Terminis i condicions de participació a les adjudicacions d’estiu per al curs 2023-2024

* Avís: aquesta és una informació facilitada per l’administració a la mesa sectorial d’educació, per tant, és provisional fins que sigui publicada oficialment al DOGC.

Els terminis de presentació de sol·licituds de destinació provisional per al curs 2023-2024 són els següents:

 • Personal interí: del 4 al 15 de maig.
 • Personal funcionari de carrera i en pràctiques: del 16 al 29 de maig.
 • Personal acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 4 al 17 de maig de 2023, prèvia comunicació dels Serveis Territorials (ST).
 • Personal funcionari de carrera que depèn d’una altra administració educativa i sol·licita comissió de serveis a Catalunya: del 9 al 22 de maig.
 • Personal interí que no hagi pogut accedir en el termini establert a l’aplicació de sol·licituds per haver estat nomenat per primer cop amb data posterior: ha de presentar a tot tardar el 19 de maig (per tant, entre el 16 i el 19 de maig) la sol·licitud de destinació per al curs 2023-2024 segons l’imprès facilitat pels ST del Departament d’Educació.
 • Personal funcionari de carrera que resulti afectat per la pèrdua de la destinació definitiva amb posterioritat al termini de sol·licituds: pot presentar la seva sol·licitud de destinació en el termini màxim de deu dies des de la data de la comunicació dels ST referida a la seva nova situació administrativa.
 • Professorat funcionari de carrera amb destinació definitiva que ha formalitzat voluntàriament una sol·licitud de comissió de serveis: podrà presentar un escrit de desistiment a la participació per la fase d’elecció, no més tard de la finalització del termini de reclamacions contra la resolució provisional d’adjudicació de destinació.
 • Personal funcionari que en un procediment de provisió de destinacions hagi obtingut destinació a efectes d’1 de setembre del 23 en dos llocs de cossos o categories docents diferents: haurà d’optar per una de les dues destinacions no més tard del 7 de juliol del 2023. Si no hi ha comunicació, l’adjudicació provisional obtinguda a les adjudicacions d’estiu quedarà sense efectes.
 • Professorat que ha estat seleccionat al Concurs de Mèrits: Aquest col·lectiu forma part del professorat que ha de ser destinat com a personal funcionari de carrera amb destinació provisional.

Diferents situacions:

 • En el cas que, a conseqüència de la modificació de la llista de persones seleccionades en el procediment selectiu excepcional de concurs de mèrits, s’incorporin noves persones en aquest col·lectiu abans de la resolució definitiva d’adjudicació, seran destinades com a personal interí, per proposta de centre o en les peticions de la sol·licitud individual (el nomenament a dia 1 de setembre serà efectuat com a funcionari/ària de carrera).
 • En cas que obtinguin destinació com a personal interí, independentment de l’especialitat o lloc assignat, serà considerada com la primera destinació provisional com a personal funcionari de carrera amb efectes d’1 de setembre de 2023.
 • Si no obtenen destinació com a personal interí, per manca de vacant o perquè no consta sol·licitud, seran destinades d’ofici amb posterioritat al procediment regulat en aquestes bases. Si han participat en les adjudicacions d’estiu sense assignació de plaça, es tindrà en compte la sol·licitud per cercar plaça en una destinació propera a les destinacions demanades.
 • Així mateix, les persones que s’incorporin com a seleccionades en el concurs excepcional de mèrits i que no formen part dels col·lectius previstos a la base 1 també seran destinades d’ofici amb posterioritat al procediment regulat en aquestes bases.

 

USTEC·STEs ens oposem frontalment a les propostes de centre, tal com hem exposat reiteradament. El termini per a aquest procediment serà el següent:

 • Termini de comunicació de les propostes de centre a la PDA: del 22 al 31 de maig.
 • Procediment d’entrevista previ a les propostes de centre:
  • Publicació a la web de cada ST de la relació de places vacants de CMC, CEE i llocs de treball específics amb perfil amb codi de centre: 19 de maig.
  • Data límit per a l’enviament de les sol·licituds: 22 de maig.
  • Termini per comunicar a les persones entrevistades que no han estat seleccionades: del 30 maig al 2 de juny.
  • Data límit per registrar a la PDA la relació de persones entrevistades i seleccionades: 16 de juny.

*Les dates informades dels terminis de les adjudicacions d’estiu poden estar subjectes a canvis per part de l’Administració  .

 

TERMINIS DE MODIFICACIÓ DE DADES DE LA BORSA DOCENT PEL CURS 23-24:

 • Del 4 al 15 de maig.
 • Del 12 al 19 de setembre.
 • Del 13 al 20 de novembre.
 • Del 22 al 29 de gener.
 • De l’11 al 18 de maig.

NOVETAT!: La zona mínima que es pot demanar és la comarca.

La novetat que s’incorpora pel curs que ve és que la petició mínima que es podrà fer a partir d’ara és la comarca, eliminant la possibilitat de posar municipis ordenats per ordre de preferència. Des d’USTEC·STEs ens mostrem contraris a aquest canvi en el funcionament de la borsa perquè vulnera el dret de les persones interines a triar la preferència de les peticions en funció de la proximitat si les seves circumstàncies personals així ho fan necessari. L’Administració no ha considerat fer canvis al respecte i manté la seva decisió malgrat la disconformitat de tota la part social.

 

SOL·LICITUD DE NO DISPONIBILITAT PER NO OBTENIR NOMENAMENT PEL CURS 23-24

No més tard del 31 de maig. Durant el mes de juny i juliol l’aplicació estarà tancada i tornarà a estar en actiu durant el mes d’agost.

 

CÀLCUL DEL NÚMERO DE LA BORSA:

Publicació de la llista provisional dels membres de la borsa docent amb el número d’ordre resultant del càlcul efectuat amb els serveis prestats: 1a quinzena de maig.

El càlcul del número provisional es farà d’acord amb el que consti al registre informàtic del Departament d’Educació en data de 28 d’abril.

Publicació de la llista definitiva dels membres de la borsa docent amb el número d’ordre resultant del càlcul efectuat amb els serveis prestats:  durant el mes de juny.

El càlcul del número definitiu es farà d’acord amb el que consti al registre informàtic del Departament d’Educació durant la 2a quinzena del mes de maig.

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes