RESUM DE MESA DE NEGOCIACIÓ DEL MINISTERI D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL DE 5 D’ABRIL DE 2022-04-05Mesa sobre PTFP i estabilització del professorat interí.

1.- Sobre el punt de la Integració al Cos de Professorat d’Ensenyaments Secundaris del professorat PTFP:

El Ministeri no ha presentat cap esborrany de cap document, però comuniquen que ja el tenen disponible i que està a consulta pública a la web del Ministeri d’Educació i Formació Professional https://www.educacionyfp.gob.es/eu/servicios-al-ciudadano/informacion-publica/consulta-publica-previa/abiertos/2022/prd-integracion-profesorado.html

Per la seva part, el Ministeri té clar que serà un Reial Decret el que regularà la integració del professorat PTFP a secundària, i al mateix temps també regularà el funcionament del nou Cos de Professorat Especialista de Sectors Singulars de la Formació Professional. Aquest nou Reial Decret modificarà els RD 276/2007 d’ingrés a la Funció Pública i el RD 1834/2008, d’especialitats.

En línies generals, a l’espera de l’aprovació i publicació del nou Reial Decret el Ministeri ha manifestat el següent:         

Respecte a la integració del professorat PTFP al cos de secundària, s’exigirà com a únic requisit la titulació de grau o titulació equivalent a efectes d’accés a la funció pública docent, per tant, es podran donar els tres casos següents:

1.- Professorat amb titulació universitària de grau.

2.- Professorat amb titulació equivalent a efectes d’accés a la funció pública, la qual cosa dona cabuda a les diplomatures, arquitectures tècniques i a les enginyeries tècniques.

3.- Professorat amb titulació equivalent a efectes de docència, de les quals el ministeri no aclareix quines són.

Serà de forma immediata una vegada s’hagi aprovat i publicat al BOE el RD i, en aquesta línia, cada Comunitat Autònoma durà a terme una convocatòria específica perquè en el termini de 20 dies els interessats puguin actualitzar en els diferents registres les seves titulacions acadèmiques i aportar la titulació de grau o equivalent requerida per la seva integració al cos de secundària. Els docents que s’acullin a aquesta convocatòria tindran reconeguts els efectes administratius i econòmics amb caràcter retroactiu a data de 19 de gener de 2021, data en la qual va entrar en vigor la LOMLOE. 
          

En el cas de professorat PTFP amb titulació superior de Formació Professional, gaudirà d’una moratòria de 4 anys, en concret fins al gener de 2026, per poder aportar el requisit de titulació de grau o equivalent a efectes d’accés a la funció pública o equivalent a efectes docents. En aquests cas, els drets administratius i econòmics computaran des de la sol·licitud d’integració en el cos de secundària.
 

La sol·licitud d’integració s’haurà de presentar en l’administració en la qual el funcionari concurrent té la destinació definitiva o en expectativa de destinació.
 

El Ministeri també va aclarir que es tindrà en compte el cas del professorat que gaudeix de més d’una especialitat, aquells que gaudeixen d’un excedència… De fet, el Ministeri ha manifestat que la integració es tracta d’un dret de tot el funcionariat excepte per aquell que gaudeixi d’una excedència voluntària, que haurà d’ingressar prèviament al servei actiu.
 

En aquest sentit, es podran integrar al Cos de Professorat d’Ensenyaments Secundaris el professorat del nou cos de Professorat Especialista de Sectors Singulars de la Formació Professional que gaudeixin del requisit de titulació.
 

Respecte a la modificació del Reial Decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari, el Ministeri afirma que amb qualsevol diplomatura, arquitectura tècnica o arquitectura tècnica es podrà accedir al cos de professorat d’ensenyament secundari. Per la seva banda, sense confirmació expressa, el Ministeri no tanca la porta a incorporar com a equivalents a efectes docents almenys les titulacions de tècnic superior, tècnic especialista o mestre de taller de les especialitats pròpies de la família professional corresponent per a aquells docents que en el seu moment accediren a la funció pública docent amb aquesta titulació.
 

La modificació del RD de especialitats definirà les noves especialitats docents de secundària, les que quedaran a extingir i les especialitats del nou cos de professorat especialista en sectors singulars de la formació professional, així com també l’assignació dels mòduls a cada especialitat. En tot cas, el Ministeri va deixar clar que el que és segur és que el cos a extingir de professorat tècnic de formació professional mantindria l’assignació de mòduls actual. I el professorat d’aquest cos, en cas de no integrar-se al cos de professorat de secundària, continuaran gaudint de les mateixes atribucions docents que mantenien fins ara.
 

L’objectiu del l’administració central és que al final tan sols conviuran dos cossos docents d’adscripció total o parcial a la formació professional: el cos de professorat d’ensenyaments secundaris i el cos de professorat especialistes de sectors singulars, els quals transitòriament coincidiran amb el cos a extingir de PTFP. Aleshores, hi haurà especialitats que compartiran doble cos docent (cos de PTFP i cos de secundària) fins que el professorat que no reuneix les condicions per l’accés al cos de secundària es jubili. I, al mateix temps, hi haurà especialitats adscrites al cos de secundària i també al cos de professorat especialista en sectors singulars de la formació professional fins que els que ara accedeixen a secundària es jubilin.
 

Finalment, el professorat funcionari de carrera de les 10 especialitats docents que s’integraran al nou cos de professorat especialista en sectors singulars de la formació professional que a la entrada en vigor de la LOMLOE acomplís les condicions d’accés al cos de professora de secundària, accedirà de manera automàtica en el moment que s’estableixi. En el cas de no acomplir amb els requisits dits, disposarà d’un termini de 4 anys (fins el 19 de gener de 2026) per assolir-les i sol·licitar-hi l’accés. En aquest cas, el funcionariat de carrera que s’incorpori amb posterioritat a la integració de les especialitats en el cos de professorat especialista en sectors singulars de l’FP no podrà optar a aquest procediment per a accedir al cos de professorat d’ensenyaments secundaris i haurà d’optar, en el seu cas, pel procediment ordinari que s’estableixi en el reglament d’ingrés i accés a la funció pública docent.
 

Pel que fa a la pertinent modificació del Reial Decret 276/2007, d’ingrés a la funció pública docent, el Ministeri ha informat que una vegada modificat i publicada la dita modificació al BOE, ja no es podrà accedir al cos a extingir de PTFP i, per tant, el professorat tan sols tindrà la possibilitat d’ingressar al cos de secundària si gaudeix dels requisits establert en el RD 276/2007, ja modificat.
 

Cal dir  també que la modificació del RD 276/2007 està pensada, especialment, per a la integració del nou cos de professorat especialista en sectors singulars de formació professional (sembla que en breu, el Ministeri facilitarà als representants sindicals de la Mesa Sectorial l’esborrany del RD que modificarà el RD 276/2007).
 

Per últim el Ministeri ha aclarit que (1) que el procediment integració del professorat PTFP al cos de Secundària i la regulació per modificació del RD 276/2007 són procediments diferents, (2) el professorat que superi els processos selectius al cos de professorat PTFP que encara romanen sense finalitzar, si reuneixen els requisits, passaran al cos de professorat d’ensenyaments secundaris, (3) el professorat funcionari de carrera amb titulació de grau, diplomats, arquitectes tècnics i enginyers tècnics i aquells que posseeixin una altra titulació equivalent a efectes de docència ingressaran directament, (4) el Ministeri especificarà els títols declarats equivalents a efectes docents, (5) en breu, sense data concreta, el Ministeri modificarà el RD 276/2007, el nou cos de professorat especialista en sectors singulars de formació professional serà adscrit al subgrup funcional A2 i (6) allò no aclarit en aquesta mesa seria aclarit en futures meses de negociació.

 

2.- Sobre el punt d’estabilització:

El Ministeri informà que en el proper Consell de Ministres o, en tot cas, el següent, s’aprovarà la modificació del Reial Decret de modificació del RD 276/2007, d’ingrés a la funció pública docent, el qual ha de regular els procediments d’estabilització del professorat en base al recollit a la llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció  de la temporalitat en l’ocupació pública. Prèviament, el Ministeri ha facilitat un document orientatiu, i no pas normatiu, sobre criteris comuns a seguir en aquests procediments d’estabilització.
 

El Ministeri continuà dient que queda molt clar que en cap cas els procediments d’estabilització no suposaran cap augment de plantilla ni despesa pública i que, en tot cas, seran les comunitats autònomes les que determinaran les places ja que els criteris establerts pel Ministeri són molt generalistes.
 

Per últim, el Ministeri, insistí que els procediments d’estabilització han d’estar conclosos en desembre del 2024, per la qual cosa, els procediments selectius de les convocatòries prèvies al 2022 també han d’estar finalitzats abans de desembre de 2024.
 

Informació estreta per la Confederació STEs de la Mesa Sectorial de 5 d’abril de 2022

 

USTEC-STEs (IAC)

 

 

 

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes