Situació actual

Quina és la situació als centres educatius? Als centres ens trobem amb edificis i instal·lacions obsoletes, on sovint les temperatures són infernals. Les aules, sense un sistema de climatització adequat, es converteixen en autèntics forns durant els mesos d'estiu. Inspecció de Treball ja ha advertit al Departament d'Educació de la necessitat d'actuar davant aquesta situació inacceptable i també ha posat de manifest que els ventiladors no són pas la solució. Les condicions de treball del professorat i l’alumnat es veuen afectades negativament per les altes temperatures i les mesures ofertes pel Departament fins ara són totalment insuficients com ara els ventiladors a les aules, una mesura que no aconsegueix refrescar de manera efectiva l'ambient, només moure l’aire calent. Què diu la llei? La legislació que contempla les condicions de treball amb temperatures "extremes" està recollida al Decret 486/1997 de 14 d’abril, del BOE de 23 d'abril de 1997 (art. 7, annex III). S’hi afirma que les condicions ambientals dels llocs de treball no han de comportar incomoditat o molèstia per als treballadors, per la qual cosa s’han d’evitar les temperatures i les humitats extremes, els canvis sobtats de temperatura, els corrents d’aire molestos, les olors desagradables, la irradiació excessiva i la radiació solar a través de finestres, llums o envans de vidre. La temperatura en els llocs de treball haurà de ser adequada a l’organisme humà durant el temps de treball, tenint en compte els mètodes de treball aplicats i les pressions físiques imposades als treballadors. Real Decreto 486/1997. Artículo 7. Condiciones ambientales
  1. a) La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27 ºC. La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligerosestará comprendida entre 14 y 25 ºC
  2. b) La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70 por 100, excepto en los locales donde existan riesgos por electricidad estática en los que el límite inferior será el 50 por 100.
 

Full informatiu

Full 437
 

Reivindicacions d'USTEC-STEs (IAC)

  • Centres adaptats a les necessitats climàtiques actuals, amb sistemes de climatització adequats per afrontar les altes temperatures.
  • Implementació de la jornada continuada, de manera que les hores de major calor es puguin evitar o reduir.
  • Establiment d'un calendari escolar racional, que tingui en compte les temperatures extremes i permeti adaptar l'horari escolar segons les necessitats climàtiques.
  • Implantació d'un protocol únic a tots els centres educatius per afrontar les situacions de calor extrema, incloent-hi pautes per a la protecció de tota la comunitat educativa.
  • Suspensió de les activitats temporalment als pics de màxima calor, per garantir la salut i el benestar de tota la comunitat educativa.

Legislació relacionada

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

 

Document informatiu del Departament d'Educació

https://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/pla-adequacio-canvi-climatic/guia-actuacio-centres-educatius.pdf https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/pla-adequacio-canvi-climatic/index.html https://django.sindicat.net/media/salut/uploads/2018/06/17/mesures_actuacio_temperatures_elevades.pdf       T'ha servit aquesta informació? Si us plau contesta l'enquesta següent. Ens ajudarà a millorar la web.