NORMATIVA

DECRET 57/2020, de 19 de maig, de l’Institut Obert de Catalunya.

 

CONCURS DE MÈRITS PER A LA PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL VACANTS A L’IOC – 2022

Normativa
RESOLUCIÓ EDU/172/2022, de 31 de gener, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a l’Institut Obert de Catalunya.

Requisits de participació

Pot participar en el procediment de provisió les persones funcionàries de carrera que compleixin els requisits específics següents:

  1. Pertànyer al cos docent del lloc de treball convocat
  2. Acreditar 5 anys d’exercici de la docència presencial en ensenyaments no universitaris del sistema educatiu.
  3. Acreditar 3 anys d’exercici de la docència presencial en el cos docent i en l’especialitat corresponent al lloc convocat.
  4. Tenir reconegut el perfil professional de competència digital docent.
  5. Presentar un projecte de desenvolupament dels continguts del lloc al qual s’opta, vinculat al projecte educatiu del centre, segons el que s’estableix a l’annex 4 de la Resolució.

Terminis previstos

Termini de presentació de la sol·licitud: del 4 al 24 de febrer de 2022

Llocs vacants a cobrir amb comissió de serveis

Cos de professors d’ensenyament secundari o catedràtics d’ensenyament secundari

Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes o catedràtics d’escoles oficials d’idiomes

Cos de professors tècnics de formació professional

Fase de concurs
El concurs constarà de dues fases:

  1. Primera fase: 60% Valoració de mèrits.
    Els aspirants han de presentar la declaració de mèrits en un full d’aurobarem i lliurar-lo a la comissió de valoració el dia, hora i lloc indicats al web de l’IOC.
  2. Segona fase: 40% Defensa del projecte i entrevista.

 

Informació sobre la tramitació

La sol·licitud s’ha de formalitzar a través de la pàgina web https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/concursos/ on les persones aspirants tenen a la seva disposició la sol·licitud que han de formalitzar mitjançant procediment telemàtic.

Formulari de sol·licitud d’inscripció

Per inscriure’s a la convocatòria s’ha d’emplenar el formulari de sol·licitud. Cal d’adjuntar a la sol·licitud un projecte de desenvolupament dels continguts del lloc al qual s’opta, segons s’especifica a l’annex 4 de la Resolució.

Una vegada omplert el formulari, les persones aspirants rebran un correu electrònic de confirmació on apareixerà l’identificador de la sol·licitud. Aquest correu electrònic és la confirmació de la presentació telemàtica.