Resum mesa sectorial 23 de novembre 2023

Oposicions ordinàries, concurs de mèrits per seleccionar direccions i diverses informacions del torn obert.


RESUM DE LA MESA SECTORIAL DEL PERSONAL DOCENT

23 de novembre de 2023

Primer punt: resolució per la qual es convoca CM per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d’Educació.

L’administració informa d’un canvi de dates i aclareix punts de convocatòries anteriors que comportaven diversitat de criteris d’interpretació.

USTEC·STEs (IAC) hem defensat que:

 • Continuem fent una esmena global al sistema de selecció i al paper que l’administració imposa a les direccions.

 • Cal un sistema democràtic i transparent d’elecció.Ens oposem a les propostes externes al centre i critiquem que es prioritzi la direcció vigent si es presenten altres projectes del centre.

 • La convocatòria aposta per una direcció professionalitzada que s’allunya, en alguns casos, de la realitat que viuen els docents dins de l’aula.

 • Les comissions d’avaluació haurien de ser absolutament imparcials i comptar amb participació de la part social.

 • Caldria una moratòria al requisit de formació per a candidatures amb el suport del claustre.

 • S’han de limitar els mandats a 2, si no, tenim direccions vitalícies. Com a molt es pot acceptar un període extraordinari breu i excepcional si no hi ha candidatura alternativa.

 • Calenmés places per fer la formació de direccions, tant a les universitats públiques (a un preu raonable), com al curs que ofereix el Departament, que ha de tenir un procediment d’accés clar, transparent i objectiu.

 • No pot ser que el curs de direccions s’usi com a filtre. És evident: mentre per treure’s perfils hi ha un negoci escandalós en acadèmies privades, a la formació de direcció sembla dificilíssim accedir-hi.

 • S’incloguin, en les exigències que es demanen als candidats, coneixement dels drets dels treballadors i legislació laboral.

 • Objectivar el lideratge és molt senzill: no es tracta d’ítems en una rúbrica, es tracta que el claustre et faci confiança perquè et coneix i t’ha escollit democràticament per tirar
  endavant un projecte compartit. L’ús que fa el Departament de la idea de lideratge és perversa.

Resposta de l’administració:

 • Qüestionar el decret de direccions no és objecte d’aquesta mesa, emana de la LEC, que és el marc jurídic, i està condicionat també per la normativa estatal.

 • No es pot prioritzar una candidatura del centre per sobre d’altres, el procés ja és democràtic, transparent i públic. Treballaran per ampliar les places de la formació.

 • Hi ha nomenaments extraordinaris si no hi ha candidatures, inspecció busca entre la gent amb els requisits que s’ha presentat i els docents del centre que compleixin els requisits. Si, tot i això, no hi ha candidatura, cal buscar una persona externa. Traspassen que en aquest cas el requisit de formació de direcció es convalidi, però creuen que no tindrà recorregut.

 • Lideratge: parlaran amb inspecció per tal de mirar si poden concretar i objectivar els elements que demostren lideratge.

Segon punt: resolució per la qual es modifica la resolució EDU/4103/2022, de 23 de desembre, modificada per la resolució EDU/36423/2023, de 27 d’octubre, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats.

L’administració informa: Principals novetats:

 • Augment de places: De 2.174 a 9.363 (afegeixen les desertes del COE i dels diferents acords de govern).

  • Cos de professors d’ensenyament secundari: 6.947 places

  • Cos de professors d’EOI: 55 places

  • Cos de professors d’arts plàstiques i disseny: 76 places

  • Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny: 9 places

  • Cos de mestres: 2.131 places

  • Cos de professors especialistes en sectors singulars de l’FP: 146 places

 • Dates previstes d’inscripció: del 20/12 al 19/01.

 • Sorteig dels tribunals: a través d’una aplicació, deixa de ser públic.

 • Inici de les proves: a l’abril i el procés finalitzarà abans del 15/07.

 • Ordre de les proves: ordre del RD 276:

  • Tema i exercici pràctic el mateix dia.

  • Exposició programació i unitat didàctica.

PSI: El pla d’actuació haurà de ser d’orientador/a en un centre educatiu.

 • Presa de possessió de la plaça com a funcionari/ària en pràctiques: 1/09/24.

 • Fase de pràctiques: de l’1/09 al 15/12/24, amb un període d’avaluació mínim de tres mesos d’activitat docent.

 • Presa de possessió com a funcionari/ària de carrera: gener del 2025.

 • C2 de català: comptarà 1 punt a l’apartat 3.3 del barem de mèrits.

 • Signatura de documents: obligatorietat de signar digitalment la programació.

USTEC·STEs (IAC) hem defensat que:

Consideracions generals sobre els processos d’estabilització:

 • Convocar 9.000 places per la via ordinària és tancar la porta a funcionaritzar aquestes persones i acabar bé els processos. Com
  pretenen la gent en abús de temporalitat s’estabilitzi per una via ordinària, si no ho ha fet per l’extraordinària?

 • Com a mínim les aprox. 800 places desertes del COE han de ser per a estabilització, sigui estirant la llista complementària del CM realitzat (l’opció més senzilla), o sigui per
  la via del Reial decret 5/2023 que permet una taxa addicional de places per a un nou CM. El Departament fa una lectura restrictiva de la legislació.

 • Si es vol derogar el RD 276, que es faci per implementar la doble via d’accés a la funció docent: una per consolidar les persones del sistema, amb una avaluació continuada basada en l’experiència, i una per a les persones de fora, amb proves més semblants al COE, menys memorístiques i amb menys arbitrarietats.

 • Cal un pacte d’estabilitat per a tota la gent que durant molts anys ha sostingut el servei i no s’ha estabilitzat. S’ha de compensar tothom qui hagi participat dels processos d’estabilització (a un o als dos) i cal un acord per garantir vacant (a prop del lloc de residència) durant un període de temps suficient, durant el qual ha de ser possible la funcionarització.

Consideracions sobre les propostes que fa l’administració a la resolució:

 • Convindria avançar el termini de presentació de sol·licituds, proposem l’11/12/23.

 • S’hauria de contemplar la possibilitat d’eximir de pagament la gent que s’ha presentat als dos processos anteriors d’estabilització.

 • Estem totalment en desacord en la privatització del sorteig de tribunals, cal que sigui públic i s’expliqui com es fa. També cal evitar que gent que ja ha fet de tribunal repeteixi.

 • El procés ha de ser compatible amb el curs escolar i la conciliació. Si es comença a l’abril, quan es cridaran els aspirants? Tardes? Caps de setmana?

 • Volem participar en la confecció dels tribunals i actualitzar a l’alça el decret 138/2008 d’indemnitzacions per raó de servei, així com més membres per tribunal i hores d’alliberament als centres.

 • Es tornin a reordenar les proves a la inversa i fer primer la programació.

 • Tothom ha de poder portar la normativa, també els aspirants d’FP i PES.

 • El sorteig de les unitats es faci amb antelació al moment de l’exposició.

 • Les persones que es presentin de pedagogia terapèutica i orientació educativa han de poder fer les pràctiques al CREDA i als EAP.

 • El C2 de català es valori amb 1 punt també a l’apartat 2.4.2 i l’aspirant pugui triar on el/la beneficia més.

 • Les oposicions anteriors aprovades comptin a partir de l’aprovat, sense nota mínima.

 • Els cursos de formació permanent comptin a partir de 10h, que se sumin les hores i es multipliquin per un coeficient de manera similar a les oposicions del 2021 i que es deixi de fer diferenciació entre si són de menys de 20, més de 30 o 100h.

 • Els cursos de formació permanent de les EOI (sobretot d’estiu) que no porten a l’obtenció de cap titulació de nivell del MECR es comptabilitzin tal com correspon.

 • Ens confirmin que les persones que s’han integrat al cos de secundària per la via extraordinària es puguin presentar per la via d’adquisició de noves especialitats dins del cos de secundària. I si
  és que no, volem una explicació.

 • No estem d’acord amb el supòsit pràctic per a l’adquisició de noves especialitats.

Elements que cal afegir a la convocatòria:

 • Incloure les programacions a SE d’EAP, CREDA i CFA.

 • Regular a la normativa a quin apartat van els graus que compten com a mèrit (no són requisit), amb instruccions clares per als tribunals de com i quant comptabilitzar-los.

Altres qüestions:

 • Nombre màxim d’aprovats: volem insistir que no és el mateix aprovar que ser seleccionat/da i no es poden establir quotes per tribunal.

 • Calen criteris de correcció específics (rúbriques) i amb prou antelació.

 • Reclamem una citació dels aspirants amb prou antelació, no amb 14 hores.

 • Persones que estiguin d’incapacitat temporal o permís de maternitat/paternitat que no puguin fer les pràctiques. Quan les podran fer?

 • Concretar el supòsit pràctic: elements que ha de contenir.

Resposta de l’administració:

 • Nombre de places: hi ha nous acords de govern amb places de reposició anteriors. Ara es convoquen les places de creixement dels darrers anys i les posteriors a l’estabilització. Les places pendents d’acord de govern es poden executar més endavant.

 • No repetició de tribunals: els seleccionats de nou per sorteig podran renunciar-hi.

 • Taxes: no es poden reduir, depenen d’economia i funció pública.

 • Pràctiques al CREDA i EAP: no es consideren centres educatius tot i que hi hagi atenció a l’alumnat i, per tant, no s’hi poden fer les pràctiques (amb excepcions).

 • Estudis de grau: s’hi acabarà fent referència en la resolució.

 • Crida de persones amb major antelació a 14h: les persones han d’estar en disposició per poder complir amb el calendari.

 • Pràctiques: qui no pugui fer-les les podrà fer en la següent convocatòria sense cap mena de penalització. El mateix per a qui les hagi de repetir.

També comenten:

 • Cobrament d’assistències en termini màx. de 3 mesos: la persona té un termini de 6 mesos per passar-ho i després s’ha d’autoritzar, etc. volen agilitzar-ho, però en 3 mesos no ho podran complir.

 • Professors especialistes en sectors singulars: el cos es va crear perquè no hi ha titulació universitària, per això es poden presentar a les oposicions amb la seva titulació.

 • UD de professors d’arts plàstiques i de mestres de taller: ho parlaran amb les unitats corresponents.

 • Vacants que quedin a partir d’ara: seran ocupades per personal interí, que no podrà ser-hi més de 3 anys d’acord amb la modificació de l’EBEP.

 • Prova pràctica d’FP: hi ha supòsits penjats al web.

 • CFA: es parlarà amb la unitat corresponent.

 • Llista de seleccionats del COE: es preveu pel 15 de desembre.

 • Etiquetes: Hi ha hagut casos (no especifiquen quants) d’aspirants que no han seguit les instruccions dels tribunals i han trencat l’anonimat.

 • Persones que no es poden presentar per part: cal garantir que el procés sigui efectiu i es garanteixin els terminis, però es dona certa flexibilitat en aquests casos.

USTEC·STEs (IAC) hem afegit:

 • Taxes: no s’ha donat resposta a la proposta d’exempció de pagament per a les persones que s’han presentat a estabilització. Aquesta possibilitat és qüestió de voluntat, igual que es va fer al COE amb
  qui concursava a mèrits.

 • Trencament de l’anonimat: s’ha demanat quants casos han quedat exclosos per la disfunció en l’ús de les etiquetes. Es poden donar instruccions prèvies perquè l’aspirant ja hi vagi informat.

 • Repetició dels tribunals: demanem que surti per normativa que algú que ha format part d’un tribunal no en torni a formar part a la següent convocatòria.

 • Insistim en la intervenció inicial: aquest procés tanca la porta a les persones no estabilitzades. Tot i haver-hi un grup de treball d’estabilització on defensarem el pacte d’estabilitat i transformar els processos, la millor via seria funcionaritzar ja aquestes persones via mèrits.

Segona resposta de l’Administració:

 • Taxes: cal pagar-les perquè la inscripció sigui vàlida. Pel COE es va fer un ajornament per evitar que aspirants paguessin innecessàriament.

 • Termini d’inscripció a oposicions: l’11/12 no és viable i no hi ha cap mena de greuge per presentar sol·licituds en període no lectiu.

 • Ja existeix un correu específic i les persones aspirants s’hi poden adreçar. Es respon en la mesura que es pot. S’intentarà fer un FAQ.

 • Les places no es reparteixen per tribunals.

 • Sobre l’harmonització de criteris i rúbrica: es passa a inspecció.

 • Pràctiques al CREDA és excepció. S’ha de demanar i estudiar en cada cas.

 • Text únic al DOGC, recullen la proposta.

USTEC·STEs (IAC) hem afegit:No s’ha respost al fet que no es pugui repetir com a membre de tribunal, cal evitar que puguin repetir i trobar-se en un tribunal els mateixos membres. L’administració respon que estudia la proposta.

Tercer punt: Torn obert de paraules.

L’administració informa: recorda que es poden enviar les preguntes prèviament, cosa que alguns sindicats han fet. Comencen per respondre les preguntes enviades per USTEC·STEs (IAC).


USTEC·STEs: Curs d’iniciació a la tasca docent pels que han aprovat opos:
Demanem confirmar aquesta informació: “en el moment en què es publiqui la llista definitiva de persones seleccionades […] faran arribar les dades de les persones seleccionades al Servei de Gestió del Personal Docent […] per tal d’indicar les persones no han de realitzar el curs d’iniciació a la tasca docent, pel fet d’haver estat seleccionades en el concurs oposició extraordinari d’estabilització de plantilles”.

Administració: Confirma la resposta.

USTEC·STEs: Permís de reducció de jornada per cura de fills/es:  En cas de tenir més d’un fill/a d’edats diferents menors de 6 o 12 anys, poden els dos progenitors gaudir de reducció per cada fill/a quan són d’edats diferents? No queda clar que hi hagi la possibilitat i fins ara no es concedia, però estem rebent casos en què s’està concedint permís de reducció per cura de fill/a pels diferents fills/es menors tots dos de 6 anys o de 12.

Administració: Ho ha traslladat a la unitat corresponent i ens respondrà.

USTEC·STEs: Correus XTEC que es desactiven i no hi ha manera que els tornin a activar: Estem rebent molts casos de persones que, tot i fer el canvi de contrasenya, s’han trobat que els han tornat a desactivar el correu XTEC i ningú els ho soluciona.

Administració: Que cada afectat es dirigeixi al SAU amb captura de pantalla explicant què li passa. El Departament no té cap influència sobre el SAU.

USTEC·STEs afegim:el SAU es desentén dels usuaris que passen la incidència, estan sense correu. Convé que s’insti el SAU a atendre aquests usuaris.

USTEC·STEs: Nou permís de 8 setmanes per a la cura de fill/a: Malgrat que ja és vigent, encara no s’aplica. Quan s’aplicarà? Reclamem que sigui ja i de forma retribuïda.

Administració:Es va fer una nota informativa i una nota d’aclariment per part de funció pública. El permís ja es pot demanar, però no és retribuït.

USTEC·STEs: Permís de 4 dies per cura de familiar malalt: El permís aprovat a la llei de famílies no s’aplica al personal docent. És un greuge comparatiu i demanem que s’habiliti el de deure inexcusable per poder atendre els fills/es o familiars dependents que causen malaltia d’un dia per l’altre per possibilitar la conciliació familiar.

Administració:Ho ha traslladat a la unitat corresponent, queda pendent.

USTEC·STEs: Reducció de jornada per fill/a de 12 a 14 anys: Qui la pot gaudir? El personal interí pot gaudir-la? Com s’ha de sol·licitar i quines condicions té?

Administració: Hi ha un acord de funció pública (9/3/23) aprovat per govern. Només és aplicable a personal funcionari de carrera, no a interins. També al personal laboral que ocupa vacant.


USTEC·STEs: Demanem altre cop una mesa tècnica per abordar les necessitats dels serveis educatius.

Administració: No estava prevista, però es programarà.

USTEC·STEs: Titulació de MALL amb educació infantil: Sense previ avís, ni termini aplicat (com es va fer amb PT i PSI als titulats/des en educació infantil), les persones que cursen el màster de trastorns de la parla o similars per acreditar l’especialitat de MALL, o que ja l’han cursat, però han entregat la titulació amb posterioritat a l’1/10/23, han rebut una notificació que informa que des de l’1/11/23 ja no se’ls reconeix aquesta especialitat. A més, l’han rebuda des de les universitats i no del Departament. Les persones afectades han pagat aquests màsters (que no són precisament econòmics) i no és acceptable que aquesta mesura no s’hagi informat abans ni s’hagi seguit el mateix procediment que amb les altres dues especialitats. Reclamem que s’esmeni i se segueixi el mateix procediment, establint un termini que no afecti les persones que ara ja cursen el màster o l’han acabat. En la mateixa línia, volem aclariment sobre si això també afectarà l’especialitat de PAN.

Administració (l’endemà via correu electrònic): Des del Departament d’Educació amb coordinació amb els degans i deganes de les facultats d’educació de Catalunya es va decidir aplicar el que estableix el Reial decret 1594/2011 a partir de l’1 d’octubre de 2023. Aquesta mesura s’aplica a partir d’aquesta data i no té efectes retroactius i, per tant, les persones que ja formaven part de la borsa de treball de personal interí docent si tenien reconegudes aquestes especialitats, les mantenen.


USTEC·STEs (IAC) demanem aclariments i formulem noves demandes:

USTEC·STEs: Pèrdua de poder adquisitiu: L’ICS ha arribat a un acord que suposa destinar 320 milions anuals en millores de condicions laborals. Ells sí que tenen previsió pressupostària i poden negociar? En el nostre cas no hi ha negociació, no ja de millores com les pactades a sanitat, sinó de recuperació de condicions. Hem exigit una mesa, què passa amb el Departament d’Educació, per què som els últims de l’administració? Potser ens hauríem de plantejar deixar de reclamar retorn de retallades i anar a un augment salarial del 20% o 30% que és el que seria de justícia.

Administració:Hi haurà mesa amb la consellera el 5/12, “s’hi parlarà del que s’hagi de parlar”.

USTEC·STEs:Hi ha tribunals de CM que van fer la feina estant de baixa i ara no se’ls vol pagar. És una situació inacceptable.

Administració: En té coneixement i ho està solucionant.

USTEC·STEs: Integració i equiparació a l’FP: Quan es farà el pagament i el reconeixement dels efectes administratius (i des de quin dia) de les persones que formen part dels col·lectius que s’integren via
procés ordinari i extraordinari? I als interins? De cara a les oposicions, aquestes persones estan integrades o ha de sortir una resolució? Es poden presentar a adquisició de noves especialitats?

Administració: La integració del PTFP al cos de secundària es farà en la nòmina de desembre (sou i endarreriments) a qui va fer la sol·licitud d’integració en el termini ordinari. A qui ho van fer en període
extraordinari, no sap si podrà fer-ho en la nòmina de desembre.

USTEC·STEs: Com es gestionarà el cobrament retroactiu del 0,5% a la nòmina de qui no està treballant?

Administració: Es farà d’ofici al número de compte que tenen, si es tracta d’un difunt, els hereus han de tramitar-ho amb la documentació pertinent.

USTEC·STEs:Queden diverses qüestions sobre el nou cos de música i arts per respondre.

Administració: S’han d’acabar de definir les proves de capacitació del cos 594, al desembre hi haurà una proposta que passarà per mesa.

USTEC·STEs: Docents de xinès han intentat durant molts anys fer el màster de secundària, però no ha estat possible, perquè no s’acceptava aquesta especialitat (ni a la universitat pública ni a la
privada). El Departament hauria pogut “negociar” alguna plaça per al màster.

Administració: Pot traslladar a les universitats la seva necessitat, però això ho regules les mateixes universitats. S’han fet moltes peticions de millora.

USTEC·STEs: Temperatures: Exigim que es tracti aquest tema amb seriositat, s’estableixi un calendari de pla d’actuació efectiu i se’ns informi dels avenços que es realitzin, especialment de cara a la pròxima temporada de calor.

Administració:Ja s’ha traslladat a la direcció general de centres públics, es treballarà.

USTEC·STEs:Les agressions de l’alumnat cap al professorat es resolen segons el Reglament de Règim Intern recollit al NOFC, tenint en compte l’autonomia de centre. És necessari un protocol unitari que reculli unes normes d’actuació i conseqüències comunes davant certes conductes agressives per part de l’alumnat.

Administració:(sense resposta)

USTEC·STEs: Sobre el finançament dels centres.Hi ha casos en què no s’arriben a cobrir les despeses corrents i s’ha de recórrer a partides amb finalitat pedagògica per cobrir-les. Demanem una solució.

Administració: Certament, hi ha centres que han rebut un import inferior aquest setembre, octubre i novembre, es regularitzarà al desembre i rebran com a mínim el que van rebre l’any passat. Si algú ha
alertat que no podia pagar, l’hem atès. No hi ha ningú en aquesta situació. S’estudiaran les despeses reals dels centres i es revisarà perquè s’adeqüi a la nova realitat. Els centres tenen molt romanent en general, no n’hi ha en números vermells.

USTEC·STEs: Situació dels DEI (dinamitzadors/es escola inclusiva). Aquest curs s’han contractat com a tècnics docents (a jornada sencera). És un col·lectiu que el curs passat s’anomenava FEI. Mitja jornada desenvolupaven tasques i funcions pròpies de la FEI i l’altra mitja treballaven al centre com a docents. Cobraven els complements específics pertinents a l’exercici als centres educatius. Qui formava part del cos de mestres, cobrava el complement de tutoria o especialitat. Enguany, els DEI estan adscrits al ST, ubicats als serveis educatius del territori adscrit (al CRP). L’horari és de 37,5 h/setmana entre les 8 i les 18h. No perceben cap mena de complement específic i, en especial el cos de mestres, han vist que cobren una nòmina inferior. És totalment inadmissible. En el moment de la contractació, no se’ls va informar de les condicions laborals. La convocatòria publicada no especifica aquesta circumstància. Qualsevol treballador/a ha de conèixer amb total transparència quines seran les condicions laborals i retributives.

Administració: No cobren complements perquè no els exerceixen (tutoria o coordinació), no són al centre. Va ser voluntari, les condicions retributives eren conegudes, es va donar prioritat a les FEI i
qui va voler va dir que sí i a qui no li interessava va tornar al centre.


USTEC·STEs: Cos de professorat especialista en sectors singulars de l’FP:
En una de les darreres meses vam demanar regular la situació administrativa i professional del personal d’aquest cos. Això implica que tots els efectes (administratius i professionals) han de computar des del moment de creació del cos, com es compta en CT i altres. El Departament va respondre que ho faria quan estigués enllestit el procediment d’integració. Per tant, quan regularitzarà el Departament tot el cos de singulars? D’altra banda, segons els requisits d’accés i la normativa vigent, aquest cos pertany al subgrup
A1. Demanem que el Departament ho tingui previst.

Administració: Sobre els especialistes: la gran majoria estaven per sota la mitja jornada, els van agafar tots i voluntàriament els van permetre entrar a borsa amb una jornada mínima de 0,5 i un període per
treure’s titulació. Caldran sempre, són casos molt concrets. Intentem que aquests siguin els mínims, n’hi havia massa. El Departament ha reduït el volum de professorat especialista (aquest col·lectiu no és PTFP), que era un col·lectiu sobredimensionat. A qui no van poder estabilitzar-se en el cos de tècnics de gestió se li va donar la possibilitat de passar a la borsa d’interins com a funcionari interí durant 2 anys, temps per treure’s el màster de secundària o el curs equivalent. Van poder triar. Un cop passin els dos anys, qui no tingui els requisits possiblement es quedarà perquè ocupa un lloc de treball molt específic (és a dir, ja veurem…).


USTEC·STEs: Consideració com a vacants les substitucions de jubilacions a partir de l’1/03. 
En el moment en què s’ha tret de la normativa de gestió de borsa d’enguany, s’ha d’aplicar com a vacant.

Administració: S’està estudiant per al 24-25, perquè hi ha un encavalcament en dates de la nòmina. Enguany es manté, si és vacant a partir de l’1/03, acaba el 30/06.


USTEC·STEs: Actualització de la relació de les persones de la borsa per especialitat.
Encara consten les dades de l’anterior període.

Administració:Es revisarà i actualitzarà.


USTEC·STEs: Els docents patim un greuge, com es regula el permís de 8 setmanes?
No es contempla poder atendre fills malalts o familiars de manera sobrevinguda. Demanem que s’habiliti el deure inexcusable per fer-ho.

Administració:(sense resposta)

USTEC·STEs: Denunciem els forats als horaris. No podem acceptar horaris plens de forats, cal que es reguli i limiti estrictament.

Administració:A vegades és molt difícil, si n’hi ha molts, cal enviar-ho a inspecció.

[Diverses qüestions queden pendents de resposta: habilitació i integració de les especialitats docents del professorat del cos de mestres de taller d’arts i disseny i professors d’arts i disseny, entre d’altres]

+ més Informació sobre la resta de meses sectorials

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes