Acord entre el Departament d’Educació i el Comitè Intercentres del personal laboral en relació amb el perfil professional del person…

Acord entre el Departament d’Educació i el Comitè Intercentres del personal laboral en relació amb el perfil professional del personal fisioterapeuta en l’àmbit educatiu

Aquest nou acord ve impulsat per la necessitat  de concretar un  nou marc d’intervenció per al  perfil professional del personal fisioterapeuta en l’àmbit educatiu, atenent l’evolució de les necessitats específiques de suport educatiu de l’alumnat, els centres i les famílies,  en el marc d’aquest sistema inclusiu,  marcat pel Decret 150/2017, de 17 d’octubre.

Ens plau compartir-vos les concrecions de l’acord que hem aconseguit:

Marc d’intervenció del personal fisioterapeuta en l’àmbit educatiu: La intervenció del personal fisioterapeuta en l’àmbit educatiu es concreta en les següents actuacions:

En relació amb els processos d’escolarització de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu:

a)  Fer la valoració motriu de l’alumnat per establir-ne el grau d’afectació, de funcionament i de participació en l’entorn educatiu, familiar i social per ajustar el tipus i intensitat dels suports  (materials o tecnològics) i, si escau, fer-ne la sol·licitud i seguiment. 

b) Donar suport i elaborar els programes d’actuació a l’alumnat amb afectació motriu, segons es determini a la CAD i els criteris d’intervenció, en els diferents espais (aula, pati) del centre escolar,  tot  afavorint  la seva participació i  el seu procés d’autonomia.

c) Participar en els processos d'escolarització i transició entre etapes educatives, tot fent el seguiment i revisant les mesures, equipament, suports i programes d’intervenció per tal  de garantir la continuïtat formativa a tot l’alumnat amb diferents graus d’afectació motriu.

En relació a la coordinació amb l’EAP, equips directius, educatius i serveis externs:

d) Assessorar els docents i el personal d’atenció educativa, en coordinació amb la resta de professionals de l’EAP en la millora i foment de pràctiques inclusives que facilitin la participació i l’accessibilitat als aprenentatges de l’alumnat amb afectació motriu i participar en les CAD i comissions socials, si s’escau.

e) Col·laborar i orientar l’equip directiu, docents i membres de la comunitat educativa, en coordinació amb la resta de professionals l’EAP, en la millora per 
l’accessibilitat al centre educatiu i propostes de millora en l’atenció i inclusió de l’alumnat amb afectació motriu.

f) Coordinar-se amb altres professionals dels serveis educatius específics i serveis externs de la zona per donar una resposta coherent i adequada a les necessitats educatives de l’alumnat. 

En relació amb la intervenció amb les famílies:

g) Informar i assessorar les famílies per avançar cap a una atenció integral i multidisciplinària que afavoreixi el desenvolupament de l'alumnat, col·laborant i coordinant-se amb altres professionals i serveis externs que atenen l’alumnat.

En relació amb l’avaluació dels processos:

h) Col·laborar amb l’equip docent i en coordinació amb l’EAP en el seguiment  i l’avaluació de l’alumnat per determinar l’assoliment del grau dels objectius proposats.

Jornada i horari de treball: La jornada ordinària del personal fisioterapeuta és de 37 hores i 30 minuts setmanals, que s’han de distribuir de la manera següent:

    • 30 hores que es programen de manera presencial i en horari fix, distribuïdes de manera flexible per a l’atenció de l’alumnat, els centres i les famílies, tot possibilitant les activitats ordinàries del lloc. Es computaran dins d’aquestes hores els desplaçaments a un centre educatiu a l’inici o al final de la jornada laboral quan aquest desplaçament superi els 30 minuts, així com els desplaçaments entre centres de treball.

    • 5 hores per a la coordinació amb la resta de professionals de l’EAP del SEZ i altres professionals.

    • 2 hores i 30 minuts de preparació, formació i reciclatge que no han de fer-se necessàriament a la seu de l’EAP.

Formació: Les activitats formatives del personal es realitzaran permanentment al llarg del curs i amb caràcter intensiu al juliol i les primeres setmanes de setembre.  

Es constituirà una comissió de seguiment d’aquest acord per a la valoració de la seva aplicació, que es reunirà trimestralment. Cal que ens feu arribar totes aquelles incidències que es produeixin a partir de la seva implementació, previsiblement a l’inici del 2n trimestre, per tal que les puguem denunciar en el marc d’aquesta comissió.

El Departament s’ha compromès a donar difusió a les direccions dels centres i a les persones afectades mitjançant els documents d’organització i gestió dels centres.

NOU! Podeu consultar tot el contingut de l'acord en el següent enllaç

Tot i el reconeixement de la nostra intervenció dins l’àmbit educatiu, no hem pogut realitzar les modificacions pertinents, perquè quedi recollit dins del VI Conveni:
    • Queda pendent el canvi de l’Àmbit funcional  dins també de l’Àrea Educativa-Cultural. De moment continuem dins l’Àrea Sanitària- Assistencial.
    • Queda pendent la nostra reclassificació del nostre grup professional a A2, amb la millora en l’escala retributiva que comporta. Actualment, continuarem en el grup B1.
Per tal d’aconseguir aquestes millores ens caldrà negociar dins la Mesa de Negociació del VII Conveni, que es preveu es reactivi el seu procés d’actualització.

Tot i les millores que comporten aquest acord pel que fa als desplaçaments, cal continuar exigint una regulació de la itinerància i que ningú es vegi obligat a compartir més d’un Servei Educatiu, realitzant desplaçaments excessivament llargs, amb la presència del fisioterapeuta en tots els  EAPs. 

Des de la USTEC·STEs (IAC) continuarem vetllant i  defensant els drets laborals de tots  i totes.

Podeu adreçar els vostres dubtes i consultes a les representants del vostre territori:

 Barcelona laboralsbarcelona@sindicat.net
 Girona  laboralsgirona@sindicat.net
 Lleida laboralslleida@sindicat.net
 Tarragona i Terres de l'Ebre laboralstarragona@sindicat.net 
També ens podeu trobar al Facebook Personal Laboral USTEC·STEs IAC  i per suposat, a la web http://laborals.sindicat.net
 

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes