Calendari per al curs 2013-2014

-Publicació al centre de l'oferta de places i del dia i hora de realització del sorteig públic per resoldre casos d'empat: no més tard del 10 de setembre de 2013.

-Presentació de sol·licituds al centre: del 17 al 20 de setembre de 2013.

-Publicació al centre de les llistes amb sol·licituds baremades: 26 de setembre de 2013.

-Termini de reclamacions: 26, 27 i 30 de setembre de 2013.

-Publicació al centre de les llistes definitives baremades i persones admeses: 3 d'octubre de 2013.

-Formalització de la matrícula: del 3 al 9 d'octubre de 2013. 

 

**La formació pedagògica equivalent al màster en formació de la resta de professorat (és a dir que té la titulació universitària requisit per accedir al màster universitari) és la següent:

 • Màster en Formació pedagògica (requisit per inscriure's B1 d'una llengua estrangera)
 • CAP, CQP, títol d'especialització didàctica, títol de mestre, diplomatura de professorat d'EGB -> Obtingut abans de l'1 d'octubre de 2009
 • 12 mesos d'experiència impartida al cos de secundària -> abans de l'1 de setembre de 2009 (En el PORTAL EPOCA a dades personals/acadèmiques podeu comprovar si esteu exempts del màster per l'experiència docent)
 • Titulació que inclogui formació pedagògica i didàctica -> Obtingut abans de l'1 d'octubre de 2009
  • Llicenciatura de pedagogia,
  • Llicenciatura de psicopedagogia,
  • Llicenciatura de ciències de l'activitat física i de l'esport (itinerari educació),
  • Títol superior de música (especialitat de pedagogia de la formació musical bàsica i general)
  • Títol superior de dansa (especialitat de pedagogia de la dansa)

 

Certificat oficial de formació pedagògica i didàctica equivalent expedit pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Formació equivalent al Màster de formació de professorat de secundària, adreçada a persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no poden realitzar els estudis de màster que ofereixen les universitats.

a) RESOLUCIÓ ENS/1831/2013, de 26 d’agost, del procediment de preinscripció i matrícula als centres públics per a la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida a persones que no poden realitzar els estudis de màster i que disposen d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, i del calendari 2013-2014.

 Calendari per al curs 2013-2014

Publicació al centre de l’oferta de places i del dia i hora de realització del sorteig públic per resoldre casos d’empat: no més tard del 10 de setembre de 2013.

Presentació de sol·licituds al centre: del 17 al 20 de setembre de 2013.

Publicació al centre de les llistes amb sol·licituds baremades: 26 de setembre de 2013.

Termini de reclamacions: 26, 27 i 30 de setembre de 2013.

Publicació al centre de les llistes definitives baremades i persones admeses: 3 d’octubre de 2013.

Formalització de la matrícula: del 3 al 9 d’octubre de 2013. 

 

Podeu trobar més informació a l'Institut Obert de Catalunya :  

http://ioc.xtec.cat/educacio/formacio-pedagogica-i-didactica

 

 

FORMACIÓ PEDAGÒGICA

 

BOE 12/6: Orden ECD/1058/2013, de 7 de junio, por la que se modifica la Orden EDU/2645/2011, de 23 de septiembre, por la que se establece la formación equivalente a la formación pedagógica y didáctica exigida para aquellas personas que, estando en posesión de una titulación declarada equivalente a efectos de docencia, no pueden realizar los estudios de máster.


En la darrera setmana diferents SSTT han enviat el següent mail a persones que els consta que no tenen el requisit del màster o la formació pedagògica equivalent:

 

<Subject: C3: Màster de formació de professorat de secundària o equivalent
<
<Senyor/a,
<
<d'acord amb el que estableix l'apartat 6.4 dels Criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2012-<2013 publicats a la pàgina web del Departament d'Ensenyament, el professorat interí i substitut d'especialitats del cos de professors <d'ensenyament secundari i del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes que, d'acord amb les dades que consten al registre <informàtic no estan en possessió del màster de formació de professorat de secundària o equivalent (d'acord amb el Reial Decret <1834/2008, de 8 de novembre), hauran de presentar el document acreditatiu d'aquest requisit abans de la finalització del curs <2012-2013.
<
<Les persones interessades poden consultar la informació referent a aquest màster a la pàgina d'Internet del Departament <d'Ensenyament (Borsa de treball de personal docent apartat Requisits per a la incorporació).<<
<
<Atès que segons les dades que consten en el registre informàtic no teniu acreditat estar en possessió del màster de formació de <professorat de secundària o equivalent per continuar formant part de la borsa de treball de personal docent per les especialitats que <actualment teniu demanades, haureu de presentar el document acreditatiu d'aquest requisit abans del 15 de juny de 2013 o un <certificat on consti que esteu en condicions d'obtenir-ho abans del 31 d'agost de 2013. <
<
<En cas contrari podeu continuar formant part de la borsa de treball de personal docent sempre que en el proper termini de consulta <i actualització de dades demaneu especialitats per les quals no es requereix el màster de formació de professorat de secundària.
<
<
<Atentament,

 

 

USTEC·STES informa:

 1. S'ha enviat a docents que tenien el CAP, aquestes persones han d'informar-se perquè no ho tenen registrat trucant al SSTT i acreditar la seva possessió abans del 15 de juny.
 2. Que USTEC·STEs va demanar, en diverses meses sectorials, d'incloure l'experiència a primària per als 12 mesos de serveis prestats abans de l'1 de setembre de 2.009 que exigeix la normativa, i el Departament d'Ensenyament s'ha negat a introduir.
 3. Encara avui no s'ha realitzat cap curs equivalent al master per als mestres que NO TENEN la formació requisit per apuntar-se al màster, als quals no se'ls pot aplicar aquesta clàusula fins que alguna universitat no introdueixi aquests estudis…

 

Informació anterior:

 

BORSA:

 

El Departament exigeix a TOT el personal interí i substitut l’acreditació del màster o la formació pedagògica equivalent abans del 31 d’agost del 2013, per tant si no tens el màster en formació pedagògica o la formació pedagògica equivalent caldrà que acreditis aquest requisit abans d’acabar AQUEST curs 2012-2013

 • PTFPs i cossos d’Arts plàstiques i disseny (especialitats que comencen per 6xx, 7xx i 8xx)

Si no tens una titulació que et permeti realitzar el màster

T'has de regular pel BOE del 5 d’octubre (ordre EDU/2645/2011) BOE (5/10) que regula la formació equivalent al màster per els/les docents de PTFP i de mestres i professors d'arts plàstiques i diseny que no tenen la titulació requisit per impartir el màster. Aquest BOE estableix quin curs han de fer els docents d’aquestes especialitats que no tenen la formació equivalent. Aquest Reial Decret determina que amb 12 mesos d'experiència a 31 d'agost del 2012 "en els nivells i ensenyaments corresponents" obtindran la Formació Pedagògica Equivalent. En aquest mateix BOE diu que per IMPARTIR aquests cursos equivalents al màster que s'imparteixin a partir de l'1 de setembre del 2014 serà obligatori estar en possessió del neviell B1 del marc Europeu comú en una llengua estrangera.

 

El Departament d’Ensenyament no ha fet cas a USTEC·STEs quan aquest sindicat a la mesa sectorial li va exigir que no demanés el màster o la formació pedagògica equivalent als PTFP i a les escoles d’arts plàstiques i disseny ja aquest curs. Degut a què els/les docents que no tenen la titulació per a accedir a aquest màster han de fer els cursos equivalents al màster que hauran d’impartir les universitats i que encara ni s’han regulat. El Departament en la seva tònica massa habitual no va acceptar aquesta exigència i per tant aquest col·lectiu de PTFPs i d’arts plàstiques i disseny han d’estar atents a obtenir el curs equivalent al màster aquest mateix curs.

 

Si tens una titulació que et permeti realitzar el màster

Aquells/es docents que tenen una titulació que sí que els permet realitzar el màster s'han de regular per l'apartat següent: SECUNDÀRIA i EOI.

 • SECUNDÀRIA i EOI:

Normativa vigent: ordre ECI/3858/2007 modificada per l'ordre EDU/3424/2009

El Departament d’Ensenyament exigeix en la Resolució de Gestió de la borsa la presentació de l’acreditació de la formació pedagògica equivalent al màster en formació del professorat abans que acabi el curs 2012-2013.
"La formació pedagògica equivalent" al màster en formació del professorat és la següent:

 • CAP, CQP, títol d'especialització didàctica, títol de mestre, diplomatura de professorat d'EGB -> Obtingut abans de l'1 d'octubre de 2009
 • 12 mesos d'experiència impartida al cos de secundària -> abans de l'1 de setembre de 2009 (En el PORTAL EPOCA a dades personals/acadèmiques podeu comprovar si esteu exempts del màster per l'experiència docent)
 • Titulació que inclogui formació pedagògica i didàctica -> Obtingut abans de l'1 d'octubre de 2009
  • Llicenciatura de pedagogia,
  • Llicenciatura de psicopedagogia,
  • Llicenciatura de ciències de l'activitat física i de l'esport (itinerari educació),
  • Títol superior de música (especialitat de pedagogia de la formació musical bàsica i general)
  • Títol superior de dansa (especialitat de pedagogia de la dansa)

NI CAP NI PEUS:

USTEC·STEs (IAC) ha demanat al ministeri l’homogeneïtzació de l’acreditació per experiència docent: és a dir que pel cos de Secundària també (com els professors tècnics i d’Arts) es demanin els 12 mesos d’experiència fins l'1 de setembre de 2012 (tres anys després que en l’actualitat).
Això evitaria les següents situacions:

 • No té sentit que en les especialitats de PTFP estiguis acreditat pedagògicament i per les d’FP de secundària NO.
 • Ara un/a docent que té la titulació equivalent a efectes de docència però que no li permet accedir al màster, l’experiència docent fins 31/08/2012, li pot acreditar pedagògicament per donar classes. En canvi un/a docent que té una titulació amb la què pot accedir al màster, l’experiència docent per acreditar el màster només li compta fins a 31/08/2009

En el mateix escrit hem demanat que els serveis prestats a primària també comptin per acreditar la formació equivalent al màster.
Escrit entregat al ministeri demanant l’homogeneïtzació

OPOSICIONS:
En la darrera convocatòria d’oposicions el Departament ha obligat a la presentació del Màster o "formació pedagògica equivalent" a les especialitats de secundària però no s'ha exigit per als PTFPs (6xx), i mestres(8xx) i professors(7xx) d'Arts plàstiques i disseny "Fins que no es desenvolupi la reglamentació corresponent”

 

 INSCRIPCIÓ MÀSTER:
Recordem que per a la inscripció al màster en formació del professorat s'ha de certificar el nivell B1 en una llengua estrangera.