Meses Sectorials

Resum mesa sectorial 4 i 5 de juny de 2024

Recuperació parcial de condicions laborals (estadis i 2 h lectives de reducció als majors de 60 anys), documents d’organització i gestió de centres i altres informacions.

RESUM DE LA MESA SECTORIAL DEL PERSONAL DOCENT

4 i 5 de juny de 2024

1r punt: Modificació de l’ordre del procediment de promoció docent per estadis.

Intervenció administració: Destaquen els canvis a l’articulat:

 • Hi inclouen tot el personal docent laboral (no només professorat de religió).

 • Canvien els 9 crèdits de serveis prestats per obtenir el 1r estadi per 6 crèdits (anys).

 • Es recull la presentació de la documentació per Atri (abans era impresa) i no caldrà presentar allò que ja s’hagi presentat o consti a l’expedient.

Important: De forma excepcional i transitòria es regularitzaran d’ofici els estadis a tothom que tingui entre 6-9 anys, entre 12-15 anys, entre 18-21 anys, sense cap requisit de crèdits que no siguin l’experiència (serveis prestats). Es farà efectiu a partir de la publicació d’aquest acord i els efectes econòmics seran retroactius a 1 de gener de 2024.

Intervenció USTEC·STEs (IAC): Celebrem la restitució de la retallada que feia anys que arrossegàvem, després de tota la mobilització i pressió feta els darrers cursos.

No obstant això, s’ha tancat la porta al reconeixement i retorn del deute dels estadis per la via de la negociació. Denunciem que són milions d’euros robats als treballadors i treballadores de l’educació i seguirem lluitant per totes les vies per recuperar-los.

L’acord signat al gener amb una minoria de les organitzacions sindicals va trencar les negociacions unitàries i va quedar a l’aire per la no aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Ha calgut que exercíssim noves pressions, contactes amb tots els grups polítics i un context electoral perquè el Govern aprovés un nou acord el 30 d’abril de retorn de condicions laborals. No obstant això, segueix sent un retorn insuficient: sense reconèixer el deute, ni equiparar tota l’FP, ni revertir totes les retallades el curs vinent.

Sobre la regulació general dels estadis:

 • Reclamem que els efectes econòmics siguin des del moment en què es compleixen els requisits i es cobri retroactivament si la sol·licitud és posterior.

 • USTEC·STEs (IAC) sempre ens hem oposat a vincular l’avaluació del professorat a les retribucions, perquè entenem que no es pot fer servir com un instrument de pressió al professorat, sinó que ha d’anar lligada exclusivament a la cerca col·lectiva de millors propostes pedagògiques. El complement hauria d’anar associat a criteris objectius.

 • Mentre no hi hagi un reconeixement d’ofici generalitzat dels estadis, demanem que hi hagi una notificació per ATRI per avisar el personal de la data d’assoliment i si els falten crèdits.

 • També caldria incloure altres elements a l’hora de reconèixer mèrits (Ex. tutoria de la dual, títols de grau mitjà i superior FP).

Resposta administració:

 • No volen entrar en discutir ara regulació general, ho faran pròximament en una nova mesa.

 • Estan d’acord en aplicar un reconeixement d’ofici en un futur pròxim a qui tingui els crèdits registrats a l’ATRI, però ara no és possible, tampoc avisar a qui compleix requisits.

 • Important: Es preveu regularitzar tothom i pagar retroactivament des de l’1 de gener de 2024 a partir de la nòmina de novembre.

 • La regularització d’ofici i sense més requisits que els serveis prestats serà una única vegada. Des d’aleshores, tothom tindrà una data administrativa d’assoliment del darrer estadi com si no hagués existit la retallada i a partir d’aquesta podrà sol·licitar els pròxims estadis via ATRI pel procediment ordinari. Ex. qui ara tingui 8 anys treballats assolirà d’ofici el 1r estadi i haurà d’esperar només fins als 12 per al 2n.

 • Qui un cop publicada aquesta ordre arribi a un nou estadi, l’haurà de demanar via ATRI pel procediment ordinari.

2n punt: Resolució sobre el procediment de reducció de 2 h lectives setmanals al centre per al personal funcionari docent que tingui més de 60 anys i la reducció de 2 h complementàries per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 59 anys a partir del curs 2024-25.

Intervenció de l’administració:

Novetats importants:

 • La reducció torna a ser de 2 hores lectives per als majors de 60 anys amb 15 anys de serveis prestats a partir del curs vinent. Per als que tenen entre 55 i 59 anys segueixen sent hores complementàries.

 • S’aclareix que les 2 h lectives de reducció són d’horari no fix, no s’han de fer al centre i són tasques sense atenció docent.

 • Novetat!: Fins ara la reducció no era compatible amb cap altra reducció, es manté incompatible amb càrrecs directius, però serà compatible amb càrrecs de coordinació.

 • Els anys han de ser complerts a 1 de setembre de 2024 (dia 2 ja no).

 • Permanència al centre amb la reducció: el cos de mestres farà 28 h (lectives i complementàries) i a secundària seran 22 h.

 • La petició serà a través de l’ATRI.

Intervenció USTEC·STEs (IAC):

 • Defensem que les 2h haurien de ser de caràcter lectiu per a tots els majors de 55 anys el curs vinent.

 • Celebrem les millores llargament reclamades pel nostre sindicat: compatible amb coordinacions, sense topall d’edat (era als 64) i deixant clar que no siguin hores de permanència. Ara bé, per què es manté un llistat de tasques associat a la reducció?, això pot seguir generant confusions.

 • No entenem que hi hagi el mínim d’anys treballats (15) com a requisit per poder-la demanar. Els docents que han estat assimilats de centres concertats que han passat a públics no podran reduir perquè no compliran el requisit?

 • Com es gestionen les hores acumulades en un mateix centre per diverses persones que demanin la reducció? No es pot acceptar que es perdin hores als centres grans.

 • Per què a secundària les hores se sumen a les 6 complementàries i no a les 7,5 h de treball autònom? Veiem perill que puguin anar acompanyades de les tasques d’hores complementàries (claustres, reunions, etc.).

Resposta administració:

 • La reducció d’hores lectives per a tots els de +55 anys es preveu pel curs 25-26.

 • Encara no s’han definit els criteris per compensar els centres, als centres grans es comprometen a vetllar perquè no es perdin hores.

 • L’horari és de 37,5 h, si hi ha reducció d’hores s’han de tipificar les tasques que s’han de desenvolupar durant aquestes.

 • Important! Es preveu que hagin de fer la petició cap al 14 de juny (aprox.), habilitaran 10 dies.

3r punt: Documents per a l’organització i la gestió dels centres (DOIGC) curs 2024-25.

Intervenció administració:

Destaquen les principals novetats:

Gestió de personal docent:

 • Han incorporat el tema de les vacances durant IT, embaràs… de manera que si es gaudeix del permís de manera ininterrompuda, s’ha de gaudir immediatament després, i si és interromput, s’han de gaudir després del 1r permís.

 • S’especifica que la documentació cal custodiar-la i digitalitzar-la mitjançant l’aplicació eCentres i arxivar-la a la unitat de xarxa dels documents electrònics definitius.

 • S’hi afegeix que les direccions disposen de documents de suport per a la tramitació del procediment a la Intranet del Portal de centre del Departament.

Personal docent:

 • S’afegeix que les 18h es poden prendre com a mitjana quan el centre no faci una distribució uniforme al llarg del curs escolar, a causa de variacions trimestrals.

 • Mestres especialistes de suport a la inclusió (mestres d’EE i orientadors/es): es modifiquen i organitzen les funcions segons la intensitat dels suports i mesures (universals, addicionals i intensius) i es fa referència a la Resolució de la directora general d’Escola inclusiva.

 • S’inclouen àmbits d’actuació dels mestres especialistes dels CEE (relació de casos).

Òrgans unipersonals de direcció i de coordinació:

 • S’han afegit els PFI amb els IFE (tenen cap d’estudis addicional a l’equip directiu).

 • Han inclòs que els CEE que han de tenir, tant sí com no, coordinador/a de riscos laborals, encara que no arribin a 10 dotacions.

 • També hi han inclòs els cicles formatius d’arts escèniques, si tenen 2 grups poden nomenar un/a coordinador/a.

Intervenció USTEC·STEs (IAC):

 • Demanem que tots els DOIGC passin per mesa, no només els que selecciona l’administració, amb antelació suficient.

Document de gestió de personal docent

 • No entenem que les vacances s’hagin de gaudir després de la incorporació del 1r permís autoritzat. Fins ara les maternitats podien gaudir de les vacances en acabar el permís, i això és perjudicial i crea un greuge amb les persones que ho han gaudit abans.

 • Situació de maternitat biològica: on diu que se li ha de liquidar el període de vacances, tenim constància que això no es fa, si no es té nomenament, ni es paguen ni es gaudeixen.

 • 15 h d’absència per motius de salut: el Departament computa les hores totals de permanència del dia, en funció del tipus de jornada, independentment de l’horari personal de permanència. Demanem que es retorni a 30h i que el descompte sigui en funció de les hores de permanència del dia de l’absència.

 • Demanem canviar el redactat per tal que sigui “en la mesura del possible” assistir a visites mèdiques, etc. fora de l’horari escolar. Actualment no sempre és possible.

 • La direcció ha de donar el vistiplau per a alguns permisos i llicències i això a vegades perjudica el treballador/a.

 • En les llicències per assumptes propis no pot ser que la direcció denegui el permís, vulnera el dret de la persona a acollir-s’hi.

 • Comunicats de baixa: hi ha direccions que els segueixen exigint a les persones interines, cal aclarir que no ho facin.

Document de personal docent:

 • Hem observat un gran canvi en aquest document respecte al del curs vigent, bàsicament en consonància amb el decret d’inclusiva. Ens sembla correcte el canvi de mirada, però pensem que el reguitzell de tasques que s’encomanen a mestres d’educació especial i al departament d’orientació resulten inabastables amb les hores de què disposen.

 • A més, tot i que els especialistes d’educació especial disposen d’hores de coordinació amb altres agents, els mestres i professorat no, i no es poden assumir totes les coordinacions dins les hores de reunió amb l’equip docent. Cal ser realistes i disposar d’hores de coordinació si realment volem una educació inclusiva.

 • Important! Celebrem que el juliol no sigui presencial, com passava anteriorment. Hauria de ser així sempre, ara només falta començar el 12 de setembre. També demanem el mateix calendari per al PAE per fer formació i posar fi a l’abús a què és sotmès.

 • Horari mestres i CEE: cal que dins les 23h de docència hi constin els esbarjos al cos de mestres i que dins les activitats complementàries d’horari fix del cos de secundària s’incloguin les reunions pedagògiques (no pas a l’apartat d’altres) i la mentoria de formació inicial de mestres en pràctiques i tutoria de professorat novell.

 • Horari del professorat: volem que s’estableixi que les sessions són de 60 minuts, tal com s’estipula en altres documents dels DOIGC.

 • Demanem que s’especifiqui que les persones amb reducció per cura de fill/a han de poder escollir l’horari preferentment, això no pot estar condicionat a les necessitats del servei.

 • Exigim que es respecti el principi d’especialitat sempre i que les matèries s’assignin als especialistes que pertoca. També que consti per escrit que el personal interí pot no acceptar un nomenament que és de la seva especialitat si realment no és per a impartir l’especialitat, i que això no el penalitzi.

 • A més, cal implementar de forma generalitzada a totes les escoles mestres especialistes d’audició i llenguatge (MALL).

 • Reiterem que ens semblen massa tasques a assumir pels MEE, i en concret, la darrera, on s’indica “La dedicació horària per proveir el suport CEEPSIR als centres correspon a l’horari lectiu dels mestres.” Molts mestres que desenvolupen aquestes funcions no estan gaire contents, suposa una càrrega important i no disposen d’hores de coordinació establertes i imprescindibles. Cal un complement de coordinació, perquè si no, la tasca no compensa.

 • On són els espais horaris dels docents per a exercir l'orientació educativa? Tant mestres especialistes (MEE i OR) com a docents difícilment disposen d’espais horaris per coordinar-se, es deixa a criteri de les direccions (autonomia de centre) i sovint els especialistes acaben fent només docència (especialment els MEE).

 • Si parlem d’alumnat que requereix mesures i suports intensius (SIEI, AIS), han d’assumir-ho els orientadors/es d’aquests suports, no del centre. No s'especifiquen les funcions d’orientador/a de SIEI o AIS, cal diferenciar-les de les dels orientadors/es del centre.

 • No estem d’acord, i esperem que sigui un error, amb la supressió del subapartat B dedicat al “Professorat de suport intensiu per a l’escola inclusiva” (SIEI). Demanem que s’esmeni i torni a aparèixer el redactat d’aquest apartat. Així mateix, caldria un nou apartat amb les tasques i funcions dels AIS i IFE on trobem orientadors/es.

 • A l’apartat Centres de formació de persones adultes, on són els suports i mesures universals, addicionals i intensius? Calen orientadors/es i més acompanyament i assessorament a part dels serveis educatius. També sembla que hi ha un error de redactat (el professorat d’educació secundària té prioritat al professorat d’educació secundària a les proves d’accés, no hauria de ser als mestres?)

Document d’òrgans unipersonals:

 • Cada càrrec hauria de tenir una dotació d’hores establerta amb criteris objectius.

 • Estem en contra del model, és arbitrari en el repartiment, i el total d’hores és insuficient.

 • Tampoc són suficients les retribucions i caldria cobrar tots els càrrecs.

 • No s’haurien de poder acumular càrrecs en una mateixa persona.

 • Denunciem altre cop la sobrecàrrega i les condicions de diverses coordinacions com la coordinació digital.

 • En el cas del COCOBE considerem que haurien de ser dues coordinacions diferenciades i separades: coeducació i educació sexoafectiva, per una banda, i convivència i benestar per l’altra.

 • Canvis a l’FP: Les hores seran insuficients per tutoritzar l’alumnat i alhora desenvolupar les coordinacions. Cal ampliar les hores de reducció progressivament.

Resposta administració:

 • Vacances immediatament després dels permisos: és un redactat de funció pública.

 • Interí/ina de permís a l’agost que cobri tot i no tenir nomenament: en principi ha de ser així.

 • 15 h de permís per malaltia: és un tema de tota la funció pública i ara són 15 h. Es computen 7,5 h perquè són les que haurien de treballar al dia. No es compten només les hores lectives, sinó totes les diàries.

 • Absència per visita mèdica: s’han de fer fora de l’horari de treball, per a tota l’administració. Moltes vegades han de ser en horari de treball, però s’ha de justificar extraordinàriament; si no, la gent les demana en horari laboral.

 • Les direccions no poden denegar permisos de conciliació familiar, sí els supeditats a les necessitats del servei.

 • Comunicats de baixa i volants: ho recorden a les direccions.

 • Dades biomètriques: tema de tota la Generalitat, s’ha elevat a funció pública per trobar una eina per fitxar diferent. Es traslladarà als centres que les usen.

 • Complement d’itinerància: de moment només es cobra a les ZER i el personal de religió amb més d’un centre.

 • Professorat IOC: es fixa una tarda (dimarts o dijous) per treballar síncronament amb l’alumnat si s’escau. Si l’alumnat no s’hi pot connectar, sempre es grava i es pot consultar posteriorment. També hi ha fixat un matí per a treball de coordinació docent. Encàrrecs fora de l’horari setmanal: a les proves en cap de setmana no és obligatori assistir-hi, si no es desitja s’externalitza i hi ha compensació. S’estan redefinint les tasques i horaris, tant pel personal docent com pel personal col·laborador. El col·laborador es regula amb el decret, no cal regular-los als DOIGC.

 • Reguitzell de tasques de mestres d’EE i OR: en clau decret d’inclusiva (mesures universals, addicionals i intensives) s’especifiquen perquè sàpiguen que és el que han de fer.

 • La situació del PAE al juliol es tracta al comitè intercentres.

 • Poder triar horari en reduccions de jornada: si és un permís per conciliació, ja es preveu, cal aclarir-ho, no està subjecte a les necessitats del servei.

 • Garantir horari compactat: ho treballaran amb inspecció a veure si és viable. També estudiaran la proposta de no superar les 8h/jornada i deixar 12h entre jornades.

 • Pels interins, als nomenaments es posa l’especialitat demanada, no hauria de passar que no sigui aquesta. Si passa, que ho parlin amb el ST i no hi hauria d’haver cap problema per renunciar-hi.

 • Codocència: al document de mesures i suports universals s’explica amb fitxes i situacions per aplicar-ho a l’aula.

 • A vegades un trimestre té més hores que un altre i cal compensar-ho.

 • No inclouen els SIEI perquè ja hi ha una resolució publicada al respecte.

 • CFA: traslladen el possible error de redactat a la direcció corresponent.

 • Millores en càrrecs: moltes peticions impacten amb el decret d’autonomia i amb els pressupostos que no tenen. No hi ha pressupost per pagar més càrrecs a una sola persona, i acostuma a passar en centres amb més càrrecs que persones.

 • Regulació de borsa d’hores d’FP: està integrat a les plantilles i al currículum. Distribució d’hores de càrrecs FP: Al DOIGC es plantegen 6 tasques per fer en aquestes hores i s’hi poden incloure altres coordinacions (programes…).

 • Coordinació de cicles infantil: mínim 2 grups, cícliques entre 7-10 grups si tenen infantil, i les ZER tenen coord. a escala de ZER. Caldria més pressupost per incrementar-les.

 • COCOBE: Caldria només quan hi hagi alumnat menor d’edat, però l’han posada arreu, fins i tot a les EOI.

 • Renúncia als càrrecs: es pot fer de manera justificada i la direcció ha d’acceptar.

 • Coordinació sense especificar: hi ha la possibilitat que les direccions creïn coordinacions, i per això hi ha l’opció, cada centre segons les necessitats.

4t punt: Torn obert de paraules.

Intervenció USTEC·STEs (IAC) i respostes de l’administració:

 • Denunciem els abusos del decret de plantilles en diversos centres.

(No responen aquesta qüestió) Les entrevistes són publicades a les webs dels ST. No hi ha places donades, i si seleccionen persones interines i ho demanen funcionaris/es, passen per davant. Als CFA per impartir COMPETIC cal complir uns requisits.

 • Encara hi ha persones sense cobrar la FIC o els tribunals del COE. Resposta: Ho estan treballant.

 • Insistim en la situació dels processos d’estabilització. Què passarà amb les persones que no s’han estabilitzat en el procés extraordinari: Com està el tema de les indemnitzacions? Quina consideració tindrà el departament cap aquest col·lectiu? No és acceptable que a aquestes altures hi hagi tanta incertesa pel personal interí. Resposta: No s’ha donat cap indicació al respecte, s’abordarà a mesa.

 • A la darrera mesa se’ns va confirmar que les vacants de més enllà del març s’allargaven fins a l’agost. S’ha fet arribar la circular que n’informava? Hi ha ST que encara no ho han actualitzat. Resposta: Ha de ser així. Hi ha direccions que volen fer proposta de continuïtat a les persones que ocupen aquestes vacants. Poden fer-ho? (No responen aquesta qüestió)

 • Oposicions: cal aclarir com computa el temps de serveis prestats a centres de 1r cicle d’educació infantil de titularitat municipal. Resposta: Ha de computar a l’1.1.

 • El Departament respondrà tots els recursos d’alçada? Resposta: Van responent-hi, ho faran amb tots.

 • Persones funcionàries del cos de mestres que tenien encara habilitades les especialitats de PT i MALL i a qui ara se’ls ha desactivat l’especialitat. Algunes de les persones afectades han rebut correu, altres no. En el correu, les que han rebut proposta de continuïtat en aquestes especialitats se les informa que, excepcionalment i només per un curs, podran mantenir aquesta plaça. La pregunta és si l’excepcionalitat en la possibilitat de mantenir la proposta de centre en aquestes especialitats pel curs que ve és en tots els casos o només afecta el personal funcionari en pràctiques. També demanem que totes les persones afectades rebin un correu explicatiu pel qual se’ls informi que se’ls han desactivat les especialitats i el perquè. Resposta: Abans no es tenia l’especialitat de forma regular, s’ha informat les persones, per això ara els l’han treta, perquè al concurs de trasllats, si no, tindrien problemes.

 • Juliol: direccions que convoquen els docents al juliol de forma injustificada. Caldria que envieu instruccions a les direccions i inspeccions amb exemples sobre què vol dir “causes excepcionals degudament justificades”. (No responen aquesta qüestió)

 • En quina nòmina es farà efectiu el 2% de recuperació del poder adquisitiu aprovat pel govern espanyol? (No responen aquesta qüestió)

 • En el 4t mes de baixa, el complement de càrrec directiu el paga MUFACE? S’ha de reclamar o és d’ofici? Resposta: Es demana al ST que ho trasllada a l’administració, si s’està d’IT, la persona substituta cobra des del primer dia.

 • Quan cobrarà tota l’FP com a cos de secundària? Resposta: Ja cobren com tocaria, però no els han pagat encara endarreriments, ho faran previsiblement al juliol.

 • Dubtes docents de català: hi haurà un llistat de possibles lectures per a l’assignatura de llengua i literatura catalana a 2n de batxillerat? També ens demanen concrecions dels continguts i els tòpics literaris si a llengua no es trien lectures… Resposta: Es tractarà a la pròxima mesa.

 • Com queda la regulació de la fase de pràctiques? Resposta: Passarà per mesa aviat. Es revisarà que el nombre de persones que han de fer pràctiques d’EOI francès coincideixi amb les vacants disponibles. Excepcionalment, si s’és de primària i s’ha aprovat infantil, durant un any s’hi poden quedar, sempre que no es canviï de cos (igual per secundària).

 • Des d’USTEC·STEs demanem que els Departaments de català de les EOI on s’ha de corregir un nombre d’exàmens de certificats, especialment C1 i C2, molt superior al que poden assumir els docents, es doti de personal necessari per a dur la tasca de correcció en condicions justes i equitatives. Resposta: Han posat més dotacions per a corregir els exàmens i no paren de posar-ne.

 • Direccions de cicles formatius de règim especial d’arts i disseny ens han comunicat que, igual que nosaltres, exigeixen la regularització i concreció del càlcul de plantilles per escrit i de manera objectiva i transparent, però que no reben resposta. Resposta: És un càlcul complicadíssim, són 7 escoles, amb matrícula molt baixa i singularitat. Es fa en base amb el currículum i els càrrecs. Es va fer un increment de 17-18 dotacions el curs passat. Aquest any demanen més dotacions tot i la mateixa matrícula.

 • Finalment, al 2n algoritme de nomenaments per a substitucions cal incloure-hi el ST preferent? Resposta: Han tingut problemes amb les estadístiques i les dades, però funciona correctament. Miraran d’incorporar un nou període de modificació de dades per incorporar-hi els municipis del ST preferent.

 • Ja estan en funcionament els nous permisos de conciliació del 2024? Resposta: S’ha elevat a funció pública perquè s’incorporin a l’Atri per a tothom (no només docents). Fins que no hi siguin, es pot fer petició genèrica.

 • Quan tindran les plantilles del curs vinent els centres? Resposta: Ja les tenen, falta fer-hi algun encaix. La matrícula viva posteriorment es gestionarà.

 • Com funcionen els nomenaments de les aules d’acollida? Resposta: Fan nomenament per 3 anys, s’ha dit a les direccions que si posen funcionariat s’hi podrà quedar segur, si hi posen interins, pot ser que algun funcionari per elecció ho triï i faci saltar. La dotació és per 3 anys, la persona cal confirmar-la any rere any.

 • Denunciem que no s’han inclòs a l’ordre del dia dos punts que vam demanar segons el procediment previst al reglament: processos d’estabilització i decret d’usos lingüístics. Resposta: Preveuen tractar-los a una nova mesa el 12 de juny.

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes