linia verda

sol bestreta

bestreta

linia vermella

nomina 16

nomina Abonament de la part restant de la paga “extra” de 2012.

nomina Full informatiu d’USTEC·STEs amb les retribucions del 2016 i les jubilacions del 2016.

nomina Ja podeu consultar la nòmina de gener (2016) amb l’1% d’augment.

Després de 6 anys, els sous pugen un ridícul 1%… i a més a més, encara cal recuperar la pèrdua d’altres conceptes retributius com ara:

• Fons d’Acció Social (FAS), que era un ajut en temes complementaris de salut o en qüestions familiars com ara el cost de les llars d’infants.

• Ajuts per colònies i sortides per compensar les despeses sobrevingudes.

• Pla de Pensions: Durant el període 2011-15 no s’hi ha fet cap aportació. Us recordem que representava el 0’5% de la massa salarial global de tots els funcionaris. Hem perdut un 2’5% de capitalització d’aquesta massa salarial total. Amb tot cal recordar que, des d’USTEC·STEs (IAC), sempre hem demanat que aquests diners fossin retribució directa al nostre salari.

normativa

DOGC 19/1: DECRET LLEI 1/2016, de 19 de gener, d’aplicació de l’increment retributiu d’un u per cent per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al 2016.

“La Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per al 2016, estableix per al 2016, i habilita, amb caràcter bàsic per a totes les administracions, un increment retributiu del seu personal fins a un màxim de l’1 % respecte de l’exercici 2015.”

linia vermella

nomina 2015

nomina desembre

nomina Full 291: Retribucions i Avaluació del professorat i dels centres

nomina Full 290: Les pagues extres robades

nomina Campanya: “Recuperem la nòmna del mes de juliol

nomina Informacions de la nòmina de juliol de 2015 (rectificació de la “errada informàtica” de les retribucions del 2012)

linia verda

nomina Full informatiu d’USTEC: Retribucions 2015

nomina Full informatiu d’USTEC: Estadis 2015

linia vermella

nomina 201

nomina Informació sobre descomptes per baixa laboral

linia verda

nomina Descomptes 005R i 085R de l’extra de desembre 2014:

lladres

(003+085)/2 = 005R+085R

nomina Càlcul extra juny i desembre 2014:

L’extra es troba en dos conceptes 003 i 085:

El concepte 003 PAGA EXTRAORDINÀRIA

Es calcula sumant els conceptes 001, 002 i 004
El 002 cal multiplicar-lo per nombre de triennis.
El 001 i 002 no els podeu copiar de la nòmina sinó de la taula següent.

I el concepte 085 COMP. ADDICIONAL ESPECÍFIC

Es calcula sumant els conceptes 005, 006 007* i 008 de la nòmina de novembre 2013.
*007 c’atedra

Total extra desembre 2013 = (003 + 085) / 2

Càlcul extra desembre 2013 mestres secundària càtedra
001 SOU 699,38 684,36 684,36
002 TRIENNIS 25,35 26,31 26,31
004 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ 473,35 582,92 698,20
005 COMP.ESPEC. GRAL. 558,66 571,37 571,37+(007)51,57
006 C.ESPEC. COMP. SINGULAR v* v* v*
008 COMP. ESPEC. PER ESTADIS v* v* v*

v* quantiats variables, depèn de la situació de cada persona.

El professorat interí genera dret a extra amb tot* el treballat de desembre a juny.
*en cas de no haver treballat tot el temps cal fer el càlcul proporcional.

CiU + REC full222

CiU+ERC

linia verda

nomina Nota de recuperació i canvi de contrasenya (política de caducitat de contrasenya)

linia verda

nomina Nota sobre dades bancàries i codi IBAN

Tercer avís sobre el codi IBAN

Vull traslladar-vos la meva preocupació pel fet que, a dia d’avui, encara hi hagi un nombre molt significatiu del personal, l’entitat bancària dels quals -aquella que tenim a les nostres bases de dades- és de les donades de baixa pel Banc d’Espanya. Estic parlant d’un percentatge del 6% del personal docent del Baix Llobregat: unes 600 persones. No cal que recordi que si a la nòmina del mes de febrer encara hi ha persones que tinguin alguna d’aquestes entitats, no rebrà l’ingrés corresponent.

Si ho considereu oportú, faciliteu aquesta informació a tot el personal del vostre centre perquè prenguin l’interès que el cas es mereix.

Atentament,

Cap del Servei de Personal Docent

Sant Feliu de Llobregat, 17 de gener de 2014

A partir del mes de febrer de 2014, per tal de fer efectiu el pagament de la nòmina, serà necessari que les dades bancàries incorporin el codi IBAN-, consistent en una ampliació a 24 dígits del número de compte bancari que actualment disposa de 20 dígits.

Aquest codi es calcula (d’ofici, per part de l’Administració).

No obstant això, i atès que en els darrers anys s’ha produït una reordenació bancària que ha comportat la desaparició d’entitats que han estat absorbides per altres, la codificació d’aquestes entitats que han estat baixa no és correcta i s’ha d’introduir la codificació correcta per fer la transformació del codi IBAN.

linia vermella

nomina 2013

normativa

DOGC 28/2: ACORD reducció de les despeses 2013.

linia verda

normativa

BOE 23/2: Retorn MUFACE i drets passius

retorn

linia verda

nomina Accions judicials contra els descomptes de la Generalitat a les pagues extraordinàries

nomina Les taules retributives de 2012 són vàlides per 2013

nomina Quota sindical: Desgrava en la pàgina 3 de rendiments de treball en la casella 011 quotes a sindicats

IRPF 12

Consulta l’IRPF actual (a l’ATRI)

linia vermella

nomina 2012

Funció Pública: Nòmina desembre de 2012

La secretària general de funció pública, Pilar Piferrer ens ha confirmat que la situació de les pagues extres del professorat interí, tinguin o no lloc de treball, es regularitzarà al desembre.

Agost 2012: el professorat interí no ha cobrat la part de l’extra de Nadal.

El Departament a la nòmina d’agost del personal interí no ha realitzat la quitança de la paga extra de desembre com feia cada any. El motiu és que el BOE del 14 de juliol elimina a tot el funcionariat de l’estat la paga extra del desembre de 2012.

La nòmina del mes de desembre dels empleats públics de la Generalitat de Catalunya consistirà en la mensualitat ordinària més un import equivalent al deduït dels havers del passat mes de juny

En qualsevol cas, les reduccions retributives aplicades durant l’any 2012 correspondran, com a mínim, a un import equivalent a un 5%” de la massa salarial.

Departament: resposta a la reclamació de quitança del professorat interí

linia verda

nomina 2011

NOTAAplicació de descomptes en la nòmina d’abril a les persones de baixa

[Exemple de nòmina i quantitat pagada, desembre de 2011]

linia verda

Exigim la paga extra de desembre (pagament 44 dies meritats)

linia verda

NOTA: Economia segueix demanant que es completin els comptes amb el dígit de control

Data de pagament de la nòmina: Facebook

El Govern ha anunciat en roda de premsa que la nòmina de desembre es pagarà el 21 però sense la part corresponent a l’extra el 80% de la qual es pagarà el 28 i el 20% quan els hi vagi bé.

linia verda

Una instrucció de Tresoreria del Departament d’Economia i Finances va determinar que les nòmines del mes d’octubre i novembre es paguessin l’últim dia hàbil del mes.

Aquest és el motiu pel qual es va endarrerir a 31 d’octubre el pagament de la nòmina, fet que va contravenir el sistema de pagament que es feia fins ara.

La instrucció de Tresoreria del Departament d’Economia i Finances no aclareix els motius d’aquest canvi. USTEC·STEs no hi especularà ara, però seguirà indagant el perquè.

Ara bé, malgrat que el pagament de la nòmina s’ha fet en temps legal, USTEC·STEs vol denunciar la desconsideració de l’Administració en general i del Departament d’Ensenyament en particular envers els seus treballadors i treballadores en no avisar públicament d’un canvi que va generar un alt grau d’alarma sobretot en un moment en què s’estan produint declaracions de consellers que inciten a noves retallades salarials.

linia verda

Ara podeu resoldre els vostres dubtes sobre la nòmina a qualsevol hora en Facebook

linia verda

caixa meses

Mesa Funció PúblicaNoves retallades salarials, fins quan?

linia verda

Complement de TUTORIA del SUBSTITUT/A
Requisits: “…quan la substitució sigui igual o superior a tres mesos”.
Adjuntar certificat de direcció corresponent.

Model de sol·licitud

linia verda

Nota: l’horari d’ATRI és de 8h a 23h i ds-dg de 09h a 21h.
Si no teniu codi el podeu demanar a la direcció del centre.
La nòmina nova es pot consultar uns 3 dies abans d’acabar el mes…

Consulta d’EXPEDIENT i altres gestions, inclou formació

linia vermella

seus ustec

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:37 (6532)