Full 464

Octubre de 2023

HORES EXTRES A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL?

NI PARLAR-NE!

RD 659/2023, d’ordenació del Sistema de Formació Professional (FP)

Des d’USTEC·STEs fa anys que denunciem que la retallada de drets laborals i l’alarmant pèrdua de poder adquisitiu del professorat no fan atractiva la funció docent. La realitat és que cada vegada menys persones opten per aquesta carrera laboral. Aquesta situació és més latent en la formació professional, si bé també es dona en altres especialitats de secundària.

En el cas concret de l’FP, aquesta manca de professorat afecta directament diverses famílies professionals. Són moltes les substitucions i vacants que queden per cobrir. Aquest curs 2023/24 ha començat amb gairebé 500 places de docents sense cobrir a secundària i a FP.

Som davant d’una situació que com a USTEC·STEs ja vam denunciar reiteradament en el seu moment, ja que era previsible i evident que menystenint el professorat el que està passant ara era qüestió de temps. Tot i que és cert, i així ho entenem nosaltres, que aquesta mancança és conseqüència de la mala gestió i previsió del Departament, també és cert que està íntimament lligada als baixos sous del professorat. De fet, som els i les docents que menys cobrem de tot l’estat (en el context d’una Catalunya que manté el títol de ser la segona comunitat autònoma més cara d’Espanya).

En cap moment el Departament ha volgut entendre que amb el “maltractament del professorat” difícilment aconseguirà atraure nous candidats que vulguin ser docents. Ans en contra, el Departament mira vers un altre costat i implementa mesures que agreugen el descontentament i malestar general del professorat. Aquest és el cas de la introducció de les hores extres a la funció pública docent.

Hores extres a la formació professional catalana.

Durant el curs 2022/23, es va implantar, com a mesura excepcional, el complement retributiu de major dedicació horària al qual van accedir voluntàriament més de 50 docents de les especialitats de la família professional d’informàtica. Aquesta mesura, USTEC·STEs l’hem impugnada i en aquest moment es troba en via judicial. Ara, el Departament ha comunicat a la Mesa Sectorial la seva intenció d’augmentar, durant aquest curs (2023/24), noves especialitats (concretament, de moment, la de català). Aquest complement retributiu és d’uns 460 euros bruts/mensuals, a canvi d’ampliar la dedicació horària lectiva actual, de 18 hores a 24, coincidint amb les hores de permanència al centre. Per tant, 460 euros per 6 hores lectives setmanals, les quals directament afecten d’altres hores de preparació, reunions i altres. Així s’acaba reduint considerablement el preu de l’hora extraordinària, ja de per si ridícul, i es deixa en evidència de nou el baix sou que rep el professorat a Catalunya.

A tot això hem d’afegir que per aquestes 6 hores lectives de més, les tasques que hauria de fer el professorat que accepti fer-les passaran a sobrecarregar de feina la resta de companys i companyes del centre. Per tant, en realitat, estem davant d’un acte de menysteniment del professorat.

Incorporació de treballadors externs a la funció pública docent.

D’altra banda, una altra proposta presentada en la Mesa Sectorial pel Departament és la incorporació a la funció pública docent de “persones expertes del sector productiu”.

Malgrat que és cert que el Departament fa molt de temps que té intenció d’externalitzar l’FP, ha estat la publicació de la Llei d’ordenació i integració de l’FP, i en especial de l’Art. 165.6 del Reial decret 659/2023, el qual desenvolupa en gran part la Llei d’FP, la que normativitza i legalitza la incorporació de persones expertes del sector productiu als centres d’FP (externalització directa). És sota el paraigua d’aquestes normes que el Departament està estudiant la manera d’incorporar, previsiblement després de Nadal, aquests treballadors externs als centres d’FP en detriment del professorat. Això suposa un greuge, perquè a aquests treballadors no se’ls demanen els mateixos requisits que al professorat a qui s’exigeixen titulacions que impliquen molts anys d’estudi i preparació.

Per incorporar aquests treballadors externs, el Departament ha creat una comissió d’experts, on no ha inclòs els sindicats, i pretén traslladar la proposta per fer un nou acord de Govern i desplegar la normativa que permeti fer contractes laborals a experts del sector productiu, no necessàriament titulats. El fet que no s’hagi inclòs la part sindical en aquesta comissió d’experts infringeix una vegada més el dret a la llibertat sindical i suposa un nou menystenint del professorat.

Per altra banda, el RD 659/2023, en previsió de la manca d’hores necessàries perquè un/a docent dels cossos 590, 591 i 598 pugui completar una jornada, exposa que es podrà completar l’horari impartint docència en els graus A, B i C recollits en la nova llei d’FP (microformacions, acreditacions parcials d’una competència, certificats de competència i certificats de professionalitat…) en els centres públics amb oferta integrada i també en els centres ordinaris. A tal efecte, permet ampliar voluntàriament la seva dedicació horària. En definitiva, desregularització de la funció docent a l’FP, horaris a la carta de les empreses, desigualtat entre professorat, minva de la forca sindical, desacreditació laboral, professional i social de la figura del professorat d’FP, pèrdua de milers de llocs de treball, major desprestigi de la formació professional…

Valoracions d’USTEC·STEs:

 • No estem d’acord en aquestes mesures, tant pel que fa a la contractació d’experts del sector productiu sense titulacions mínimes i resta de requisits exigibles al professorat, com a la possibilitat d’ampliar voluntàriament la dedicació horària a més de 18 hores lectives a canvi d’una mínima retribució econòmica.
 • L’ampliació de la dedicació horària és una situació excepcional i no pot suposar allargar la jornada laboral i substituir les hores de reunions, permanència, guàrdies… del professorat que voluntàriament s’hi aculli, ja que això afecta de manera directa a altres docents dels centres on sapliqui la mesura.
 • El complement retributiu de 460 euros bruts/mensuals abarateix la massa salarial total i no suposa cap millora de les condicions laborals i retribucions pel conjunt del professorat.
 • Calen garanties que aquesta ampliació voluntària de l’horari no suposi l’eliminació de places de professorat, ja que si 3 docents d’una especialitat s’acullen a aquesta major dedicació horària, és obvi que es necessita un/a docent menys.
 • És inadmissible que suposats experts del sector productiu puguin impartir classe i mòduls en centres públics sense la titulació i els requisits exigits a la resta de professorat.
 • No sabem encara quins mòduls professionals poden impartir aquests experts del sector productiu i, a més a més, això no pot suposar la retallada de plantilles de professorat en els centres a canvi de personal contractat laboralment.

Propostes d’USTEC·STEs:

 • Fem una crida a docents, equips directius, alumnes, famílies i tota la comunitat educativa a no acceptar aquesta sobrecàrrega horària lectiva, per tal que aquesta mesura excepcional de major dedicació horària no es converteixi en norma.
 • Hem de millorar el sou del professorat de formació professional i de tot el personal docent i, així, recuperar el poder adquisitiu perdut els darrers anys (més d’un 28%); la mesura de les hores extres abarateix el cost del personal docent i afavoreix la fuga a lempresa privada, amb millors salaris i condicions laborals.
 • Cal obrir la borsa a nous títols universitaris i de grau superior d’FP, perquè puguin accedir a la docència amb les mateixes condicions salarials i laborals que la resta de professorat.
 • Hem de fer més atractiva la incorporació a la docència, per aconseguir més titulats universitaris i superiors d’FP.
 • Hem d’exigir al Departament i al Ministeri d’Educació i de la Formació Professional que facin polítiques de reconeixement social, professional i laboral del professorat.
Foto Full 464 FP 2023-10-11
Download-d-retocat-el-text-final-a-72ppp
Enllac-pagina-fulls-d2-rectificat-en-72-ppp
Enllac-pagina-fulls-b2-rectificat-a-72-ppp
Enllac-pagina-fulls-f2-rectificat-a-72ppp
el_catala_no_es_toca
Afilia't a USTEC·STEs. No depenem de fons públics i subvencions.