Icam

 

Procediment d'actuació referent a l'ICAM, la incapacitat temporal i permanent

Règim General de la Seguretat Social

Règim de MUFACE

Drets de les persones davant l'ICAM

Responsabilitats de les persones en relació a l'ICAM

 

Informació sobre el procediment d'actuació referent a l'ICAM (Institut Català d'Avaluacions Mèdiques) , la incapacitat temporal (IT) i permanent.

Existeix molt poca informació per part dels treballadors i treballadores del Departament d’Educació sobre com es fa el control de l’absentisme laboral per part del Departament.

Actualment, MUFACE té un acord amb l’ICAM a través de l’INSS per fer el control dels funcionaris/es. A partir del quart mes de baixa, quan s’ha de demanar el subsidi de MUFACE, aquesta et pot enviar al o la funcionària a l’Icam, sense cap coordinació amb el Departament d’Educació.

Seus territorials de l'ICAM – adreces i telèfons        

En aquests moments el Departament té un acord de col.laboració amb l’ICAM  perquè  faci aquesta funció del qual no ha informat clarament als treballadors/es tot i que afecta de manera directa les actuacions sobre el seu estat de salut.

Com a USTEC-STEs creiem que l’actuació del Departament en aquest aspecte està essent abusiva ja que envia a l’ICAM a persones que porten només dos o tres mesos de baixa i a persones de les quals coneix perfectament el seu estat perquè han estat visitades pels seus tècnics i tècniques en Salut pública o en Medicina del treball. 

Denunciem,per tant, que el Departament d’Educació faci d’aquest conveni amb l’ICAM una eina de pressió immoral sobre el seus treballadors i treballadores coaccionant-los a no agafar baixes o a agafar l’alta abans de la seva completa recuperació. A més, l’actuació de l’ICAM , en moltes ocasions és com a mínim incorrecta, quan no vexatòria, en el tracte que es dóna a les persones malaltes que han de passar la revisió de la seva incapacitat temporal.

L’ICAM dóna molts cops l’alta forçosa a persones que NO estan en condicions de treballar en la docència (sembla talment que no sàpiguen quines són les condicions de treball que tenen les persones a qui han de valorar). Això provoca situacions molt dures per la pròpia persona afectada que no pot realitzar correctament la seva feina i pel centre a on treballa que en pateix les conseqüències. D’aquesta situació deriven moltes vegades altres situacions tant o més importants que acaben agreujant la malaltia de la persona afectada i empitjorant les condicions de treball dels seus companys.

Però sembla que totes aquestes conseqüències no importin en absolut ni a l’ICAM ni al Departament d’Educació, que es desentén d’un problema que es crea als seus centres.

Mentre intentem canviar aquesta situació a través dels delegats i delgades de prevenció i dels Comitès de Seguretat i Salut (encara que diuen que aquest tema no és de la seva competència!!!), volem informar de quins són els procediments que actualment s’estan fent.

                                             

 

Règim General de la Seguretat Social  

Interins/es , laborals i altres no funcionaris de MUFACE.  Aquí NO entren els de MUFACE que trien Seguretat Social (INSS).
Totes les decisions de l’ICAM són vinculants per el Departament d'Educació.

Incapacitat Temporal:

 • L’ICAM pot requerir a la persona en qualsevol moment a partir del dia de la baixa.
 • La persona està obligada a anar-hi, portant tots els informes mèdics que puguin avalar la seva baixa.
 • L’ICAM pot emetre les següents valoracions:
  • Ha de continuar de baixa.
  • Enviar a la persona a especialistes de l’Icam perquè valorin el cas i decidir en conseqüència
  • No està totalment incapacitada per fer la seva feina (Alta forçosa). En aquest cas la persona pot :
   • Fer una reclamació per escrit en el termini de 11 dies (Reclamació prèvia).
   • Es pot demanar la disconformitat amb l’alta mèdica lliurada per l’institut nacional de la seguretat social (INSS) .
   • A partir de l’alta forçosa, les baixes han de ser validades per l’ICAM  durant un període de 6 mesos, tant si és per el mateix motiu com si és per un altre.

Incapacitat Permanent

 • Als 12 mesos de baixa, l’ICAM avalua si la persona es reintegra a la feina , si pot continuar 6 mesos més de baixa o si s’inicia la incapacitat permanent.
 • Després de la pròrroga de 6 mesos (si és que li han donat), s’ha de pronunciar sobre la Incapacitat permanent o no. En casos molt especials en que la no continuïtat de la baixa comporti la reincorporació de la persona a la feina, per acabar un tractament o rehabilitació, es podrà allargar la baixa fins a un màxim de 24 mesos.
 • En el cas de que no es doni la Incapacitat permanent ni es prorrogui la baixa, el resultat és l’alta forçosa En aquests cas , l’actuació a fer és la mateixa que en la Incapacitat Temporal
 • La incapacitat permanent a la Seguretat Social pot ser:
  • Total (per la seva feina només): 55% de la base reguladora si te menys de 55 anys i 75% si en te més. Pot treballar en una altra cosa.
  • Absoluta. Tot tipus de feina: 100% de la base reguladora, però no pot treballar en res més.
  • Així mateix hi ha la incapacitat permanent Parcial i la Gran Invalidesa per a persones depenents
  • Si no s’hi està d’acord es pot reclamar.

Règim de MUFACE

Incapacitat Temporal

 • L’ICAM pot enviar un requeriment a la persona en qualsevol moment a partir del dia de la baixa.
 • La persona està obligada a anar-hi, i a portar tots els informes mèdics que puguin avalar la seva baixa.
 • L’ICAM pot emetre les següents valoracions:
  • Ha de continuar de baixa.
  • Enviar a la persona a especialistes de l’ICAM perquè valorin el cas i decidir en conseqüència
  • No està totalment incapacitada per fer la seva feina i recomana l’alta. En aquest cas la persona pot :

 

L’ICAM en el cas dels funcionaris/es de MUFACE, és un organisme consultiu del Departament d’Educació i de la mateixa Muface, per fer el control de baixes, però NO POT DONAR ALTES, NI VALIDAR O NO BAIXES. Per tant, si a un funcionari/a li diuen que ha d’agafar l’alta, aquest/a ha d’ esperar la Resolució del Departament sobre la denegació o no de la llicència per malaltia. Entre tant continua en situació de baixa.

Un cop denegada la llicència, pot tornar a demanar la baixa al metge i continuarà en aquesta situació mentre el Departament no li torni a denegar. L’ICAM NO és competent per validar-li o no.

És convenient que la persona demani visita amb la metgessa del treball del Servei de Prevenció perquè faci un informe d’aptitud o no de la persona en funció del seu estat de salut.

Jubilació per Incapacitat permanent

 • El Departament sol iniciar l’expedient de jubilació per incapacitat permanent quan s’acosten els 18 mesos de baixa.
 • Envia la persona a l’ICAM com a organisme consultiu .
 • Aquest recomana:
  • La continuació fins que millori. En casos molt especials en que la no continuïtat de la baixa comporti la reincorporació de la persona a la feina, per acabar un tractament o rehabilitació, es podrà allargar la baixa fins a un màxim de 24 mesos.
  • La incapacitat total o absoluta.
  • En el cas de que no es doni la Incapacitat permanent ni es prorrogui la baixa, el resultat és l’alta forçosa En aquests cas , l’actuació a fer és la mateixa que en la Incapacitat Temporal.
 • L’informe de l’ICAM és vinculant i el Departament NO pot jubilar d’ofici.
 • Si la persona no està d’acord ha de reclamar de la mateixa manera que en el cas de la IT.
 • És convenient demanar visita amb la metgessa del treball del Servei de Prevenció del seu SSTT per que faci un  informi d’aptitud per adjuntar a la reclamació.

 

En tots els casos, quan es realitza una visita a l’ICAM, cal demanar la còpia del dictamen emès. Per fer-ho, després de la visita cal demanar el formulari a la recepció. Després d’un temps  d’espera, la persona se’l pot emportar a casa. És important perquè ens permet saber el mateix dia quin és el resultat i poder començar a preparar el recurs de reposició i/o el contenciós al Departament d’Educació o a MUFACE.

 

Pel càlcul de la Pensió cal tenir en compte que: 

 • Els anys que falten fins als 65 es compten com a cotitzats per la pensió de jubilació.
 • S’ha de reduir el 25% del càlcul de la pensió a aquelles persones que es jubilin per incapacitat permanent total i acreditin 15 o menys anys cotitzats. Per cada any inferior a 20 anys cotitzats es reduiran en un 5%.En queden excloses les pensions extraordinàries produïdes en acte de servei o a conseqüència seva. No obstant, les pensions per a familiars que derivin de la mort del pensionista es calcularan sobre el 100%, llevat que aquest hagués realitzat alguna activitat remunerada un cop jubilat, en què es calcularien sobre el 75%.
 • Si s’han cotitzat menys de 20 anys i es compatibilitza la pensió amb un treball, la pensió es reduiria en un 45% .
 • Si s’han cotitzat més de 20 anys no hi hauria rebaixa en el càlcul, llevat que es compatibilitzés amb un treball, aleshores es reduiria el càlcul de la pensió en un 25%.
 • Si la incapacitat és total, s’ha de descomptar l’IRPF i si és absoluta,no.

 

Drets de les persones davant l'ICAM

Donat la quantitat de casos de persones que han vist conculcats els seus drets quan són requerides per l'ICAM per ser avaluades respecte al seu estat de salut i no els permeten entrar a la visita acompanyades, cal aclarir que:

CAP METGE/SSA POT OBLIGAR LA PERSONA A ANAR SOLA A UN ACTE MÈDIC SI AQUESTA VOL ANAR ACOMPANYADA. TAMPOC NO POT NEGAR-LI LA VISITA PER AQUEST MOTIU. ÉS SEMPRE LA PERSONA QUI DECIDEIX SI VOL ENTRAR SOLA O ACOMPANYADA.

Segons el Codi Deontològic en el seu Títol 4. Del dret a la intimitat i del secret professional.
Art. 29.El metge té el deure de respectar el dret de tota persona a la seva intimitat amb el benentès que els límits d'aquesta sols pot fixar -los l'interessat/da. Per tant, el metge, tret de l'exprés consentiment del/de la pacient o per desig d'aquest/a, no ha de permetre que persones estranyes a l'acte mèdic el presenciïn, sense una raó considerada justificada. 

En el cas de que el/la metge de l'ICAM no permeti l'entrada de l'acompanyant o es negui a visitar si entra, cal demanar un justificant de la visita i entrar un escrit per registre en que s'expliqui el que ha passat per tal de tenir un justificant d'acompliment del requeriment de la visita.

      

El mateix ICAM te un document amb els drets i deures de les persones usuàries que incompleix de manera flagrant.

 

Drets de les persones usuàries en la seva relació amb l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM)

1. Drets relacionats amb la igualtat i la no discriminació de les persones

 • 1.1 Gaudir sense discriminació dels drets reconeguts en aquesta carta.
 • 1.2 Utilitzar les llengües oficials de Catalunya.
 • 1.3 Ser tractades amb respecte i deferència.

2. Drets relacionats amb la intimitat i la confidencialitat

 • 2.1 Preservar la seva intimitat respecte d’altres persones.
 • 2.2 Ser atès en un medi que garanteixi la intimitat, la dignitat, l’autonomia i la seguretat.
 • 2.3 Tenir garantida la confidencialitat de la informació.

3. Drets relacionats amb la informació i l’accés a la documentació

 • 3.1 Rebre la informació que contingui l’expedient.
 • 3.2 Tenir la seguretat que el seu expedient està complet amb la informació sobre el seu procés i les actuacions avaluadores.
 • 3.3 Accedir a la documentació de l’expedient i obtenir còpies dels documents que contingui.

4. Drets relacionats amb l’accés a l’avaluació

 • 4.1 Ser atès en un període de temps adequat i d’acord amb criteris d’equitat i qualitat.
 • 4.2 Sol·licitar canvi de professional facultatiu a l’ICAM.
 • 4.3 Sol·licitar canvi de centre de l’ ICAM.
 • 4.4 Que se’ls faciliti la presència d’un acompanyant durant la visita d’avaluació mèdica.
 • 4.5 Ser informades directament per l’ICAM del resultat del procés avaluador.

5. Drets relacionats amb la informació general sobre els serveis i la participació dels usuaris

 • 5.1 Conèixer totes les persones que els presten atenció.
 • 5.2 Disposar de la carta de drets i responsabilitats i poder-la consultar en tots els centres de l’ICAM.
 • 5.3 Rebre informació general i sobre la cartera de serveis.
 • 5.4 Presentar reclamacions i suggeriments i tenir-ne una resposta.
 • 5.5 Formular al·legacions i aportar documents en qualsevol fase del procediment.
 • 5.6 Poder exercir els seus drets i ser informades de les seves responsabilitats.

 

Responsabilitats de les persones usuàries en la seva relació amb l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM)

 

1. Mantenir el respecte degut a la dignitat personal i professional de les persones que presten els seus serveis a l’ICAM.

2. Tenir respecte envers les altres persones usuàries de l’ICAM.

3. Utilitzar de manera responsable, d’acord amb les normes del centre, les instal·lacions i els serveis de l’ICAM.

4. Complir les normes establertes en el centre.

5. Facilitar, de forma lleial i certa, les dades d’identificació personal i la informació sanitària que siguin necessàries per realitzar l’avaluació mèdica.

6. Sotmetre’s a totes les revisions i els controls realitzats a instància de l’ICAM, mentre s’estigui de baixa.

7. Tenir cura de la pròpia salut.

8. Fer ús adequat de les prestacions ofertes pel sistema sanitari, fonamentalment les d’incapacitat laboral (temporal i permanent).

 

Ens vols ajudar a millorar la web? Respon a aquesta petita enquesta, gràcies!