Normativa

ADDICIONA 15enaDecret 102/2010 de 3 d’agost 2012, d’autonomia dels centres educatius.

DECRET 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius.

Condicions de centre únic per a les zones escolars rurals

 

1. La consideració d'una zona escolar rural (ZER) com a centre educatiu únic té les característiques i els efectes que es determinen en aquesta disposició, sense perjudici de respectar la identitat jurídica de cadascuna de les escoles que la integren.

2. Totes les escoles agrupades en una ZER comparteixen el mateix projecte educatiu, les mateixes normes d'organització i funcionament i la mateixa programació general anual, que ha de respectar la singularitat de cadascuna de les escoles.

3. El director o la directora, el o la cap d'estudis i el secretari o la secretària són els òrgans de govern unipersonals de la ZER. La ZER es dota d'un consell escolar i d'un claustre.

4. La direcció de cadascuna de les escoles de la ZER és l'òrgan unipersonal de govern de l'escola de caràcter preceptiu, sense perjudici del que determini el Govern en aplicació de l'article 43. El director o directora de cada escola és el responsable de la gestió del seu centre, en el marc dels acords presos en els òrgans de govern de la ZER i, amb aquests efectes, depèn de la direcció de la ZER.

5. L'equip directiu de la ZER, òrgan executiu de govern de la ZER, està integrat pels tres òrgans de govern unipersonals de la zona i, com a mínim, per la direcció de cadascuna de les escoles. L'equip directiu impulsa i coordina l'aplicació del projecte educatiu i gestiona el projecte de direcció de la ZER.

6. El claustre de professorat de la ZER és l'òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de l'acció educativa de la ZER. El director o la directora de la ZER presideix el claustre, que està integrat per tot el professorat de la ZER.

7. En cadascuna de les escoles que integren la zona escolar rural es constitueix un claustre de professorat, integrat per tot el professorat que presta serveis en l'escola. L'adscripció a cada claustre d'escola del professorat itinerant de la ZER i la concreció de les funcions de cada claustre d'escola s'estableixen a les normes d'organització i funcionament de la ZER.

8. El consell escolar de la ZER és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat educativa en el govern de la ZER. Està constituït per:

a) El director o directora de la ZER, que el presideix.

b) El o la cap d'estudis de la ZER.

c) Els directors o directores de cadascun dels centres de la ZER.

d) Un o una representant de cadascun dels ajuntaments dels municipis on s'ubiquen els centres que integren la ZER.

e) Un o una representant del sector mares i pares de cadascun dels centres que integren la ZER.

f) Dos representants, com a mínim, del claustre de professorat de la ZER.

g) Un o una representant del personal d'administració i serveis.

En les zones escolars rurals que disposin d'unitats d'educació especial forma part del consell escolar un o una representant del personal d'atenció educativa elegit per i entre aquest personal. Aquest representant no té la consideració de representació del professorat als efectes de determinar la composició del consell escolar de la ZER.

El secretari o secretària de la ZER no és membre del consell escolar, però hi assisteix amb veu i sense vot i exerceix la secretaria del consell escolar.

Les normes d'organització i funcionament de la ZER concreten la composició del consell escolar de la ZER i en determinen les regles de funcionament. La composició haurà de garantir l'equilibri entre el nombre de representants del professorat i dels pares i mares.

Correspon al consell escolar de la ZER l'aprovació del projecte educatiu i de les seves modificacions, així com la de les normes d'organització i funcionament i de la programació general anual, d'acord amb el projecte educatiu.

9. Cadascuna de les escoles que integren la ZER té consell escolar. La composició i les funcions del consell escolar de cada escola es regula a les normes d'organització i funcionament de la zona, que ha d'aprovar el consell escolar de la ZER. La composició del consell escolar de cada escola ha de garantir la representació equilibrada de tots els sectors de la comunitat escolar.

10. Les plantilles de llocs de treball docent de la ZER consten dels llocs docents adscrits a cadascuna de les escoles i dels llocs adscrits globalment a la zona. Els mestres que ocupen els llocs adscrits a la ZER tenen la condició de mestres itinerants, amb els drets i deures que els són inherents. La direcció de la ZER i la direcció de cada escola han d'aplicar criteris d'eficiència en la gestió de l'ús de recursos i han de vetllar, en la confecció dels horaris, per minimitzar els desplaçaments entre escoles en una mateixa jornada laboral dels mestres itinerants.

11. El Departament d'Educació ha d'establir els criteris per a l'assignació de recursos econòmics a les ZER i a cadascuna de les escoles que les integren i el procediment de liquidació del pressupost. Aquests criteris han de permetre que una ZER pugui optar per un model de gestió conjunta dels recursos econòmics assignats a les escoles que la formen.

12. Correspon al Departament d'Educació la creació, supressió i modificació de la composició de les ZER, a sol·licitud de part o d'ofici. En tot cas, el tràmit ha de comptar, respectivament, amb la sol·licitud o l'informe favorable del consell escolar de les escoles o, en el seu defecte, del consell escolar municipal o de l'ajuntament.

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes