Protocols: Violència als centres

Reivindicacions USTEC.STEs

Les agressions (físiques o psicològiques) cap als docents, personal laboral d’atenció educativa i altres treballadors/es del centre educatiu augmenten cada dia. Quan parlem d’agressions entre treballadors/es o provinents de persones externes són d’aplicació, en funció de la situació,  els protocol següents:

  • Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina.
  • Protocol de prevenció, detecció i actuació davant situacions de violència envers treballadors dependents del Departament d’Ensenyament que presten serveis en centres educatius públics i serveis educatius, produïdes com a conseqüència de l’exercici de les seves funcions, i de danys als béns de l’Administració, causats per membres de la comunitat educativa i/o tercers.
  • Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó del sexe, de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual a l’Administració de la Generalitat de Catalunya

Quan l’agressió prové de l’alumnat cap al personal educatiu no aplica cap protocol, ja que el  Protocol d’intervenció en cas de conflicte greu o el  Protocol d’actuació davant de qualsevol tipus de violència en l’àmbit educatiu s’adreça a les agressions que es produeixen entre l’alumnat. Tot i així, aquest tipus de violència vers el professorat i el personal laboral d’atenció educativa és cada cop més freqüent i sovint silenciat per l’administració, i és per aquest motiu que cal fer-ho constar comunicant formalment l’incident o l’accident laboral i fent una denúncia a mossos, si escau.

Des de la USTEC demanem un protocol de violència que contempli les agressions físiques i psicològiques de part de l’alumnat cap els treballadors/es i permeti, com fa l’aplicatiu REVA amb les agressions entre alumnat, registrar-les. Visibilitzar aquesta problemàtica ens farà conscient de la necessitat de prendre mesures efectives.

A la USTEC entenem que cal proposar solucions. Es constata que una gran majoria de les agressions de l’alumnat cap al personal educatiu es deuen a mancances i necessitats de l’alumnat, per tant, exigim més espais, dotació horària i recursos per actuar de manera preventiva. Així mateix, considerem necessària la concreció de mesures disciplinàries unitàries davant les diferents tipologies de faltes protagonitzades per l’alumnat, i no deixar-ho en mans del decret d’autonomia de centre (art. 19.1.e del Decret 102/2010). Malgrat saber que tots els centres són diferents, amb circumstàncies diferents, caldria que tots ells compartissin punts comuns en aquesta qüestió. No pot passar que un professional de la docència comprovi que una mateixa situació de violència s’aborda de maneres diverses en diferents centres.

 

Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina

És aplicable a tots els empleats/des públics de la Generalitat de Catalunya. Es considera assetjament laboral quan es dona la consolidació d’un patró d’assetjament unidireccional (conductes sistemàtiques, diverses i persistents en el temps) cada vegada major de conductes fustigadores (la humiliació, la crítica, l’estigmatització, l’aïllament social, les conductes hostils adreçades a deixar sense feina o reduir-la o, fins i tot, la violència verbal amb diferents intensitats) vers la víctima que l’empenyen cap a una situació d’indefensió, impotència continuada i implica tant un atemptat contra la dignitat de la persona com un risc per a la seva salut.

Accés al protocol

Accés les tècniques i instruments d’investigació

Accés al tràmit

 

Protocol de prevenció, detecció i actuació davant situacions de violència envers treballadors dependents del Departament d’Ensenyament

És d’aplicació als casos en què es produeixin, dins o fora del centre o servei educatiu, agressions, amenaces, coaccions, injúries o calúmnies per part de membres de la comunitat educativa o tercers contra el personal docent i no docent dependent del Departament d’Ensenyament que treballa en centres educatius públics. També per danys als béns (de la persona o del centre o servei educatiu), sempre que es produeixin com a conseqüència directa de l’exercici de les funcions i que puguin ser constitutius de delicte i donar lloc a una denúncia.

Aquest procediment no s’aplica:

  • Quan es tracti d’una situació de violència greu causada per alumnes del mateix centre educatiu públic, cas en què s’ha d’activar el “Protocol de detecció i intervenció en cas de conflicte greu amb l’alumnat”, que consta als documents per a l’organització i la gestió de centres;
  • Quan la situació estigui inclosa dins l’àmbit del “Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina” o del “Protocol per a la prevenció, detecció, actuació i resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual i/o identitat sexual”;
  • Quan es tracti d’una situació de violència entre dos treballadors del Departament d’Ensenyament, la qual cosa seria motiu d’informació reservada, d’expedient disciplinari, etc.

Accés al protocol

 

Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó del sexe, de l’orientació sexual o de la identitat sexual a l’Administració de la Generalitat de Catalunya

És d’aplicació a tots els empleats/des públics de la Generalitat de Catalunya. Apareix quan hi ha persistència en les conductes o es tracta d’un cas aïllat prou greu.

L’assetjament sexual el constitueix qualsevol comportament verbal, no verbal o físic d’índole sexual, no desitjat, que tingui com a objectiu o produeixi l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una persona o de crear-li un entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest. Pot haver-hi o no superioritat jeràrquica.

L’assetjament per raó del sexe el constitueix un comportament no desitjat relacionat amb el sexe d’una persona, a conseqüència de l’accés al treball remunerat, la promoció, l’ocupació o la formació, que atempti contra la dignitat de la persona.

L’assetjament per raó de l’orientació o identitat sexual el constitueix un comportament no desitjat relacionat amb l’orientació o identitat sexual d’una persona que tingui com a propòsit o produeixi l’efecte d’atemptar contra la seva dignitat.

Accés al protocol

Accés al tràmit

 

Protocol d’actuació davant de qualsevol tipus de violència en l’àmbit educatiu

Les actuacions previstes en aquest protocol s’adrecen a millorar l’atenció als infants i joves i s’aplica a les múltiples formes de violència que puguin estar vivint dins l’àmbit educatiu exercides per alumnat tant sigui més gran de 18 anys com menor i tant si succeeixen dins com fora del centre educatiu ja que afecten l’alumnat i les relacions que s’hi estableixen.

En aquest protocol s’indica com el personal educatiu del centre ha d’actuar davant una situación de violència entre l’alumnat.

Accés al protocol

Circuit d’actuació

circuit-actuacio-protocol

Pel que fa a situacions en què l’alumnat exerceix la violència envers el professorat o personal no docent, cal consultar el Procediment d’intervenció en cas de faltes greument perjudicials per la convivència.

 

Protocol d’intervenció en cas de conflicte greu

Aquest protocol pretén donar una resposta ràpida i educativa als conflictes greus provocats per l’alumnat del centre i dotar els centres educatius d’una eina per valorar i intervenir davant de conflictes greus.

D’acord amb la RESOLUCIÓ ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s’estableix l’elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins el marc del Projecte Educatiu de Centre, els centres educatius han d’incloure en els continguts del seu projecte de convivència els protocols per a la millora de la convivència que donin resposta a conductes que la perjudiquen greument. En aquest sentit, els centres educatius poden contextualitzar els protocols per a la millora de la convivència elaborats pel Departament d’Ensenyament.

Davant d’algunes situacions com les agressions físiques contra treballadors dependents del Departament d’Ensenyament, cal activar el Protocol de prevenció, detecció i actuació davant situacions de violència envers treballadors dependents del Departament d’Ensenyament que presten serveis en centres educatius públics i serveis educatius, produïdes com a conseqüència de l’exercici de les seves funcions, i de danys als béns de l’Administració, causats per membres de la comunitat educativa i/o tercers.

Accés al protocol

protocol-conflictes-greus