Full 472

Novembre de 2023

MESA TÈCNICA D’EDUCACIÓ D’ADULTS

Una convocatòria, un cop més, decebedora

El passat 8 de novembre hi havia convocada una mesa tècnica per abordar l’educació de les persones adultes. Prèviament, el 18 d’octubre, el Departament ens va sol·licitar, un cop més, un llistat amb «els temes que considereu més importants que voleu tractar, i amb la màxima concreció possible». Podeu consultar, a continuació, el llistat de temes que vàrem enviar.

La petició d’un llistat de «temes més importants a tractar a l’educació d’adults» és una demanda que el Departament ha fet repetidament des del 2006. Entre una petició i l’altra passen, aproximadament, entre dos i quatre anys. Malauradament, malgrat aquesta sol·licitud repetida en el temps, el Departament mai ha impulsat una negociació real i la llista no decreix, sinó que s’hi van afegint nous temes, sense resoldre cap dels anteriors. Com a sindicat ens sorprèn que el Departament no sigui capaç de recuperar aquest llistat per a cada nova convocatòria i cada vegada se’ns demani de nou.

D’altra banda, la convocatòria de la mesa ens ha decebut, esperàvem que servís per abordar tots els temes exhaustivament. De tots els temes presentats pels diferents sindicats, el Departament n’ha escollit arbitràriament tan sols quatre i sense cap justificació aparent. La convocatòria, telemàtica, ha consistit a explicar-nos la seva opinió sobre aquests quatre temes, sense ni tan sols facilitar cap documentació. Els sindicats, en acabat, podíem també opinar. Opinar i prou, en una reunió de la qual no en quedarà cap acta, ens sembla molt poc significatiu. Creiem que la finalitat última de convocar la reunió era, només, donar per completat el tràmit de fer una mesa tècnica d’adults.

Per això hem expressat fermament el descontentament amb la forma en què s’ha gestionat i desenvolupat aquesta convocatòria. Cal una negociació real sobre el futur de l’educació de les persones adultes i les condicions laborals dels seus treballadors i treballadores, de manera que hem reclamat un calendari real de negociació per a tots els temes en la mesa sectorial, i que es compti amb la documentació rellevant. Restem a l’espera d’una resposta.

Temes pendents de negociar que hem presentat USTEC·STEs (IAC)

1 -Normativa

Projecte de Llei d’educació de persones adultes (EPA). La llei vigent a Catalunya és del 1991. La LEC contempla l’elaboració d’una llei específica, però 14 anys després, continua pendent.

Normativa específica per l’EPA. Cal elaborar una normativa específica que contempli i protegeixi l’especificitat del sector.

Acord per als centres de formació d’adults (CFA) dels centres penitenciaris. Cal un acord sobre les seves condicions laborals.

Mapa de l’EPA a Catalunya. Cal un mapa per garantir el dret amb mínims (CFA públic a totes les capitals de comarca, a totes les poblacions de més de X habitants…).

2 -Plantilla

Equiparació dels docents de CFA (professorat i mestres) a les condicions d’horari i sou dels docents dels centres de secundària, incloent-hi l’equiparació de la tutoria, en horari lectiu, i els complements.

Especialitat d’adults i COMPETIC a primària. Cal definir les competències requerides a cada lloc de treball de primària, per tal que les substitucions es facin amb professorat amb la formació necessària.

Plantilla model dels CFA. Cal confeccionar una plantilla que s’avingui amb les especialitats dels ensenyaments impartits i amb dotació de professionals de suport educatiu (psicopedagogs/gues, educadors/es socials…).

Càlcul d’hores dels càrrecs. Cal revisar els criteris (nombre de docents) i implantar un càlcul basat en el nombre d’alumnes o l’oferta del CFA.

Coordinacions als CFA. Cal implantar la coordinació pedagògica, la de coeducació, la de prevenció de riscos laborals i la digital a tots els CFA, sense requisits mínims.

Personal d’administració i serveis (PAS). No hi ha prou personal administratiu per matricular i aquesta càrrega l’acaba assumint el professorat, calen dotacions suficients. A més, caldria disposar del RALC per accedir als expedients de l’alumnat i matricular de manera àgil.

Dotacions per l’estratègia digital de centre (EDC). No pot ser que escoles i instituts rebin equipaments després de la formació interna de centre (FIC) i els CFA no. No es pot impulsar una EDC sense les corresponents tauletes, portàtils i projectors. Així mateix, tant docents com alumnat no disposen de portàtils del Departament, a diferència de la resta de docents i alumnat de l’etapa bàsica.

Dotació de coordinacions per a cada local. en els CFA que treballen en diversos espais.

3 -Provisió de vacants i substitucions

Especificitat de l’EPA, amb criteris objectius i mesurables.

Concurs de trasllats. El darrer fou el 2014 i el professorat dels centres es mou en la precarietat del decret de plantilles. La gran majoria dels funcionaris als claustres hi són per comissions de serveis i depenen de renovació cada curs.

Criteris objectius per cobrir les destinacions provisionals. No pot ser que les direccions triïn subjectivament (primària, secundària i centres penitenciaris).

Borsa de substituts. Cal un sistema de provisió de les substitucions/interinatges als EPA amb criteris objectius i mesurables.

Futur del cos de mestres als CFA.

4 -Currículum

Nou currículum de graduat en educació secundària (GES). Cal desplegar-lo.

Instrumental 4. Problemàtica en la matriculació, calen docents.

Castellà/Català 0. Es matricula gent no alfabetitzada que no domina la llengua vehicular, potser cal implantar un Castellà/Català 0 (oral).

COMPETIC i Castellà/Català 1. Com es cobreix l’augment de matrícula COMPETIC (per assolir COMPETIC3) i la gran demanda de Castellà/Català 1?

Oferta educativa. Cal revisar el tipus d’oferta, el format, el calendari, els horaris i hores lectives, els nivells de les llengües que s’imparteixen, etc. Dotant de flexibilitat els CFA per dissenyar l’oferta. També convindria oferir preparació per a les proves de nacionalitat i oferir un mòdul d’acollida de l’ESO. Així com permetre la permanència de l’alumnat repetidor al centre. Alhora, cal evitar la duplicitat amb el Consorci de Normalització Lingüística i establir una relació amb les EOI i IOC (calendari, GES, PAGS…). També caldria establir com s’imparteixen les matèries específiques d’accés a la universitat o grau superior.

5 -Impuls de la xarxa pública de CFA

Aposta per la pública. Quants i quins CFA públics s’han creat des de l’acord del 2006? Quantes autoritzacions de nous centres privats? Cal una veritable aposta per l’educació pública.

Reposició de les places de jubilació. Cal cobrir tota persona jubilada, al Vallès, per exemple, s’han eliminat 12 places de jubilacions els darrers cursos. Els CFA no tenen problemes de matrícula i són el principal vector d’atenció educativa a la població nouvinguda adulta.

Campanyes de difusió. Cal promoure l’oferta dels CFA en els períodes de preinscripció i matriculació.

Material curricular. Cal que el Departament elabori aquest material i que sigui gratuït.

Aula d’informàtica. Cal dotar-ne tots els centres.

Impuls de l’aula d’autoaprenentatge/aula de suport.

Els quatre temes que ha portat el Departament a la mesa tècnica

1. Normativa. Llei d’adults del 1991 i acord amb el Departament de Justícia per als CFA en seu penitenciària.

Intervenció del Departament:

Accepta que la llei del 1991 és obsoleta i anuncia que vol endegar un procés participatiu, amb grups de treball, per treballar una nova llei d’educació d’adults.

L’acord amb justícia quant als centres penitenciaris també és obsolet, i s’està cercant un nou acord en un grup de treball convocat per funció directiva, amb les direccions de tots els centres penitenciaris. A finals d’aquest curs hauria d’estar fet.

Intervenció d’USTEC·STEs:

La LEC (2006 i modificació del 2009) ja regulava que hi havia d’haver una llei d’adults, no és una cosa nova. El sistema educatiu del 1991 era el del graduat escolar.

Quant a l’acord amb el Departament de Justícia per als CFA en seu penitenciària, reclamem un acord de les condicions laborals, l’acord del 2006 no recull les condicions d’aquest professorat (traspassat ara fa més de 15 anys des del Dep. Justícia), només es refereix al professorat dels CFA que es va traspassar de Benestar Social.

2. Especialitats i perfils docents (COMPETIC).

Intervenció del Departament:

Reconeix que hi ha problemes amb el COMPETIC, perquè hi ha persones que arriben al centre que no en saben. Es proposen especificar molt més bé el perfil i identificar els centres on es fa.

Es proposa identificar els requisits. Cal definir-los bé per a les adjudicacions d’estiu i la provisió de places.

Intervenció d’USTEC·STEs:

El COMPETIC no només afecta les adjudicacions d’estiu, també les substitucions. El problema no tan sols afecta al COMPETIC, també a moltes de les vacants de primària, ja que les places no estan definides. L’acord del 2006 assigna la tasca docent segons de les capacitats del mestre, no pas pels requisits de la plaça. D’altra banda, les places ja estan perfilades com a adults i una plaça només pot requerir un perfil. Fa més de 15 anys que demanem una especificitat pròpia, no basada en perfils i entrevistes, sinó en l’experiència i la titulació.

Més de la meitat del professorat dels CFA no és definitiu. Cal que la mesa tècnica prioritzi resoldre la qüestió de la plantilla. La quantitat de persones interines i temporals no té comparació amb cap altre sector.

Demanem equiparar les condicions de tot el professorat dels CFA amb les condicions dels centres de secundària (salaris, complements, hora lectiva de tutoria i horari).

Cal una plantilla model dels centres, ja fa anys que demanem que entrin altres professionals i personal de suport educatiu. Calen coordinacions pedagògiques, de coeducació i TIC a tots els centres.

Quant al càlcul d’hores de l’equip directiu i càrrecs, són pírriques perquè es calculen d’acord amb el poc professorat que hi ha. S’han de calcular per grups.

3. Orientació a l’educació d’adults.

Intervenció del Departament:

Via decret d’orientació s’hauria de poder dotar d’orientadors/es. Al GESO s’està implantant un mòdul d’orientació, que estarà relacionat amb la tutoria. L’orientació a tot el centre es pot fer amb el Decret d’orientació.

Intervenció d’USTEC·STEs:

No es pot dir que s’impulsarà l’orientació quan al professorat de secundària se li nega una hora lectiva per fer les tasques de tutoria pedagògica. Aquest mòdul no substitueix les tutories ni l’orientació que necessita qualsevol persona que arriba a un CFA.

4. Nou currículum del GESO i instrumental.

Intervenció del Departament:

Estem treballant en el currículum de graduat d’educació secundària per tenir-lo el curs vinent. Quant a l’instrumental, s’està implantant i fent formació.

Intervenció d’USTEC·STEs:

Quan l’educació d’adults va entrar a la Direcció General d’Educació Secundària, se’ns va dir que el cos de mestres als CFA seria un cos a extingir. Es plantejava fer un currículum d’instrumental amb només dos cursos, com una “gran aula d’acollida” i molt orientat per entrar al GES. Ara, per contra, el currículum d’instrumental no només no disminueix, sinó que augmenta a 4 cursos. Queda lligat al cos de mestres, del qual no en sabem el futur? Des del 2015 s’han perdut 100 persones d’aquest cos als CFA i ja fa molts anys que no es cobreixen les places vacants.

5. Torn obert i preguntes.

Intervenció d’USTEC·STEs:

S’han de convidar els sindicats a tots els grups de treball (Acord amb Justícia, etc.) i comissions.

Els darrers 6 anys no han augmentat els centres, són 126 (presons i CFA), i només un professor més a tot Catalunya.

S’ha produït un canvi molt significatiu entre els docents amb destinació definitiva i els docents en situació precària:

– El curs 2015-16, dels 1091 docents que treballaven als CFA, 452 ho feien a la seva destinació definitiva i 639 no.

– El curs 2021-22, dels 1092 docents que treballaven als CFA, només 196 ho feien a la seva destinació definitiva i 897 no.

Durant el curs 21-22, als 126 CFA del Departament:

– Al 30% (38 CFA) no hi treballava cap docent amb destinació definitiva al centre. .

– Al 44% (56 CFA) era definitiu al centre entre un 1% i un 25% del professorat.

– Al 22% (28 CFA) era definitiu al centre entre un 26% i un 50% del professorat.

– Només al 3% (4 CFA) era definitiu al centre més del 50% de professorat que hi treballava.

Per tot això i per negociar, veritablement, les condicions laborals del professorat dels CFA, reclamem la convocatòria d’una mesa sectorial.

Download-d-retocat-el-text-final-a-72ppp
Enllac-pagina-fulls-d2-rectificat-en-72-ppp
Enllac-pagina-fulls-b2-rectificat-a-72-ppp
Enllac-pagina-fulls-f2-rectificat-a-72ppp
el_catala_no_es_toca
AFILIA_T amb QR actualitza ret a 72 ppp