Modificació de la resolució de les adjudicacions provisionals 2024-2025

Publicada resolució de 4 de juliol, en què s’introdueixen modificacions a les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2024.

S’ha publicat la RESOLUCIÓ EDU/2463/2024, de 4 de juliol, de modificació de la Resolució EDU/1205/2024, d’11 d’abril, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2024 per al personal funcionari de carrera en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació.

Entre els canvis s’hi troben les següents modificacions:

1.- Modificació de l’apartat c) del punt 3.1.2 de l’annex 1 de la Resolució EDU/1205/2024, d’11 d’abril : El professorat que hagi de ser destinat com a funcionari en pràctiques per haver superat un procés selectiu d’accés a un cos docent ha d’optar a llocs de treball del cos i especialitat d’oposició. En la fase d’elecció i ofici, el professorat pot ser assignat a qualsevol de les especialitats que tenia reconegudes a la borsa de treball de personal docent, sens perjudici d’allò que s’indica a la base 3.4, en relació amb els centres de formació de persones adultes, i a la base 6, pel que fa a la proposta de continuïtat en el centre on s’ha estat destinat el curs 2023-2024.”

2.- Modificació del punt 6.3 de l’annex 1 de la Resolució EDU/1205/2024, d’11 d’abril:

-Una mateixa persona pot ser proposada per la direcció del centre per més d’una fase o subfase.

   -Una mateixa persona pot ser proposada per més d’un centre, sempre que es tracti de fases o subfases diferents. En aquest cas, la prioritat vindrà donada per l’ordre de fases i subfases de proposta indicada a la base 5. En cas que sigui objecte de diferents propostes per una mateixa fase o subfase haurà d’optar a una única proposta. En cas de no fer-ho, quedaran totes excloses.

   -En cadascuna de les subfases de proposta, el número correlatiu que consti davant del nom de cada persona proposada determina la priorització de cada proposta realitzada per la direcció del centre als efectes d’adjudicació, sense perjudici de la prioritat que, dins de cada subfase, té el professorat funcionari respecte de l’interí.

   -El lloc de treball objecte de proposta s’ha de correspondre amb el cos de participació de la persona proposada o, quan aquesta sigui personal interí docent, amb el nivell del col·lectiu pel qual participa.

   -Es podran formular propostes sobre vacants inicials i sobre vacants resultes.

   -El professorat que ha de ser destinat com a funcionari en pràctiques pot ser proposat en llocs de l’especialitat d’oposició (siguin llocs ordinaris, específics amb perfil professional o específics temporals) o bé en la fase d’elecció i ofici, a qualsevol de les especialitats que tenia reconegudes a la borsa de treball de personal docent. No obstant això, els centres on estan actualment destinats podran excepcionalment formular proposta de continuïtat a un lloc de la mateixa especialitat que ocupen, sempre que aquesta especialitat correspongui al cos pel qual han estat seleccionats.

   -Quan es proposi professorat que depèn d’altres administracions educatives, aquest ha d’haver estat destinat el curs 2023-2024 en adscripció provisional en centres dependents del Departament d’Educació i, per tant, es proposa que continuï la comissió de serveis, sempre que l’administració de dependència en doni la conformitat. Quan es tracti de professorat que ha passat a dependre d’una altra administració educativa amb efectes d’1 de setembre de 2024, no podrà ser objecte de les propostes previstes en aquestes bases.

3.- Modificació dels apartats a) i b) del punt 7.1 de l’annex 1 de la Resolució EDU/1205/2024, d’11 d’abril:

a) Llocs de treball que s’adjudiquen:

   -Els llocs de treball que es poden adjudicar són llocs ordinaris del cos de participació, sol·licitats o assignats d’ofici en cas de professorat funcionari que participa forçosament. Els llocs en centres i aules de formació de persones adultes, en centres de màxima complexitat i en centres d’educació especial només s’adjudicaran si han estat demanats explícitament en la sol·licitud individual de destinació

   -Aquest criteri no s’aplica al personal que ha de ser destinat com a funcionari en pràctiques pel que fa als centres de màxima complexitat, on hi podrà ser destinat en la fase d’elecció i ofici.

   -Llocs específics amb perfil professional que s’hagin sol·licitat i dels quals s’acreditin els requisits (excepte els llocs de docència en dues especialitats de l’ESO).

   -Llocs específics temporals que s’hagin sol·licitat d’aula d’acollida (codi lloc AAP/ADC) o de suport intensiu a l’escola inclusiva (codi lloc UEE/UES)

-No s’adjudiquen llocs amb perfil professional ni llocs específics temporals si no s’han demanat explícitament en la sol·licitud.

   -En aquestes fases no s’adjudiquen els llocs assignats en procediment previ (punts 5 i 6 d’aquesta Resolució) ni els que s’adjudiquen únicament en la fase de propostes de les direccions dels centres indicats a la base 6.4.

   b) Criteris d’adjudicació de les peticions

-L’adjudicació de destinació es realitza d’acord amb l’ordre de peticions (centre, municipi, zona o comarca) que hagi formulat el participant.

   -El procediment d’adjudicació té en compte, per a cada petició demanada, tots els llocs ordinaris (especialitats demanades o afegides per l’Administració, aplicant les particularitats de cada col·lectiu) i llocs específics demanats (amb perfil o temporals) abans de passar a la petició següent. No es considerarà, ni es podrà obtenir destinació en una petició formulada amb posterioritat, si se’n pot obtenir una d’anterior en qualssevol dels llocs de treball demanats o que consten en la sol·licitud.

   -En les peticions col·lectives (genèriques) ─de municipi, zona o comarca─ no s’adjudiquen llocs de treball en centres i aules de formació de persones adultes, ni en centres de màxima complexitat o d’educació especial. Aquest criteri no s’aplica al personal que ha de ser destinat com a funcionari en pràctiques pel que fa als centres de màxima complexitat, on hi podrà ser destinat en les peticions de municipi, zona o comarca.

   -En aquestes peticions col·lectives, els centres s’adjudiquen d’acord amb l’ordre en què consten als annexos 5 i 6 d’aquesta Resolució.

-En l’àmbit comarcal, primer s’adjudiquen els centres ubicats a la capital de comarca i, a continuació, la resta de centres.

4.- Modificació de l’apartat 3 del punt 7.5 de l’annex 1 de la Resolució EDU/1205/2024, d’11 d’abril:

   -3. Personal seleccionat en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats, convocat per Resolució EDU/4103/2022, de 23 de desembre (concurs oposició ordinari).

   -Dins de cada procés, el personal és destinat seguint l’ordre dels procediments i de la puntuació obtinguda.

   -El personal d’aquest col·lectiu que no presenti sol·licitud o no obtingui destinació en les peticions de la seva sol·licitud serà destinat a llocs de treball ordinaris de l’especialitat d’oposició o de les especialitats que tenia reconegudes a la borsa de treball de personal docent, en l’àmbit de Catalunya, llevat que obtingui destinació en alguna de les fases de proposta o que ja tingui destinació en el moment de l’adjudicació.

   -Les especialitats a considerar en l’adjudicació en la fase d’elecció i d’ofici són l’especialitat d’oposició en la qual s’ha estat seleccionat (tant per a llocs ordinaris, llocs específics amb perfil professional o llocs específics temporals) i les especialitats que tenia reconegudes a la borsa de treball de personal docent.

 

 

 

 

 

 

 

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes