IOC

 
NOVETATS

 

NORMATIVA

DECRET 57/2020, de 19 de maig, de l’Institut Obert de Catalunya.

 

CONCURS DE MÈRITS PER A LA PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL VACANTS A L’IOC – 2023

Normativa
RESOLUCIÓ EDU/447/2023, de 15 de febrer, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a l’Institut Obert de Catalunya.

 

Requisits de participació

Pot participar en el procediment de provisió́ el personal funcionari de carrera que compleixi els requisits específics següents:

  • Pertànyer al cos docent del lloc de treball convocat.
  • Acreditar 5 anys d’exercici de la docència presencial en ensenyaments no universitaris del sistema educatiu.
  • Acreditar 3 anys d’exercici de la docència presencial en el cos docent i en l’especialitat corresponent al lloc convocat. Per a les especialitats convocades que, en aplicació del Reial Decret 800/2022, de 4 d’octubre, hagin quedat integrades en el Cos de Professors d’Ensenyament Secundari, computa, a efectes d’aquest requisit, el temps d’exercici de la docència que s’hagi prestat quan aquestes especialitats pertanyien al Cos de Professors Tècnics de Formació Professional.
  • Tenir reconegut el perfil professional de competència digital docent.
  • Presentar un projecte de desenvolupament dels continguts del lloc al qual s’opta, vinculat al projecte educatiu del centre, segons el que s’estableix a l’annex 4 de la Resolució.

Els requisits de participació s’hauran de complir en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

 

Terminis previstos

Termini d’inscripció: del 22 de febrer al 14 de març de 2023 (ambdós inclosos).

Llista provisional de persones aspirants admeses i excloses: 28 de març de 2023.

Llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses: 13 d’abril de 2023.

Llista provisional de la fase 1. Valoració de mèrits: 2 de maig de 2023.

Llista definitiva de la fase 1, valoració de mèrits. I convocatòria de la fase 2: 9 de maig de 2023.

Defensa del projecte i entrevista. Fase 2: Entre el 15 i el 17 de maig de 2023, tots dos inclosos.

 

Llocs vacants a cobrir amb comissió de serveis

Cos de professors d’ensenyament secundari o catedràtics d’ensenyament secundari

llocs vacants ioc 2023

 

Fase de concurs

El concurs consta de dues fases:

  • Primera fase: valoració de mèrits. Els aspirants han de presentar la declaració de mèrits en un full d’autobarem i lliurar-lo a la comissió de valoració el dia, hora i lloc indicats al web de l’IOC.
    Més informació: https://ioc.xtec.cat/educacio/26-ioc/ioc-int/945-transparencia2
  • Segona fase: defensa del projecte i entrevista. La segona fase del concurs es durà a terme entre els 15 i 17 de maig, tots dos inclosos.

Full de mèrits

 

Informació sobre la tramitació

Per inscriure’s a la convocatòria s’ha d’emplenar el formulari de sol·licitud. Cal d’adjuntar a la sol·licitud un projecte de desenvolupament dels continguts del lloc al qual s’opta, segons s’especifica a l’annex 4 de la Resolució.

Presenta la sol·licitud

 

Llista de persones seleccionades

Enllaç a la llista