Resum mesa sectorial 27 de juny de 2024

Modificació criteris per gestionar la borsa, grup estable de substitucions, regulació de la fase de pràctiques dels darrers concursos d’oposició, convocatòria d’oposicions al cos d’inspectors i dades sobre els processos d’estabilització. 

RESUM DE LA MESA SECTORIAL DEL PERSONAL DOCENT

27 de juny de 202

1r punt: Modificació de la Resolució per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2024-2025.

2n punt: Resolució de creació dels grups estables de substitucions de la borsa de treball del personal interí docent i Resolució per la qual s’obre la convocatòria pública per formar part dels grups estables de substitucions per prestar serveis durant el curs 2024-2025.

Es tracten els dos primers punts conjuntament.

Intervenció administració: 

Modificacions a la resolució dels criteris de gestió de la borsa: 

 • S’ha afegit que les persones avaluades negativament dues vegades, per reincorporar-se a la borsa han de fer una prova d’idoneïtat.
 • Les baixes després del darrer nomenament telemàtic abans dels períodes de vacances seran substituïdes el dia posterior a les vacances.
 • Totes les persones que han aprovat una prova de capacitació d’un concurs d’oposició són exemptes de fer-la de nou.
 • Es prorroga l’acreditació del màster un curs més. Les persones que no han presentat l’abonament ni la finalització del màster cal que acreditin com a mínim una preinscripció per fer el màster. Si durant el curs no presenten l’abonament, el curs vinent seran baixa de la borsa.

Grup estable de substitucions: 

 • El personal del grup serà substitut i tindrà nomenament tot el curs per a una especialitat determinada. S’assignarà una comarca o districte, tot i que poden ampliar zones. Les persones seleccionades no podran canviar les especialitats ni el territori ni posar-se no disponibles durant tot el curs. Tampoc poden rebutjar cap nomenament de substitució, es consideren acceptats automàticament. 
 • S’obre la convocatòria per a un nombre màxim de persones per cada àrea. Es publicarà un annex amb la relació de centres de referència i un annex amb la relació d’especialitats per comarques i districtes del Consorci.
 • Curs d’iniciació a la tasca docent: obligats a fer la fase de formació. Podran ser avaluats pel període de prova inicial.
 • Requisits:
 • Formar part de la borsa ordinària.
 • Estar disponible a 1 de setembre.
 • Tenir alguna de les especialitats demanades. 
 • Terminis: es podran fer les sol·licituds del 16 al 21 de juliol; un cop fetes, s’estudiaran i s’adjudicaran per ordre de barem de la borsa ordinària. Les persones seleccionades rebran un correu dient que han estat adjudicades. Sortiran els llistats amb les adjudicacions.

Intervenció USTEC·STEs (IAC): 

Criteris de gestió de borsa:

 • Reiterem la necessitat que tots els nomenaments siguin públics i consultables.
 • En el cas de sol·licitar la reincorporació a la borsa per no haver estat apte, la prova serà per a totes les especialitats? I en què consistirà? És absurd demanar prova d’idoneïtat quan no hi ha gent disponible. Hi ha casos que es trobin en aquesta situació? Quants? Resposta: És la mateixa prova que realitzen les persones que surten de la borsa per no superar el període inicial o haver estat excloses per un expedient disciplinari. Unitat didàctica i defensa davant d’una comissió avaluadora. Surt a la resolució d’avaluació de la tasca docent inicial. Ja està regulat, igual que les proves de capacitació, es continuarà fent el mateix
 • Que quedi clar que un curs escolar és de l’1 de setembre al 31 d’agost.
 • No estem d’acord a fer que les baixes es cobreixin després de vacances, ha de ser des del primer dia.
 • Sobre la prova de capacitació: Les proves són regulars o es convoquen quan falta algú per cobrir i no hi ha ningú amb la capacitació? S’haurien de fer a principi de curs per a tothom. Amb quant de temps es convoca a la gent? Les comissions avaluadores per qui estan formades? Al redactat “poden percebre una indemnització”, podeu deixar clar quins són els criteris per a percebre-la i en quins casos es percebrà i en quins no? Demanem que s’indemnitzi tothom. No es dona resposta.
 • Les persones que es fan fora de la borsa per manca del màster, quan es podran reincorporar? Es mantindrà el número de la borsa? L’oferta de places al màster no és suficient. Resposta: Les persones es van poder apuntar amb compromís de màster el 2018, amb un compromís de tenir-lo en 3 anys. L’oferta no depèn del Departament d’Educació, però treballen amb universitats perquè augmentin el nombre de places. Es van ampliar les places en línia i no es van cobrir, obligant a presentar la preinscripció es veurà la necessitat de crear aquestes places.

Sobre el grup estable:

Convocatòria:

 • La publicació de la llista del grup estable també ha de ser pública per a tothom, no només els admesos i exclosos. 
 • L’administració preveu que hi pot participar gent sense el curs de novell, s’havia dit que seria preferiblement per a la gent amb més temps treballat. Resposta: Les persones amb serveis prestats passaran per davant de les que no en tenen, perquè s’adjudica per ordre de barem. En alguna especialitat pot ser que s’hi inscriguin persones sense experiència i siguin seleccionades, per això s’ha previst la situació del curs de novells i l’avaluació dels 4 primers mesos. 

Gestió:

  • Pot ser que aquests obtinguin una vacant als nomenaments de finals d’agost? Resposta: no, un cop seleccionats al grup estable deixen d’estar disponibles per a la resta i, per tant, no poden tenir dret a una vacant. Demanem que es prioritzi aquesta possibilitat. Resposta: Es posarà tot el procés en marxa a partir del dia 16 de juliol perquè la previsió de la publicació de les adjudicacions d’estiu definitives és la setmana del 10-12 de juliol.
  • Hi haurà llista d’espera per si hi ha alguna renúncia? Resposta: No. Si algú renuncia, algú que no sigui al grup estable ho cobrirà amb els nomenaments telemàtics ordinaris. Insistim en la llista d’espera, perquè pot ser que a aquestes persones, amb els números més alts de borsa, se’ls adjudiqui una vacant (hi tindrien dret). No pot ser que s’arrisquin a fer això i se’ls impedeixi una vacant.
 • S’adjudicaran vacants que es generin al llarg del curs a la gent d’aquesta borsa? I si durant el curs una substitució es converteix en vacant, com es gestiona? No es dona resposta.
  • Cal que consti que el nomenament al centre de referència serà d’1 de setembre del 2024 fins a 31 d’agost del 2025. Resposta: és un grup de substitucions de jornada sencera (ni vacant, ni mitges jornades), però tindran un nomenament d’1 de setembre a 31 d’agost al centre de referència. 
  • Quan es demani la participació per més d’una especialitat, la inclusió en una especialitat o l’altra dependrà de la prioritat que determini la Direcció General del Professorat i Centres Públics. Quina és aquesta prioritat? Resposta: Tria l’administració.
  • Què hauran de fer al centre on són quan se’ls acaba la substitució? Resposta: Funcions de docent, el primer el traspàs de la substitució i després suport en allò que necessiti el centre. Es pot fer un document a les direccions per aclarir que les persones tenen un horari i què poden i què no poden fer. Accepten suggeriments.
  • S’ha de vigilar que no hi hagi problemes de comunicació a l’hora de cobrir els llocs adjudicats en nomenament telemàtic, ja que les persones que formen part del grup estable no hauran d’acceptar ni imprimir credencial. Resposta: Quan la persona acaba la substitució perquè el titular s’incorpora, la direcció ho marca a la PDI, la persona està disponible i ha de mirar nomenaments. El grup estable serà preferent en els nomenaments telemàtics. Sortirà, però, una única adjudicació i s’hi marcarà si les persones pertanyen al grup estable. Aquestes persones no participaran en el 2n algoritme perquè només treballaran a la seva comarca i especialitat. 
  • Com s’avisarà als centres que l’endemà la persona ja no hi anirà perquè se li ha assignat una altra substitució? No es dona resposta.
  • Què passa amb el cobrament dels complements canviants segons la substitució? No es dona resposta.
 • Hi ha un límit de nomenaments anuals seguits? No es dona resposta.
 • Els docents es quedaran al mateix centre on s’ha efectuat la darrera substitució mentre no se’n tingui una de nova o tornaran al centre de referència. Resposta: al darrer centre.
 • Es podria aprofitar el grup estable per cobrir substitucions de menys de 7 dies que fins ara no es cobrien. Resposta: No, som en un període de pròrroga pressupostària.
 • Per quin motiu, un cop enviada la sol·licitud, no es pot fer cap modificació ni renúncia? Què implica renunciar a la sol·licitud? No es dona resposta.
 • A escala retributiva, s’hauria de reconèixer d’alguna forma l’especificitat d’aquests llocs de feina, haurien de percebre les quantitats relatives a docents itinerants o similar. Resposta: No es donarà complement d’itinerància, sí de tutoria si es cobreix una tutoria.
 • Quan se sabrà si s’ha estat inclòs al grup estable? Resposta: S’obrirà un període extraordinari per a les persones que volen modificar la jornada prioritàriament, l’11 i 12 de juliol. La convocatòria es preveu el 15 de juliol i del 16 al 21 la inscripció. El 24-25 de juliol es farà la resolució i es publicaran els seleccionats per àmbit territorial i número.
 • Un cop dins, la renovació o continuïtat és automàtica o s’ha de seleccionar cada any? Què passarà amb la gent que li queda l’avaluació pendent, la va posposant? No es dona resposta.

Àmbit territorial:

 • Ha canviat el concepte de centre de referència? Ara estan molt més repartits de com se’ns va dir que es faria. Es parlava de centres on conflueixen fins a tres docents i ara a molts tan sols n’hi ha un. Hi ha un motiu? Amb quins criteris s’han triat? Resposta: El centre de referència és merament administratiu. No hi tornaran, sempre es quedaran al darrer centre on s’ha fet una substitució. Es va fer cas a la proposta sindical que la persona substituta del grup estable es quedi, faci traspàs i ajudi al centre on hagi fet la darrera substitució. Se’ls assignarà un centre de referència, però també els sortirà, de manera subordinada al primer nomenament, totes les substitucions que els surtin a continuació. Així consten al cens del centre, poden demanar permisos i poden avaluar l’alumnat, per exemple. Administrativament, és el seu centre de referència, però només hi han d’anar el 2 de setembre si als nomenaments del 29 d’agost (primers nomenaments de substitucions) no obtenen una altra destinació. Tindran dret a permisos i baixes, com qualsevol persona i es podran substituir amb el mateix grup estable o amb altres persones de la borsa. S’han triat aquests centres per un criteri de distribució, no hi han d’anar si no és que el primer dia no tenen un altre nomenament. Si la persona del grup estable es demana una reducció de jornada, com es gestionarà a cada centre que vagi?
 • Voldríem més concreció sobre l’àmbit territorial. Es pretén que sigui un àmbit comarcal, això fa que algunes zones quedin descompensades i resulta inviable en certes zones. Demanem reduir l’àmbit territorial, i que almenys es deixi ordenar els municipis per preferència. No es dona resposta.

Intervenció administració:

Faran uns FAQ sobre el funcionament del grup estable.

Donar estabilitat a 2.400 persones és important; si no, no tindrien garantit el nomenament de tot el curs.

Intervenció unitària dels sindicats (exposem USTEC·STEs): 

Creiem, unitàriament, que el grup estable no s’ha de posar en marxa en aquestes condicions i demanem una nova mesa per donar resposta a totes les qüestions que hem exposat la part social i a les quals no s’ha respost. Si ho podem abordar les pròximes setmanes (horaris, condicions laborals…), es podria tirar endavant. Però ara per ara hi ha massa qüestions obertes.

Resposta de l’administració:

Es podria fer una mesa tècnica la setmana vinent. Demanen que s’enviïn els punts que queden per aclarir. Han fet un gran esforç i cal valorar-lo. És un pas endavant i positiu que volen tirar endavant.

Resposta unitària de la part social: S’accepta la mesa tècnica. [Tindrà lloc el 04/07]

3r punt: Resolució de regulació de la fase de pràctiques dels concursos d’oposició per a l’ingrés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats.

Intervenció administració: 

 • Es preveu que es publiqui al juliol i regula la fase de pràctiques dels seleccionats en el procés d’estabilització i els del concurs ordinari. 
 • Les pràctiques tenen una durada de 3 mesos i mig, finalitzant el 30/12/24 perquè puguin ser nomenats funcionaris de carrera el 31/12/24, com preveu la convocatòria de selecció.
 • Similar a les anteriors pràctiques, tret de les dates. 
 • El termini ha de finalitzar com a màxim el 20/12/24. 
 • Les persones amb menys de 6 mesos d’experiència docent hauran de fer un curs telemàtic de 25h.
 • La resolució recull el procés d’avaluació, el nomenament del tutor i de la comissió d’avaluació (fase del curs i d’activitat docent) i estableix com s’han de constituir les comissions. 
 • Les persones que no puguin ser avaluades per un motiu justificat (com conciliació familiar) poden continuar de gener a juny del 2025 (novetat d’enguany). Així podran ser avaluades abans que finalitzi el curs i podran ser nomenades funcionàries a 1 de setembre del 2025. 
 • Les persones no aptes han d’esperar a 1 de setembre de 2025 per repetir les pràctiques.
 • Les persones que no han pogut ser avaluades justificadament, poden continuar amb el període de pràctiques el curs següent. No constaran com a no aptes, sinó com que continuen.

Intervenció USTEC·STEs (IAC): 

 • Els terminis són justíssims. S’afirma que el termini dels tres mesos actius comença al moment del nomenament (en la majoria de casos a 1/09/24) tot i que pot ser que no s’assigni el tutor/a fins al 15 de setembre? Entenem que aquests 15 primers dies ja compten com a temps actiu. Resposta: La convocatòria d’estabilització establia que fossin nomenats a 31 de desembre. Forma part del procés selectiu i cal superar-se per ser apte i ser nomenat com a funcionariat de carrera. El període de vacances són períodes amb manca de docència. La gent de baixa està en servei actiu, pot ser avaluada igualment abans del 20 de desembre si ha fet docència i se l’ha poguda avaluar.
 • Què passa amb la gent d’IT o permís a 01/09/24? Resposta: Han de contactar amb la direcció del centre per regular la presa de possessió.
 • Qui està exempt de la fase de pràctiques? Resposta: tothom que tingui experiència com a funcionari de carrera com a mínim un any (canvi de cos…). 
 • Pel que fa a la tutoria, quants practicants pot tenir cada tutor/a? Volem que es reguli, perquè suposarà molta sobrecàrrega als centres pel volum de personal en pràctiques. Resposta: Durant el juliol s’informarà les direccions del procediment per desplegar l’avaluació d’aquest elevat nombre de persones en pràctiques al primer trimestre. Una de les informacions clau és que s’ha de vetllar perquè les persones tutores tinguin assignat el nombre mínim de funcionaris en pràctiques. No es pot concretar un màxim de persones perquè la realitat als centres educatius i al país és diversa i en determinats centres fins i tot no és possible, perquè no hi ha una persona del mateix cos o superior de la seva especialitat. Compensació: sempre s’ha gravat a l’expedient (certificació). 20.000 persones en un trimestre ha de suposar que es pensi molt bé com abordar-lo, fa més d’un any que ho pensen. 
 • En el supòsit que no es pogués assignar tutor/a per no complir els requisits, qui farà l’avaluació? Que s’especifiqui. Resposta: Cal garantir que els tutors siguin funcionaris de carrera i del mateix nivell o superior al que s’avalua. Quan no es pot complir, qui assumeix totes les funcions d’avaluació de la comissió són els inspectors, però cal garantir que una persona del centre i de la direcció del centre facin l’acompanyament a la persona.
 • Es parla d’organitzar actuacions formatives centralitzades, en el cas que no es facin, cada comissió pot anar per lliure? Ens podem trobar diferències substancials en comissions d’una mateixa especialitat. Resposta: es farà un curs telemàtic, garanteix certa qualitat en la formació, que tothom rebi els mateixos materials, formació… tothom que demostri 6 mesos queda exempt.
 • Falta detallar el punt d’ajornament de la fase de pràctiques per aquelles persones que ja saben que no les podran fer durant el curs vinent (embaràs, llarga IT…). Que reguli com han de demanar l’ajornament. Resposta: Qui a 1 de setembre està de permís de maternitat, IT… No es considera un ajornament, es considera permís o el que sigui, per motius justificats. No es recull perquè no és ben bé un ajornament, simplement durant un període de temps no es poden reincorporar, però es tindrà en compte pel que fa a antiguitat, triennis… Qui ho necessiti, s’ha de dirigir al seu ST, quan ja tinguin la destinació provisional per al curs vinent. Els ajornaments són de tot un curs i no es refereixen a aquestes casuístiques.
 • Cal resoldre el greuge en l’accés al concurs de trasllats que pateixen les persones que per causa justificada no poden realitzar les pràctiques amb la resta de seleccionades al seu procés. Les persones que no poden ser avaluades al primer trimestre (ni hagin començat), entenem que també podran fer les pràctiques al 2n i 3r trimestre? Caldria nomenar-les com a funcionàries de carrera com a la resta. Hi ha una sentència del tribunal suprem que regula que les persones en permís de maternitat, etc. que fan les pràctiques més endavant han de ser nomenades igual que la gent de la seva promoció. Resposta: Precisament per a la gent que està de permís, IT, hi ha la possibilitat d’allargar la fase de pràctiques fins al juny. Participaran com la resta al concurs de trasllats (CT) i si a 30/06 són avaluades positivament, a 1/09/25 podran agafar la plaça que se’ls ha adjudicat al CT. Participaran amb la seva promoció, en funció de la nota i la llista. Sobre la sentència i data d’efectes de les persones funcionàries de carrera, el Ministerio els ha proporcionat diferents sentències que han d’acabar d’estudiar. Amb la que han mirat, participarien al CT i no perdrien cap dret. No només afecta Catalunya. Hi ha grups de treball per veure com es fa. 
 • En els supòsits que es poden posposar les pràctiques, també entren els que estan de serveis especials, no s’ha contemplat en els supòsits.

Intervenció administració: 

 • Són poques les persones no aptes. Abans, el tutor/a detecta dificultats i les ha de traslladar; quan no es recondueixen, es comuniquen a la comissió i es defineix un pla de millora per escrit. A les instruccions que adrecen a les direccions hi ha un exemple, amb les actuacions i els suggeriments de millora. Si se superen les dificultats, que és el que hauria de ser, ja està. 
 • Estudien la resta de qüestions i traslladen resposta. 
 • Aclariment sobre les dates: Primera data: 31 de desembre per a tothom que pugui ser avaluat abans. Després s’avaluarà el 30 de maig (per a la gent que li falti part del termini), perquè ja vagin com a funcionariat de carrera a les adjudicacions d’estiu. Excepcionalment, el període de pràctiques pot finalitzar el 31 de juny. 

4t punt: Convocatòria de concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació.

Intervenció administració: 

 • La convocatòria s’ubica en un procés dels últims 7 anys en què s’han convocat 230 places. 
 • Cal recordar el desig que el resultat del concurs del 2022 generés una llista de reserva que suficient per cobrir les vacants.
 • Tenen un marc normatiu, RD 276/2007, que és molt restrictiu, especialment amb la fase d’oposició. Els temaris segueixen vigents i estan regulats. 
 • No hi ha cap canvi respecte a les proves de l’última convocatòria. 
 • A la part de concurs s’afegeix com a mèrit només la competència digital docent i els premis extraordinaris de carrera. 
 • Terminis: Es preveu publicar al DOGC la convocatòria la segona quinzena de juliol. Inscripció del 23 de setembre a l’11 d’octubre. La segona de novembre es farà la primera prova, al segon trimestre la resta de proves i al tercer la fase de mèrits. 

Intervenció USTEC·STEs (IAC): 

 • Reiterem la necessitat de consolidar el personal que es troba en comissió de serveis al cos d’inspecció, ja que entenem que la provisionalitat pot comportar inestabilitat i manca d’independència en l’exercici de la tasca. 
 • Es manté la llista de reserva per entrar via comissió de serveis, fins i tot s’hi situa gent que no hagi superat la tercera prova. Fa un any es va acabar i van fer un concurs de mèrits per cobrir-ne 3 en comissió de serveis. No ha de ser el sistema, les convocatòries d’oposicions han de ser més freqüents. Resposta: es manté la llista de reserva perquè no es poden preveure les jubilacions, caldria fer oposicions cada any. No s’han de fer concursos de mèrits per cobrir en comissió de serveis si es pot evitar, però hi ha d’haver la possibilitat de tenir un llistat de persones que puguin ocupar aquestes places. A les persones que van entrar per CM se’ls va advertir que havien de fer oposicions més endavant.
 • Es convoquen 31 places, la menor convocatòria dels últims anys. Com es determinen les places d’inspecció necessàries? Tenim un cos suficient i eficient per evitar abusos, garantir la normativa, protegir l’exercici de la llibertat sindical, etc.? Resposta: és el nombre de persones en comissió de serveis menys el nombre de persones funcionàries de carrera ocupant un altre càrrec. Hi ha una RLT per calcular el nombre total de places: 252 efectius + subdirectora, actualment. Criteris: en relació amb el nombre de centres, alumnes, complexitat dels centres… Quins són en concret els criteris per establir el nombre d’inspectors a la RLT?
 • Demanem proveir fins a 1/3 de places mitjançant concurs de mèrits com preveu el Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, article 42. Resposta: la reserva d’un 1/3 de les places per ser ocupades en un concurs de mèrits reservat a directors (com a funcionaris, no en comissió de serveis) és una qüestió que haurà de ser objecta de desplegament.
 • Als criteris es demanen 8 anys de funcionari de carrera i d’experiència docent. Cal garantir que això fa referència a qualsevol persona en exercici. Resposta: la base concreta que estableix els requisits diu experiència directa i haver exercit en l’administració en qualsevol forma.
 • Preu de les taxes: són molt cares (ordre PRE 112/2023), les més cares de l’Estat. Resposta: les taxes depenen del departament de presidència.
 • Quants tribunals es preveu crear? Amb quina distribució? Per què la presidència es nomena a dit per part de l’administració? Les dietes que es paguen als tribunals no són insuficients. Resposta: El nombre de tribunals dependrà del nombre de persones inscrites. Habitualment entre 2 i 3 tribunals. Els membres dels tribunals són escollits per sorteig, no es preveu que hi participin voluntaris. La presidència és triada per l’administració, ho estableix el reial decret. Les retribucions depenen dels procediments administratius que es generen per fer-ho efectiu i s’ha actualitzat recentment la normativa de dietes.
 • Demanem que els criteris de correcció es publiquin amb més temps i no amb només una setmana d’antelació. El 2019 l’administració va acceptar la proposta d’USTEC·STEs de publicar els criteris amb més temps. També demanem la publicació al web del Departament d’exemples de supòsits pràctics per a la primera prova, igual que es fa amb les oposicions de docents.  Resposta: volen penjar-los al més aviat possible, però primer cal saber la comissió de selecció. Cal mantenir “una setmana d’antelació” per permetre avançar el procediment. Els models de les proves són a la web del Departament on surt el calendari, n’hi ha des del 2017 i també els criteris de correcció anteriors. Habitualment hi ha continuïtat. 
 • Cas pràctic: portar només BOE/DOIGC, per què?, s’hauria de permetre portar les DOIG i les instruccions. Resposta: la normativa del cas pràctic concreta el BOE i DOGC. La normativa dels DOIGC no perquè no entra dins dels supòsits del que es demana. 
 • Pel que fa a les exposicions orals, l’extracció de 2 “boles” entre 41 temes (part b) i 55 (part A) són poques.
 • Demanem altre cop un estudi legal sobre la possibilitat de «conservar la nota» de processos anteriors. Com a mínim que sigui un mèrit haver aprovat altres processos.  Resposta: No és possible per normativa, la puntuació està molt limitada al RD 276.
 • El C2 de català hauria de comptar en un apartat propi. Resposta: C2 del català: ubicat al subapartat perquè és el que correspon segons el Reial decret i dona poc marge de maniobra. 
 • Seguim reclamant que cal proporcionar i facilitar l’accés a la informació general amb la qual treballen els tribunals per poder assegurar la igualtat i la no opacitat entre tots els tribunals i garantir així la mateixa aplicació de les instruccions. També cal més transparència i objectivitat. Resposta: els casos pràctics són públics quan acaba el procediment, i les puntuacions, anonimitzades, també. Es publica tot a l’e-Tauler.  L’harmonització de les actuacions dels tribunals correspon a la comissió de selecció.
 • Entenem que una de les competències bàsiques que han d’assolir els candidats és el coneixement del contingut de la normativa referent a la llibertat sindical.
 • S’incorpora com a mèrit les competències digitals, s’incorporarà en tots els processos selectius a partir d’ara? Resposta: No els correspon respondre.
 • Per què no compten les titulacions amb crèdits convalidats? Resposta: un mateix mèrit no pot computar en més d’un apartat. Les titulacions que s’obtenen per exemple amb un dels crèdits de la titulació inferior, no es compten.
 • Les titulacions de grau mitjà també haurien de comptar. Resposta: ja té un apartat específic del barem.
 • S’ha traslladat al Ministeri la voluntat de canviar el Reial decret 276? És necessari. Resposta: Hi ha un RD en tràmit que el modificarà.

Intervenció administració:

La participació de la part social: no està prevista segons la normativa, però hi ha una part pública i oberta (exposicions). 

5è punt: Dades del procés d’estabilització i del concurs oposició ordinari 2024.

Intervenció administració:

 • Són dades, no porten res a negociar. Algunes ja s’han donat prèviament.
 • No plantegen encara les compensacions econòmiques de les persones no estabilitzades, no hi ha proposta de criteris per part de funció pública. Finalitza la relació amb l’administració a 31 d’agost de tot el personal interí i estan treballant amb aquest fet.
 • Ara mateix hi ha un acord de govern que ha aprovat l’oferta pel curs vinent: 4.000 i escaig places, hi ha tres anys per convocar-les. Cada any caldrien convocatòries d’oposicions per mantenir la interinitat al percentatge que tindrem.
 • Concurs oposició extraordinari (COE): 845 vacants.
 • Nombre de docents estabilitzats al concurs de mèrits: 12.858; al COE: 13.393, i aprovats amb plaça al concurs oposició ordinari (COO): 4.902. Total nous funcionaris a 31/12/2024: 31.153.
 • Cas de les oposicions ordinàries: percentatge de seleccionat sobre places convocades és un 52%. 4.902 de 9.344 places.
 • 1.404 docents que no van superar el CME i el COE han aprovat el COO.
 • Índex de temporalitat previst a 31/12/2024: 5,57%.
 • També hi ha les persones no seleccionades amb una antiguitat amb més de 7 anys (ni CM, ni COE, ni COO) i que segueixen actives: 831 persones.

Intervenció USTEC·STEs (IAC):

 • En primer lloc, volem fer valdre la lluita que ens ha portat fins aquí. La pressió ha permès convocar més de 27.000 places per a estabilització en processos extraordinàries, unes 31.153 persones funcionaritzades si sumem les places de les ordinàries i rebaixar la temporalitat al 5,57% (hem lluitat molts anys per al concurs de mèrits, se’ns deia que era impossible i s’ha aconseguit). Amb l’efecte positiu que això tindrà sobre les plantilles dels centres i la seguretat de les persones afectades. Ara exigim que totes les places surtin al concurs de trasllats: 37.000 places (USTEC·STEs hem impugnat les ofertes de places del darrer CT perquè es van amagar places).
 • Dit això, tenim un problema molt greu: es reconeix que hi ha gent amb més de 7 anys treballats dins del sistema que s’haurien d’haver estabilitzat i no ho han fet. Es reitera l’abús de temporalitat sobre gent que ha sostingut el sistema i que segueix sent necessària. Hi ha l’agreujant que els processos s’han celebrat de forma desplaçada: persones amb la mateixa antiguitat acumulada han pogut entrar per CM i altres han hagut d’afrontar unes oposicions ordinàries. La gent amb serveis prestats el 2018 i el 2019 no s’havien d’estabilitzar via oposicions ordinàries. I ara resulta que queden 4.500 places desertes, això és vergonyós. 
 • Els mecanismes no han estat suficients ni garantistes per estabilitzar a tothom.
  • CM: amb uns barems estatals injustos (fragmentant antiguitat per especialitats), amb una manca d’oferta (14.400 inscrits amb l’antiguitat anterior a 1/1/2016 per a només 12.859 places convocades) i entrada de persones d’altres comunitats. L’anàlisi d’USTEC·STEs ha permès corroborar que en realitat fins a 4.178 docents en actiu amb una antiguitat anterior a l’1 de gener de 2016 no van obtenir cap plaça al concurs de mèrits.
  • COE: 845 places desertes estructurals (de persones amb serveis prestats abans de 2018), vam demanar que es mantinguessin per a estabilització, però no es va voler ni fer córrer la llista, ni fer un nou CM. 
  • COO: No és el sistema per a les persones en abús. Un model al qual ens oposem per obsolet i injust. 
 • Dades: 4.500 places desertes (700 ja abans de començar), 45% secundària, un 43% de sectors singulars. Quan no tenim docents! És escandalós. 
 • Demanem les dades per edat i gènere. Totes les dades (no tallar als 7 anys d’antiguitat, també les dades de persones amb 6, 5, 4 anys d’antiguitat no estabilitzades). 
 • Que tenim un problema ens ho ha dit el TJUE: Les mesures previstes a la legislació espanyola i catalana no sancionen l’abús de temporalitat ni prevenen tornar a generar la situació en un futur. 
 • Per això cal: 
  • Pacte d’estabilitat. Les persones en abús no han d’estar fent voltes dins el grup estable de substitucions, han de tenir vacant fins a la funcionarització.
  • Processos garantistes: seguim demanant una doble via, una de consolidació (semblant a un CM restringit) per a les persones de dins del sistema i un d’oposició amb un altre model de proves per a les persones externes al sistema. El que anomenem “doble via”, per això cal que el Departament reclami un canvi en la normativa estatal. 
 • Només s’ha convocat un cop el grup treball d’estabilització i després s’ha passat a treballar en mesa en el segon algoritme i el grup estable de substitucions, que poden arribar a ser mesures positives, però que ho són per resoldre la manca de docents substituts, millorar el funcionament de la borsa i la situació dels substituts, en cap cas per estabilitzar les persones en abús de temporalitat.
 • Estem a 27 de juny!, quan abordarem els criteris per a la compensació? Cal pagar d’ofici a tothom que va treballar en vacants abans de gener de 2018 i que ho ha seguit fent perquè l’assignació era per plantilles i no per codi-lloc i, per tant, per plaça identificada. Quan farem una mesa per tractar el tema?

Resposta administració:

 • Reiteren que no toca entrar en criteris, l’administració només ha presentat dades genèriques.
 • Faran arribar les noves dades que s’han demanat. 
 • Cap menyspreu per a les persones no estabilitzades. Es va estabilitzar gent abans que altra pels punts establerts estatalment (7 d’antiguitat, 8 la resta). 
 • Han parlat amb gent de Madrid, Andalusia, directors generals… i van més endarrerits. 
 • Aquí a funció pública es contempla que si s’acaba un nomenament a 31/08 i es comença un a 01/09, s’encadenen. A Euskadi no indemnitzaran d’ofici, es farà a demanda. Aquí es farà, però cal veure com. 
 • TJUE: tenen la valoració preliminar des de funció pública, interpel·len l’administració de l’Estat i els tribunals de justícia. Encara tenen incògnites amb aquest tema. 

6è punt: Torn obert de paraules.

Són quarts de quatre i no queda temps pel torn obert, es responen només a les qüestions urgents i la resta s’envien per correu.

Intervenció USTEC·STEs (IAC):

 • Tràmit de la reducció de 2h dels majors de 60 anys: és un autèntic desgavell. Tot i que vau disposar d’uns terminis que heu hagut de perllongar perquè l’aplicatiu no funcionava, hi ha persones que segueixen sense poder-la gestionar, les persones interines o en pràctiques. A dia 5 de juliol tancareu el termini i no l’hauran pogut tramitar. Resposta: Ja està solucionat, ja poden fer la petició. Els problemes han vingut pel tema vinculació, per això tenien problemes el funcionariat en pràctiques i interins. Si persisteixen els problemes, que contactin amb el ST.
 • Pel que fa al tràmit de les 2h de 55 a 59, ens vau dir que encara no es podia tramitar perquè s’havia d’aprovar l’acord i passar per mesa la resolució i que posteriorment obriríeu els terminis, curiosament els funcionaris de carrera ja la poden tramitar i els de pràctiques i interins no. Ara hem vist que s’han publicat dates. Resposta: es publicarà la resolució, i des de l’endemà es podrà tramitar fins al 1r dia lectiu de setembre.
 • Les persones que han aprovat en aquestes darreres oposicions una nova especialitat ja van fer la tria de centres a les adjudicacions d’estiu, si ara han aprovat una nova especialitat haurien de poder  habilitar-la de cara al setembre. El 19 i 20 de juny hi ha hagut la possibilitat de triar centres per qui van aprovar les darreres oposicions, però pels que van aprovar per l’adquisició d’una nova especialitat no els deixa triar, ja que l’aplicatiu els diu que ja van fer l’elecció en el seu moment. El contrasentit és que si no els deixen escollir ara que ja tenen la nova especialitat, no podran impartir aquesta nova especialitat aquest curs vinent, ja que l’elecció de centres es va fer quan encara no la tenien. Resposta: No hi ha l’opció de canviar i ja han tancat l’aplicatiu.

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes