Fulls informatius

 

     Informacions pràctiques

 

      Administració de medicaments

 

           Baixes i absències

          Baixes i absències personal laboral

 

 

 

Adaptació del lloc de treball

Article 25

 

 

 

 

 

 

    

 

 ICAM 

Incapacitat temporal

Incapacitat permanent

 

 

 

 

 

Temperatures al centre de treball

Comunicat de risc

 

 

 

 

 

 

full medicaments

    

 

 

     Administració de medicaments i atenció sanitària a alumnes