Meses Sectorials

RESUM MESA DIMARTS 9 DE MAIG 2017

Hem fet un resum sintètic que inclou les nostres reivindicacions generals expressades durant la Mesa

CALENDARI ESCOLAR

USTEC·STEs (IAC) critica que hagi desaparegut l’article 2 que marca l’inici i el finiment de les activitats docents. Preguntem on s’establirà aquest calendari si no s’accepta d’incorporar-lo de nou i demanem que quedi ben clar i no subjecte a interpretacions aquest inici i final. Sol·licitem una avaluació de la prova pilot de la jornada continuada a primària.

L’Administració deixa clar que els dos paràgrafs es recolliran amb un redactat idèntic a les instruccions d’organització de centres educatius.

ACLARIMENTS

Respecte a la Mesa sobre adjudicacions del 29 d’abril, comenten una novetat important: accepten parcialment la demanda feta per USTEC·STEs en la mesa del 9 de maig (en la qual dos interlocutors de l’Administració van dir: «Això no es pot fer.») i no donaran de baixa a la Seguretat Social a 31 d’agost el personal interí si es compleixen TOTS els supòsits següents:

  • La persona té una vacant en curs fins a 31 d’agost.
  • Se li dóna una vacant per al curs següent amb la mateixa jornada abans de l’1 de setembre
  • No canvia de número de patronal. Per tant, sembla que no donaran de baixa a la Seguretat Social a 31 d’agost si la destinació anterior i la posterior són dintre de la mateixa província (tret del Consorci d’Educació de BCN, que té un número de patronal diferent de la resta dels cinc serveis territorials de la província). També van comentar que cada SSTT acabarà tenint un número de patronal diferent i, per tant, en un futur si hi ha canvi de SSTT es donarà de baixa a 31 d’agost i alta a 1 de setembre. Tot això està per veure i comprovar i s’ha demanat que s’escrigui i es passi a les organitzacions sindicals.

En el cas més preocupant, les persones que estiguin de llicència per malaltia o de permís de maternitat/adopció que no se’ls deixi sense efecte la baixa del 31 d’agost (és a dir que no compleixin tots i cadascun dels supòsits anteriors) el Departament els guardarà la vacant però no es farà càrrec dels efectes econòmics (quant als efectes administratius han dit que els trauran de la publicació definitiva de les adjudicacions d’estiu) NI HI HAURÀ PRESA de POSSESSIÓ fins el finiment del seu permís o llicència. Per exemple, els malalts hauran d’anar a la Seguretat Social a tramitar la prestació per IT.

Respecte a la Mesa sobre adjudicacions del 29 d’abril, comenten una novetat important: accepten parcialment la demanda feta per USTEC·STEs en la mesa del 29 d’abril (en la qual dos interlocutors de l’Administració van dir: «Això no es pot fer.») i no donaran de baixa a la Seguretat Social a 31 d’agost el personal interí si es compleixen TOTS els supòsits següents:

  • La persona té una vacant en curs fins a 31 d’agost.
  • Se li dóna una vacant per al curs següent amb la mateixa jornada abans de l’1 de setembre
  • No canvia de número de patronal. Per tant, sembla que no donaran de baixa a la Seguretat Social a 31 d’agost si la destinació anterior i la posterior són dintre de la mateixa província (tret del Consorci d’Educació de BCN, que té un número de patronal diferent de la resta dels cinc serveis territorials de la província). També van comentar que cada SSTT acabarà tenint un número de patronal diferent i, per tant, en un futur si hi ha canvi de SSTT es donarà de baixa a 31 d’agost i alta a 1 de setembre. Tot això està per veure i comprovar i s’ha demanat que s’escrigui i es passi a les organitzacions sindicals.

En el cas més preocupant, les persones que estiguin de llicència per malaltia o de permís de maternitat/adopció que no se’ls deixi sense efecte la baixa del 31 d’agost (és a dir que no compleixin tots i cadascun dels supòsits anteriors) el Departament els guardarà la vacant però no es farà càrrec dels efectes econòmics (quant als efectes administratius han dit que els trauran de la publicació definitiva de les adjudicacions d’estiu) NI HI HAURÀ PRESA de POSSESSIÓ fins el finiment del seu permís o llicència. Per exemple, els malalts hauran d’anar a la Seguretat Social a tramitar la prestació per IT.

Unitàriament lliurem el document registrat que hem penjat al web en què demanem la retirada o modificació de les propostes de l’Administració que suposaven una reducció de drets.

La concentració de delegats/des (paral·lela a la Mesa) i les properes concentracions del col·lectiu el 25 de maig han servit perquè el Departament atenuï la mesura. Però ni de bon tros l’ha eliminada.

Cridem el personal interí a participar en les concentracions del 25 de maig arreu del territori, per protestar contra les retallades de drets i l’aprofundiment de la LEC en les adjudicacions i per exigir la consolidació i l’estabilitat del personal interí.

PLANTILLES PRIMÀRIA

Tot i que considerem un avenç important l’increment de plantilla de primària per al curs 2017-2018, pensem que s’ha perdut una bona ocasió per a recuperar les condicions laborals que tenia el professorat abans de l´inici de la crisi.

En aquest sentit, malgrat que el professorat tindrà una hora lectiva menys i passarà de 25 a 24 hores el curs 2017-2018, fet que valorem positivament, denunciem que a la pràctica la majoria de centres acaba perdent 2, 3, 4 i fins a 5 hores lectives respecte al curs passat i s’ha deixat passar una oportunitat d’or per posar fi a la precarietat laboral i reconvertir les jornades de treball d’un terç en mitges jornades. USTEC·STEs reclama al Departament que incrementi les dotacions en els centres educatius perquè no perdin hores lectives.

Per altra banda, constatem que respecte a les aules d’acollida, els criteris per a l´assignació de recursos humans no acaben de ser prou clars ni estan ben explicitats pel que fa a les dotacions i el nombre d’alumnes que calen perquè es produeixi un increment de professorat.

A partir de les dades del Departament, USTEC·STEs ha quantificat en 1.200 els docents de més que s’incorporaran a les escoles (primària i infantil) per complir l’acord sobre la reducció de l’horari lectiu. Ara bé, considerem que aquesta xifra fa curt i haurien de ser si fa no fa 1.400 docents.

Per tant, és del tot imprescindible continuar amb la lluita per tal de revertir les retallades i recuperar unes condicions de treball dignes i amb garanties per als treballadors i treballadores d’ensenyament.

PLANTILLES SECUNDÀRIA

1)    L’Administració explica el document provisional en què es recullen els criteris i les millores produïdes respecte al curs actual de cara al curs 17-18: la reducció de l’horari lectiu producte de l’acord de 31 de gener i l’augment pels càrrecs de coordinació i de 0,7h per grup de batxillerat i 0,7h per grup d‘ESO per a atenció a la diversitat. Quant a les USEE, es manté igual.

Respecte al punt 5 de la resolució (definició de llocs amb perfil), es remet al mateix que ha dit al punt 4. Consideren que amb aquests criteris es compleix l’acord de 31 de gener, que s’han fet els esforços per arribar-hi i que hi ha una millora substancial respecte al curs 2016-17. També explica que hi haurà un canvi quantitatiu en la tipologia de centres, perquè molts passaran de tipus A a B, i alguns de B a C, cosa que també comportarà una millora en la plantilla d’aquests centres.

USTEC·STEs considera que, respecte al curs passat, augmentarà la plantilla. Només l’hora lectiva menys ja provoca aquest increment, però es fa impossible quantificar-lo amb la graella donada per l’Administració, en què només hi ha els centres amb nombre de grups d’ESO i batxillerat i no hi conta la tipologia de cadascun,.

Des del nostre punt de vista de revertir retallades per tornar a les condicions laborals i d’atenció als centres que hi havia abans, fent una comparativa entre el curs 2017-18 i el 2011-12 (any que vam passar a 19 h lectives), hi ha 1h d’augment per grup de batxillertat i 1h de disminució per grup d’ESO. Tenint en compte que hi ha força menys grups de batxillerat que d’ESO, l’increment no és el mateix ni quantitativament ni qualitativament.

Els centres amb menys d’11 grups només notaran l’augment de plantilla per la reducció d’1h lectiva del professorat, ja que la distribució d’hores per grups serà la mateixa. Els que ho notaran més seran els centres grans i amb una complexitat alta o molt alta.

Tot i que no forma part d’aquesta resolució, recordem que el curs 2011-12 es va passar de 18 + 6 + 6 a 19 + 6 + 5 en l’horari general del personal docent, és a dir, l’hora lectiva de més es va agafar de l’horari no fix de permanència. Per això insistim, amb l’objectiu de començar a revertir les retallades, que l’hora lectiva menys de l’acord de 31 de gener passi a l’horari no fix de permanència, és a dir, que durant el curs 2017-18 sigui com a mínim de 19 + 8 + 3. D’aquesta manera, es compliria amb tota seguretat l’acord que aquesta hora no passi a formar part de guàrdies ni vigilàncies.

Quant a les dotacions de les USEE, i tenint en compte que darrerament s’ha parlat molt d’escola inclusiva, no se’n milloren les dotacions i es mantenen en 1,5 per aula, mentre que durant el curs 2011-12 era de 2. Cal tenir present que hi haurà menys atenció directa a l’alumnat que més ho necessita. Per això demanem que es passi a 2 dotacions per USEE.

2) L’Administració respon que no podem dir que no hi ha un augment, que amb la millora de 0,7h per atenció a la diversitat i de 0,7h per grup de batxillerat respecte al curs passat ja s’ha de notar força. No entén com podem dir això.

Està d’acord que el centres amb menys d’11 grups no veuran augmentada significativament la plantilla, però que en canvi el curs passat ja la tenien millorada respecte a altres.

Pel que fa a l’horari del personal docent, sortirà a les instruccions d’inici de curs i es vetllarà per mantenir el que es diu a l’acord del 31 de gener.

Quant a les USEE, reconeix que no hi ha augment però que es tindran en compte les necessitats de cada centre.

USTEC·STEs no ha afirmat en cap moment que no hi hagi augment de plantilla, sinó que no és tan substancial si comparem les condicions previstes per al curs vinent amb les del curs 2011-12. El curs 2017-18 hi haurà 1h d’augment per grup de BAT i 1h de disminució per grup d’ESO (-0,7h per atenció directa i -0,3h per atenció diversitat). Tenint en compte que hi ha menys grups de batxillerat que d’ESO, quantitativament i qualitativament l’augment no és el mateix. Fent un càlcul de les possibles plantilles, les del 2017-18 surten inferiors o iguals (en els centres grans amb molts grups de batxillerat) a les del curs 2011-12.

Es demana que les dotacions d’USEE passin a 2 per les explicacions donades.

PLANTILLES FP

REDUCCIÓ PER FUNCIONS DE COORDINACIONS I PELS CÀRRECS ESPECÍFICS D’FP

-S’augmenta 1 hora la reducció del cap de departament o cap de seminari i del cap de departament de FOL, i passen de 2 a 3 hores.

-S’augmenten 2 hores la reducció del coordinador/a d’FP fins a 6 grups i passen de 4 a 6 hores; amb 7 grups o més, es passa de 7 a 9 hores.

-S’augmenta 1 hora la reducció del responsable de manteniment d’aula amb 2 o més instal·lacions de la mateixa família professional, i passa de 2 a 3 hores; amb més de 3 instal·lacions de la mateixa família professional de cicles formatius d’àmbit industrial i sanitari, es passa de 3 a 4 hores.

USTEC·STEs valorem positivament aquest augment d’hores en les reduccions per funcions de coordinació, ja que és una millora necessària per als centres d’FP. Així ho vàrem comunicar en diferents meses tècniques i sectorials al Departament. Tanmateix, creiem necessari augmentar les hores de reducció en altres supòsits, com ara els intervals de departaments i/o seminaris amb 10 professors/es o més i les coordinacions transversals en els cicles formatius), i establir noves reduccions per als coordinadors/es d’Escola-Empresa i d’Orientació acadèmica i professional, per a l’acreditació de competències professionals del món laboral per família professional, per a l’FP Dual… Continuarem lluitant perquè s’augmentin les hores per funcions de coordinació i càrrecs específics d’FP.

Volem afegir-hi la nostra demanda (no recollida pel Departament en la Mesa Sectorial) que considerem que les direccions dels centres educatius no podran alterar o modificar aquests criteris a la baixa.

Així mateix, i pel que fa al càlcul de les plantilles i pel concepte FCT, creiem que el Departament hauria d’especificar que aquesta atribució horària s’adjudiqui a l’especialitat i/o especialitats, en tot cas específica i/o especifiques del cicle formatiu, que tingui adscripció docent en el cicle formatiu i que aquestes especialitats estiguin seleccionades, en tot cas, per l’equip docent i ratificades per la direcció del centre, un cop consulta l’equip docent i el cap de departament corresponent. Mostrem el nostre desacord que únicament ho determini la direcció del centre. Aquesta proposta d’USTEC·STEs també va ser rebutjada en la Mesa Sectorial.

MODIFICACIÓ GESTIÓ DE LA BORSA PEL COBRAMENT DEL JULIOL

Requisits per poder tenir un nomenament el juliol d’aquest curs:

1.     Haver prestat serveis docents durant un mínim de sis mesos, dels quals almenys un dia ha ser en el període comprès entre l’1 d’abril i el 30 de juny.

2.     La dedicació (o jornada) del nomenament del mes de juliol serà la que correspongui al major nombre de dies dels nomenaments.

3.     El nomenament del mes de juliol comportarà l’obligació de participar durant el mes de juliol en activitats de formació permanent del professorat organitzades i/o reconegudes pel Departament d’Ensenyament amb una durada total de 30 hores. El cursos de formació d’un mínim de 10 hores es poden acumular per tal d’acreditar les 30 hores de formació.

a.     Abans del 30 de juny s’haurà d’aportar als Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona un justificant que acrediti la inscripció al curs.

b.     Abans del 30 de setembre s’haurà d’aportar als Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona un justificant que acrediti la realització del curs.

c.      El professorat que participi en les oposicions docents a Catalunya no hauran de justificar res. En cas que es participi en les oposicions docents en d’altres comunitats autònomes, ho hauran de justificar abans del 30 de juny davant del seu Servei Territorial o el Consorci d’Educació de Barcelona. Per tant, aquest professorat no estarà obligat a participar en les activitats de formació permanent.

USTEC·STEs (IAC) ha exigit al Departament d’Ensenyament que garanteixi una oferta suficient d’activitats gratuïtes de formació permanent per tal d’evitar que els treballadors de l’escola pública hagin de pagar per fer un curs a canvi de cobrar la nòmina del mes de juliol.

MODIFICACIÓ EN LES JUBILACIONS

Quan se sol·liciti una jubilació voluntària més enllà de la data de naixement de la persona, el Departament considerarà darrer dia en actiu l’últim dia del mes pel qual es sol·licita la jubilació.

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes