INFORMACIÓ USTEC·STEs (IAC): Oposicions d’estabilització

Termini presentació reclamacions: 9 i 10 de novembre.

NOVETAT: Com presentar una reclamació ⇒ PDF amb instruccions

NOVETAT: Si ets afiliat, et pots descarregar un model de reclamació ⇒ Enllaç a l’espai d’afiliat [els afiliats que no pugueu accedir, que ho sol·licitin per correu electrònic, tot indicant les seves dades d’afiliat (nom, cognoms i DNI)].


El Departament d’Educació anuncia que demà dimecres 8 de novembre els tribunals publicaran la valoració provisional dels mèrits.

Consulta-la a través de l’Espai personal o al tauler d’anuncis de la seu del tribunal.

Les reclamacions es podran presentar el 9 i 10 de novembre de 2023.


Recorda que pots consultar el barem a l’annex 2 de la convocatòria en la Resolució EDU/4037/2022, publicada el 27 de desembre de 2022 al DOGC.

 

2 Formació acadèmica (màxim 2 punts)

2.1 Expedient acadèmic en el títol al·legat com a requisit de participació, sempre que el títol al·legat es correspongui amb el nivell de titulació exigit amb caràcter general per a l’ingrés en el cos (màxim 1,5000 punts).

Es valora exclusivament la nota mitjana de l’expedient acadèmic del títol exigit amb caràcter general i al·legat per a l’ingrés al cos tal com s’indica a continuació:

Quan les notes estiguin expressades en valors de 0 a 10, s’aplica la següent equivalència:

 

De 6,01 punts fins a 7,50 punts: 1,0000 punt.

De 7,51 punts fins a 10 punts: 1,5000 punts.

 

Quan les notes estiguin expressades en valors de 0 a 4, s’aplica la següent equivalència:

D’1,51 punts fins a 2,25 punts: 1,0000 punt.

De 2,26 punts fins a 4 punts: 1,5000 punts.

 

Documents justificatius: certificació acadèmica en la qual es facin constar la nota mitjana final obtinguda de totes les assignatures i cursos exigits per a l’obtenció del títol al·legat.

Només es computa la nota mitjana d’aquelles titulacions declarades com a equivalents quan l’aspirant l’al·legui per a ingrés al cos i no aporti la titulació exigida amb caràcter general.

En cas que no consti la nota mitjana numèrica en la certificació acadèmica, s’aplicaran les equivalències següents:

 

Escala de puntuacions de 0 a 10 punts:

Aprovat: 5 punts.

Bé: 6 punts.

Notable: 7 punts.

Excel·lent: 9 punts.

Matrícula d’honor: 10 punts.

 

Escala de puntuacions de 0 a 4 punts:

Aprovat: 1 punt.

Bé: 1’5 punts.

Notable: 2 punts.

Excel·lent: 3 punts.

Matrícula d’honor: 4 punts.

 

Per a l’obtenció de la nota mitjana de l’expedient acadèmic, en els casos en què a la certificació acadèmica figurin les assignatures amb diferent valor de crèdits s’ha de fer el càlcul de la mitjana fent prèviament l’adaptació percentual de les puntuacions d’acord amb els crèdits que té cada assignatura. En aquests casos s’ha de fer la ponderació i el càlcul de la nota mitjana d’acord amb el que s’estableix a continuació:

 

Escala de puntuacions de 0 a 10 punts:

Nombre de crèdits d’assignatures amb la qualificació d’aprovat x 5.

Nombre de crèdits d’assignatures amb la qualificació de bé x 6.

Nombre de crèdits d’assignatures amb la qualificació de notable x 7.

Nombre de crèdits d’assignatures amb la qualificació d’excel·lent x 9.

Nombre de crèdits d’assignatures amb la qualificació de matrícula d’honor x 10.

Nombre de crèdits d’assignatures amb la qualificació de convalidació o apte x 5.

 

Escala de puntuacions de 0 a 4 punts:

Nombre de crèdits d’assignatures amb la qualificació d’aprovat x 1.

Nombre de crèdits d’assignatures amb la qualificació de bé x 1’5.

Nombre de crèdits d’assignatures amb la qualificació de notable x 2.

Nombre de crèdits d’assignatures amb la qualificació d’excel·lent x 3.

Nombre de crèdits d’assignatures amb la qualificació de matrícula d’honor x 4.

Nombre de crèdits d’assignatures amb la qualificació de convalidació o apte x 1.

 

Nota mitjana = Suma de les multiplicacions / Total de crèdits exigits per a l’obtenció del títol.

 

En el cas que a l’expedient acadèmic s’hi faci constar tant la qualificació literal com la numèrica, només es té en consideració la numèrica.

Si a l’expedient acadèmic es recull l’expressió “assignatura adaptada” cal aportar la certificació acadèmica acreditativa de la puntuació obtinguda en cursar l’assignatura segons l’antic pla d’estudis.

En el supòsit que s’al·legui com a títol una titulació de segon cicle, és necessari aportar també la certificació acadèmica de la titulació de primer cicle que s’ha cursat per accedir-hi, resultant com a nota mitjana de l’expedient la que resulti de la mitjana de les dues titulacions.

En el cas que no s’aporti la corresponent certificació acadèmica però es presenti el títol o la certificació d’abonament de drets d’expedició, es considera que l’aspirant va obtenir la nota mitjana d’aprovat.

2.2 Postgraus, doctorat i premis extraordinaris

2.2.1 Pel certificat o diploma acreditatiu d’estudis universitaris d’estudis avançats (Reial decret 778/1998, de 30 d’abril); el títol oficial de màster (el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, el Reial decret 1002/2010, de 5 d’agost), o la suficiència investigadora o qualsevol altre títol equivalent sempre que no siguin al·legats com a requisit per a l’ingrés en la funció pública docent: 1,0000 punt.

No seran objecte de baremació els certificats o diplomes acreditatius d’estudis avançats i la suficiència investigadora quan ja s’hagi al·legat el títol de doctor o doctora.

Aquest subapartat està referit exclusivament als estudis oficials.

El títol oficial de màster (Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre), que ha de tenir un mínim de 60 crèdits, ha d’estar dedicat a la formació avançada de caràcter especialitzat o multidisciplinari, dirigida a una especialització acadèmica o professional o bé a promoure la iniciació en tasques investigadores.

Per a aquest subapartat únicament es pot valorar un sol màster oficial, si s’al·lega més d’un, es pot valorar pel subapartat 3.2.

Els títols propis de les universitats no els correspon puntuació per aquest apartat i poden ser valorats pel subapartat 3.2, si així ho determina el tribunal.

Documents justificatius: certificació acadèmica del títol corresponent o, en tot cas, de la certificació d’abonament dels drets d’expedició d’aquest.

2.2.2 Per tenir el títol de doctor o doctora: 1,0000 punt.

Per a aquest subapartat es valora la possessió del títol de Doctor, per tant només es pot valorar un títol de doctorat.

Documents justificatius: certificació acadèmica del títol de doctor o, en tot cas, de la certificació d’abonament dels drets d’expedició d’aquest.

2.2.3 Per haver obtingut premi extraordinari en el doctorat: 0,5000 punts.

Documents justificatius: certificació acreditativa corresponent.

2.3 Altres titulacions universitàries

Es valoren les titulacions universitàries de caràcter oficial en el cas de no haver estat al·legades com a requisit per a l’ingrés al cos, com s’indica a continuació.

2.3.1 Titulacions universitàries de primer cicle

Per cada títol de diplomat o diplomada, enginyer tècnic o enginyera tècnica, arquitecte tècnic o arquitecta tècnica, o altres títols declarats legalment equivalents, així com pels estudis corresponents al primer cicle d’una llicenciatura, arquitectura o enginyeria: 1,0000 punt.

En el cas d’aspirants a cossos de funcionaris docents de subgrup A2 no es valoren per aquest apartat, en cap cas, el primer títol o estudis d’aquesta naturalesa que l’aspirant al·legui com a requisit de participació.

En el cas d’aspirants a cossos de funcionaris docents de subgrup A1 no es valoren per aquest apartat, en cap cas, el títol o estudis d’aquesta naturalesa que hagi estat necessari superar per a l’obtenció del primer títol de persona llicenciada, enginyera o arquitecta que presenti l’aspirant.

Documents justificatius: certificació acadèmica del títol al·legat per a l’ingrés al cos i també de tots els que s’al·leguin com a mèrits o, si és el cas, certificació d’abonament dels drets d’expedició corresponents. En el cas d’estudis de primer cicle, certificació acadèmica en què s’acrediti la superació dels estudis.

2.3.2 Titulacions universitàries de segon cicle

Per cada títol dels estudis corresponents al segon cicle d’una llicenciatura, arquitectura i enginyeria, o altres títols declarats legalment equivalents: 1,0000 punt.

En el cas d’aspirants a cossos de funcionaris docents de subgrup A1, no es valoren per aquest apartat, en cap cas, el títol o estudis d’aquesta naturalesa necessaris per l’obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que al·legui l’aspirant com a requisit de participació.

Documents justificatius: certificació acadèmica del títol al·legat per a l’ingrés al cos i de tots els que s’al·leguin com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d’abonament dels drets d’expedició.

L’aspirant que hagi cursat un primer cicle i un segon cicle computarà 1,0000 punt per cada cicle.

Les mencions corresponents a un mateix títol de Grau no es comptabilitzen com títols de Grau independents.

2.4 Titulacions d’ensenyaments de règim especial i de formació professional inicial

Es valoraran les titulacions corresponents a ensenyaments de règim especial atorgades per les escoles oficials d’idiomes, conservatoris professionals i superiors de música i escoles d’art, així com les de la formació professional específica, en el cas de no haver estat al·legades com a requisit per ingressar en la funció pública docent o, si és el cas, no hagin estat necessàries per a l’obtenció del títol al·legat.

Es valoren de la forma següent:

2.4.1 Per cada titulació professional de música o dansa: 0,5000 punts.

Documents justificatius: certificació acadèmica del títol al·legat per a l’ingrés al cos i també de tots els que s’al·leguin com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d’abonament dels drets d’expedició.

2.4.2 Per cada certificació de nivell avançat o equivalent d’escoles oficials d’idiomes

D’acord amb les noves equivalències establertes pel Reial decret 1041/2017, de 22 de desembre (BOE núm. 311, de 23 de desembre), s’entén per nivell avançat les titulacions de nivell C1 i C2 del Marc europeu comú de referència. En aquest sentit, s’atorgarà puntuació de 0,500 punts per cada certificació.

Documents justificatius: certificació acadèmica dels títols o, en tot cas, de la certificació d’abonament dels drets d’expedició.

Només es considerarà la titulació de nivell acreditat d’un idioma en aquest apartat, sempre que no sigui requisit d’accés als cossos docents.

2.4.3 Per cada titulació de tècnic o tècnica superior d’arts plàstiques i disseny: 0,2000 punts.

Documentació acreditativa: certificat acadèmic on consti que ha superat els estudis necessaris per a l’obtenció del títol.

2.4.4 Per cada titulació de tècnic o tècnica superior de formació professional o equivalent: 0,2000 punts.

Documentació acreditativa: certificat acadèmic on consti que ha superat els estudis necessaris per a l’obtenció del títol.

2.4.5 Per cada titulació de tècnic esportiu o tècnica esportiva superior: 0,2000 punts.

Documentació acreditativa: certificat acadèmic on consti que ha superat els estudis necessaris per a l’obtenció del títol.

2.5 Domini d’idiomes estrangers.

Per aquells certificats de coneixements oficials d’una llengua estrangera, que acreditin la competència lingüística en un idioma estranger de nivell avançat C1 o C2, segons la classificació del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües: 0,500 punts.

Els certificats de nivell C1 o C2 d’un mateix idioma, acreditats d’acord amb l’apartat 2.4 o bé 2.5, es valoraran només en un o altre apartat.

Així mateix, quan es presentin en aquests apartats per a la seva valoració diversos certificats de diferents nivells acreditatius de la competència lingüística en un mateix idioma, es valoraran únicament els de nivell superior.

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes