OBERTURA DE LA BORSA DE TREBALL DOCENT ABRIL 2019

Borsa / Persones amb feina i sense curs 2019 / 20 / Persones amb feina i sense curs 2018 / 19 / Inscripció / Informació del Departament / IMATGES DE L’APLICACIÓ / DUBTES MÉS FRECUENTS / Especialitats convocades / Xerrades informatives

ESPECIALITATS OBERTES:

CURS 2019-2020

Especialitats convocades totes les quinzenes

 

CURS 2018-2019

ESPECIALITATS CONVOCADES 15 DE JUNY 2019

ESPECIALITATS CONVOCADES 1 DE JUNY 2019

ESPECIALITATS CONVOCADES 14 DE MAIG 2019

ESPECIALITATS CONVOCADES 2 DE MAIG 2019

ACTUALITZACIÓ 16 D’ABRIL 2019

 

NORMATIVA:

DOGC:

RESOLUCIÓ EDU/778/2019, de 22 de març, per la qual s’obre convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació.

DOGC:

RESOLUCIÓ EDU/720/2019, de 21 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació.

OBERTURA 1 D’ABRIL

ACCÉS A L’APLICACIÓ DE LES ESPECIALITATS OBERTES ALS DIFERENTS SERVEIS TERRITORIALS

Document de compromís d’obtenir l’acreditació en formació pedagògica i didàctica abans de l’1 de setembre de 2022

 

NOU SISTEMA D’OBERTURA DE BORSA

A partir de l’1 d’abril de 2019, i fins 15 de març de 2020, s’ha obert la borsa de treball de substitucions de personal docent.

Tota la informació

En aquest enllaç teniu un aplicatiu que informa de a quins SSTT s’obre quines especialitats.

Cada SSTT modifica els dies 1 i 15 de cada mes la relació d’especialitats  per les quals s’accepten sol·licituds per entrar a la Borsa. USTEC·STEs es compromet a clarificar i actualitzar al seu web aquesta informació.

En el cas que aquests siguin inhàbils a la seu del SSTT corresponent, el termini s’entén prorrogat al primer dia hàbil següent.

Aquesta obertura, que el Departament diu que és permanent, USTEC·STEs l’hem valorat de forma negativa. Aquí teniu les nostres valoracions.

S’ha publicat la RESOLUCIÓ EDU/720/2019 de 21 de març 2019 que regularà a partir d’ara la obertura per formar part de la Borsa de treball del Departament d’Educació.

I en concret per aquesta convocatòria s’ha publicat la RESOLUCIÓ EDU/778/2019, de 22 de març

En aquesta nova normativa hi podeu trobar:

 • Requisits de participació generals i els de titulació que calen per entrar a la Borsa. Aquests requisits s’acrediten presentant la documentació davant el SSTT demanat com a preferent.
 • Com a novetat adreçada al personal que està apuntat a llistes d’altres comunitats, el Departament d’Educació ha fixat el següent requisit: «Assumir el compromís de no acceptar cap nomenament de cap altra administració pública com a personal interí docent durant el període en què estigui nomenat/da pel Departament d’Educació»
 • Participació condicionada:

  per manca de professorat, algunes obertures poden admetre persones sense el màster de secundària o la formació equivalent i assignen llocs de treball en aquest ordre de prioritat:

  • Tenir el màster
  • Estar matriculat o cursant el màster
  • Assumir el compromís de cursar el màster.
 • La prova d’idoneïtat (PC) que es requereix per algunes especialitat, deixa de publicar-se en paper i la informació es podrà consultar al web.

Des de la USTEC·STES critiquem profundament aquesta participació condicionada que no valora de la mateixa manera els requisits dels participants i posa en evidència la falta de capacitat de gestionar la Borsa per part del Departament que no va preveure, malgrat els advertiments fets, que es quedarien gent sense màster (perquè costa uns 4000€ i perquè no hi ha prou oferta per part de les Universitats). I ara que no tenen gent, han buscat la manera de poder entrar a la Borsa SENSE complir amb un dels requisits.

COM ENTRAR?

 1. presentar la sol·licitud telemàticament
 2. imprimir totes els documents que allà es generen i
 3. presentar-lo juntament amb tota la documentació justificativa dels requisits i mèrits en paper al SSTT triat com a preferent.

Les sol·licituds s’admeten per rigorós ordre d’entrada.

Es pot ser nomenat per treballar durant el curs amb aquest número d’ordre perquè el número definitiu de barem per entrar a la Borsa s’obtindrà a partir del 15 de març de 2020.

La USTEC·STES (IAC) denunciem que el criteri d’ordre cronològic per accedir a la Borsa pública de docents i per tant també per accedir a una feina, trenca amb tots els principis de contractació pública de mèrits, capacitat i igualtat

 

ESPECIALITATS OBERTES PER SERVEIS TERRITORIALS AMB PARTICIPACIÓ CONDICIONADA:

 

Requisits generals i documentació que els justifica:

 1. Tenir la nacionalitat espanyola o d’altres estats membres de la Unió Europea.
 2. Tenir divuit anys complerts i no excedir els seixanta-cinc.
  • Fotocòpia del DNI o document acreditatiu de la nacionalitat en cas no ser espanyol. No podrà estar caducat.
 3. No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents a la funció docent.
  • Certificat mèdic oficial. RECORDEU que al certificat mèdic haurà d’apareixer la frase “No pateix cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos (el cos al que us inscribiu) i lloc de treball (l’especialitat o especialitats a les que us iscribiu) que s’ha d’ocupar”.
 4. No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques.
 5. No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d’éssers humans, d’acord a la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor.
 6. Tenir el certificat de nivell de suficiència de català de la Secretaria de Política Lingüística, o una titulació equivalent, d’acord amb el que estableix el Decret 244/1991, de 28 d’octubre, sobre el coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya que es requereix per a la provisió de llocs de treball dels centres públics d’ensenyaments no universitari dependents del Departament d’Ensenyament.
 7. No ser funcionari o funcionària de carrera o en pràctiques del cos al qual es vol accedir.
 8. Tenir la capacitació adequada per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l’especialitat del lloc de treball que s’ha d’ocupar.
  1. Podeu comprovar quines titulacions necessiteu per cada especialitat i cos.
  2. O consultar a quines especialitats podeu accedir gràcies titulació/titulacions que teniu.

  Equivalències en les diferents titolacions de llengües: Anglès / Francès

Formació pedagògica

 

BAREM:

Barem i documents justificatius dels mèrits

Únicament es valoren els mèrits assolits fins a la data de presentació de la sol·licitud.

Així mateix, un mateix mèrit no pot ser valorat en més d’un apartat o subapartat, ni pot ser valorat com a mèrit i com a requisit simultàniament.

Els mèrits es valoren segons el següent:

1. Experiència docent (màxim 18 punts)

1.1 Per cada mes complet durant el qual s’hagin impartit ensenyaments reglats corresponents a qualsevol nivell educatiu: 0,4 punts, màxim 15 punts.

A aquests efectes, també computen com a serveis docents els prestats com a educador en llars d’infants, i com a professorat d’estudis catalans i altres llengües a les universitats de fora del domini lingüístic.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del nomenament o contracte, o certificació expedida per la direcció del centre corresponent, amb el vistiplau de la Inspecció d’Educació o bé pel secretari del col·legi de doctors i llicenciats o d’altres col·legis professionals, sempre que aquesta certificació sigui emesa d’acord amb els seus estatuts. Els serveis prestats a l’estranger s’acrediten mitjançant certificats expedits pels ministeris d’educació, per les universitats o per altres administracions amb competències educatives dels països respectius, degudament traduïts a qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya.

Els serveis prestats en centres dependents del Departament d’Educació es valoren d’acord amb les dades que consten al registre informàtic de personal docent del Departament d’Educació i els participants no han d’aportar cap document justificatiu.

Per als serveis prestats fora del Departament d’Educació s’ha d’acreditar la data de finalització de la prestació del servei mitjançant una diligència de cessament, una certificació d’empresa o algun altre document oficial on consti aquesta informació.

1.2 Per al personal d’atenció educativa no docent que acrediti haver treballat un mínim de 12 mesos: 2,5 punts.

Documents justificatius: els mateixos que a l’apartat 1.1 anterior.

1.3 Per al personal monitor i/o director d’educació en el lleure infantil i juvenil: 1 punt.

Documents justificatius: diploma o carnet de monitor o director d’educació en el lleure, segons correspongui.

2. Formació acadèmica

2.1 Expedient acadèmic dels títols al·legats

2.1.1 Nota mitjana del títol al·legat com a requisit de titulació per a l’accés (sempre que en l’expedient acadèmic consti la nota mitjana):

De 6 punts fins a 7,49 punts: 1,5 punts.

De 7,50 punts fins a 8,99 punts: 2,5 punts.

De 9 punts fins a 10 punts: 5 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada de l’expedient acadèmic en la qual es facin constar les puntuacions obtingudes en totes les assignatures i en la que figuri la nota mitjana.

En el cas que en la nota mitjana de l’expedient acadèmic no figurin les expressions numèriques completes, s’apliquen les equivalències següents:

Aprovat: 5 punts.

Bé: 6 punts.

Notable: 7 punts.

Excel·lent: 9 punts.

Matrícula d’honor: 10 punts.

2.1.2 Si l’obtenció del títol de grau i de màster de formació del professorat exigits com a requisits d’accés tenen establerta una Prova d’Aptitud Personal (PAP) per a l’admissió, valorable a criteri dels Departaments competents en matèria d’Educació i d’Universitats: 5 punts.

Documents justificatius: no s’exigeixen. Si és el cas, els interessats han de marcar l’opció en la sol·licitud i informar la universitat i l’any en què s’ha dut a terme.

2.1.3 Pel títol de doctor en el títol al·legat com a requisit de titulació per a l’accés: 5 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol de doctor o, en tot cas, de la certificació d’abonament dels drets d’expedició d’aquest, d’acord amb l’Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE núm. 167, de 13.7.1988).

2.2 Per titulacions universitàries: màxim 20 punts.

2.2.1 Per cada titulació universitària de primer cicle: 5 punts, màxim 10 punts.

2.2.2 Per cada titulació universitària de segon cicle: 5 punts, màxim 10 punts.

La puntuació corresponent a les titulacions de segon cicle (apartat 2.2.2) és acumulable a la del primer cicle de la mateixa llicenciatura o grau (apartat 2.2.1).

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol o certificació acadèmica. Quan la certificació acadèmica correspongui a una titulació de segon cicle, ha d’esmentar que s’ha superat el primer cicle.

2.2.3 Per cada títol universitari de grau: 10 punts, màxim 20 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol o certificació acadèmica.

2.2.4 Per cada títol universitari oficial de Màster: 5 punts, màxim 10 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol o del rebut que acrediti el pagament corresponent a la seva expedició.

2.3 Acreditació del domini d’una llengua estrangera

2.3.1 Per l’acreditació del domini d’una llengua curricular estrangera (anglès, francès, italià, alemany).

– Corresponent al nivell B2 del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües (MECR): 5 punts per cada llengua acreditada.

– Corresponent al nivell C1 del MECR: 10 punts per cada llengua acreditada.

– Corresponent al nivell C2 del MECR: 15 punts per cada llengua acreditada.

Documents justificatius: certificats i diplomes relacionats a l’annex 1 de la Resolució ENS/1477/2015, de 25 de juny, de l’acreditació de la competència en llengües estrangeres en l’àmbit del Departament d’Ensenyament.

Les puntuacions de l’apartat 2.3.1 no són acumulables entre si per la mateixa llengua estrangera.

2.3.2 Per l’acreditació del domini d’una altra llengua estrangera:

– Corresponent al nivell B2 del MECR: 2 punts per cada llengua acreditada.

– Corresponent al nivell C1 del MECR: 4 punts per cada llengua acreditada.

– Corresponent al nivell C2 del MECR: 6 punts per cada llengua acreditada.

Documents justificatius: certificats i diplomes relacionats a l’annex 1 de la Resolució ENS/1477/2015, de 25 de juny, de l’acreditació de la competència en llengües estrangeres en l’àmbit del Departament d’Ensenyament.

Les puntuacions de l’apartat 2.3.2 no són acumulables entre si per la mateixa llengua estrangera.

Les acreditacions de llengües estrangeres previstes als apartats 2.3.1 i 2.3.2 no es valoren com a mèrit quan siguin un requisit de titulació per a l’accés.

2.4 Per cada curs de formació i perfeccionament impartit o realitzat d’un mínim de 30 hores o diploma de postgrau finalitzat: 0,5 punts per cada 30 hores acreditades o postgrau finalitzat: màxim 5 punts.

En aquest apartat es valora haver participat i/o haver impartit cursos de formació permanent inclosos al Pla de formació permanent del Departament d’Educació, o organitzats per les universitats o reconeguts pel Departament d’Educació, o organitzats o reconeguts per altres comunitats autònomes amb plenes competències educatives, o pel Ministeri d’Educació i Formació Professional, així com els diplomes de postgrau finalitzats.

Exclusivament per a l’especialitat de música, es valoren en els mateixos termes els cursos organitzats pels conservatoris de música.

En el cas de cursos de formació semi-presencials i no presencials, el nombre d’hores computables per setmana no pot ser superior a 10, d’acord amb l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost, que estableix els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d’ensenyament no universitari.

Documents justificatius: en el cas dels cursos de formació, certificació acreditativa expedida per l’organisme o centre corresponent, amb especificació de les hores de durada (no s’accepta cap certificació que no les inclogui). Per als cursos inclosos al pla de formació o reconeguts, l’entitat col·laboradora corresponent ha de fer constar explícitament que aquest està inclòs o reconegut a l’esmentat pla i ha d’indicar la resolució de reconeixement.

En cap cas no poden ser valorats mitjançant aquest apartat els cursos realitzats per a l’obtenció d’un títol o certificat acadèmic.

En el cas dels cursos de postgrau, fotocòpia compulsada del títol amb especificació de les hores de durada. Si en el títol no hi consten les hores, certificació acreditativa expedida per l’organisme o centre corresponent, on constin les hores de durada, juntament amb una fotocòpia compulsada del títol o del rebut que acrediti el pagament corresponent a la seva expedició.

 

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes