a) Serveis prestats amb la mateixa vinculació, amb caràcter temporal, en la mateixa categoria professional laboral de l’Administració de la Generalitat de Catalunya respecte de la qual se sol·licita la participació, d’acord amb la distribució
següent:

– Fins a l’any 2006: 0,166 punts per mes complet.

Data inici: Data final:

– De l’1/1/2007 al 31/12/2015: 0,333 per mes complet.

Data inici: Data final:

– De l’1/1/2016 a la data de la convocatòria: 0,666 per mes complet.

Data inici: Data final:

b) Serveis prestats amb la mateixa vinculació,amb caràcter temporal, en d’altres administracions públiques en categories professionals laborals assimilades a la de l’Administració de la Generalitat de Catalunya respecte de la qual se sol·licita
la participació, d’acord amb la distribució següent:

– Fins a l’any 2006: 0,055 punts per mes complet.

Data inici: Data final:

– De l’1/1/2007 al 31/12/2015: 0,111 per mes complet.

Data inici: Data final:

– De l’1/1/2016 a la data de la convocatòria: 0,222 per mes complet

Data inici: Data final: