ENSENYAMENTS ESPORTIUS

(Per a més informació clica aquí: INFO)

S’organitzen en cicles de grau mitjà o de grau superior i tenen una durada entre 750 i 1.540 hores, repartides en un o dos cursos. Una part d’aquestes hores es destina a la formació en un centre educatiu i una altra, a la pràctica en centres de treball.

Els cicles de grau mitjà comprenen dos nivells en el cas de les modalitats esportives regulades per la LOGSE i de dos cicles en les modalitats regulades per la LOE:

 • el primer nivell o cicle inicial, comporta l’obtenció del certificat corresponent, i
 • el segon nivell o cicle final, comporta l’obtenció del títol de tècnic esportiu superior o tècnica esportiva superior en l’especialitat esportiva corresponent.

Amb la superació d’un cicle de grau mitjà s’obté el títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva i amb la superació d’un de grau superior, el de tècnic esportiu superior o tècnica esportiva superior en l’especialitat corresponent.


 

ENSENYAMENTS MÚSICA, TEATRE I DANSA

 • Música

Les escoles de música imparteixen ensenyaments de música que es dirigeixen a la iniciació i a la formació dels infants en aquest art, a la preparació per a l’accés als estudis professionalitzadors corresponents i a la continuació de la formació i a la pràctica artístiques no professionals de persones de més edat. Aquests estudis no estan reglats i no comporten l’obtenció de títols acadèmics o professionals.

Els ensenyaments professionals de música s’estructuren en sis cursos acadèmics, que imparteixen conservatoris i centres professionals. En acabar-los s’obté el títol professional de música en l’especialitat cursada.

Els ensenyaments artístics superiors de música duren quatre cursos i tenen com a objectiu la formació de professionals qualificats en l’àmbit de la música; estan adaptats a l’espai europeu d’educació superior i són equivalents a tots els efectes als graus universitaris. Les especialitats que s’ofereixen són Composició, Direcció, Interpretació, Musicologia, Pedagogia, Producció i Gestió, i Sonologia.

ENSENYAMENTS QUE ES PODEN CURSAR

 • Dansa

Els ensenyaments professionals de dansa proporcionen la formació necessària per a la professionalització de ballarins i ballarines de les especialitats de Dansa Clàssica, Dansa Contemporània i Dansa Espanyola.

S’estructuren en sis cursos acadèmics i s’hi accedeix amb una prova específica d’accés a qualsevol dels cursos, regulada i convocada pel Departament d’Educació, a partir dels 11-12 anys d’edat.

En acabar, s’obté el títol professional de dansa de l’especialitat cursada. Es cursen en paral·lel a l’ESO i al batxillerat i, actualment, es poden cursar en dos centres integrats a Barcelona. En un d’aquests centres es pot fer la formació en dansa dels 6 als 18 anys.

La formació acadèmica en dansa culmina amb els ensenyaments artístics superiors de dansa, que tenen quatre cursos de durada (240 ECTS), estan adaptats a l’espai europeu d’educació superior i són equivalents a tots els efectes als graus universitaris. S’hi accedeix amb el títol de batxillerat o un d’equivalent i una prova específica d’accés. Les especialitats que s’ofereixen són Coreografia i Tècniques d’Interpretació de la Dansa, i Pedagogia de la Dansa, que es poden cursar en el Conservatori Superior de Dansa.

 

 • Teatre (Arts escèniques)

S’organitzen en dos cicles relacionats amb el circ, un de grau mitjà d’Animació en circ i un de grau superior en Arts del Circ, que tenen una durada de dos cursos i 2.000 hores cadascun; un cicle de grau superior de Tècniques d’Actuació Teatral, de dos cursos i 2.000 hores de formació, i un cicle de grau superior de Tècniques de Direcció Coral, de 1.425 hores de formació.

 


ENSENYAMENTS ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY (ARTÍSTICS)

(Per a més informació clica aquí: INFO)

 • Arts plàstiques i disseny

Els cicles d’arts plàstiques i disseny ofereixen formació professional en l’àmbit dels oficis artístics, les arts plàstiques, les artesanies i el disseny.

S’organitzen en diverses famílies professionals com a cicles de grau mitjà i de grau superior amb una durada de dos cursos, d’entre 1.600 i 2.000 hores. Una part d’aquestes hores es destina a la formació en un centre educatiu i una altra, a la formació pràctica en empreses, estudis o tallers.

FAMÍLIES PROFESSIONALS:


 

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS

(Per a més informació clica aquí: INFO)

Grau en Ensenyaments Artístics Superiors
Els títols de grau en Ensenyaments Artístics Superiors s’organitzen en quatre cursos, que equivalen a 240 crèdits ECTS, i la superació d’aquests ensenyaments dona dret a l’obtenció del títol de grau en la disciplina i en l’especialitat corresponent, de les següents:

  • Art Dramàtic
   • Direcció d’Escena i Dramatúrgia
   • Escenografia
   • Interpretació
  • Conservació i Restauració de Béns Culturals
   • Béns Arqueològics
   • Document Gràfic
   • Escultura
   • Pintura
  • Dansa
   • Coreografia i Tècniques d’Interpretació de la Dansa
   • Pedagogia de la Dansa
  • Disseny
   • Disseny gràfic
   • Disseny d’Interiors
   • Disseny de Productes
   • Disseny de Moda
  • Música
   • Composició
   • Direcció
   • Interpretació
   • Musicologia
   • Pedagogia
   • Producció i Gestió
   • Sonologia

 

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES

(Per a més informació clica aquí: INFO)

Les persones adultes poden estudiar idiomes moderns en règim oficial a les escoles oficials d’idiomes (EOI) en modalitat presencial o semipresencial i també a distància a l’Institut Obert de Catalunya (IOC). La matrícula oficial a les EOI dona dret a assistir a classe i als exàmens, que permeten obtenir els certificats acreditatius corresponents. Aquests certificats també es poden obtenir en règim lliure.

Quins idiomes puc cursar


 

ESCOLA D’ADULTS

(Per a més informació clica aquí: INFO)

L’oferta educativa dels centres d’educació d’adults és la següent:

 • ensenyaments de llengües (català, castellà, anglès i francès);
 • COMPETIC;
 • formació instrumental;
 • educació secundària per a les persones adultes;
 • curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM);
 • preparació per a les proves d’accés (a cicles de grau mitjà i superior, a la universitat per a majors de 25 anys).