Dades, confinament i vacunes….  Per quan la feina ben feta? 

Fem aquest comunicat per posar la mirada de nou  en la situació que vivim als centres educatius, per part del personal que hi treballem i del nostre alumnat, que necessiten per ser abordats de manera correcta, d’una bona coordinació entre sanitat i educació que no està sent gens efectiva.

Trbaràs la versió resumida del comunicat clicant aquí: https://www.sindicat.net/e/1715/

 

Per quan la vacuna al personal dels centres educatius?

Recordem al departament que no pot trigar a arribar la 3a dosi de la vacuna pel personal dels centres educatius. Som personal de risc i estem treballant en unes condicions que hauríem de millorar molt per considerar-se segures.

Aquest cop però, demanem que la gestió de la vacunació sigui efectiva,  i que es donin instruccions clares, amb criteris transparents, de com, quan i on anar a vacunar-nos:

  • Demanem que no hi hagi categories dintre dels treballadors i treballadores dels centres (professorat personal d’atenció educativa, administratius/ives, monitoratge, neteja…..), vacunant a uns primer que als altres quan tots estem en contacte amb els alumnes i les alumnes diàriament.
  • Demanem que se’ns tingui informades del procés que hem de seguir per vacunar-nos, per no haver d’estar preguntant per aconseguir informacions que arriben tard i a compta-gotes.
  • Demanem que es tingui en compte el personal d’altres comunitats que treballen a Catalunya, i no hagin de buscar-se la vida, per aconseguir la nova dosi de la vacuna.
  • Demanem informacions clares, senzilles i actualitzades, i uns  procediments fàcils d’entendre i executar.... 

 

Les nostres escoles són entorns segurs???

Ens insisteixen que a les escoles el seguiment de les mesures de seguretat és excel·lent… Esteu segurs que teniu la fotografia real del que passa als centres?  Heu comprovat si realment es compleixin les mesures de seguretat? Com ho heu detectat/mesurat això? Nosaltres, els qui hi treballem i els qui els trepitgem  diàriament fent la nostra tasca d'acció sindical podem afirmar que no ho hem vist així i podem assegurar que, ben al contrari, als centres es fa molt difícil complir les mesures i protocols establerts, sobretot pel fet que treballem amb infants i adolescents, i que no tenim, en molts casos, les condicions per fer-ho.

Posem-ne novament  un exemple per veure-ho més clar: Salut ens indica que ens protegim de la Covid 19 en el dia a dia, valorant el risc davant les activitats…. Posem-nos-hi doncs  i avaluem l’exposició al risc que tenim en els centres educatius el personal que hi treballem i alumnat:

DistànciaAls centres educatius es fa impossible mantenir les distàncies totes les hores del dia. la situació és recurrent, i força generalitzada, donat que els alumnes i les alumnes fan desplaçaments constants a l'interior dels centres  (per fer canvi d'activitats, desplaçaments per agafar material, anar al wc…). Les ràtios als centres educatius en motiu de pandèmia han millorat, però estan encara a anys llum de garantir una atenció educativa de qualitat, i en termes de salut estan també lluny de garantir distàncies de seguretat correctes.

Recordem també que pel que fa a la construcció de nous equipaments destinats a impartir docència, el Departament ha seguit al peu de la lletra Els criteris de nova construcció com ara que les aules d’infantil tinguin 55m2, les de primària 50m2 i les d’ESO i Batxillerat 52,5m2. però si comptem el nombre d’alumnes per aula, més el personal educatiu, el mobiliari, etc.ja veiem que la matemàtica ens confirma allò que sospitàvem: és impossible complir amb les distàncies de seguretat durant tot el dia.

Mans: L’alumnat del centre, per l’edat i la seva tipologia, sovint no poden tenir cura de controlar si es toquen els ulls, la cara, objectes compartits i de netejar-se cada vegada que ho fan, com seria recomanable.

Mascareta:  l’alumnat d’infantil no té l’obligació d’utilitzar mascareta; el de primària, segons els protocols, la porten a decisió dels centres. Les mascaretes que utilitzen són, en la majoria de casos reutilitzables i de dubtosa garantia higiènica. a més en la majoria de casos no les utilitzen correctament. Al professorat i personal de suport a la docència se'ls  ha dotat de mascaretes higièniques que no protegeixen adequadament.

Ventilar sovint. Arquitectònicament, no tots els centre reuneixen les condicions necessàries per una bona ventilació de tots els seus espais, i aquells que ho tenen i ho poden fer, ens molts casos ara a l’hivern arriben a temperatures molt baixes, que superen el disconfort. Als centres, no disposem d'aparells per fer ventilació mecànica.

Reduir contactes socials. no cal dir que el centre és en si mateix, un espai de contacte social estret i constant.

Recordem també com a dada a tenir en compte que la majoria de l’alumnat dels nostres centres no està vacunat!

Revisant tots aquests paràmetres, podem tenir la seguretat que les escoles són entorns segurs?

Es vol seguir enviant el missatge a la societat i a les famílies que ho són i que romandran oberts, però potser caldrà anar analitzant, de mica en mica, com va tot per determinar realment si són o no entorns segurs. Caldrà fer una avaluació de manera periòdica, metòdica i rigorosa.

Ara per ara, una afirmació d’aquesta transcendència, no la pot fer ningú amb seguretat.

 

Què està passant amb els grups confinats???

El Traçacovid no sembla complir amb el seu propòsit.

El Traçacovid ha de ser una eina que ens permeti tenir clara la situació epidemiològica i un recurs per donar suport als centres educatius en el marc del Protocol de casos covid-19 , i resulta que la publicació de dades no és clara i els criteris que aplica són poc lògics i, fins i tot, hem de dir que es podríem considerar tendenciosos.

Sembla ser que el criteri que porta a l’aplicatiu a decidir que un grup es comptabilitzi com a  confinat és que el total de persones del grup sigui confinat (inclòs professorat i personal d’atenció educativa que forma part del grup estable), fet molt complicat si tenim en compte que, per exemple, més del 90% del professorat està vacunat, i seguint les directrius actuals difícilment serà confinat.

Aquest fet fa que l’aplicatiu, que en primer lloc informa del nombre de centres tancats i grups confinats, aporti unes dades que a primer cop d’ull sempre seran menys preocupants del que realment poden ser.

El 3 de desembre de 2021, el Traçacovid a les 11.08h ens marcava:

 

 

De 5108 centres que es comptabilitzen, només tenim 4 centres confinats (tots ells casualment de l’etapa 0-3). Parlem doncs d’un 0,0783% dels centres, i de 72.000 grups comptabilitzats, tenim 134 grups de convivència estable confinats, per tant un 0,186%, …   Podem pensar que anem bé i la situació està controlada.

Però, si baixem la mirada de la pantalla… (el que podríem dir la lletra petita del text), apareixen les dades d’alumnat, docents, personal d’atenció educativa i personal extern, i el mateix dia 3 podem veure:
 

Que hi ha gairebé 30000 persones confinades fet que, tenint en compte el total computat pel Departament d’alumnat i personal dels centres, ja supera el 2%.
 

Si fem un petit exercici de càlcul aproximat i comptéssim, per exemple, que un grup el formen unes 25 persones (incloent el professorat), amb 30000 persones confinades ens sortirien 1200 grups confinats i, en canvi, com es pot comprovar, els grups confinats que apareixen a l’aplicatiu són només 134!

Per què aquest criteri a l’hora de considerar els grups confinats? Quina lògica o finalitat pot cercar comptar que una sola persona que quedi sense confinar, ja equival a un grup? Quin concepte de grup tenim, si etimològicament  la paraula grup es defineix com a conjunt de persones?

 

Qui decideix que un centre tanqui?

Plantegem-nos doncs un altre punt molt important en relació als anteriors i que hem de seguir d’aprop per la seva rellevància:

Quins criteris es tenen en compte pel tancament de centres? Per decidir el tancament/confinament hem de tenir un nombre concret de persones del centre (alumnat, professorat, personal d’atenció educativa….  ) confinats/ades? Quin seria aquest nombre? O ho hem de valorar en nombre de grups confinats?? Quin seria aquest nombre també? Seria preocupant si hem de tenir en compte les dades de grups confinats que ens dona el Traçacovid.

Segons el que marca el document de gestió de casos covid-19 als centres educatius per aquest curs: "el servei de vigilància epidemiològica s’ha d’encarregar de l’estratègia de control del brot, que pot incloure, en determinats casos, el tancament total o parcial del centre educatiu. En tot cas, però, la presa de decisions en relació amb el tancament de l’activitat presencial d’un centre educatiu ha de ser el resultat de la valoració que en facin l’autoritat sanitària en coordinació amb l’autoritat educativa".

No s'entén, i volem fer palesa la nostra preocupació en relació amb aquesta premissa. En un context epidemiològic com el que tristament estem vivim, com podem deixar a criteri d'educació decidir si s'ha de tancar o no un grup??

Si Sanitat recomana el tancament d’un grup, educació en cap cas no hauria de valorar o plantejar fer el contrari, com sembla que ja ha passat en algun centre.

Anem amb compte, cada departament té les seves competències i en aquest sentit, el Departament d'educació s'ha d'ocupar de l'educació i el de Salut, treballar per la salut. La  coordinació i la col·laboració entre ambdós sempre portarà beneficis, com en el cas de la prevenció de riscos laborals o la gestió de casos en temps de pandèmia, però donem-li a Salut la potestat de les decisions i no interferim en el seu àmbit competencial, i encara menys en el context epidemiològic que vivim.  

I en tot cas, tota aquesta càrrega  que ara estem fent recaure en els centres, seria molt més portadora si, per una banda, als centres educatius es disposés d'infermer/a escolar, tan llargament reivindicada i, per altra banda, Salut mantingués la figura del gestor COVID als CAPS que és qui realment hauria de responsabilitzar-se de fer el cribatge i donar la informació a les famílies de l'alumnat afectat.

 

Què estem fent amb les dades sobre la immunització d’alumnat i professorat??

Què s'està fent amb les dades sobre la immunització d’alumnat i professorat?

El tema de la vacunació és un tema molt complex. Ara per ara, ens han donat la llibertat de vacunar-nos, amb tot el que implica tenir aquest dret, però no l'obligació a  tots els efectes.

Podríem arribar a debatre, segur que amb molts arguments per part de tothom, el que opinen detractors i defensors de la vacuna, i també, fins i tot, podríem analitzar casos concrets de vivències personals que poden definir com ens posicionem, però no ens posarem mai d’acord. Arribats a aquest punt, és la normativa la que ha d'establir com actuar i quins drets tenim.

En aquests moments, als centres educatius conviuen personal vacunat, en la seva majoria, i no vacunat.  També conviu alumnat en aquestes mateixes condicions, i ja ens estem trobant amb  els primers problemes de convivència social derivats d’aquesta diferenciació.

La situació no és gens fàcil, les experiències que s'han viscut i de les quals hem tingut coneixement són molt dures i donar opinions o prendre determinades decisions pot ferir uns o bé uns altres, però no podem oblidar que el dret a la protecció de dades està regulat i s’ha de complir. Aquest dret implica, en el context en el qual ens trobem, que si voluntàriament una persona no manifesta si està o no vacunada, ningú pot fer públic si ho està o no, malgrat tenir aquestes dades.

De què estem parlant doncs?

Parlem de les direccions a les que els ha tocat la gens grata responsabilitat de treballar amb dades protegides sobre la immunització d’alumnat i personal del centre,  dades que només poden ser emprades a efectes de confinament de grups.

* Recordem el que ens diu el DECRET LLEI 20/2021, de 14 de setembre, de modificació del Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19: "El director o directora del centre educatiu ha de mantenir el deure de secret i de confidencialitat sobre la informació a la qual tingui accés, fins i tot un cop finalitzada la situació d'emergència sanitària.”

*Entenem que parlem de dades només d’immunització i que les direccions no tenen accés a altres dades més concretes relacionades amb aquesta. Hem confiat quan el departament ens ha dit, davant la nostra insistència, que les direccions no tenien accés a dades de vacunació, proves Covid, etc. Si no fos això, això seria un altre tema, que caldria abordar d’una altra manera….

Ja ens hem trobat en algun centre amb situacions incòmodes de separar al professorat vacunat del no vacunat, no permeten, per exemple, que els no vacunats facin ús de la sala de professors/es a l'hora de dinar, per evitar contagis.

Podem arribar a entendre que en el context en el qual ens trobem, la direcció podria arribar a la conclusió que actua en benefici del centre o de les persones qui hi conviuen i, de nou, no ens posaríem d’acord. Però discriminar d’alguna manera el personal vacunat del que no ho està, fent evident aquesta dada protegida, no es pot admetre, i si salut i educació consideren que cal prendre alguna mesura extraordinària en aquesta línia, ho han de consensuar i dictar aleshores una normativa clara al respecte, que eviti que siguin els directors els que decideixin com organitzar el centre en funció de la vacunació.

Què fèiem quan no teníem el personal vacunat als centres? Quan érem la majoria els que no estàvem vacunats, com ens hem organitzat? Es redueix tot a la dualitat majories versus minories ? No contagien les persones vacunades? I el més important; Què farem amb l’alumnat? Quan tinguem la majoria d’alumnes vacunats, els dividirem a efectes organitzatius tenint en compte les dades privades i protegides de vacunació?

Anem amb compte, perquè sense voler-ho podem fer de les nostres escoles, espais de segregació, totalment incompatibles amb l’escola inclusiva que suposadament tant ens creiem.

 

Recordem que els delegats i delegades de prevenció de riscos  hem de vetllar per la seguretat i la salut dels treballadors i treballadores del departament, i per tant, hem de seguir ben d’aprop tot allò que fa i diu el departament, en aquest cas en matèria de salut.

Tenim clar que perseguim la mateixa fita? No volem totes i tots una millora de la qualitat de l’educació i de la nostra feina? No volem tots i totes sentir-nos segurs/segures i protegits/protegides?

Perquè doncs el departament no escolta la part social, i aprofita perquè el benefici sigui mutu?  La feina en equip sempre serà més rica.

 

En definitiva, que li demanem al departament?

 

Al Departament només li demanem una cosa: Què faci la feina ben feta!!

 

 

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes