Complement per maternitat en pensions de jubilació forçosa o per incapacitat permanent per al servei causades a partir de 1 gener 2016

A partir de l'1 de gener de 2016, a les dones que hagin tingut fills naturals o adoptats i siguin beneficiàries d'una pensió de jubilació forçosa o per incapacitat permanent per al servei, s'ha de reconèixer un complement de pensió per un import equivalent al resultat d'aplicar a la pensió que correspongui reconèixer, un percentatge en funció del nombre de fills nascuts o adoptats amb anterioritat al fet causant de la pensió, segons l'escala següent:

– En el cas de 2 fills: 5 per 100.

– En el cas de 3 fills: 10 per 100.

– En el cas de 4 o més fills: 15 per 100.

Aquest complement per maternitat en cap cas formarà part de la pensió de jubilació a efectes de la determinació de la base reguladora en el reconeixement  de pensions a favor dels familiars.

A més:

– Si a la pensió a complementar es totalitzen períodes en aplicació de normativa internacional, el complement es calcularà sobre la pensió teòrica, que en cap cas podrà superar el límit màxim de les pensions públiques.

– Si la quantia de la pensió a reconèixer és igual o superior al límit de pensió màxima només s'abonarà el 50 per 100 del complement i tot en el cas que hi hagi concurrència de pensions públiques.

-Si La pensió a reconèixer no arriba a la quantia de pensió mínima i la interessada sol·licita i reuneix els requisits a percebre el complement a mínims, se sumarà el complement per maternitat.

En el cas de concurrència de pensions públiques, amb independència del règim en què es causin, s'abonarà un sol complement per maternitat d'acord amb les següents regles:

– Si la concurrència és de més d'una pensió de jubilació, s'abonarà el complement de major quantia.

– Si ho és d'una pensió de jubilació i viduïtat, s'abonarà el corresponent a la pensió de jubilació.

linia

jub

Ara, un cop ja exhaurida la jubilació voluntària incentivada LOGSE/LOE, el professorat podrà continuar jubilant-se (a partir dels 60 anys) per la jubilació voluntària ordinària establerta a la Llei de classes passives amb els següents requisits:

 

fletxa Tenir 60 anys d’edat i un mínim de 30 anys de serveis efectius a l'estat, en els quals es poden incloure les cotitzacions a la Seguretat Social.

"Si para completar los treinta años exigibles hubieran de computarse cotizaciones a otros regímenes de protección social por aplicación de las normas sobre cómputo recíproco de cuotas entre regímenes de Seguridad Social (Real Decreto 691/1991, de 12 de abril), se requerirá, cuando la jubilación sea posterior a 1 de enero de 2011, que los últimos cinco años de servicios computables para la determinación de la pensión de jubilación estén cubiertos en el Régimen de Clases Pasivas del Estado."

fletxa Per cobrar el 100% de l’haver regulador, s’han de tenir 35 anys cotitzats.

No obstante a partir de 1 de enero de 2009, cuando en el momento de producirse el hecho causante, el interesado acredite menos de veinte años de servicios y la incapacidad no le inhabilite para toda profesión u oficio, la cuantía de la pensión ordinaria de jubilación, calculada según se indica en el párrafo anterior se reducirán en un 5% por cada año completo de servicio que le falte hasta cumplir los 20 años de servicio, con un máximo del 25% para quienes acrediten 15 o menos años de servicios. Si con posterioridad al reconocimiento de la pensión y antes del cumplimiento de la edad de jubilación se produjera un agravamiento de la enfermedad o lesiones del interesado de manera que le inhabilitaran para el desempeño de toda profesión u oficio, podrá solicitar el incremento de la cuantía de la pensión hasta el 100 por 100 de la que le hubiera correspondido.

Es pot demanar, sol·licitant els impresos als SSTT del Departament d'Educació (on es tingui la destinació) i també per Internet, manifestant una data de jubilació com a molt propera tres mesos despres de la data del document i també com a molt aprop el dia en que es compleixen els 60 anys.

Aquesta jubilació no comporta cap tipus de gratificació, ni econòmica ni en anys cotitzats.

Aquest model de jubilació durarà mentre no es canviï la llei de classes passives…

linia

int subs

A partir de l’1 de gener del 2013, ha entrat en vigor una nova jubilació per als treballadors que cotitzen al Règim General de le Seguretat Social, com és el cas dels docents interins i substituts. Adjuntem el quadre que s’aplica pel sistema transitori fins a l’any 2027:

seg jub

linia

jubilacions 16

Full informatiu 301: Jubilacions 2016.

modalitats

• Jubilació forçosa: Requisit: Tenir 65 anys d’edat. L’Administració de la Generalitat les està declarant d’ofici en complir els 65 anys, la qual cosa impedeix la possibilitat legal de continuar fins als 70 anys, si bé es pot sol•licitar acabar el curs escolar; en aquest cas la data de cobrament de la darrera nòmina en actiu serà la del mes d’agost de l’any en qüestió. En el moment de la jubilació real –la data de compliment dels 65 anys d’edat o el 31 d’agost– cal presentar a MUFACE els papers de baixa per jubilació que facilita SSTT.

• Jubilació voluntària ordinària: – Tenir entre 60 i 64 anys d’edat. – Tenir 30 anys cotitzats a qualsevol règim; si aquest 30 anys no són tots de classes passives, els últims 5 anys sí que ho han de ser. * Per cobrar el 100% de la pensió, cal tenir 35 anys cotitzats. – S’ha de demanar tres mesos abans de complir els 60 anys i cal sol•licitar els impresos als SSTT del Departament d’Ensenyament on es tingui la destinació.

• Jubilació per incapacitat permanent:

El dictamen de l’ICAM és preceptiu i vinculant; per tant l’Administració no podrà jubilar d’oici si bé la persona interessada sempre, tant si li és favorable com si no, tindrà l’opció de recórrer-ho. En el cas que el dictamen de l’ICAM sigui favorable a la jubilació i la persona interessada hi estigui d’acord s’inicia el procés de jubilació, que pot ser total o absoluta.La jubilació per incapacitat absoluta no permet cap tipus de feina i es cobra el 100%. No comporta descompte de l’IRPF. Peculiaritats de la jubilació per Incapacitat Permanent • Als anys cotitzats ins al moment en què es produeix la jubilació, s’hi afegiran com a cotitzats la diferència que hi hagi entre l’edat de la persona interessada i els 65 anys, edat en què s’hauria de jubilar forçosament.

 

linia

j 15

Eina 275: Jubilacions 2015.

calcul

linia

j 14

Eina 461: Reforma de les pensions. Defensem les nostres pensions. Les d'avui i les de demà.

pensions

posicio ustec

linia

j13

Full informatiu 223: Jubilacions 2013.