Resum mesa sectorial 22 d’abril de 2024

Normativa reguladora de la borsa: convocatòria, criteris, modificació de dades, segon algoritme, etc. Torn obert: decret d’urgència per revertir les retallades, protocol davant d’agressions al professorat, publicació del DOGC amb llistat definitiu del CM i altres.

RESUM DE LA MESA SECTORIAL DEL PERSONAL DOCENT

22 d’abril de 2024

Primer punt: Resolució amb les bases per a l’actualització i modificació de les dades de la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2024-2025.

Intervenció administració: Expliquen les principals novetats i elements destacats:

 • El període de modificació de dades estarà obert tot el curs escolar.

 • Dins l’àrea sol·licitada com a preferent és obligatori escollir com a mínim un municipi o districte. Un cop seleccionades les preferències territorials per a la 1a adjudicació, opcionalment, es poden seleccionar altres àrees territorials (o comarques i municipis dins la mateixa àrea) per a la 2a adjudicació [2n algoritme] (Novetat!).

 • Centres especials afegits: instituts-escoles, camps d’aprenentatge i CRP (si no tens activada aquesta opció, no t’hi poden destinar).

 • Es pot demanar la no disponibilitat en qualsevol moment del curs, excepte les persones que accedeixen de nou a la borsa, que han d’estar dos cursos disponibles (Novetat!).

 • Dates previstes (pendents de ratificar):

  • Càlcul de número de la borsa: 14 de maig de 2024 es publica la llista provisional de persones que formen part de la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2024-2025, ordenada alfabèticament i per barem.

  • El càlcul del temps de serveis prestats es fa d’acord amb la informació que consta al registre informàtic el 8 de maig de 2024.

  • El termini per presentar reclamacions contra el nou número d’ordre obtingut a la llista provisional serà del 14 de maig al 23 de maig.

  • Durant la segona quinzena del mes de juny es publica la llista definitiva.

  • Modificació de dades pel curs 24-25: Del 14 al 23 de maig de 2024, ambdós.

  • A partir de l’1 de setembre de 2024 es poden modificar les dades en qualsevol moment al llarg del curs escolar.

  • Sol·licitud de no disponibilitat pel curs 24-25: Es fa des de l’aplicatiu d’autogestió de la borsa abans de l’11 de juny. Del 12 de juny al 12 de juliol l’aplicatiu romandrà tancat.

 • Explicació del funcionament del 2n algoritme (Novetat):

Pel que queda del curs 2023-24 es posa en funcionament el sistema d’adjudicació telemàtica d’una segona adjudicació en altres àrees territorials, es farà una prova pilot en els ST del Barcelonès, Baix Llobregat, Lleida i Consorci d’Educació de Barcelona. Si el resultat és positiu, s’implantarà en tots els ST a partir del dia 1 de setembre.

S’obrirà un termini extraordinari de modificació de dades perquè els membres de la borsa puguin afegir peticions d’altres ST o del mateix ST.

Els dies de nomenaments telemàtics, primer es farà una adjudicació telemàtica on es cobriran les substitucions en funció de les dades que tinguin tots els membres de la borsa en el seu ST de preferència. Un cop feta aquesta primera adjudicació, per cobrir les substitucions de tota Catalunya que hagin quedat sense cobrir durant dos dies en la primera adjudicació telemàtica, es realitzarà un segon algoritme (segona adjudicació telemàtica). La participació en aquesta segona adjudicació en altres àrees territorials és opcional. En cas de voler-hi participar s’ha de demanar, com a mínim, un municipi de tota Catalunya, o un districte en el cas del Consorci d’Educació de Barcelona, diferent del primer algoritme. La jornada que es pot escollir per aquesta segona adjudicació és la sencera o la mitja. Un cop finalitzat els nomenaments telemàtics de la primera adjudicació en els diferents ST, es realitzarà la segona adjudicació, que és única per a tota Catalunya.

a) Personal candidat a l’adjudicació: Per a cada lloc de treball vacant o substitució que s’hagi de proveir, es convoca una persona que tingui el número d’ordre comprès en l’interval publicat de tota Catalunya. Es tenen en compte les especialitats docents que les persones interessades hagin demanat a la borsa de treball de personal interí docent i també la prioritat d’àmbits territorials que hagin manifestat, per a la segona adjudicació telemàtica.

Per accedir als actes de nomenaments telemàtics de la segona adjudicació, les persones participants han d’accedir al web del Departament d’Educació > Serveis territorials, i seleccionar el ST o, si escau, el CEB, a “Personal docent/ Nomenaments telemàtics”. Així mateix, el calendari d’actes de nomenament i el resultat de l’adjudicació de cadascuna de les àrees s’anuncien als webs respectius.

b) Llocs de treball que intervenen en l’adjudicació: Són els llocs que han quedat pendents de cobrir durant dos dies en la primera adjudicació amb el personal docent de l’àrea territorial preferent. En aquesta segona adjudicació es podran cobrir amb personal docent de la borsa, independentment del ST preferent que tinguin informat i que hagin posat aquests municipis en la segona adjudicació en altres àrees en les seves dades de la borsa.

c) Participants: Les persones que han de participar en aquests actes de nomenament són les que consten en el registre informàtic de personal del Departament d’Educació com a personal interí o substitut que forma part de la borsa de treball del personal interí docent, i han omplert les preferències per participar en la segona adjudicació en altres àrees territorials diferents de la preferent i que en el moment de l’adjudicació estan disponible per ocupar el lloc de treball.

Intervenció USTEC·STEs (IAC):

 • Celebrem un canvi que hem reclamat reiteradament, que és la possibilitat de modificar les dades en qualsevol moment.

 • Cal que aquest canvi vagi acompanyat de la màxima transparència, això ja era necessari, però ara encara ho és més. Demanem que la llista de la borsa sigui pública i la pugui veure sempre tothom.

 • Celebrem que es mantingui la possibilitat de triar municipi, tal com havíem demanat.

 • En la segona adjudicació (novetat del segon algoritme) demanem que consti que es poden seleccionar comarques o municipis de la primera àrea.

 • Cal resoldre els problemes que tenen les persones amb nomenament vigent per cursar la sol·licitud de no disponibilitat pel curs següent.

 • Obligar els nous interins a estar dos cursos disponibles pot ser contraproduent, fer que hi hagi persones que no s’apuntin a borsa.

Resposta administració:

 • Publicació de les llistes de persones inscrites a la borsa per especialitat i territori: es mirarà com desenvolupar-ho i que sigui públic. S’hi comprometen.

 • No disponibilitat pel curs vinent: miraran com ho poden fer per garantir el tràmit a la gent amb nomenament vigent.

 • Gent que s’incorpora de nou no podrà sol·licitar la no disponibilitat durant dos cursos: molta gent s’apunta a la borsa i es posa com a no disponible, això col·lapsa el servei. Volen gent que s’apunti i que vulgui treballar aquell curs. Actualment, hi ha unes 75.000 persones a la borsa i 24.000 no estan disponibles.

Segon punt: RESOLUCIÓ amb les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent.

Intervenció administració: Expliquen les novetats i destacats.

 • Afegeixen els dos nous cossos: cos de professorat de música i arts escèniques i cos de professorat especialista en sectors singulars d’FP.

 • Professorat de música i arts escèniques, de moment no es requereix el màster i, per tant, incorporen una prova de capacitació.

 • Formalització de la sol·licitud: es pot fer amb ID Cat Mòbil o qualsevol certificat digital en vigor o amb el codi XTEC.

 • Novetat del segon algoritme (2a adjudicació): Una vegada escollides les preferències i jornades, opcionalment es poden escollir altres àrees i jornades al mateix ST o en d’altres.

 • S’incorpora que els participants no puguin ser nomenats en altres procediments de l’administració pública (Novetat!).

 • Ordenació dels candidats: provisionalment se segueix l’ordre cronològic de presentació de sol·licitud i es manté fins a la resolució de la convocatòria (5 de febrer de 2025) amb la publicació de les dades baremades.

 • L’aplicació encara no està desenvolupada, però està previst fer-ho. A través d’ella, la persona un cop ha pres possessió del lloc adjudicat podrà imprimir el nomenament, així com comunicar-ne el cessament quan finalitzi.

Intervenció USTEC·STEs (IAC): El que cal és facilitar al màxim l’accés i la permanència a la borsa, especialment donades les circumstàncies actuals de manca de professorat.

 • Demanem que s’expedeixi un certificat documental a les persones que aprovin el català a les oposicions (convalida el requisit per participar en la borsa).

 • Exigim que s’aclareixi la situació dels PTFP. Segueixen havent-hi persones en aquest cos i cal que se’n reculli la situació a la normativa.

 • Demanem exempció del màster de professorat per a graduats en pedagogia, sense obligar-los a fer un altre màster.

 • Demanem que quedi convalidada prova de capacitació per impartir a les persones que han aprovat la fase d’oposició.

 • Participació condicionada. Demanem més places per al màster de professorat de secundària: cada any es posposa un curs més la possibilitat de ser a la borsa amb compromís de màster, de l’excepció en fem norma. Si realment és necessari el màster, cal augmentar l’oferta pública. Alhora calen criteris més clars de participació condicionada. En quins casos es demana o no el màster?

 • Què caldrà fer per demostrar que no s’han comès delictes sexuals de cara a la inscripció a la borsa?

 • Cal especificar que al 2n algoritme també es pot demanar el ST preferent.

 • Demanem que es marqui un termini de 15 dies per comunicar a la persona que s’inscriu que ha estat acceptada a la borsa. Ara la consulta és complicada, la gent no sap on ha de consultar com està el tràmit.

 • Cal baremar de manera més continuada, no pot ser que durant mig curs l’ordre dels nous inscrits sigui cronològic per inscripció.

 • Demanem que comptin com a mèrit les titulacions d’FP i tots els certificats d’idiomes.

Resposta administració:

 • Accepten fer certificat de català a qui tingui la prova d’oposicions aprovada i ho demani, però només serà vàlid pel Departament d’Educació.

 • No poden entrar nous PTPF. Els que hi siguin es mantenen.

 • Prova de capacitació, sí que n’estarà exempt qui hagi aprovat la fase d’oposició.

 • Màster: es va augmentar l’oferta a la UOC i van quedar places vacants. Enguany es comunicarà a les persones amb compromís el període d’inscripció al màster i se’ls obligarà a inscriure’s (Novetat!). Així podran justificar davant les universitats quantes places fan falta.

 • Delictes sexuals: la gent que és nacional marca una creueta i poden consultar-los a través del ministeri. Els estrangers han de portar un certificat abans de començar a treballar. Cada any fan la revisió de tothom del sistema.

 • Inscripció a la borsa: quan no es diu el contrari, la llei de procediment administratiu contempla que s’ha de respondre al cap de 3 mesos. Molta gent es presenta i es posa no disponible. No poden tenir més celeritat, no poden marcar un termini de 15 dies.

 • Ordenació de candidatures: fins que no tinguin l’aplicació no poden baremar de forma diferent. Hi estan d’acord i quan es tingui l’eina es farà.

 • Intentaran que la llista sigui pública.

Tercer punt: RESOLUCIÓ per la qual s’obre convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent.

Intervenció administració:

Data d’obertura previsible: 11 de juny (publicació de la resolució el dia 10). Es mantindrà oberta fins al 5 de febrer del 2025.

Intervenció USTEC·STEs (IAC):

 • Volem la borsa oberta de manera contínua (no només fins al 5 de febrer).

 • Demanem que la convocatòria de les especialitats per ST sigui contínua i no cada dia 1 i 15 del mes.

 • Sol·licitem la retirada de l’apartat 5 del document (impediment que les persones que hagin deixat de formar part de la borsa s’hi puguin tornar a apuntar), tenint en compte que falta personal és incoherent.

Resposta administració:

 • Obertura de la borsa: estan avançant per canviar-ho i que estigui oberta tot el curs, però de moment no es pot.

 • Estudiaran la qüestió de les especialitats.

 • Apartat 5. Les persones no podran sol·licitar la no disponibilitat durant dos cursos. Tornen a explicar que volen que la gent que s’hi apunti treballi.

Quart punt: Resolució per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2024-2025.

Intervenció administració:

 • Autogestió de la no disponibilitat: Les persones que no vulguin ser nomenades poden fer-ho en qualsevol moment (excepte les persones que s’hi inscriuen per primera vegada, que no ho podran fer durant dos cursos).

 • Actes de nomenament telemàtic: s’introdueix el 2n algoritme (explicat a l’apartat de la resolució de modificació de dades).

 • Hi afegeixen els cossos nous: cos de professorat especialista en sectors singulars d’FP, cos de professorat d’EOI, cos de professorat de música i arts escèniques, cos de professorat d’escoles d’arts plàstiques i disseny i cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny. També el PTFP.

 • Ordre dels cossos en l’adjudicació de nomenaments a primària:

  • Personal interí del cos de mestres amb serveis prestats a la borsa

  • Personal interí del cos de mestres sense serveis prestats a la borsa

  • Personal interí que ha participat en la convocatòria que estigui oberta durant el curs (nous inscrits).

 • Ordre dels cossos en l’adjudicació de nomenaments a secundària:

  • 1r. Personal interí amb temps de serveis prestats a la borsa de treball de personal interí docent que hagi acreditat la formació pedagògica i didàctica.

  • 2n. Personal interí sense temps de serveis prestats a la borsa de treball de personal interí docent que hagi acreditat la formació pedagògica i didàctica.

  • 3r. Personal interí que hagi participat en la convocatòria que estigui oberta durant el curs, que hagi acreditat la formació pedagogia didàctica.

  • 4t. Personal interí amb temps de serveis prestats que va accedir a la borsa de treball de personal interí docent amb anterioritat a l’exigència del requisit de formació pedagògica i didàctica.

  • 5è. Personal interí sense temps de serveis prestats que va accedir a la borsa de treball de personal interí docent amb anterioritat a l’exigència del requisit de formació pedagògica i didàctica.

  • 6è. Personal interí amb temps de serveis prestat que ha acreditat la matrícula en el màster de formació del professorat o en la formació pedagògica i didàctica equivalent.

  • 7è. Personal interí sense temps de serveis prestat que ha acreditat la matrícula en el màster de formació del professorat o en la formació pedagògica i didàctica equivalent.

  • 8è. Personal interí que hagi participat en la convocatòria que estigui oberta durant el curs, ha acreditat la matrícula en el màster de formació del professorat o en la formació pedagògica i didàctica equivalent.

  • 9è. Personal interí amb temps de serveis prestats que s’ha compromès a acreditar el màster de formació del professorat o la formació pedagògica i didàctica equivalent.

  • 10è. Personal interí sense temps de serveis prestats que s’ha compromès a acreditar el màster de formació del professorat o la formació pedagògica i didàctica equivalent.

  • 11è. Personal interí que hagi participat en la convocatòria que estigui oberta durant el curs, que s’ha compromès a acreditar el màster de formació del professorat o la formació pedagògica i didàctica equivalent.

 • Condicions per cobrir les vacants i substitucions de jornada reduïda. Al 8.1. Es podrà gaudir de reducció de jornada per la cura d’un fill menor de 23 anys afectat per malaltia greu o càncer encara que no es tingui jornada sencera. Hi afegeixen: Així mateix, es manté el dret a aquesta reducció de jornada fins que la persona a càrrec seu compleixi 26 anys si, abans d’arribar als 23 anys, acredita, a més, un grau de discapacitat igual o superior al 65 %.

 • Nou redactat: “Quan el personal docent hagi estat nomenat en un lloc de treball resultat de la compactació de llocs de treball de mitges jornades i finalitzi algun dels nomenaments, la persona interessada pot triar entre continuar prestant serveis en l’altre lloc ocupat, o bé cessar en els dos i participar en els actes d’adjudicació telemàtics. En cas d’optar per la primera opció, la persona té dret preferent a ocupar altres vacants i substitucions de mitja jornada que es produeixin en el mateix centre, per completar-ne l’horari, sempre que l’organització del centre i les característiques de la plaça ho permetin i l’interessat reuneixi els requisits per ocupar la plaça.

Intervenció USTEC·STEs (IAC):

 • Com cada any, reclamem que a les persones amb nomenament que estan de permís de naixement de fill/a el temps els compti amb tots els efectes administratius.

 • Mostrem desacord amb la impossibilitat que el personal que s’apunta a la borsa no pugui gestionar la no disponibilitat durant dos cursos. Què passa amb les persones que es posen malaltes? Si no poden posar-se no disponibles hauran de rebutjar el nomenament i perjudicarà el cobriment de baixes.

 • No estem d’acord en el fet que les vacants que es generen a partir del dia 1 de març acabin a 30 de juny i no a 31 d’agost.

 • El nomenament de juliol no pot discriminar les persones que estiguin en situació de permisos de maternitat. Sol·licitem que els compti com a serveis prestats, almenys pel càlcul del número de la borsa.

 • Sol·licitem que es cobreixin totes les substitucions des del primer dia, amb independència del nombre de dies de la baixa mèdica i que hi hagi grup estable de substitucions o no.

 • Comunicació de la finalització del nomenament: les persones que cobreixen una substitució i estan de baixa mèdica, si en finalitza el nomenament haurien de rebre comunicació immediata, i això no passa.

 • Nomenaments per entrevista: no es publica el llistat de les 10 persones que genera l’aplicatiu ni les persones a qui es fa l’entrevista.

 • Caldria poder saber per a quin perfil es donen els nomenaments, és una qüestió de transparència.

 • Totes les places de difícil cobertura s’haurien de publicar en un únic llistat en un mateix lloc.

 • Cal fer alguna cosa perquè a les persones amb reducció de jornada (ex. treballant un 66%) se les cobreix només amb mitja jornada.

Resposta administració:

 • Vacants que es generen a partir de l’1 de març: Tots els interinatges a partir del març han d’acabar el 31/08. Enviaran recordatori a tots els ST.

 • Nomenament de juliol: Només s’efectua el nomenament de juliol a les persones que no tenen cap nomenament al juliol o agost. Per tant, les persones amb mitja vacant no hi entren encara que també hagin estat fent mitja substitució durant el curs. Que sigui requisit haver treballat un dia mínim a l’abril, maig o juny és per evitar que es posin com a no disponibles al 3r trimestre.

 • Cobertura de les substitucions: es cobreixen des del primer dia si tenen una durada prevista de 7 dies, no estan autoritzats a cobrir substitucions de menys dies.

 • Comunicació de la finalització del nomenament: Consultaran si està recollit als DOIG l’obligació de la direcció a comunicar la finalització de l’adjudicació.

 • Publicitat de les places amb perfil als nomenaments: Buscaran la manera de publicar de quins perfils o llocs de treball es tracta (amb un codi i llegenda). Faran la petició.

 • Adjudicacions de difícil cobertura: Estudiaran la possibilitat de fer una publicació unitària. No es pot fer com a Departament, però potser tots els ST poden publicar-ho tot.

 • Substitució de les persones en jornada de ⅔: Les instruccions que han donat és que en aquests casos es cobreixin amb jornada sencera. Hi ha ST que no ho apliquen i es comprometen a revisar-ho.

Cinquè punt: Resolució de modificació de la Resolució per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2023-2024. (Prova pilot del 2n algoritme!)

Intervenció administració:

Només afegeixen una prova pilot en 4 ST: Consorci, Barcelonès, Baix Llobregat i Lleida. A finals d’agost entraria en funcionament per a la resta de ST.

Intervenció USTEC·STEs (IAC):

 • Per quin motiu s’han triat aquests 4 ST?

 • Es podran modificar dades extraordinàriament?

 • Es podran modificar especialitats respecte al primer algoritme?

 • Hi haurà possibilitat de no disponibilitat del segon algoritme?

 • Com és que hi ha ST que no notifiquen dels nomenaments per correu/missatge?

 • Per què hi ha ST que no publiquen els nomenaments telemàtics?

Resposta administració:

 • Tria dels 4 ST: van canviant de ST per fer les proves pilot per no saturar un ST

 • Hi haurà un període excepcional de modificació de dades. Enviaran un correu massiu a tota la borsa informant de l’obertura d’aquest segon algoritme.

 • Al segon algoritme les peticions seran les mateixes pel que fa a especialitats i llocs de treball específics.

 • No disponibilitat al segon algoritme: no es podrà fer, o es demana per a tot l’algoritme o no es demana.

 • Notificació de les propostes d’adjudicació: la normativa diu que 1. Es publiquen els números cridats cada dia a la web prèviament. 2. S’ha de consultar el nomenament a la web. 3. Opcionalment, es comunica per altres vies, però no són les oficials i no són obligatòries. Canviaran el redactat perquè hi posi “Opcionalment, reben un correu…”.

 • Publicació dels nomenaments telemàtics: es fa automàtica d’ofici. En tot cas, s’obren a parlar de si publiquen els resultats de les de difícil cobertura.

Sisè punt: Torn obert de paraules

Intervenció administració:

Estan treballant per aprovar un decret per al restabliment parcial de condicions laborals malgrat que no s’ha aprovat el pressupost de la Generalitat, com s’ha exigit des de les organitzacions sindicals. Volen fer-ho efectiu abans de dues setmanes. No està tancat perquè estan esperant el vistiplau d’economia.

Intervenció USTEC·STEs (IAC):

 • Celebrem que la pressió exercida estigui fent moure el govern. Es demostra també que vincular la reversió de retallades al pressupost era innecessari i negatiu. Lamentem que no es plantegi un decret de reversió total de retallades, com hem reclamat des d’USTEC·STEs al govern i als grups del Parlament de Catalunya, i que el deute dels estadis quedi altre cop al marge. Volem fer constar que avui mateix s’ha ofert una roda de premsa anunciant mobilitzacions i accions judicials en aquest sentit, aquesta també és una retallada que s’ha de revertir.

 • Protocol d’agressions. La xifra de personal que ha patit alguna agressió física o verbal va en augment, però la gran majoria desconeixen els seus drets i els passos a seguir, així com l’existència dels Comitès de Salut i altres òrgans de vigilància i prevenció de riscos laborals. A més, com que no queden registrades, perquè ara per ara no existeix cap protocol ni aplicatiu per deixar-ne constància, és impossible comptabilitzar les agressions patides i dimensionar la problemàtica amb més precisió. Això passa per la deixadesa de l’Administració o, pitjor encara, per la manca de voluntat de ser clars i transparents en aquest assumpte. Demanem:

  • Un protocol específic o bé una ampliació dels protocols existents.

  • Un sistema de registre de les agressions que rep el professorat per part de l’alumnat.

 • CREDA: ens arriba que s’està contractant persones amb grau de logopèdia. Demanem més informació al respecte. Són persones sense formació com a mestres? Per què?

 • Quatre nous centres zona nord de BCN: Estem en contra de la selecció a dit, que els perfils de xarxes socials d’Educació publicitin ofertes de feina és intolerable i va contra la imatge de l’educació pública.

 • Quan es publicaran al DOGC els llistats definitius del CM?

 • Recursos d’alçada per reclamar els mèrits del temps treballat a les llars d’infants, que no es va comptar si es va treballar com a EDU o TEEI: les persones afectades no tenen resposta.

 • Professorat visitant EUA o Canadà que han aprovat les oposicions, poden posposar les pràctiques? Qui les pot posposar? (a les adjudicacions d’estiu apareix aquesta possibilitat).

 • Com està el tema de les especialitats que consten a l’Atri de forma errònia en docents que van aprovar les oposicions d’estabilització?

 • Com està el reconeixement de la tutoria a les persones substitutes de secundària?

 • Oposicions: Vam preguntar dies enrere si pel cas pràctic es pot portar la documentació d’orientacions i criteris d’avaluació de les competències transversals.

 • En la part pràctica de la 1a prova del procés selectiu per accés a la funció pública docent en les especialitats d’FP els criteris de correcció i avaluació parlen de Situacions d’Aprenentatge. Els opositors d’FP demanen aclariments urgents, ja que les proves comencen aquest dissabte.

 • Com està el procés de l’equiparació? Quan pagaran a qui va demanar la integració a partir del setembre?

 • UAO: demanen no treballar al juliol, van signar el contracte sense saber les condicions (de veu se’ls havia dit que serien orientadores a tots els efectes) i després se’ls va dir que treballaven fins al 15 de juliol. Aquest any, que el programa no segueix, no té sentit que treballin i a més hi ha l’acord de moratòria del curs passat de no treballar al juliol.

 • A la mesa tècnica d’EOI del 14/02, vau anunciar que la classificació de taxes i preus públics canviaria. USTEC·STEs ho vam denunciar perquè la nova distinció podia empitjorar la situació actual de les bonificacions dels cursos C1 i C2 i, per tant, el català/occità o l’aprenentatge de segones llengües es quedaria sense bonificació. Per això, demanem al Departament d’Educació que retireu la nova distinció fins que el Parlament de Catalunya no aprovi l’equiparació de taxes i preus públics. És una llàstima que, tot i tenir el compromís del Parlament de fer l’equiparació, la Conselleria no hagi estat prou sensible amb protegir la seva llengua.

 • Permisos. El deure inexcusable és per deures que només tu pots fer (renovar el DNI, signatures d’hipoteques…), molts cops es denega al·legant que busquin hores fora de l’horari i no sempre és possible.

 • Demanem que el permís de reducció de jornada per cura de fill/a de 0-12 no estigui condicionat a les necessitats del servei. A banda, tenim casos que es concedeix a un progenitor per un fill i a l’altre per un altre, però no tots els ST ho fan. Cal que es reguli a tots els ST igual.

 • Hi ha ST que informen que si es canvia de cos es perden els drets de classes passives.

 • Cal fer alguna cosa pels tribunals d’oposicions, no pot ser que treballin matí i tarda de dilluns a dissabte i diumenges al matí també.

 • Com funcionaran les adjudicacions d’estiu per als docents de més d’un cos a qui reclamin?

 • Hi ha centres que no tenen hores assignades per al càrrec COCOBE.

Resposta administració:

 • Protocol d’agressions i registre: Ho treballaran conjuntament amb la Direcció de serveis.

 • Incorporació de logopedes: era una demanda dels CREDA per completar-los que vam traspassar a funció pública i es va acceptar. Seran PAS graduats en logopèdia. S’estan fent els tràmits per passar-ho per acord de govern i incorporar-los. Estan establint-ne les funcions amb els CREDA. Esperen que sigui una realitat a l’inici del curs vinent. Està a la teulada de la direcció de serveis.

 • Publicacions a xarxes socials demanant personal docent: Quan detecten aquestes pràctiques truquen als ST perquè rectifiquin. Ja han parlat amb el Consorci perquè esborrin aquests tuits.

 • Publicació DOGC del llistat definitiu del CM: Es farà una publicació el 24 d’abril amb totes les persones acceptades i rebutjades a partir de les renúncies. Després hi haurà un període per renúncies posteriors i es mirarà d’incloure-hi algun recurs.

 • Ajornament de pràctiques (un any): serveis especials (professorat visitant)

 • Noves especialitats a l’ATRI: S’ha passat la relació d’especialitats que s’habilitaven temporalment i són les que han sortit.

 • Oposicions: La Resolució de convocatòria indica: “Per a la realització d’aquesta prova, en els cossos de mestres, de professors d’ensenyaments secundaris i d’EOI, l’aspirant pot disposar de la normativa d’ordenació curricular que consta a l’annex 7. Aquesta documentació no pot tenir anotacions.

En les especialitats d’FP del cos d’ensenyament secundari i en el cos de PESS l’aspirant no pot disposar de la normativa d’ordenació curricular corresponent, atès que el seu nivell de concreció no en fa aconsellable la utilització, per garantir els objectius de la prova.

En les especialitats dels cossos d’arts plàstiques i disseny l’aspirant no pot disposar de la normativa d’ordenació curricular, pel seu nivell de concreció i per garantir els objectius de la prova.

A l’annex 7 s’inclou la referència a: “Resolució per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres que sigui vigent en el moment de la realització de les proves.” És a dir que en els cossos especificats que es poden portar.

 • UAO: Són coordinadors i orientadors treballant en centres educatius i la normativa és la que hi ha i no la modificaran. Encara no s’ha confirmat si el programa continua o no, perquè no podrà ser amb els mateixos fons. Cal tancar el programa dels 3 anys i, per tant, necessiten els 15 dies de juliol per fer-ho.

 • Deure inexcusable: cal realitzar-lo fora de l’horari o demostrar que no s’ha aconseguit fer fora de l’horari laboral.

 • Reducció de jornada: una persona no pot tenir dues reduccions de jornada, però dues persones amb dos fills sí que poden, el que s’exhaureix és l’excedència voluntària per cura de fill/a.

 • Si es canvia de cos no es perden els drets de classes passives. Faran una instrucció per a tots els ST.

 • Tribunals d’oposicions: tenen previst fer una substitució dels tribunals quan passin la 2a prova, superior a 7 dies (han previst 8 dies), per a quan hagin de treballar més intensament.

 • Persona que pertany a dos cossos (ex. primària i secundària) i rep proposta de centre. Cal que quadri la proposta amb la petició d’adjudicacions d’estiu (mateix cos). Si és una petició voluntària fan cas a la petició del centre; si és forçosa, fan cas a la petició de la persona.

 • Hores del càrrec COCOBE: quan fan les plantilles, en funció dels càrrecs, grups, etc. donen hores i cal que el centre les gestioni.

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes