Resum mesa sectorial 17 de maig de 2024

Resolucions dels criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles per al curs 2024-25, situació i canvis destacats a l’FP el curs 2024-25 i altres informacions.

RESUM DE LA MESA SECTORIAL DEL PERSONAL DOCENT

17 de maig de 2024

Primer punt: Resolucions on es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professorat de les escoles i instituts per al curs 2024-25 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents

Intervenció administració: Aquest curs hi ha poques modificacions degut a la situació de pròrroga pressupostària. Alguns dels canvis desatacats són:

 • Escoles cícliques: hi han abaixat la ràtio de 15,5 a 14,5.

 • CEE amb 20 o més grups: hi afegeixen una dotació sencera (no mitja com fins ara).

 • Mitges dotacions: han eliminat alguns paràgrafs que donaven l’opció de fer catàlegs de mitja més mitja, en lloc de sencera.

 • Aules d’acollida: aquest any totes les aules comptaran com a mínim amb una dotació sencera i, malgrat que a la resolució consta el topall de dues aules d’acollida per centre, si hi ha justificació per tres o més aules ho acceptaran.

 • Escoles amb menys de 9 grups que no són ZER: han tret el paràgraf que els permetia fer mitges jornades, han de ser senceres totes. La idea és la mateixa, el màxim de places han de ser senceres.

 • Perfils: no se’n poden incorporar de nous.

 • Instituts: quan parlen dels cicles formatius han incorporat els nous currículums a 1r, però els de 2n van amb l’antic, per tant, hi ha nomenclatura que no coincideix. També han incidit en les mitges dotacions (és complicat a FP on diuen que ho acceptaran si no hi ha altre remei), preferiblement tot a sencera i màxim un 5% de mitges jornades de tota la plantilla a cada centre.

Intervenció USTEC·STEs (IAC): Considerem que les plantilles són insuficients, la veritable transformació educativa implica més personal docent i d’atenció a l’alumnat.

Això està estretament lligat al nostre concepte d’escola inclusiva:

 • D’una banda, és evident que cal més personal per atendre l’alumnat NESE.

 • Reclamem que les dotacions de SIEI siguin sempre mínim dues.

 • Agraïm que s’hagi recollit el mínim d’una dotació per aula d’acollida, com demanàvem, però cal que la ràtio sigui més favorable i que no hi hagi una limitació de dotacions (s’ha dit que el topall de 2 no es mantindrà, però això no consta a la resolució).

 • No obstant això, quan parlem d’educació inclusiva ens referim a un model que atengui totes les necessitats de tot l’alumnat. Reclamem una baixada de ràtios a totes les etapes educatives.

 • També cal reforçar el percentatge d’hores de “millora a l’atenció” destinades a orientadors/es.

Celebrem que no hi hagi la possibilitat de crear nous perfils, però es tracta d’un fet conjuntural pel volum de professorat estabilitzat que ha d’obtenir una destinació l’any vinent. Hauria de ser un fet permanent. La manera d’estabilitzar plantilles és que totes les places surtin a oposicions i a trasllats, i la manera de garantir l’atenció de qualitat és amb especialistes i plantilles d’inclusiva, i amb formació adequada a les necessitats dels centres, accessible, i en horari laboral.

Respecte a les hores de càrrecs unipersonals: No podem acceptar l’actual sistema que crea una bossa general d’hores per a càrrecs i permet a les direccions repartir-les discrecionalment. Tots els càrrecs haurien de tenir una reducció taxada normativament que permetés desenvolupar-ne les tasques. Tampoc s’haurien de poder acumular càrrecs.

També som crítics amb el sistema de classificació dels centres segons complexitat. Cal que els criteris siguin clars, transparents, actualitzats i objectius.

Defensem que els arrodoniments de plantilla siguin sempre al mig punt superior de tots els decimals. Per altra banda, seguim reclamant que els grups es desdoblin a partir dels 20 alumnes, i que no es tanquin línies a la pública per mantenir els concerts.

Sobre la reducció de les mitges: defensem que les jornades siguin en general com més extenses millor, no obstant això, ha de quedar clar que la mesura no afectarà els casos que siguin per interès del docent i ens oposem radicalment a agrupar llocs de mitja dedicació del mateix àmbit o famílies professionals, cal preservar el principi d’especialitat.

En el cas de les hores per a càrrecs de direcció a les escoles, en comptes d’un escalat racional segons el nombre de grups, es fan salts difícils de justificar (8 grups=10h, 10 grups=25h, per exemple). Demanem que no hi hagi un topall per dalt i que s’agafin les hores màximes i es faci un escalant progressiu que afavoreixi els centres.

Rebutgem la permanència de la 6a hora en diversos centres. L’horari hauria de ser arreu de 5 hores i els recursos de la sisena hora redirigits a mesures d’inclusiva.

Respecte a la formació professional:

 • No compartim que el càlcul de les plantilles a l’FP es faci sobre la base de 35 setmanes, ja que els currículums dels cicles formatius estan estructurats en 33 setmanes.

 • Demanem una figura als instituts d’orientador/a educatiu/va especialista en FP.

 • Exigim la regularització i concreció del càlcul de plantilles per escrit i de manera objectiva i transparent dels cicles formatius de règim especial d’arts i disseny.

 • Proposem que el desdoblament es faci a partir de 15 alumnes (en tots els mòduls professionalitzadors dels cicles formatius i en el cas d’haver-hi alumnes amb NESE, que el nombre mínim per desdoblar sigui menor).

 • Recordem que les hores lectives són de 60 minuts i el Departament es va comprometre a reflectir-ho per escrit, creiem que és en aquesta Resolució de Confecció de Plantilles on s’hauria d’especificar.

 • Demanem que la reducció d’hores per la tutoria de la dual, de Formació en Centres de Treball o Estada a l’Empresa sigui d’1h per cada 3 alumnes i 1h més per cada 40 convenis signats, així com un mínim de 2h lectives de reducció per la tutoria de grup d’FP. Aquestes 2h de tutoria són especialment necessàries per detectar i evitar el greu problema d'abandonament escolar en grau mitjà, que actualment és del 25%.

 • Considerem inadmissible que el càlcul de plantilles a l’FP estigui supeditat al nombre d’alumnes matriculats en cursos anteriors. S’hauria de basar en la previsió d’alumnes que es matricularan el curs següent.

 • Cal ampliar les dotacions per càrrecs de coordinació.

Especificitats escola rural:

 • Fa anys que intentem que es tingui en compte la singularitat de l’escola rural i no se’ns escolta. Després de peticions i queixes, fins i tot al síndic de greuges, vam acabar tenint una vergonyosa mesa tècnica on tampoc es van atendre les nostres peticions. Estem disconformes amb l'aplicació de criteris generals de plantilles, i en el fet d'incloure el 0-3 sense haver-ne fet la valoració necessària amb docents i laborals.

Sobre els criteris en general:

 • Es diu que es podran preveure dotacions addicionals a les escoles que facin I1 i I2. No es pot fer un criteri de plantilles docents a un centre on hi ha grups tutoritzats per TEEI sense constància escrita d’això.

 • Per què necessita l’escola rural la sisena hora? Constatem que els únics centres que la volen és per mantenir una plantilla més àmplia, sense veure’n necessitat pedagògica.

 • Els criteris per a la consideració d’escola de màxima complexitat són generalistes i no tenen en compte la singularitat de l’escola rural.

 • Les hores de reducció per tasques directives i de coordinació no contemplen les escoles amb més d’una seu i la dificultat de coordinació que això pot comportar (desplaçaments, pèrdua de temps).

 • Denunciem que el repartiment horari de les coordinacions tendeix a acumular-se als centres on hi ha les direccions en les ZER, probablement per optimitzar, però això genera un repartiment injust.

 • Pel que fa a la inclusiva, calen mesures universals com ara la disminució de ràtios alhora que professionals específics. El Departament disposa a l’escola ordinària de professionals específics i no redueix les ràtios mentre que a les escoles rurals creuen que una baixa ràtio compensa la manca de professionals específics. Demanem una política de SIEI, SIAL i AIS pensats per l’escola rural, siguin itinerants o no, així com que tots els especialistes siguin també per a totes les escoles rurals, inclòs el d’EE.

 • En l’assignació de docents de ZER caldria garantir sempre la presència d’un mínim de dos docents a cada centre.

Altres problemes, escoles cícliques:

 • Moltes vegades les places d'aquestes escoles no són ofertes, amb la qual cosa existeix una altíssima rotació de plantilla i això dificulta consolidar projectes.

 • Quan són menys 10 mestres no es cobren les coordinacions, demanem que es cobrin sempre, és un greuge comparatiu amb les ZER.

 • Els criteris d'empadronament per a matricular-s’hi no són lògics ni de proximitat i això fa que es perdi alumnat, disminueixen les plantilles i les escoles s'empobreixen. Cal un criteri més generós i d’aposta per l’escola rural.

 • El procés extraordinari d’estabilització del personal d’administració va fer desaparèixer moltes mitges jornades i s'han suprimit de la meitat dels centres.

Resposta administració:

 • Reducció de ràtios, coordinacions, desdoblament, arrodoniments a l’alça, tutories i cotutories…: impliquen més plantilla i un impacte econòmic que no poden assumir per falta de pressupost i inversió. Caldrà abordar aquests temes de forma progressiva. Han incrementat 850 dotacions, la majoria (519) docents (301 d’FP i 218 d’inclusiva), amb això han de fer les plantilles sense passar-se del que tenen autoritzat pel Departament d’Economia. Comparteixen algunes propostes, però no hi poden incidir pel topall econòmic: orientadors/es, tutories, càrrecs…

 • Mitges jornades, aules d’acollida i manteniment d’especialitats a secundària: el criteri general és no trossejar la plantilla en mitges jornades. De cara a l’estabilització i col·locar funcionariat dificulta la tasca d’assignar dotacions. Recullen la demanda de no posar màxim a les aules d’acollida.

 • Decret d’autonomia, direccions i perfils: Potser cal revisar la llei i els decrets, però és un tema de Govern i Parlament. No comparteixen les afirmacions que els resultats demostrin que els decrets són un fracàs, sense ells potser estaríem pitjor.

 • Escola rural: el curs 20-21 teníem 75 I2 i el curs vinent en tindrem 166, creuen que això demostra que s’hi aposta. Han reobert 3 escoles rurals (Palau de Santaeulària, Saldes i Campllong). No en regulen el PAS. Els itinerants també poden ser de primària. Han afegit I1 i I2 per completar els I3: si no, la plantilla hagués quedat molt escassa, això permet fer grups sencers.

 • Categorització segons complexitat: Des del primer estudi de 2005 s’actualitza cada 4-5 anys. Consideren que caldria fer-ho cada 2 anys. Darrera revisió del 2021 amb dades prepandèmia. Nova catalogació del gener del 2022 amb dades del 2020-21. Tots els que guanyaven complexitat els incloïen en la nova categoria, però els que en perdien, els deixaven igual. Han demanat una actualització amb una revisió metodològica sobre la complexitat.

 • Tancament de línies a la pública: no poden incidir en l’oferta inicial, sí en la final. Tenen dades que sempre disminueix més la concertada que la pública. És clar que la demografia i la natalitat han baixat, la sobreoferta condiciona la segregació. La concertada perd el concert si no arriba al nombre d’alumnes inscrits. A mesura que la davallada natal afecta poden reduir ràtios i ajustar l’oferta.

 • 6a hora: No hi ha un criteri unificat, hi ha CMC que en fan i que no, rurals que en fan i que no… Amb la pandèmia molts la van deixar de fer. Cal una nova mirada i presa de decisions. Afecta les plantilles.

 • Formació professional:

  • Orientació: En parlen amb el personal d’FP. En 2-3 anys tots els centres han de tenir un/a orientador/a.

  • Hora de reducció de 5 a 3 alumnes: no és possible.

  • Especialistes: entren al sistema educatiu per impartir hores d’un mòdul d’un tema molt determinat (ex. CAR St. Cugat, tècnic d’esports de salts de trampolí, o hoteleria i turisme especialista a fer croissants). Funció pública estabilitza (laboral fix) tot el personal especialista amb el concurs de mèrits, els caldrà un concurs de mobilitat, però serà molt difícil trobar-los un lloc a tot Catalunya perquè imparteixin hores en diferents centres i tinguin feina i no es poden indemnitzar com a indefinits.

  • Desdoblaments: s’especifiquen mòdul a mòdul, amb ràtios a 20, no poden fer-les a 15. En cas que hi hagi més d’un grup del mateix grup, cicle i torn, es fa conjuntament amb tots els grups implicats. Si són 2 grups es desdoblen en 3, 3 en 5 i 4 en 6. En resum, quants grups de 20 es poden posar amb grups de 30 alumnes. Com posen el topall? Miren els cursos anteriors (3) per tenir una referència a l’hora de calcular la plantilla.

  • Nou currículum: si l’apliquen, implica reducció de plantilles. Ells les mantindran, però no les augmentaran.

  • Coordinació=òrgan unipersonal: hi ha el cap d’estudis adjunt, si no, cal un acord de govern. Prenen nota.

 • Aula d’acollida: canviaran la resolució perquè hi posi “si és necessari i es justifiquen podran ser més”.

 • Decret d’autonomia: direccions han de poder decidir com reparteixen les hores, ho demanen. Potser hi ha un projecte en un moment determinat al centre que demana certes hores, i el curs vinent no caldran. Per això no estableixen hores per a cada coordinació.

 • SIEI, SIAL, etc. passen la consulta a inclusió.

 • Recullen totes les propostes i en faran retorn.

Segon punt: Formació professional (a petició de les organitzacions sindicals)

Intervenció administració:

 • És un moment complex per l’aplicació de la Llei Orgànica 3/2022, que suposa moltíssims canvis. S’està treballant amb altres comunitats autònomes. No hi ha els decrets bàsics que despleguen els graus mitjà, superior, etc. Treballen amb el Reial decret estatal 659/2023 que cal implementar a 1/09/24.

 • Beneficis de la integració de tota l’FP (dividida en els diversos graus): donarà oportunitats de qualificació als joves i adults que cursin FP.

 • Els nous currículums ja estan actius en el sistema, en l’Xtec hi ha les explicacions de com organitzar els nous mòduls.

 • Hi haurà més bossa d’hores perquè mantenen la plantilla per entomar els nous programes que el sistema demana.

 • Han publicat les orientacions bàsiques amb el desenvolupament curricular de totes les famílies professionals.

 • Estan a punt els aplicatius informàtics per garantir el pas de SAGA a ESFERA per a la matrícula i l’avaluació. Es farà una formació d’ESFERA.

 • Un equip docent tenia fins ara uns determinats mòduls professionals, això es mantindrà en essència, excepte les 2h d’anglès, que és l’única variable que pot provocar algun efecte col·lateral en les plantilles. Han introduït que es pugui seguir fent com fins ara, equiparat al B2, aleshores no suposaria canvis de la plantilla.

 • Les especialitats docents no estan posades als documents d’orientació amb intenció. Estan pendents de la publicació dels decrets estatals. En principi en els esborranys no es preveu cap canvi destacat. Aquesta setmana acabaran de pujar la documentació de les orientacions de tots els graus (bàsics, mitja, superior) falta algun detall i publicar també els referents als cursos d’especialització.

 • De la part nova (català professional, digitalització i sostenibilitat) es faran formacions primer per als docents que les han d’impartir i després obertes.

 • Un altre punt que preocupava és l’estada en empresa. El reial decret obliga que tot mòdul tingui una part a l’empresa, fins ara es feien 132h a l’aula i després se seguia un mòdul d’estada a l’empresa. Han optat per fer que els resultats d’aprenentatge es facin íntegrament al centre. Han agafat el mòdul d’estada a l’empresa i l’han trossejat en els diversos fragments de cada mòdul. La nota serà per al 10% de la nota dels mòduls que tenen estada a l’empresa, se segueix avaluant en equip docent i se segueix amb el funcionament del QBID.

 • Noves coordinacions i altres càrrecs: Fins al 2024 els centres que volien fer internacionalització o més dual no tenien més hores, el reial decret preveu que cal promoure això, s’hi podran destinar les hores que es guanyaran amb el manteniment de plantilles. Més hores per a seguiment a l’empresa, més hores per a internacionalització. Hi haurà instruccions específiques als DOIGC.

 • Ràtios: han baixat a 31. Això tindrà impacte positiu als centres més tensats.

Intervenció USTEC·STEs (IAC):

Primer de tot, agraïm la presència i les explicacions de la Direcció General i de la resta de membres de l’Administració, seguidament, a diferència del Departament, com a USTEC·STEs estem totalment en contra d’aquesta nova Llei d’FP i així ho hem manifestat des del primer moment:

 • Es tracta d’una transformació absoluta del sistema d’FP, aquesta Llei ha vingut per a quedar-se; almenys durant uns 10 o 15 anys. I això ens preocupa, i molt.

 • És una privatització estricta de l’FP en tots els àmbits que afecta directament tots els actors. Es lliura l’FP a l’empresa.

 • La reducció dràstica de mòduls professionalitzadors ens preocupa.

 • Ja fa dos anys que sabíem que això succeiria, però a Catalunya no ha passat per aquesta mesa de negociació. Tot s’ha tractat a l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya (composta per administració, patronal, CCOO i UGT).

 • Abans s’ha comentat que amb l’aplicació de la nova llei es mantindrà la plantilla, però ens preocupa que no sigui així a mitjà i llarg termini.

 • Demanem una normativa concreta i concisa d’obligat compliment per a tots els centres per dissipar dubtes i evitar interpretacions i reaccions vàries i interessades. Tots els centres han d’aplicar les mateixes prescripcions.

 • Es garantirà que l’alumnat tingui la formació sobre riscos laborals abans que entri a l’empresa?

 • El mòdul d’anglès dels cicles superiors l’impartiran especialistes d’anglès?, perquè en la Resolució de càlcul de Plantilles es recull que també el podrà impartir, com fins ara, el professorat amb un B2 d’anglès no especialista en anglès.

 • Qui impartirà els mòduls de català, especialistes? Aquests mòduls no poden anar en detriment que la llengua vehicular sigui el català.

 • Els mòduls transversals és la direcció qui tria qui els imparteix?

 • Preocupa molt, també, la formació de l’alumnat en l’empresa amb la dual i el currículum dins l’empresa, qui els formarà? Quins requisits hauran de complir? No poden ser menors que els requisits del professorat que impartim classe als centres.

 • Qui tindrà la responsabilitat patrimonial, civil i penal en cas que passés alguna cosa a l’empresa?

 • S’ha pensat en alguna figura que s’encarregui que efectivament allò que es fa a l’empresa és el que s’ha de fer i es correspon al nivell educatiu corresponent? Fins ara no és així i convé.

 • Nova figura de professorat expert del sector productiu: volem més concreció. És una figura extraordinària. Cal que es reflecteixi així i que no passi com, en el seu moment, amb el professorat especialista que, tot i ser una figura extraordinària, finalment, amb més de 440 representava més del 10% de la plantilla de professorat tècnic d’FP. Alhora, aquest professorat ha de tenir els mateixos drets que la resta de professionals.

 • Mapa de l’FP: se’ns va explicar el que s’entenia, però no es va preguntar als representants del professorat. El mapa de l’FP és viu i, per tant, en constants canvis i evolucions. Ens agradaria i demanaríem participar-hi a partir d’ara.

 • Seguiment de la dual: el poden fer els tutors/es de 1r i 2n, però els de 1r no tenen hores. Als centres grans a vegades un tutor de 2n té hores i els de 1r tiren com poden. Estaria bé reflectir en algun document les hores de tutoria.

 • Anglès: als cicles de turisme fan 2h d’anglès, és insuficient. Caldria més marge per ampliar hores.

 • Equiparació salarial PTFP: en quin mes es farà efectiva?

Resposta administració:

 • La norma ha vingut per quedar-se, és norma bàsica estatal.

 • Calendari: l’han d’aplicar, tant sí com no. Han traslladat moltes vegades al ministeri que calia més temps i no s’hi pot fer res.

 • Transformació de l’FP: no serà tant com la gent pensa. El més destacat és que s’augmenta l’estada a l’empresa i impacta la reducció dels mòduls professionals, i que apareixen mòduls professionals nous. Recomanen que els nous es treballin conjuntament amb la resta, per professionalitzar l’alumnat.

 • Estada a l’empresa: la nota era apte o no apte fins ara, però ara, per llei, es demana una nota que posa l’equip docent. Per això hi ha persones que fan el seguiment a l’empresa, homologuen que es fa el que cal i posen nota.

 • El Ministerio ho publicarà abans de l’u de setembre i les orientacions esdevindran norma. Ja va passar amb el canvi de LOGSE a LOE.

 • Formació de riscos: sí, sempre s’ha de fer abans que l’alumnat vagi a l’empresa. Es farà ubicant el resultat d’aprenentatge (RA) corresponent del Mòdul de IA (actual FOL) a 1r curs. El professorat que el desenvolupi ha de vetllar perquè es faci primer aquest RA, tot i que el Ministerio l’hagi posat en 2n lloc, perquè pugui fer l’estada a l’empresa. Són 30h, amb 3 hores a la setmana.

 • El mòdul de català és un mòdul professionalitzador i en el Decret d’ordenació del cicle es reflectirà que serà el professorat especialista del cicle qui l’impartirà. Vetllaran perquè hi hagi material i formació adequada. La llengua vehicular a l’FP és el català com a totes les etapes educatives. El mòdul s’inclou per augmentar la professionalització en mòduls d’assistència a persones. També estan treballant en altres mesures per fomentar el català amb els tutors i tutores de l’empresa.

 • Respecte a la responsabilitat patrimonial, civil i penal, serà com fins ara, és el Departament qui té la responsabilitat i les direccions gestionaran les situacions corresponents i ho comunicaran al Departament. Hi haurà una assegurança escolar obligatòria. L’alumnat es dona d’alta a la SS i té la mútua de la SS i tot queda regulat i controlat. Les direccions dels centres pot ser que rebin informacions de la SS, però ja saben que han de derivar-ho al Dep. d’Educació que és qui ho gestiona i paga. Cap responsabilitat de les direccions.

 • Regularització experts i especialistes: desapareix el professorat especialista amb alguna excepció. Els que segueixin mantindran la normativa específica.

 • Experts d’empresa (Expert de l’empresa amb capacitat i experiència per ensenyar) no són docents emmascarats, no posen nota (ho fan els tutors/es). S’està desenvolupant un decret per regular-ho. No pot substituir un/a docent, només es pot contractar si no hi ha professionals a la borsa, com a col·laborador/a. Si es troben males praxis, cal traslladar-ho a les inspeccions.

 • Les hores assignades per fer el seguiment de la dual es donen per grups i cicle, i el centre les distribueix com ho considera, tot i que s’han de distribuir equitativament entre 1r i 2n. Calen més hores, per això conserven plantilles el curs vinent.

 • Les hores de formació que teòricament van a l’empresa es queden als centres, és a dir, i com a exemple, en un mòdul de 180h en què el 50% de curriculars s’imparteixen a l’empresa, 90h serien de formació curricular al centre i el centre continuaria tenint també les altres 90h (de docent) per dedicar-les a altres coses. Per tant, es genera una bossa d’hores que es poden utilitzar per augmentar les hores d’idiomes o d’altres, a criteri de les direccions. Ho tindran tot molt ben definit i delimitat als DOIGC.

 • Esfera: tots els mòduls professionals tindran la durada i qualificació del mòdul. Es qualificaran cadascun dels objectius d’aprenentatge. Als que siguin d’estada d’empresa s’hi haurà de posar la qualificació numèrica i contribueix en un 10% a la qualificació final.

 • No es fan RA a l’empresa, s’hi fan activitats formatives, com fins ara, que es marcaran al QBID. Tots els RA es faran al centre com fins ara. La formació a l’empresa ha de contribuir a assolir les competències del mòdul.

 • Els DOIGC resoldran molts dubtes, també hi haurà un FAQs que es publicarà abans del mes de juny i una sessió amb les direccions al juny per resoldre dubtes.

 • Càlcul de plantilles: a la junta de direccions de dimecres (15 de maig), van recollir incidències que estan tractant. Haurien de ser les mateixes plantilles que enguany. Si no, traslladeu-nos-ho.

 • Orientadors/es: per pressupost tenen els que tenen. L’any que ve uns 10 més. Col·laboren amb el SOC per veure com treballen l’orientació a l’FP.

 • Integració al cos de PS: 1a tongada, regulats des de desembre del 2023 (uns 1043) i ja pagats, etc. 2a tongada (670) ja han sortit al DOGC, cal pagar els endarreriments i actualitzar les nòmines, cobraran aquest mes la integració. Data de pagament endarreriments: intentaran que sigui abans de finals d’agost.

 • Equiparació (2.100-2.500 persones): dret a un complement de 176,19€ per compensar la diferència de sou entre PTFP i PS. També s’intentarà pagar abans de finals d’agost, amb el mateix paquet. Cobraran des de gener del 2024. Les persones interines només cobraran quan treballin, si són de les 19 especialitats que han passat al cos de professorat d’ensenyament secundari i tenen titulació universitària, ja estan cobrant com a PS.

 • La resolució d’autorització de centres integrats la fa l’Agència i ja s’estan enviant als centres.

 • El Reial decret 650/2023 recull que a partir del curs acadèmic 2028/29, les ràtios a l’FP seran de 20 alumnes al grau bàsic i 25 al grau mitjà, superior i cursos d’especialització. Malauradament, ha decaigut de la norma qualsevol esment sobre desdoblaments i, en el seu moment, caldrà interpretar-ho i gestionar-ho amb les diferents comunitats autònomes.

Tercer punt: Torn obert de paraules

Intervenció administració: No hi ha temps per a fer torn obert, diuen que només accepten alguns dubtes ràpids i que la resta s’enviï per escrit.

Intervenció USTEC·STEs (IAC): No hi estem d’acord, hi ha qüestions importants que s’han de poder atendre i un ordre del dia previst, per escrit hi ha coses que no queden resoltes.

 • Retorn parcial de condicions laborals (sexennis, majors de 55 anys…): en quins termes es farà, quan, com?, etc.

 • FP: ara que les UF desapareixen i substitueixen els RA, com quedarà?

 • Alumnat sense papers: com es farà el seguiment a la SS?

 • Decret d’usos lingüístics: demanem un punt a mesa per tractar-lo.

 • Personal interí: També exigim un punt sobre els processos d’estabilització, el nou algoritme i la resta de canvis a la borsa.

 • Enviem la resta de qüestions per correu electrònic.

Respostes de l’administració:

 • Estadis: cal acabar de definir si caldrà sol·licitud o es farà d’ofici. En tot cas, només caldrà complir el requisit d’antiguitat, no els altres 4 punts. Si algú fa demà els 9, 15 o 21 anys, que el demani. Es preveu que es cobri més enllà del mes d’agost. Efectes a 1/1/2024, es regularitzaran, com a molt d’hora, el novembre d’aquest any. Primer de tot, s’ha de modificar l’ordre dels estadis.

 • El cap de servei de nòmines confirma que els docents integrats cobraran ja aquest mes. L’equiparació FP de les persones interines tindrà efectes des de gener del 2024.

 • Les UF (Unitat Formatives) desapareixen i s’avalua per RA, si no se supera, la unitat mínima és el mòdul professional, estarà explicat. Internament poden fer recuperacions. No hi ha manera d’especificar com surt la nota d’estada a l’empresa.

 • Certificats de professionalitat: tindran un impacte petit (algun mòdul, igual que la gent que repeteix o no ocupa la plaça). Són 2 places per grup reservades i s’aniran regulant les ràtios. L’alumnat hi tindrà accés tot i no tenir la titulació corresponent.

 • Pla de centres integrats: el poden compartir. Hi ha dos mapes que no s’han de confondre: el Mapa de l’FP del Departament d’Educació, que té en compte les variables del centre educatiu (grups d’ESO, batx.) i el seu entorn i el Mapa de Centres Integrats d’FP de Catalunya de l'Agència FPCAT, que té en compte la prospectiva i necessitat de qualificació del territori.

 • Alumnat indocumentat que no es pot donar d’alta a la SS: la setmana que ve sortirà una resolució perquè puguin titular aquest curs (menys de 160 alumnes afectats a Catalunya). El Ministeri i la seguretat social no han donat resposta i totes les CA, pel seu compte, s’han posat d’acord en resoldre la situació de la mateixa manera aplicant una sentència del constitucional segons la qual tota persona té dret a qualificar-se.

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes