Preguntes + freqüents

 

Dia a dia del centre

Pla d'emergència

Exàmens de salut

Medicina del treball

Avaluacions de riscos

Incapacitat temporal

Absències per motius de salut  

Accidents laborals

Malalties professionals

Administració de medicaments

Adaptació de lloc de treball – Article 25

 

Dia a dia del centre

On puc demanar reposició de material per a la farmaciola laboral?

Els treballadors i treballadores que estan al Règim General de la Seguretat Social podeu demanar la farmaciola laboral a la vostra mútua, que us l’han de facilitar amb el material necessari segons el nombre de persones que estiguin al Règim General de la Seguretat Social del vostre centre. (NO es computen les persones de Muface amb l’INSS com a mútua).

Hi pot haver medicaments dins una farmaciola laboral?

No. En cap cas pot haver-hi medicaments, la normativa estipula quin és el material que pot haver-hi i exclou directament tot el que pugui necessitar prescripció mèdica. Si el personal treballador necessita medicaments, els ha de guardar personalment, és a dir en la seva bossa o guixeta. S’exclouen TOTS els medicaments, inclosos paracetamol, ibuprofèn, etc.

 

Puc utilitzar serradures per a recollir líquids de terra?

No. A causa de les al·lèrgies a la pols o a altres materials que poden estar presents en les serradures (per exemple cola), no es poden utilitzar. Com a substitut es pot utilitzar sepiolita, es pot comprar en grans magatzems i en botigues on venguin productes per a animals.

 

                                  

 

Què fem quan hi ha una plaga al centre?

Per casos com el mosquit tigre, excrements d’ocells o altres animals als patis dels centres, processionària,…sempre cal parlar amb la Secció de Prevenció de cada ST perquè autoritzin el tractament a fer. Quan la plaga és fora del centre però afecta el centre, s’ha de parlar amb l’Ajuntament. En cas de no resoldre-ho, recomanem adreçar-se a Salut Pública 

 

Podem utilitzar insecticides domèstics?

No, recordeu que els centres són espais públics. No es poden utilitzar els productes químics que utilitzem a casa nostra, ja que no sabem si hi ha casos de sensibilitat química entre els nostres companys o alumnes. Com a producte químic inclouríem els ambientadors o els endolls amb líquids per matar mosquits, mosques, etc. Tots aquests aparells emeten substàncies químiques a l’ambient.

 

Per què s'ha d'avisar amb antelació a tots els treballadors/es del centre si es fan obres a l'edifici o pati o es pinta en alguna part del centre escolar?

És més que recomanable comunicar-ho a tothom. Pot ser que en el vostre centre hi hagi alguna persona amb sensibilitat química o algun tipus d'al·lèrgia. Si fos el cas, aquesta persona o persones s'haurien de posar en contacte amb la metgessa de treball del seu ST per tal de trobar una solució pels dies en què les obres o la pintura es portin a terme. D'altra banda cal comunicar-ho a persones contractades externament que habitualment estan al centre, com ara personal de neteja, consergeria, personal de menjadors escolars, … Aquesta comunicació es pot fer mitjançant la coordinació d'activitats empresarials, assegurant-nos així que ningú patirà danys en la seva salut.

 

Fa molta calor a les aules o fa un fred que pela, podem posar ventiladors o estufes elèctriques?

USTEC-STEs recomanem comunicar-ho a la Secció de Prevenció de Riscos del vostre ST per tal que facin una avaluació termohigometre. També us podran orientar sobre quina és la millor solució per ambdós casos. Descarregueu i empleneu el Comunicat de risc de temperatures , entreu-lo per registre, quedeu-vos una còpia i  al mateix temps contacteu la Secció de Prevenció de Riscos del vostre ST.  En aquest enllaç  trobareu més informació. 

 

Com he d’emmagatzemar els productes químics dels laboratoris, o de les aules on es facin pràctiques amb diferents materials?

Cal etiquetar SEMPRE tots els productes, sembla mentida però encara hi ha accidents per aquest motiu, tant de treballadors/es com d’alumnes. A més, els productes han d’estar emmagatzemat, o bé sota clau o bé en armaris especials. En el cas d’alumnes més grans com Batxillerat, FP o Escoles d’art i disseny, potser no cal tancar tots els productes, però SEMPRE, insistim, cal etiquetar-los.

                            

Puc posar els productes de neteja en el mateix espai on es canvia la persona que fa la neteja?

No. Els productes de neteja no han d’estar en el mateix espai on hi hagi roba o aliments. Quan entrem al “quarto de la neteja” sempre notem olor a producte químic, això passa perquè la majoria d’envasos són de plàstic i per tant porosos. Aquests productes van desprenent elements químics a l’aire, així que si hi tenim roba o menjar queden impregnats. El cas és clar: o ens emportem el producte químic amb la roba que ens posem o ens ho mengem, i no sabem els efectes a llarg termini sobre la nostra salut.

 

Per què hem d’avisar al Servei Territorial si ens canvien la caldera i la posen de biomassa?

Tan bon punt sapigueu la intenció de l’Ajuntament de fer un canvi en el sistema de calefacció cal avisar a la Secció de Prevenció de Riscos del vostre ST. No només us canviaran la caldera sinó que també us posaran un dipòsit de biomassa. Aquest dipòsit és considerat ESPAI CONFINAT, per tant només hi ha de tenir accés la persona que l’empresa envia a descarregar el producte i en unes condicions específiques que cal respectar al 100%. L’ICSSL va crear una alerta sobre aquest tema, ja que la biomassa desprèn monòxid de carboni. En aquest enllaç trobareu informació sobre els riscos associats a la biomassa.

 

Fer inventaris és funció dels coordinadors/es de riscos?

No, fer inventaris és funció de les persones que utilitzen el material o que tenen a càrrec un determinat espai on s’emmagatzemen productes.

     

 

Pla d'emergència

Quina és la senyalització normativa pel pla d’emergència del centre?

En aquest enllaç podeu trobar els models de senyalització i tot d'informació relativa a la senyalització, pàg. 23, 24, 25 (Annex III del RD 485/1997, de 14 d'abril BOE núm. 97, de 23 d'abril).

Si cliques sobre la següent  imatge, podràs veure una publicació de la Generalitat de Catalunya sobre senyalització.

                   

 

Quan definim el pla d’emergència hem de tenir en compte les persones que habitualment estan al centre (treballadors/es del Departament d’Educació, alumnat, personal de neteja, menjador,…) i les persones que esporàdicament accedeixen al centre (repartidors, correus, manteniments varis,….). Es recomana utilitzar pictogrames sense paraules sempre que sigui possible, en casos d’emergència són fàcils d’identificar per a tothom.

Quan es fa el simulacre s'ha de desconnectar el corrent del centre?

Només s’ha de simular, aneu fins al quadre elèctric i simuleu l’acció.

     

Ha de ser diferent el so de l’alarma d’evacuació del de confinament?

Sí. Amb el so s’ha de poder distingir si iniciem una evacuació o un confinament

 

Com funciona un extintor?

Quan l’empresa que en fa el manteniment vingui a fer-ne la revisió, aprofiteu per demanar que us n’ensenyin el funcionament. Recordeu que els extintors s’han d’utilitzar només per a conats d’incendi. Si no és el cas, cal avisar emergències (112) i activar el pla d’evacuació o confinament segons valoreu la situació.

 

Imatge relacionada

Quin és el millor espai per a confinament de persones amb mobilitat reduïda?

Si no ho teniu clar, feu una consulta als bombers de la vostra zona. Ells seran qui, en cas d’emergència real, hauran de treure a les persones confinades i per tant buscaran el millor punt d’accés des de fora.

 

 

Què passa amb un/a alumne amb problemes de cor quan fem un simulacre?

Els casos en què la salut de l’alumnat presenta unes característiques molt especials i que des del centre es valora que poden causar o afegir problemes en l’evacuació del centre, o que poden provocar danys en la salut de l’alumne, cal parlar-los amb la Secció de Prevenció del ST. Sempre parlem de simulacres, però aquests ens ha de servir per a situacions reals, per tant s’han de preveure tots els supòsits.

 

Quina normativa general tenim sobre evacuació d’edificis?

Si voleu ampliar la vostra informació, podeu trobar informació sobre exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi en aquest enllaç.

Aquest seria el nostre col·lectiu:

“Per a les activitats d'ús no industrial, que comprenen els usos residencial, administratiu, comercial, residencial públic, docent, hospitalari, pública concurrència i aparcament, cal aplicar el Codi tècnic de l'edificació (CTE) (Reial decret 314/2006, de 17 de març i posteriors modificacions i correccions), i concretament el Document bàsic seguretat en cas d'incendi (DB-SI) i el Document bàsic seguretat d'utilització i accessibilitat (DB-SUA), incloent les posteriors modificacions aprovades pel Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre, les aprovades per l'Ordre VIV/984/2009, de 15 d'abril i les aprovades pel Reial decret 173/2010, de 19 de febrer. Aquest codi tècnic es va aplicar de forma transitòria conjuntament amb l'antiga Norma bàsica de l'edificació NBE-CPI/96, entre el 29 de març i el 29 de setembre de 2006. A partir d'aquesta data, ja només es pot aplicar el Codi tècnic de l'edificació, quedant totalment derogada la citada norma bàsica.”

 

Us preocupa l’accessibilitat al vostre edifici?

Podeu trobar informació sobre accessibilitat en el Reial decret 314/2006, de 17 de març i la seva posterior modificació.

    

Què s’ha de fer si hi ha una emergència en horari extraescolar?

En aquests horaris és possible que el/la coordinador/a de riscos no sigui al centre, així com tampoc l’ED. Per a evitar imprevistos, cal haver informat del pla d’emergència a les persones que en aquest horari són responsables de les activitats. Per tant, cal fer la coordinació d’activitats empresarials amb les persones que estaran al centre en aquest horari, que poden ser personal contractat per l’AMPA, neteja, alguns manteniments, menjador, ….

 

Al meu centre l’AMPA organitza un dinar en diumenge, qui és responsable de l’evacuació en cas d’emergència?

Els responsables de l’AMPA hauran d’estar informats del pla d’emergència. Aquests tipus de festes solen ocupar poc o gens d’espai dins l’edifici, per tant hauran de conèixer el pla d’emergència del sector on estiguin i de quines accions s’han de portar a terme (avisar bombers, protecció civil, etc.)

 

                                               Imatge relacionada

 

Es pot fer un simulacre d’evacuació en horari de menjador?

Sí, és una bona pràctica, potser no cal fer-lo cada any i es pot anar alternant amb altres horaris. La tendència és fer-los al matí, però el cert és que a migdia i a la tarda també hi ha persones dins l’edifici i… les emergències no tenen horari!!

Segurament caldrà canviar algunes coses, com ara qui és responsable de simular la trucada al 112, qui fa d’”escombra”,…..

 

Hem fet el simulacre i hi ha hagut problemes en l’evacuació i/o en el confinament, què fem?

El coordinador/a de riscos ha de prendre nota de totes les anomalies sorgides i traspassar-ho per escrit a la direcció del centre. Si es veu que es poden corregir fàcilment, es pot actualitzar el pla d’emergència, però si hi ha dificultats, podeu contactar a la Secció de Prevenció de Riscos Laborals del vostre ST perquè les tècniques us donin un cop de mà.

 

 

Exàmens de salut

Els exàmens de salut són obligatoris?

Els exàmens de salut són voluntaris, són una part de vigilància de la salut, contemplada a la LPRL (Llei de Prevenció de Riscos Laborals).

Cada curs el Departament d’Educació planifica l’oferta distribuïda pels diferents SSTT. Ha d’incloure tot el personal de tots els centres públics. És una eina important per estudiar la relació del treball que fem i la patologia que podem patir com a conseqüència d’aquesta feina. USTEC·STEs recomana que tothom es faci l’examen de salut.

 

Medicina del treball

Si la metgessa de treball del meu ST em cita per a una visita mèdica, tinc l'obligació d'anar-hi?

No. Els treballadors/es no tenim cap obligació de fer una visita a la metgessa de treball, siguin quines siguin les circumstàncies relatives a la nostra salut.

Per tant si ens citen, tenim el dret de negar-nos a fer aquesta visita ja que és completament voluntaria. La LRPL només reconeix la obligatorietat en casos molt i molt excepcionals (art. 22) i, a més, n'han d'informar abans a la part social en els respectius comitès de salut.

Tanmateix, en alguns casos és molt recomanable demanar visita, o demanar un seguiment de la nostra situació des de medicina del treball. En cas de dubte podeu consultar-ho als delegats de prevenció d'USTEC-STEs(IAC) o als delegats/es sindicals d'USTEC-STEs(IAC) que venen al vostre centre.

 

Avaluacions de riscos

Com puc saber si s’ha fet una avaluació de riscos de seguretat al meu centre?

Tots els centres han de disposar d’una còpia de l’informe de la darrera avaluació de seguretat, generalment es guarda a secretaria. Tot el personal que treballi al centre i sigui personal del Departament d’Educació pot accedir a aquesta informació, només cal demanar-la a la direcció del centre.

Resultat d'imatges de avaluació de riscos

Cada quant es fan les avaluacions de riscos?

Tots els centres han de tenir l’avaluació inicial, és com una “posada en marxa” i és on es poden detectar mancances o errades de construcció per a poder-les corregir. Després venen les actualitzacions, sigui pel pas del temps o per què hi ha hagut canvis estructurals (obres d’ampliació, reconversió d’espais…).

Si, mirant el darrer informe, veieu que l’avaluació de riscos és de fa més de 4 anys o que hi ha hagut canvis estructurals, demaneu una actualització a la Secció de Prevenció de Riscos Laborals del vostre SSTT. En aquest enllaç hi són totes.

 

No tenim cap informe de la darrera avaluació de riscos

Demaneu-lo a la Secció de Prevenció de Riscos Laborals del vostre SSTT, us han de facilitar una còpia pel centre. En aquest enllaç hi són totes.

 

Qui és responsable d’aplicar les mesures preventives?

El mateix informe de l’avaluació realitzada assenyala mesures i responsables, així com els terminis en que s’han de resoldre les mancances. Si alguna de les parts no compleix amb el què està definit en aquest informe, cal posar-ho en coneixement del/la cap del ST, per escrit, amb registre d’entrada i còpia per al centre.

 

 

     

 

Tinc accés a l’informe d’una avaluació de riscos psicosocial?

Sí. Quan la Secció de Prevenció del vostre ST fa el retorn dels resultats de l’avaluació, n’entrega una còpia que queda a disposició de tots els treballadors/es del Departament d’Educació d’aquell centre. Se sol guardar a secretaria, només cal demanar-la a la direcció del centre. No només s'entreguen informes de les avaluacions de seguretat sinó de totes les que es fan en aquell centre. 

 

És cert que el recull de dades i qüestionaris de les avaluacions de riscos psicosocials són completament confidencials?

Sí. Les i els tècnics de prevenció tenen el deure de confidencialitat, així com els delegats/es de prevenció que assistim a aquestes avaluacions. Les dades recollides queden dins la Secció de Prevenció, en cap cas es transmeten a personal o cap altra secció del ST. Els tècnics també han de tenir cura en l’informe per no identificar cap col·lectiu front a uns o altres resultats, o quan es fa el retorn al claustre.

 

Qui pot demanar una avaluació de riscos?

Es pot demanar des de direcció, si algun treballador/a identifica un risc no controlat o no resolt, o la podem demanar els delegats/es de prevenció. Sempre s’ha d’entrar per registre, amb una còpia per quedar-nos com a justificant. En qualsevol cas i davant el dubte, ens ho podeu consultar (al delegat/ada sindical d’USTEC que ve al vostre centre o bé al delegat/ada de prevenció de la vostra zona.)

 

Quins riscos té el meu lloc de treball?

Ho podeu consultar seguint aquesta adreça:

– Intranet del Departament d’Educació (s’accedeix amb el codi ATRI), a la banda esquerra a baix aneu a

– Accés al portal de centre. Cliqueu  una de les pestanyes de dalt

– Serveis al Personal, s’obre un desplegable,

– Aneu a Prevenció de riscos laborals. Veureu que s’obre un altre desplegable,

– Aneu a Llocs de treball: riscos i prevenció.

 

 

Si signo el full d’informació sobre els riscos en el meu lloc de treball, a què em comprometo?

El Departament d’Educació, com qualsevol altra empresa, té l'obligació d’informar els seus

treballadors/es dels riscos en el seu lloc de treball. USTEC-STEs defensem que sigui una informació més

acurada, el fet de signar assegurant que hem rebut unes fotocòpies, no significa que s’hagi informat adequadament

al personal.

 

Quines són les activitats potencialment perilloses?

En els centres es fan treballs de manteniment, sigui de l’edifici o dels patis o terrenys que l’envolten. Alguns d’aquests treballs estan relacionats amb elements constructius, manipulació d'objectes, emmagatzematge, instal·lacions, equips de treball i màquines, entre d'altres. 

Veient que eren causa de força accidents de treball, el Departament ha anat elaborant unes instruccions més específiques. Les podeu trobar a la Intranet també.

 

 

 

 

Incapacitat temporal 

 

Estic de baixa, puc fer formació en linea o presencial? Puc viatjar? Quines coses puc o no puc fer?

Qui avalua si heu d’estar o no de baixa és el vostre metge o metgessa, per tant serà qui us podrà dir quines coses són acceptables o quines activitats podeu fer en la vostra situació en concret. Les baixes són valoracions mèdiques, només el vostre metge pot saber si fer alguna activitat us afavorirà o us pot perjudicar.

 

 

He de portar la baixa al meu centre de treball o puc portar-la directament al meu ST?

Les instruccions d’inici de curs estableixen que les baixes les gestioni la direcció del centre, per tant heu d’entregar, o fer arribar pel mitjà que us sigui més convenient, el document de baixa al vostre centre.

Personal docent, punt 5.2

Personal llar d'infants, punt 4.2

Personal d'administració i serveis i dels professionals d'atenció educativa, punt 4.2

 

Si es dóna el cas que viviu molt lluny del centre de treball i penseu que probablement  hi haurà successius períodes de confirmació de la incapacitat temporal, podeu parlar amb la direcció del centre per intentar establir de quina manera es poden fer els tràmits, siguin setmanals o quinzenals.

 

La SS comunica automàticament les incapacitats temporals al Departament d' Educació?

Sí. Aquest és un canvi que s’ha anat gestant a mesura que les noves tecnologies han anat avançant. Així doncs, quan aneu al metge de la SS i introdueix en la vostra fitxa que us fa una baixa, automàticament es notifica a personal del vostre ST. Aquest procediment és independent de si després feu el tràmit o no en el vostre centre.

 

He anat al metge de la SS. Un cop m’ha visitat i amb la baixa a la mà, decideixo utilitzar les 15 hores d’absència justificada per motius de salut, sembla que amb poc temps em recuperaré, entremig hi ha un cap de setmana, …decideixo no entregar la baixa al centre.

Si sou de SS i pel que sigui no tramiteu la baixa però, com ja hem dit en la pregunta anterior, consta en el sistema informàtic de la SS i per tant també a personal del vostre ST, us podeu trobar amb un problema. Per què? Doncs perquè s’ha introduït una baixa a la SS i no s’ha gestionat cap alta en cap moment, per tant durant el període en què aquests tràmits no s’han fet correctament, oficialment continueu de baixa (això NO afecta les persones adscrites a l’ INSS MUFACE).

 

Estic a la borsa de treball, faig substitucions i mentre no tinc nomenament tinc problemes de salut: estic malalt/a, m’han d’operar, necessito fer repòs,….però al no tenir un contracte, quan em visiten  al CAP no em fan la baixa perque de fet no la necessito presentar enlloc. He d’avisar al ST de la meva situació?

Sí, és MOLT important. Com ja sabeu els criteris de la borsa especifiquen que un dels motius d’expulsió de la borsa és la no acceptació d’un nomenament. Si us trobeu en situació assimilada a baixa laboral no podreu acceptar el nomenament ja que no us podreu incorporar a la vostra destinació. Si no heu avisat al vostre ST abans de la proposta de nomenament us poden expulsar de la borsa de treball. Cal fer doncs el tràmit de notificació per a “congelar” el número.

 

Sóc de MUFACE, fa 3 mesos que estic de baixa i ara iniciaré el 4t. Què he de fer a partir del 3r mes de baixa si sóc de MUFACE?

Cal tramitar el cobrament del subsidi per incapacitat temporal ja que en les situacions d'incapacitat temporal, els funcionaris tenen els següents drets econòmics:

  • els primers 90 dies es cobra com habitualment
  • a partir del dia 90è una part de les retribucions les abona el Departament d'Educació i la resta MUFACE.

En aquest enllaç trobareu informació i una aplicació per a fer el càlcul.

 

 

Absències per motius de salut

 

Quan vaig al metge, “gasto” hores de les 15 hores d’absència  justificables?

No. Les hores que es necessiten per a consultes mèdiques no es poden “descomptar” de les 15 hores d’absència. (Instruccions d’inici de curs)

      

 

Si tinc una visita mèdica, he de justificar les hores que no he estat al centre?

Segons les instruccions d'inici de curs, les absències per assistència a consulta mèdica s'han de justificar. Cal concertar visita fora de l'horari laboral, i quan això no sigui possible s'haurà de presentar un justificant i emplenar una declaració responsable justificativa. A continuació en teniu els models.

El personal de les llars d'infants ho ha de tramitar a través del portal ATRI, Llars d'Infants punt 4.  Justificació d'absències per assistència a consulta mèdica.

Model Declaració responsable justificativa d'absència per motius de salut o d'assistència a consulta mèdica personal docent

Model Declaració responsable justificativa d'assistència a consulta mèdica personal laboral

 

Si faig reducció de jornada, quantes hores d’absència justificada em corresponen?

Les hores d'absència sobre l'horari personal. Si, per exemple, amb un nomenament d'un terç el dia de l'absència nomès teniu 2 hores de permanència al centre, aquestes seran les hores que es descomptaran.

 

Durant quin període disposo de les 15 hores d'absència justificada?

Les hores d’absència justificada per al personal docent són per la durada del curs escolar. Per exemple aquest curs són començant des de l'1 de setembre 2018  fins al 31 d'agost 2019.

Les hores d’absència justificada per al personal laboral es computen dins l'any natural. Per exemple ara s'haurien exhaurit les del 2018 i, a partir de l'1 de gener i fins al 31 de desembre  del 2019, es començaria un nou còmput.

 

Les 15 hores d'absència justificada, com es computen en cas de malaltia crònica, o les derivades de l'embaràs o oncològiques?

En les instruccions d'inici de curs s'estableix que en el cas de malalties cròniques, les 15 hores d'absència justificada no es computen. S'haurà de justificar mitjançant un document o certificat mèdic.

Recordeu que nomès es poden fer 3 dies seguits d'absència justificada per motius de salut, per tant, si necessiteu més de 3 dies per a la vostra recuperació, cal que us adreceu al metge o metgessa per tal de tramitar una baixa (Incapacitat Temporal).

 

Com justifico qualsevol d'aquests 3 supòsits (malaltia crònica, derivades de l'embaràs o oncològiques)?

S'haurà de documentar mèdicament, per tant cal demanar un certificat mèdic o altre document que acrediti la nostra situació. USTEC-STEs recomanem que la informació mèdica s'entregui sempre en un sobre tancat.

 

He faltat 1 dia, l'endemà vaig al metge a buscar la baixa, però no me la fa del dia anterior sinò del dia en curs. Em descomptaran les hores d'absència del dia anterior?

No, com ja diu la instruccció aquestes hores no es descomptaran. Recordeu que les baixes de SS es comuniquen directament al Departament d'Educació.

 

Em trobo malament, no vaig a treballar i l'endemà encara no estic bé, vaig al metge i em dóna la baixa. He "gastat" hores d'absència?

No. Si es falta un dia a la feina i l'endemà es té una baixa per incapacitat temporal, no es gasten les hores del dia anterior. Ara bé, si es deixa passar un altre dia entremig, sí que es farà el descompte d hores (veure exemple en la següent pregunta).

 

Em trobo malament, no vaig a treballar i l'endemà encara no estic bé, però no vaig al metge fins el 3r dia, i és llavors que em fa la baixa, què passa exactament amb les hores d'absència?

Exemple: dilluns no em trobo bé, no vaig a treballar i tampoc al metge, sembla que l'endemà estaré bé, calculo tornar a la feina dimarts i que no se'm descomptin les hores de dilluns, faré una declaració jurada per justificar-ho. Però dimarts encara no estic bé, no vaig a treballar i no vaig al metge encara, crec que podré anar a treballar l'endemà. I ja és dimecres, el 3r dia d'absència a la feina, vaig al metge i em fa la baixa del mateix dimecres. He estat 2 dies sense justificar i al 3r ja tinc la incapacitat temporal, com queda el còmput d'hores? En les instruccions se'ns diu que, si hi ha un document mèdic que ho justifiqui, les hores d'absència del dia anterior no es descomptaran. Per tant, tenim justificat el 3r dia amb el paper del metge, i el 2n dia amb una declaració jurada, però no tenim cap justificant pel 1r dia. En aquest cas es descomptarien les hores del 1r dia ( de la bossa de 15 hores o si s'han consumit ATENCIÓ!! hi hauria un descompte retributiu d'aquest dia).

 

Si no presento un justificant mèdic o no signo la declaració jurada, tindré un descompte en les retribucions?

Sí. Recordeu que sempre heu de presentar un justificant mèdic o bé una declaració responsable a la direcció del centre.

 

ATENCIÓ! El personal laboral només pot justificar les absències per motius de salut amb un document mèdic. NO es pot justificar amb una declaració jurada.

 

Accidents laborals

 

Què he de fer si tinc un accident laboral?

S’ha de comunicar ( Full de notificació d’accident, incident laboral o malaltia professionalel més ràpid possible a la direcció del centre. Cal engegar els tràmits amb la màxima rapidesa, així el nostre accident podrà ser comunicat a l’autoritat laboral i serà classificat com a accident laboral (accidents greus 24 h, lleus 48 h, mortals immediatament).

 

Què he de fer si tinc problemes amb el reconeixement d'accident laboral?

En aquest enllaç trobareu tota la informació sobre com reclamar, sigui a la Mútua o a MUFACE.

 

 

Divendres, sortint del centre cap a casa tinc un accident in itinere. El centre ja és tancat i no puc comunicar-ho ni fer cap tràmit. Com afectarà això a què se’m reconegui com a accident laboral? Hauré esgotat el termini?

Si teniu alguna manera de contactar amb algú de l’ED els ho feu saber o bé envieu un mail al centre. Així que pugueu escanegeu els documents necessaris per a fer el tràmit i els envieu al centre. Dilluns a primera hora es poden iniciar els tràmits al ST corresponent.

 

Abans d’entrar al centre tinc un accident in itinere, sóc interí/a o personal laboral, puc anar a Asepeyo sense el volant de l’empresa?

Sí, expliqueu el cas i no us posaran cap problema. Els hi podeu portar més tard o l’endemà.

     

M’he quedat a treballar una estona quan el meu horari en el centre ja s’ha acabat i abans de sortir m’entrebanco i em lesiono. Em reconeixeran l’accident laboral tot i que ha estat fora del meu horari?

Sí, només caldrà que algú de l’ED certifiqui que estàveu en el centre en aquell horari.

 

Si rebo un cop fent una contenció a l’alumnat, és un accident laboral?

Sí i cal notificar-lo com a tal. S’ha d’avisar a la direcció del centre i engegar els tràmits amb la màxima rapidesa possible. És molt important notificar-los ( Full de notificació d’accident, incident laboral o malaltia professional) , és probable que moltes vegades no tinguin més conseqüències que un bon blau, però nosaltres no som metges i no podem diagnosticar ni preveure com pot evolucionar cap lesió, sigui més o menys gran o greu.

 

Treballo en un centre amb alumnat amb dificultats, si comunico un accident laboral per un cop, mossegada, esgarrapada d’un alumne, té conseqüències per l’alumne?

Cap. El comunicat de l’accident només demana que s’especifiquin dades relatives al treballador o treballadora, el que estem notificant és l’afectació en la salut de l’adult ( Full de notificació d’accident, incident laboral o malaltia professional).

 

He tingut un accident laboral i Asepeyo em denega la consideració d'accident laboral, què puc fer?

Sigui en el vostre centre de treball, in itinere, in mision o en pausa,  si Asepeyo us denega la consideració de l'accident patit com a accident laboral, podeu demanar el canvi de contingència al vostre metge o metgessa de capçalera. No dubteu en contactar-nos en cas de problemes, bé al delegat d'USTEC que ve al vostre centre o bé als delegats de prevenció d'USTEC del vostre ST

 

La Mútua em pagarà un taxi si l’ambulància tarda molt en arribar?

Quan tenim un accident laboral hem de telefonar a la nostra Mútua (tenen un telèfon 24 h) i ens informaran de com hem d’actuar. Si la Mútua autoritza un trasllat en taxi, el cobrareu, però si no l’autoritza, us n’haureu de fer càrrec.

 

Quina és la diferència entre un accident i un incident?

Un incident és un accident sense dany o lesió.

 

Per què és important notificar els incidents?

L’incident té totes les característiques d’un accident però sense causar danys o lesions, per tant la seqüència de fets és la mateixa però sense conseqüències per a la nostra salut. Saber quins incidents han ocorregut ens ajudarà a prevenir perquè ens haurem de preguntar per què ha passat un determinat fet i com podem evitar que torni a iniciar-se la seqüència que ha derivat fins als fets. Els incidents són molt valuosos per a la prevenció.

 

Quina és la diferència entre prevenció i protecció?

La prevenció  treu el risc i evita el dany. La protecció evita les conseqüències d’un probable dany, no elimina el risc però el posa sota control.

 

Hi ha formació per evitar els accidents "in itinere"?

Arran de constatar una molt alta accidentalitat en el col·lectiu PAS, el Departament d’Educació, en col·laboració amb trànsit, va fer una formació específica per al personal PAS. A més va penjar unes recomanacions i consells a la Intranet, els podeu trobar en aquest enllaç.

 

   

 

 

Malalties professionals

 

Sovint estic afònic/a, no tinc nòduls ni pòlips, com puc millorar la meva situació?

USTEC-STEs recomanem que demaneu una visita a la metgessa de treball del vostre ST. Aporteu tota la informació mèdica que tingueu i exposeu el vostre cas. En la majoria de casos es pot demanar una adaptació del lloc de treball.

 

M’han detectat nòduls a les cordes vocals, què he de fer?

Demaneu hora a la metgessa de treball del vostre ST i aporteu tota la informació mèdica que tingueu. A partir d’aquesta visita i si la informació mèdica ho confirma, la metgessa us informarà de com demanar un reconeixement de malaltia professional.

 

Si tinc una malaltia professional, faré menys hores lectives?

No. L’adaptació del lloc de treball no contempla la reducció de l’horari laboral, sigui lectiu o no sigui lectiu.

 

 

Administració de medicaments 

 

Tinc l'obligació de donar antitèrmics als alumnes?

No. L’alumnat no ha d’anar malalt al centre educatiu. En cas de febre s’avisa a la família perquè recullin a l’alumne i seran ells qui hauran d’administrar un antitèrmic si ho consideren necessari. Els treballadors/es del Departament d’Educació no som metges/esses ni tampoc infermers/es titulats, la nostra capacitat laboral per prescriure medicaments és nul·la.

 

Si la família signa una autorització per a l’administració de medicaments, tinc l'obligació d’administrar-los?

No, no formem part d’un col·lectiu sanitari, per tant no entra dins les nostres funcions.

 

Estic cobert legalment en cas que l’administració de medicaments acabi generant, de manera imprevisible, un problema de salut en l’alumne?

No. Feta la consulta al Departament d’Educació, les persones que puguin trobar-se en problemes per errades no intencionades o reaccions imprevisibles i/o inesperades de l’alumne malalt, no estan cobertes jurídicament pel Departament d’Educació, i hauran de buscar-se un advocat en cas de denúncia per part de les famílies.

  

El tutor/a té l’obligació de ser responsable de l’administració de medicaments a l’alumnat de la seva aula?

No. Les instruccions d’inici de curs (punt 2) deixen ben clar que la persona que ho vulgui assumir ho farà de manera voluntària.

 

En quins centres hi ha desfibril·lador?

En els centres d’Educació Especial i en alguns centres ordinaris on s'ha detectat aquesta necessitat. Els centres amb desfibril·lador han de rebre la formació adequada per a utilitzar-los.

 

 

Adaptació de lloc de treball – Article 25

 

Què he de fer per sol·licitar una adaptacio de lloc de treball? 

 
Adreceu-vos a la Secció de Prevenció del vostre ST i demaneu visita a la metgessa de treball. Aquí trobareu com contactar-hi, i en aquest enllaç trobareu el model de sol·licitud per demanar hora a la metgessa de treball. 
 
 
El personal interí pot demanar una adaptació de lloc de treball?
Sí, adreceu-vos a la metgessa de trebal del vostre ST. Aquí trobareu com contactar-hi i i en aquest enllaç trobareu el model de sol·licitud per demanar hora a la metgessa de treball. 
 
 
Les adaptacions de lloc de treball són temporals?
 
Poden ser-ho. Les adaptacions varien segons la persona millori el seu estat de salut, el mantingui o empitjori. En tot cas, la metgessa de trebal serà qui valorarà la temporalitat de les mesures a prendre.
 
 
Per què es revisen les adaptacions de lloc de treball de cara a les adjudicacions d’estiu?
 
El nostre estat de salut pot variar. Si necessiteu l’adaptació pel curs següent, poseu-vos en contacte amb la metgessa del vostre STdurant el 2n trimestre o inicis del 3r.
 
 
Cada curs canvio de destinació, sóc interí/na, quan arribo a 1 de setembre al centre amb l’adaptació se’ls fa difícil poder adequar-se a l’informe que els presento, què he de fer? Si sóc substitut/a, la meva situació empitjora, ja que durant el curs vaig canviant de centre.
 
És cert que un cop iniciat al curs pot ser difícil d’aplicar unes condicions determinades, els horaris estan fets, cursos repartits, etc. però segur que parlant-ho es podrà resoldre. En tot cas, la llei (LPRL) és clara al respecte.
 
Les direccions han de complir amb allò que proposa l’informe que es fa des de personal. Si us trobeu amb algun problema, poseu-ho en coneixement de la metgessa de treball del vostre ST i de personal.
 
 
 
T'han servit les informacions d'aquesta pestanya? Si us plau contesta l'enquesta següent.