Farmaciola laboral

Documents per a l’organització i la gestió dels centres

Material i local primers auxilis. Real Decreto 486/1997 Annex VI 

Documents per a l’organització i la gestió dels centres. Prevenció de riscos laborals

3 Farmaciola als centres de treball
D’acord amb el Reial decret 486/1997, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball, annex VI, punt A, tot centre de treball ha de disposar, com a mínim, d’una farmaciola que contingui desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, tisores, pinces i guants d’un sol ús. El contingut ha de ser adequat al nombre de treballadors així com als riscos als quals estan exposats.

FARMACIOLA ALS CENTRES DE TREBALL

QUÈ HI HA D’HAVER?

Medicaments Utilitat Observacions
Paracetamol Tractar la febre sempre que sigui igual o superior a 38 °C Cal l’autorització del pare, mare o tutor i s’ha de consultar la dosi recomanada.
Producte per a les picades  Alleujar la coïssor
Antisèptic d’ús extern (solució aquosa de povidona iodada al 10% o de clorhexidina) Prevenir les infeccions de les ferides S’ha d’utilitzar després de netejar la ferida.

 

Material de cures Utilitat Observacions
Guants d’un sol ús Realitzar una cura
Sabó líquid Rentar les mans i les ferides lleus
Alcohol etílic (70°) Desinfectar el material i la pell intacta (sense ferides)
Aigua oxigenada Netejar petites ferides Després cal utilitzar un antisèptic tòpic com la povidona iodada o la clorhexidina.
Sèrum fisiològic Netejar tota mena de ferides
Cotó hidròfil (absorbent) Aplicar l’antisèptic, l’alcohol o l’aigua oxigenada
Gases estèrils Aplicar l’antisèptic, l’alcohol o l’aigua oxigenada. Comprimir o cobrir la ferida. Millor en bosses individuals.
Benes Subjectar les gases estèrils que cobreixen la ferida neta Convé tenir-ne de diferents mides (de 5 cm, 7 cm i 10 cm).
Esparadrap Subjectar les gases o les benes que cobreixen la ferida És recomanable que sigui antial·lèrgic.
Tiretes Cobrir ferides lleus i poc extenses
Tisores de punta rodona Tallar les benes, l’esparadrap o les tiretes  

Cal vigilar que no estiguin rovellades o en mal estat.

Pinces petites Extreure cossos estranys
Termòmetre digital Conèixer la intensitat de la febre Es recomana tenir una pila de recanvi.

QUÈ NO HI HA D’HAVER?

 

És convenient disposar d’una llista breu de telèfons útils, incloent-hi els següents:

  • CatSalut Respon (24 h) – 061
  • Emergències – 112
  • Centre d’Informació Toxicològica de Barcelona – 93 317 40 61
  • Centre d’Informació Toxicològica de Madrid (24 h) – 91 562 04 20

Real Decreto 486/1997 ANEXO VI

Material y locales de primeros auxilios

A) Disposiciones aplicables a los lugares de trabajo utilizados por primera vez a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto y a las modificaciones, ampliaciones o transformaciones de los lugares de trabajo ya utilizados antes de dicha fecha que se realicen con posterioridad a la misma.

1. Los lugares de trabajo dispondrán de material para primeros auxilios en caso de accidente, que deberá ser adecuado, en cuanto a su cantidad y características, al número de trabajadores, a los riesgos a que estén expuestos y a las facilidades de acceso al centro de asistencia médica más próximo. El material de primeros auxilios deberá adaptarse a las atribuciones profesionales del personal habilitado para su prestación.

2. La situación o distribución del material en el lugar de trabajo y las facilidades para acceder al mismo y para, en su caso, desplazarlo al lugar del accidente, deberán garantizar que la prestación de los primeros auxilios pueda realizarse con la rapidez que requiera el tipo de daño previsible.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, todo lugar de trabajo deberá disponer, como mínimo, de un botiquín portátil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables.

4. El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado.

5. Los lugares de trabajo de más de 50 trabajadores deberán disponer de un local destinado a los primeros auxilios y otras posibles atenciones sanitarias. También deberán disponer del mismo los lugares de trabajo de más de 25 trabajadores para los que así lo determine la autoridad laboral, teniendo en cuenta la peligrosidad de la actividad desarrollada y las posibles dificultades de acceso al centro de asistencia médica más próximo.

6. Los locales de primeros auxilios dispondrán, como mínimo, de un botiquín, una camilla y una fuente de agua potable. Estarán próximos a los puestos de trabajo y serán de fácil acceso para las camillas.

7. El material y locales de primeros auxilios deberán estar claramente señalizados.

T’ha servit aquesta informació? Ajuda’ns a millorar la web contestant aquesta petita enquesta.