Resum mesa sectorial 14 de març de 2024

Reversió de retallades, mapa de centres de la formació professional 2035, Pacte Nacional de Salut Mental i altres informacions diverses.

RESUM DE LA MESA SECTORIAL DEL PERSONAL DOCENT

14 de març de 2024

 1. Prèvia: No aprovació de pressupostos, convocatòria d’eleccions i reversió de retallades

Intervenció d’USTEC·STEs: A la mesa del 25 de gener ja vam advertir que l’acord de reversió parcial de retallades ofert per part de l’administració i signat per CCOO i UGT era un mal acord (deixa fora el deute dels sexennis i altres mesures vitals per a l’educació) i que no podíem acceptar que estigués supeditat a l’aprovació de pressupostos.

Sense pressupost i amb la convocatòria d’eleccions, l’acord ha quedat en paper mullat i ara no té cap força vinculant, per això demanem que el govern reverteixi les retallades per decret de forma immediata. Les condicions laborals dels treballadors i treballadores de l’educació no poden continuar sent moneda de canvi en un mercadeig polític.

Resposta de l’administració: Això no depèn del Departament d’Educació, depèn d’Economia i de decisions polítiques de més amunt. La maquinària administrativa per tenir a punt la reversió de retallades no s’ha aturat (sexennis, 2h als majors de 55 anys, equiparació FP…) però cal una ordre política i trobar la partida pressupostària per a fer-ho. Quan sigui el moment, l’administració estarà a punt.

Rèplica d’USTEC·STEs (IAC): Per més que depengui d’Economia, el Departament d’Educació té capacitat de pressionar al govern perquè la reversió completa de les retallades sigui una prioritat. Exigim que es compleixi el compromís de revertir-les durant aquesta legislatura.

 1. Planificació del mapa de centres de la formació professional 2035.

Intervenció de l’administració: El president de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professional de Catalunya, senyor Fabian Mohedano, explica que el nou mapa de l’FP a Catalunya respon a la nova Llei d’FP (Llei Orgànica d’Ordenació i Integració de la Formació Professional) que preveu una ordenació de l’FP en cinc graus (A, B, C, D i E) i que s’ha de crear un sistema únic de formació professional (integració de l’FP reglada amb l’ocupacional), amb una governança única.

Respecte als nous centres integrats, es tracta d’un canvi en la consideració del que és un centre d’FP. En aquests centres s’impartirà formació professional reglada, s’acreditaran competències professionals i es farà l’acompanyament de l’alumnat, tots aquests serveis unificats.

Es valorarà l’acompanyament a les empreses i la innovació en els projectes. Pretenen ajustar al màxim l’oferta a les necessitats i al teixit productiu, per millorar la inserció i ocupabilitat de les persones.

La comissió rectora va aprovar l’11 de març les condicions per al mapa de l’FP (un centre per cada 30.000 habitants, un centre per comarca). Caldran recursos i dotacions per fer tot el que planteja el decret.

Intervenció d’USTEC·STEs (IAC): Denunciem el sistema de governança de l’FP un cop més, les decisions es prenen a l’Agència (centres integrats, aposta per la dual, privatització, etc.) que exclou els representants dels treballadors de l’FP.

No compartim tampoc el nou model d’FP perquè transita cap a l’ocupacional i no l’educació integral i humanista de les persones. Ens preocupa molt el nou mapa d’FP i la deriva neoliberal de l’FP cap a l’empresa.

Entenem que tot aquest moviment és el 3r any que es duu a terme. Com pot ser que això que afecta tanta gent no es plantegi fins ara a la part social i no s’hagi comunicat ni negociat prèviament?

Ens preocupa la reestructuració dels diferents centres de diferents sectors, quan sabrem com quedarà i podrem participar en la negociació i debat? De moment afecta principalment el Consorci, què passarà amb la resta del territori? Competirem amb els centres privats? Pot venir una macroempresa amb un macrocentre privat i fulminar els centres públics? Com s’evitarà? Ens preocupa també que els centres integrats es traslladin geogràficament a llocs on hi ha empreses específiques dels àmbits.

Tenim dubtes sobre si això reduirà l’atur i sobre l’acreditació de competències de l’alumnat. Si es redistribueixen els centres, el moviment deixarà enrere alguns alumnes que no estaran disposats a traslladar-se lluny del domicili. Ara a Barcelona un de cada 4 joves ni estudia ni treballa, una FP allunyada dels barris pot empitjorar la situació.

No rebutgem els centres integrats, però han de desenvolupar-se tenint en compte la comunitat educativa, la situació dels treballadors i estar pensats per a les persones.

Exigim veure el mapa. On és?

Resposta de l’administració:

 • La composició de l’Agència depèn d’una llei del Parlament del 2015 i aquesta preveu que hi siguin representats l’administració, la patronal, CCOO i UGT.

 • Sobre la participació del president de l’Agència a la mesa: fins ara les decisions no havien afectat les plantilles, ara sí, per això ha assistit. En un futur cal seguir treballant conjuntament perquè caldrà dotar els centres de professionals i moure personal.

 • Sobre el moviment forçat del professorat: caldrà plantejar un protocol sobre com es comunica i com hi participen la comunitat educativa i les famílies. Arran de les diferències entre Barcelona i Santa Coloma ho tindrem en compte i redactarem un protocol que passarà per aquí. Cal millorar.

 • No es deixarà de fer FP als municipis petits. Al contrari, cal enfortir els itineraris complets on hi hagi cicles solts (afegir el superior on només hi ha el mitjà), però no en detriment dels centres de referència.

 • La prospectiva no mostra que faltin moltes places. Tenim gent jove que s’interessa per unes famílies i no altres. No podem oferir places si després no hi haurà ocupació per a elles. Cal un equilibri entre educació i ocupabilitat. Els estudis no són només per educar-se, han de permetre trobar una feina. La dual fa aquest matching.

 • Ja hi ha 8 centres integrats, que fa anys que compleixen les característiques. FPCat va ser un projecte fallit perquè no hi havia suport darrere, ara hi ha suport i recursos.

 • L’Institut Tecnològic de Barcelona és a Nou Barris, i per això no afectarà l’FP de la Guineueta que podrà redirigir-s’hi.

 • La prospectiva és una cosa i la manca de professorat n’és una altra. Aquest problema cal resoldre’l en mesa.

 • Compromís de fer un protocol que permeti comunicar i fer partícip la comunitat educativa en la configuració del mapa.

Rèplica d’USTEC·STEs: Reiterem el que hem dit a la primera intervenció i afegim:

 • Si la idea és reforçar els sectors productius de cada territori, cal comptar que hi haurà alumnat de la zona que no es voldrà dedicar a aquest sector, es prendran mesures per facilitar la mobilitat?

 • Cal garantir que no es perdi oferta pública. La transforació de centres en cap cas pot suposar tancaments de línies.

 • Quan es coneixerà tota l’oferta?

 • Cal una resposta al personal afectat pels moviments entre centres.

Resposta de l’administració:

 • Els centres integrats no impedeixen que hi hagi centres amb altra oferta a l’entorn.

 • Tenim un abandonament important al grau mitjà. Ningú garanteix que el model actual garanteixi que les persones continuen. En un centre amb un entorn professionalitzador alt, la implicació de l’alumnat és molt més favorable, tot i que no tenen xifres.

 • A la privada, els fons d’inversió que fan centres molt potents permeten comprar places a les empreses per fer dual. Perquè això no passi a Catalunya, cal un mapa de places de la dual, perquè totes les persones amb plaça pública tinguin plaça a l’empresa.

 • El dia 22 de març es presentarà l’oferta del curs 24/25.

 • En casos de trasllat, cal passar per la planificació de centres públics i hi ha normativa reguladora (suprimits…). Intenten totes les opcions abans de generar places suprimides.

 1. Presentació del Pacte Nacional de Salut Mental i Benestar Emocional: l’Educació en el Pacte Nacional de Salut Mental.

Intervenció de l’administració: exposen el que s’està fent i volen escoltar les opinions dels treballadors de l’educació.

És un pacte transversal. Tots els Departaments hauran de tenir una estratègia clara en temes de prevenció, detecció precoç, seguiment… sobre salut mental.

L’OMS demana que hi hagi una estratègia de país única per a tota la ciutadania en tots els àmbits. També que hi hagi una estratègia per a la cura, sobretot de benestar emocional. Lluitar contra aquest malestar social que ha quedat cronificat. El pacte es basa en sis estratègies o principis internacionals:

 • Participació i empoderament: cal tenir en compte les persones afectades, han de tenir veu i poder dir com se senten.

 • Promoció de la salut mental i prevenció precoç.

 • Facilitar l’accés a tots els serveis que necessiten les persones afectades.

 • Facilitar que l’atenció sigui a prop de casa.

 • Governabilitat de l’àmbit perquè les persones afectades tinguin una bona atenció.

 • Avaluació.

Tres pilars fonamentals de detecció i prevenció: escola, família i entorn. Tenen obligació d’incorporar nous perfils als centres perquè duguin a terme aquesta tasca (per exemple, PIRS), amb una formació adequada.

Intervenció d’USTEC·STEs (IAC): El document és molt generalista. L’únic moment que parla del Departament d’Educació es refereix al benestar emocional de l’alumnat. En cap moment tracta del personal docent i de suport educatiu.

Per fer prevenció, que és una de les línies estratègiques que parla aquest Pla, cal fer un bon diagnòstic. Cal saber quins són els factors de risc, i sabem que les males condicions laborals són un factor de risc per desenvolupar malalties mentals.

A través de les avaluacions de riscos psicosocials ja veiem quins són els indicadors que surten en vermell.

Sobrecàrrega de feina i manca de temps: La causa no és que la persona faci una mala gestió del temps, sinó que estan sobredimensionats els encàrrecs que fa el Departament. Aquesta situació sostinguda en el temps genera un estrès crònic que acaba provocant un ambient tens i conflictes interpersonals. L’únic que tenim és el protocol d’assetjament que no contempla els conflictes interpersonals, ja que s’aplica a unes casuístiques molt específiques que constitueixen assetjament.

El 2023 es van iniciar 61 protocols d’assetjament laboral, dels quals només es van acceptar a tràmit 10 i només en 1 cas es va dictaminar assetjament. Això vol dir que 60 conflictes interpersonals greus no es van arribar a resoldre.

Un altre element és el malestar que provoca el decret de plantilles. Les persones estan neguitoses per si se’ls reclamarà el curs vinent i en alguns casos es produeixen abusos de poder, ja que acaben acceptant fer més hores o més tasques de les que els pertoquen per arribar a ser reclamats.

També cal mencionar les ràtios elevades que dificulten l’atenció i gestió d’aula i generen molt d’estrès.

Un altre element de malestar és l’agressivitat que es viu als centres per part de l’alumnat i la indefensió en què es troben les treballadores i treballadors, ja que no hi ha cap protocol que reculli aquesta agressivitat o situacions violentes i evidenciï la manca de recursos.

Cada cop hi ha més baixes per trastorns d’ansietat o depressió. Com s’atenen aquestes persones? No tenim cap grup de psicologia que doni assistència als casos. Ara s’ha fet una contractació externa pel 2024 d’assistència psicològica, però només per als casos derivats dels protocols d’assetjament, no per a tothom que ho necessiti.

Cal que no arribem a aquest punt, cal pensar en clau de prevenció, però per fer prevenció calen recursos i més personal. No es pot fer prevenció sense recursos!

 1. Petició del complement d’assessors tècnics docents per als 2 nous serveis territorials.

Intervenció de l’administració: Fa referència a tècnics de plantilles, de planificació, etc. Està limitat el nombre de persones (189) que poden cobrar aquest complement. Ho adapten perquè els treballadors que calen als nous ST el puguin cobrar.

[Tothom d’acord]

 1. Torn obert de paraules.

Qüestions plantejades per USTEC·STEs (IAC): S’han traslladat moltes qüestions tant a la mesa com per escrit sobre diversos temes (Titulacions reconegudes al funcionariat, oposicions 2024, compatibilitat, permisos, etc.). Moltes resten pendents de respondre.

Resposta de l’administració a algunes de les qüestions plantejades:

 • Protecció de dades: es va canviar el criteri a finals del 23, alguns centres ja han fet el canvi. Esperem instruccions de funció pública. Hi ha una reunió la setmana que ve a la comissió interdepartamental perquè afecta tots els departaments. No es poden emprar la identificació biomètrica per a fitxar.

 • Plataforma d’afectats pel retorn del deute: a la mesa no atenem plataformes. Ha anat al contenciós administratiu. En tot cas, que ho facin a través dels sindicats.

 • Manca de professorat i el grup de treball previst: es preveia engegar-ho de nou després de Setmana Santa (per tractar el grup estable de substitucions, el segon algoritme, etc.). Ho tenen present.

 • Indemnitzacions per a les persones no estabilitzades: El TJUE diu el que diu i els tribunals espanyols i l’Estat callen, de moment. Es farà el que digui la llei. Ara estan identificant les persones afectades, la relació contractual finalitza l’agost del 2024, per tant, la situació s’ha de resoldre abans. La previsió de funció pública era començar a pagar al març-abril, amb el nou escenari, no se sap.

 • Calendari de competències bàsiques: s’ha fet la consulta al director general. La justificació del canvi de data (al 16 i 17 d’abril) és per motius operatius per aplicar amb seguretat en el calendari previst arreu del territori. S’ha elaborat una instrucció per donar alternativa als centres amb activitats programades inajornables i es podran fer el 18, 19 i 22 d’abril. Si es fan a partir del 23 d’abril sí que la correcció serà interna. 57 centres s’han acollit a les alternatives. S’ha elaborat una instrucció que s’ha enviat als centres i s’enviarà a la part social. Ho gestiona la comissió d’aplicació.

 • Professors visitants: (3 anys als EUA). S’està estudiant fer els programes de 4 anys com a la resta de territoris, com demana USTEC·STEs. Segueixen les instruccions de funció pública, se suposa que després d’un any o màxim 3 han de retornar amb els coneixements apresos, per això són serveis especials i s’atorguen a mitjans de curs. Són els altres territoris que no ho fan bé. La limitació és a 3 anys perquè es considera suficient. S’havien donat casos d’abús de professors amb més de 20 anys enllaçant programes. També cal comentar que als EUA es pagaven 12 mesos i reclamaven aquí l’estiu… Se segueixen també cobrant triennis.

 • Horari dels docents: Les direccions dels centres envien els horaris a inspecció. Demanaran si aquesta informació pot ser pública.

 • CRP d’FP: miraran que les persones competents d’FP vinguin a explicar-ne les tasques.

 • Més recursos de llengua catalana a l’FP: Sí, com tot, depèn de les possibilitats pressupostàries.

 • Pràctiques als EAP: A la resolució de provisió d’estiu que esperen enviar el dilluns per a la mesa del dijous s’explica on es poden fer pràctiques. En principi han de ser pràctiques d’atenció directa a l’alumnat, no es pot donar continuïtat en un servei educatiu. Ho marca inspecció educativa. Hi ha un parell o tres d’excepcions molt puntuals.

 • SENSEI: Hi ha l’informe que va sortir ahir amb les actuacions dutes a terme fins al febrer i la instrucció que es va adreçar a les direccions dels centres per reconduir la situació als centres que feien cotutories i hores extres. Els centres amb més dificultats per retocar horaris tenen assessorament per fer-ho. Sobre la compensació horària, s’està mirant com es pot organitzar sense destarotar els horaris. El programa continuarà el curs vinent, té fons socials europeus de dos cursos de durada, no està lligat a pressupostos.

 • Microbiologia: s’estudiarà si s’hi pot incloure l’especialitat 620.

 • IT i formació: sobre la contradicció que es pugui inscriure la persona en un curs estant d’IT, però que no se li accepti la formació perquè per normativa no la pot fer, es mirarà de posar la informació al portal XTEC en forma d’avís. No se’ls proporcionaran les dades de les persones de baixa per confidencialitat, el GTAF no permet consultar-les.

 • Mobiliari del Consorci: s’hauria de consultar als òrgans habilitats.

 • Sorteig de tribunals: només es truquen als presidents.

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes