Meses Sectorials

Resum mesa sectorial 5 de març de 2024

Proposta de pressupostos 2024 del Departament d’Educació, càrrecs de coordinació i convocatòria de mentories digitals 4.0.

RESUM DE LA MESA SECTORIAL DEL PERSONAL DOCENT

5 de març de 2024

1. Proposta de pressupostos 2024 del Departament d’Educació

L’administració informa: L’aprovació definitiva del pressupost serà a mitjan abril si hi ha majoria parlamentària per fer-ho.

La secretària general explica que el 98,3% del pressupost del 2023 s’ha executat. El pressupost total pel 2024 es preveu en 7.876 M€. A continuació s’exposa la presentació amb dades més detallades dels comptes d’educació. [Document amb la presentació de dades feta pel Departament]

Intervenció d’USTEC·STEs (IAC):

 • Es manté el desplegament de la LEC i es desvien recursos a mans privades.

Els pressupostos serveixen per valorar les línies polítiques d’un govern i considerem que aquests són de gestió, sense grans apostes polítiques que serien necessàries: arribar al 6% del PIB invertit en educació (no hi ha cap horitzó de compliment, passem del 2,7% del PIB el 2022 al 2,5% el 2023 i ara altre cop al 2,7% el 2024) i apostar per una xarxa única pública amb mirada inclusiva que abasti tot l’alumnat.

El govern opta per seguir desplegant la LEC, un error. Aquesta llei no garanteix l’equitat (genera segregació perquè blinda els concerts educatius i la competició entre centres públics) ni tampoc permet avançar cap a la qualitat educativa perquè elimina la democràcia als claustres, atomitza el sistema i sobrecarrega els treballadors i treballadores.

Per altra banda, es desvien més recursos que mai a mans privades: augmenta un 41% el pressupost per a despeses de funcionament de la concertada, es destinen 25M a equiparar plantilles amb la concertada, s’augmenten a 67M els recursos per a la gratuïtat de l’I2 tant de la pública com de la privada, es reserven 30M per externalitzar i precaritzar vetlladors/es, s’aposta pel sistema d’FP dual de submissió a les empreses, es manté la política de xec escolar, etc.

 • No es milloren condicions laborals.

En canvi, no s’ha trobat recursos per millorar les condicions laborals, només per a una reversió parcial de retallades després de dos anys de vagues i mobilització:

 • No es contempla retornar el deute dels estadis.

 • No hi ha un retorn complet de les 2h lectives als majors de 55 anys.

 • No s’equiparen salarialment els sectors singulars de l’FP.

 • No es preveu la reclassificació del personal laboral.

 • No es preveuen mesures per recuperar el poder adquisitiu (encara som dels més mal pagats de l’Estat).

 • No es contempla l’augment dels complements i del pagament de càrrecs que sí que depenen del Departament. Tampoc les dietes per sortides i colònies.

 • No es dedica ni un € a atendre les demandes que generen més malestar en la comunitat educativa, com la sobrecàrrega de feina i l’excés de burocràcia.

Mentrestant, el Departament situa a l’agenda mediàtica qüestions com eliminar la jornada continuada a secundària o la manca de formació dels docents. Un exercici d’hipocresia si tenim en compte que el pressupost de 2024 retalla un -52% el pressupost destinat a la formació docent.

 • Manca de negociació.

Aquesta mesa sectorial no té marge per poder negociar els pressupostos. Mentre s’han reservat 50 milions a les mesures proposades pel grup d’experts, sense ni tan sols conèixer-les, s’ha perdut l’oportunitat d’obrir un veritable diàleg amb la comunitat educativa, començant per escoltar la mesa, i prioritzar mesures reclamades fa molts anys.

 • Polítiques ineficaces contra la segregació.

Les principals causes de segregació són el manteniment de la xarxa concertada, amb un privilegi absolut d’aquesta última en el blindatge de concerts i oferta durant període de matriculació, i, d’altra banda, l’autonomia (competició) entre centres per la mal entesa llibertat d’elecció. La concertada té garantida la matrícula mentre que la pública ha de lluitar cada curs per aconseguir-la amb la por del tancament de línies. Es consolida la segregació i les polítiques de repartiment d’alumnat amb NESE tenen un efecte cosmètic mentre es mantenen les causes estructurals. Demanem:

 • La derogació del decret de concerts educatius.

 • Detall de les motxilles econòmiques vinculades al repartiment d’alumnat amb NESE.

 • La regularització del preu del menjador escolar perquè no se’n permeti l’augment constant.

 • Manteniment de centres.

Denunciem que encara hi ha més de 900 mòduls prefabricats, hi ha algun pla per revertir-ho? És una xifra que es manté des de fa anys.

Respecte a la climatització, quina és la planificació? Hi ha una clara incoherència entre aclimatar una minoria de centres (el Departament en preveu 100) i mentrestant incrementar els dies lectius en l’època en què es pateixen temperatures més altes i voler augmentar la jornada laboral durant l’estona de més calor. Exigim mesures organitzatives (calendari, horaris, aturada d’activitats…) per fer front a les onades de calor.

 • Etapa 0-3.

Aquest govern ha inventat l’escola bressol concertada, però sense cap control. Es paguen les places d’I2 de centres privats. Exigim una aposta per les llars de titularitat pública de la Generalitat i no per mantenir el negoci d’empreses privades. Hi ha intenció d’augmentar l’oferta d’escoles bressol de la Generalitat?

 • Educació inclusiva.

S’aposta parcialment per les mesures intensives i addicionals, però no universals i això és un error de concepte. Quins són els plans del Departament sobre la reducció de ràtios a totes les etapes, més enllà dels efectes de la davallada demogràfica que sovint implica tancament de grups públics com hem denunciat reiteradament?

Demanem una mesa específica per negociar els recursos per a la inclusiva, enviarem un document detallat amb dubtes, propostes i observacions per poder-lo negociar.

 • Digitalització.

Continuen apostant per una digitalització acrítica, sense tenir en compte les veritables necessitats dels centres, sense escoltar els coordinadors digitals que estan saturats de feina (ni prioritzant-ne la tasca pedagògica), sense analitzar els efectes de les pantalles en el procés d’aprenentatge i mantenint contractes amb grans empreses tecnològiques. Enguany es destinen 207 M€ de recursos propis principalment per a ordinadors, més 162M per a robòtica, panells interactius i maletes audiovisuals que sovint queden als centres sense ús.

Resposta de l’administració:

 • No poden avançar el detall dels 25M per a la concertada, s’ha de tancar l’acord amb el PSC i decidir a què es dedica.

 • La partida de formació ha baixat perquè s’està fent un càlcul de tot el que es dedicava a cada una de les direccions generals. Volen adequar la partida pressupostada a l’executada.

 • No hi ha res de nou sobre jornada continuada, el que surt a premsa no és cap informació que surti del Departament.

 • El grup d’experts s’ha triat de manera “consensuada” amb la majoria política del Parlament. Els 50 M€ per a les propostes del grup és per a tot el curs 24-25.

 • Concreció de la motxilla economia: 384 per a plaça pública i 988 per a la concertada (uns 35M derivats a la concertada). S’ha demanat al síndic de greuges una nova valoració de les mesures aplicades arran del Pacte contra la segregació.

 • Augment del cost del menjador: es deu a l’augment del cost del monitoratge pactat al conveni del món del lleure educatiu i augment de l’IPC. Gratuïtat universal del menjador escolar costaria 1500 M€.

 • Les places 0-3: no tenen com a objectiu obrir noves places de la Generalitat, impulsen que es faci des dels municipis.

 • Inclusiva: accepten convocar una mesa específica per parlar-ne i veure com es poden distribuir els recursos.

 • Planificació d’obres amb relació als barracons: els mateixos centres demanen que no es retirin els mòduls perquè volen disposar d’espais extres.

 • La climatització i manteniment es poden parlar a una sessió específica d’equipament i inversions amb els responsables.

 • També es farà una sessió específica d’FP amb el president de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya per parlar de la planificació, en especial dels centres integrats.

 • Es demanarà a la responsable del Pacte nacional per la salut mental de fer una sessió monogràfica.

 • 6% del PIB: no coincideixen amb les dades d’USTEC·STEs. Cal sumar-hi la despesa d’educació en general, no exclusiva del Departament d’Educació. La LEC parla del total de despesa, incloent-hi totes les administracions públiques.

 • Estan d’acord que manca personal als ST, estan treballant amb Economia en un pla d’increment de plantilla pel Departament d’Educació.

 • Està a punt de poder-se signar el Pacte nacional per la llengua, per incloure la llengua com a tema de país. S’aportarà a la mesa la informació exposada al Consell de direccions del CEB sobre les aules d’acollida accelerades i la valoració d’aquest pla pilot.

2. Càrrecs de coordinació

Intervenció de l’administració:

Dades:

 • 25.950 càrrecs de coordinació i caps de seminari

 • 30.023 tutories

 • Altres: PT, directius…

 • 2.159 coordinacions digitals

 • Cost anual de tots els càrrecs: 142 milions d’euros.

S’estan fent projeccions per buscar la manera de millorar les condicions:

 • Retribucions: Apujar el 5%-10% és una misèria per coordinador/a, però són milions pel Departament. La reducció d’hores també suposa més dotació.

La proposta feta pels coordinadors digitals tindria un impacte de 89 milions d’euros. És impossible assumir-ho amb els pressupostos actuals. S’hauria de passar de 141 milions d’euros del pressupost actual al doble.

Per ara no tenen pressupostada cap millora a l’exercici 2024.

Intervenció d’USTEC·STEs (IAC): La feina val diners. Denunciem que es pretenen tirar endavant polítiques educatives sense assumir-ne el cost, sobrecarregant als treballadors.

Per exemple:

 • El Departament d’Educació comença per sobredotar de recursos digitals i equipaments sense haver previst qui s’encarregaria del manteniment i sobrecarregant la feina dels coordinadors/es digitals.

 • L’educació inclusiva implica reforçar la tutoria. En centres han creat i promogut les cotutories, però aquest càrrec no està definit, ni pagat, ni reconegut oficialment.

Venim dels acords de govern de 2011 i 2012 que ja implicaven retallades en els càrrecs de coordinació.

 • Per a tots els càrrecs, USTEC·STEs reclamem:

 • Més hores de disposició per dur a terme la tasca de coordinació a cada centre.

 • Taxació de les hores, no a discreció dels equips directius segons la bossa.

 • Revisió de les taules salarials i augment dels imports que es paguen pels càrrecs.

 • Cobrament de tots els càrrecs. No pagar-ne només un per desenvolupar-ne més.

 • 100% del cobrament dels càrrecs en les jornades de ½ o 0,66%.

 • Distribució justa dels càrrecs, evitar l’acumulació.

 • Coordinació digital:

És una aposta del Departament imposada. El Parlament de Catalunya dona suport als coordinadors i coordinadores digitals amb l’aprovació de dues propostes de resolució que inclouen aquestes reivindicacions:

 • Reconèixer la figura de la coordinació digital dels centres com un càrrec d’especial responsabilitat i augmentar-ne les hores de reducció.

 • Garantir una atribució horària i complement retributiu en funció de les línies del centre i la quantitat d’aparells electrònics a gestionar i que aquesta atribució sigui compatible amb altres complements per càrrecs simultanis (tutories, coordinacions d’àmbit o de nivell, equip directiu, etc.).

En concret demanem: reconeixement del càrrec de coordinació digital en tots els casos, més hores de coordinació per desenvolupar la tasca pedagògica, que les tasques administratives i tècniques les assumeixi el personal que correspon, el cobrament de tots els càrrecs simultanis i el reconeixement del càrrec de coordinació digital com un càrrec d’especial responsabilitat. És especialment greu en el cas dels instituts-escola o els centres de secundària que inclouen batxillerat o formació professional.

 • Coordinació COCOBE:

USTEC·STEs demanem:

 • Separar la coordinació de coeducació de la de convivència i posar-hi dues persones. Contemplar l’aprofundiment en l’erradicació de les violències masclistes i incloure-hi la perspectiva de gènere transversal i l’educació afectiva i sexual, així com la interseccionalitat i les discriminacions múltiples (LGTBI-fòbica…), ja que ara queden reduïdes dràsticament (apareixen quasi de forma exclusiva en el desplegament dels protocols).

 • Establir més hores de coordinació setmanals, si és que es vol donar compliment a les funcions estipulades pel Departament.

 • Que la formació per al desenvolupament del càrrec sigui de més de 30 hores (gratuïta, en horari laboral, etc.) i que sigui de més qualitat i aprofundiment, així com que de forma voluntària pugui assistir-hi qualsevol persona de l’equip docent.

 • Coordinació de riscos laborals:

Denunciem que aquesta coordinació cada cop assumeix més responsabilitats i demanem una àmplia dotació horària específica per a la tasca en totes les tipologies de centre. Considerem que per fer aquesta feina és necessària una formació específica, que no ha de ser voluntària i que s’ha de fer dins l’horari lectiu del professorat.

 • Coordinació de biblioteca:

El Pla nacional del llibre i la lectura de Catalunya preveu un pla de millora de les biblioteques escolars i “posar èmfasi en la formació i el reconeixement d’aquesta coordinació”. Demanem que es reconegui a tots els centres amb hores i complement.

 • Formació professional:

Hi ha un gran abandonament escolar a grau mitjà (1 de cada 4 alumnes). S’haurien d’ampliar les hores de tutoria (d’una a dues), amb la dedicació actual és impossible fer un bon seguiment i una bona orientació.

A més, les tutories de dual i FCT estan sobrecarregades, en molts casos amb dos-cents o tres-cents convenis. Proposem 1 hora de reducció lectiva per cada 3 alumnes de dual o FCT més 1 h extra per cada 40 convenis.

Així mateix, no es donen hores per fer el manteniment de tallers, maquinària, etc. seria important que la normativa reconegués unes tres hores de reducció lectiva per als docents que ho fan.

Resposta de l’administració:

 • Han pres nota de tot. Demanen que els fem arribar les propostes d’FP per correu. Miraran a veure què poden assumir. Els interessa la proposta per a la dual.

 • Diuen que Economia els marca uns marges i no poden anar més enllà. No accepten que hi hagi un menyspreu a la feina dels docents. Fan el que poden amb els marges pressupostaris que tenen.

 • Aquest curs s’ha actuat derivant tasques de les coordinacions digitals als preventius.

 • No està contemplat al pressupost 2024 recollir les millores laborals. Estudiaran la reducció d’hores de dedicació i augment de retribucions en la mesura que sigui possible.

Intervenció d’USTEC·STEs:

 • Les decisions polítiques tenen unes afectacions en les condicions laborals.

 • Necessitem el detall de tot l’estudi fet sobre quines implicacions té cada proposta.

 • No s’ha donat resposta a la qüestió dels aspectes organitzatius: taxar les hores per a cada càrrec, limitar-ne l’acumulació, etc.

 • Sobre els preventius, si hi ha partida per dotar de més hores d’aquest personal, les tasques ja no haurien d’haver recaigut en els coordinadors i s’haurien de dedicar només a la tasca purament pedagògica.

3. Oferta d’ATRI en relació amb la convocatòria de Mentories 4.0

Intervenció de l’administració:

 • Expliquen que els fons Next Generation acaben ara, però es pot donar continuïtat a les mentories digitals a través dels Fons Código Escuela 4.0 del Ministeri d’Educació.

 • Hi haurà una convocatòria de mentories 4.0 i els llocs oferits seran per ocupar en comissió de serveis el curs 24-25. El procediment de selecció volen que estigui enllestit a l’abril.

 • Estarà més focalitzada en tema de robòtica.

 • De moment, no s’ha aprovat que s’allargui, però hi ha possibilitat que així sigui.

 • 125 places, distribució semblant a la que ja existeix ara pels mentors.

 • El procés de selecció és el mateix que es va fer anteriorment. L’àmbit territorial és el mateix que el dels CRP.

 • Es vol publicar l’oferta aviat per poder-ho enllestir i cobrir les vacants que els aquests funcionaris deixen a les adjudicacions d’estiu.

Intervenció d’USTEC·STEs (IAC):

 • Allò que convé al Departament s’avalua i el que no, és dogma de fe, com en el cas de la digitalització. No som contraris a la digitalització en si, però la política s’ha fet a la inversa, primer grans contractes i pressupost milionari per a equips, sense contemplar les necessitats reals dels centres i sense una reflexió de quina tecnologia, quins usos, quin programari, quina gestió de dades, etc.

 • Demanem poder valorar el pla de digitalització en una mesa sectorial.

 • La càrrega que assumeixen els mentors ha estat superior a la inicialment informada. Es tindrà en compte ara?

 • Quines implicacions tindrà aquest programa sobre les formacions de centre?

 • Quin paper tindrà el procés d’entrevista en la selecció de la persona? Ens oposem als elements subjectius en la selecció de personal.

 • Els aspectes que es valoraran són molt subjectius o poc concrets. Com s’obtenen els punts en l’apartat de “lideratge”? Aquests punts qui decidirà quins són? Amb quins criteris?

Resposta de l’administració:

 • El programa ve condicionat per un fons del Ministeri, o es fa per aquest motiu, o no es fa.

 • Ivàlua ha fet un informe de valoració sobre l’ús de tecnologies i l’aplicació de la digitalització. El presentaran.

 • Són 125 mentors, menys dotació que els mentors digitals anteriors que eren 141.

 • L’entrevista no serà un element eliminatori, s’utilitzarà per acabar de contrastar la informació aportada pels aspirants.

 • A partir del mes d’abril ja s’oferirà formació de robòtica a través dels CRP.

4. Torn obert de paraules

A les 15h s’acorda acabar la mesa i que s’enviaran per correu electrònic els dubtes i punts del torn obert.

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes