Integració del professorat tècnic d’FP al cos de professorat d’ensenyaments secundaris i altres informacions.

Aquest dimecres, 31 de maig, ha tingut lloc la Mesa de Negociació del Personal Docent no Universitari, en la qual s’ha aprovat la resolució per la qual es farà la integració del professorat del cos de PTFP amb titulació universitària al cos de professorat d’ensenyaments secundaris.

Infografia integració PTFP
Descarregar infografia en format PDF

Què hem de saber?

Requisits:

 1. Ser funcionari/ària de carrera del cos de PTFP.

 2. Estar en situació de servei actiu, de serveis especials o en excedència per cura de familiar/s o per raó de violència de gènere o terrorista.

 3. Acreditar una titulació universitària o una altra equivalent a efectes docents o estar en condicions d’obtenir-la prèviament a la sol·licitud.

Important:

 • Els requisits s’han d’acomplir abans del termini de presentació de la sol·licitud.

 • Segons la resolució, les titulacions equivalents són la diplomatura, l’enginyeria tècnica i l’arquitectura tècnica.

Sol·licituds:

 • Dates: Aproximadament durant la segona quinzena de juny.

 • Forma de presentació: De manera obligatòria, mitjançant un formulari formalitzat disponible a la seu electrònica (tramitador genèric).

 • Hi haurà dos terminis:

  • Termini ordinari: Per a la gent que reuneix els requisits abans del termini de presentació de la sol·licitud. Tindrà 20 dies hàbils des de l’endemà de la publicació de la resolució al DOGC.

  • Termini extraordinari: Per a qui no hagi fet la sol·licitud durant el termini ordinari i també per aquelles persones que vagin acomplint els requisits fins al 19 de gener de 2026. L’inici d’aquest termini s’anunciarà en el seu moment al web del Departament i a l’e-Tauler.

Documentació acreditativa:

L’única documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud és el títol universitari (tenim els nostres dubtes sobre els títols superiors d’FP).

Possibles situacions:

 • Candidatures amb la titulació registrada al portal ATRI: No caldrà presentar la titulació.

 • Candidatures que no tenen actualitzat el seu expedient electrònic a l’ATRI: Caldrà presentar una còpia escanejada del títol acadèmic a l’espai facilitat en la sol·licitud a tal efecte (pes màxim 5 Mb).

Important:

 • La còpia del títol ha de ser de les dues cares (revers i anvers).

 • Per a les titulacions obtingudes a l’estranger s’ha d’aportar la credencial que acrediti l’homologació o la declaració d’equivalència a nivell acadèmic de grau.

 • Les persones que encara no posseeixin el títol acadèmic corresponent hauran de presentar un certificat acadèmic dels estudis realitzats per a l’obtenció del títol amb el resguard de pagament de les taxes d’expedició.

 • És millor no esperar al darrer moment per presentar al registre el títol, es pot fer en qualsevol moment.

Resolució provisional:

 • Termini: Entre finals de juliol i començament d’agost.

 • Llista provisional d’admesos i exclosos: Es publicarà a la web d’oposicions del Departament d’Educació i a l’e-Tauler.

 • Al·legacions: Només es podran presentar al·legacions a l’espai habilitat per a tal fi en un termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la llista provisional.

Allò que figuri en la resolució definitiva s’entendrà com a resposta a les al·legacions fetes a la resolució provisional.

Resolució definitiva:

 • Termini: Previsiblement el 31 d’agost.

La resolució definitiva presentarà una llista de les persones seleccionades i una altra amb les no seleccionades. Posteriorment, es publicaran al DOGC les persones integrades al cos de professorat d’ensenyaments de secundària.

Contra la resolució definitiva es podrà presentar un recurs contenciós administratiu en un termini de dos mesos o un recurs potestatiu de reposició. En cas d’optar pel recurs de reposició, aquest s’haurà d’interposar telemàticament utilitzant obligatòriament l’espai per aquest efecte al web del Departament d’Educació.

Efectes de la resolució definitiva:

La data dels efectes econòmics i de previsió social (cotització per jubilació…) dependrà del termini de participació i de la data d’acompliment dels requisits:

 • Candidatures participants en el termini ordinari:

  • Docents que han ingressat al cos abans del 19 de gener de 2021:

   • Des del 19 de gener de 2021 per a qui complia els requisits abans d’aquesta data.

   • Des de la data de la sol·licitud del títol acadèmic per a qui ha complert els requisits entre el 19 de gener del 2021 i la data de la sol·licitud d’ingrés al cos de secundària.

  • Docent que han ingressat al cos posteriorment al 19 de gener 2021: Des de la data del seu nomenament al cos de PTFP.

 • Candidatures participants en el termini extraordinari: Des del dia de la presentació de la sol·licitud.

Informació complementària d’interès sobre el procediment d’integració:

 • Totes les notificacions de resolucions i actes administratius que no hagin d’estar supeditades a publicació segons la resolució es comunicaran per via electrònica.

 • Si un/a docent té més d’una especialitat del cos de PTFP, passaran totes elles al cos de professorat d’ensenyaments secundaris.

 • La integració és pels docents amb els requisits assenyalats anteriorment de totes les 29 especialitats del cos de PTFP.

 • Pot participar tot/a docent que està o ha estat en servei actiu en data 19 de gener de 2021 (persones jubilades, etc.).

 • Segons les dades facilitades per Departament, el 31 de maig del 2023 hi ha 2.630 docents del cos de PTFP, dels quals 1.768 disposen de carrera universitària registrada i 862 no. Per tant, el 38% dels companys i companyes funcionaris de carrera no podran integrar-se mitjançant aquest procediment.

 • El Departament ha manifestat la seva voluntat de pagar els endarreriments corresponent a la integració a la nòmina de setembre o d’octubre. També reconeix un deute de 172 euros per mes.

 • S’informarà d’ofici tot el professorat afectat.

Altres informacions destacades sobre l’FP.

Equiparació salarial: USTEC·STEs hem denunciat davant la mesa que aquest procediment ha deixat de costat una part molt important del professorat d’FP (PTFP amb titulació superior d’FP, professorat del cos de mestres de taller i oficis, professorat especialista i professorat estabilitzat al cos de tècnics de gestió de la Generalitat). El Departament ens ha respost que la seva intenció és equiparar salarialment el professorat d’FP que no pugui integrar-se al cos de professorat d’ensenyaments secundaris.

Funcionariat interí PTFP: USTEC·STEs hem exigit que el PTFP interí sigui integrat directament al cos de professorat de secundària amb efectes també el 19 de gener de 2021, ja que és en aquesta data quan totes les especialitats del cos de PTFP passen a formar part del cos de secundària. El Departament respon que ho portem als tribunals i si se’ns dona la raó, s’aplicarà. També se’ns ha indicat que, en tot cas, els interins i interines que participin en les adjudicacions d’estiu tindran el nomenament com a PTFP, però es podran integrar al cos de PS. No saben de quina manera es farà, però la intenció és que si tenen la titulació requerida aquesta integració sigui automàtica.

Calendari acadèmic a l’FP: USTEC·STEs hem tornat a denunciar l’abús que suposa organitzar el curs acadèmic, i inclús el càlcul de plantilles a l’FP, a partir de 35 setmanes quan els currículums dels cicles formatius i les plantilles es fan entorn de 33 setmanes. El Departament ha respost per primera vegada explicant que es tracta d’una situació pressupostària.

Matrícula d’honor als cicles formatius vers matrícula gratuïta a la universitat: USTEC·STEs hem exigit que el Departament implementi els mecanismes necessaris per controlar els centres privats d’FP, en especial els centres que imparteixen formació professional en línia, per evitar irregularitats en les qualificacions finals dels seus estudiants.

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes