Meses Sectorials

Resum de la Mesa Sectorial del 15 de juliol de 2021

RESUM DE LA MESA SECTORIAL DE PERSONAL DOCENT NO UNIVERSITARI EN L’ÀMBIT DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Data: 15 de juliol de 2021

Hora: 11:00

 

Ordre del dia:

 

 1. Restabliment de l’horari lectiu per a tot el personal: 18/23 h. (a petició de les organitzacions sindicals).
 1. Reducció de les ràtios estructurals i nova catalogació de centres (a petició de les organitzacions sindicals).
 1. Formació Professional pública i de qualitat. Pels drets i les condicions laborals (a petició de les organitzacions sindicals).
 1. Retorn de condicions retallades (a petició de les organitzacions sindicals):
 • conversió dels terços de jornada en mitges jornades
 • estabilització personal interí i substitut: pacte d’estabilitat
 • retorn al caràcter lectiu de les dues hores de reducció al personal major de 55 anys
 • increment del personal de suport educatiu per atendre la diversitat
 • recuperació del poder adquisitiu perdut incloent també el retorn al reconeixement del primer estadi de 9 a 6 anys, de manera retroactiva.
 1. Retirada del Decret 39 /2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir els perfil i la provisió dels llocs de treballs docents (a petició de les organitzacions sindicals).
 1. Recuperació de l’horari de permanència del professorat de Secundària (24h) (a petició de les organitzacions sindicals).
 1. Creació de grups de treball.
 1. Torn obert de paraules

 

Desenvolupament de la sessió:
 

Intervenció Administració:

Es reconeix la importància de les reunions presencials i diuen que ha estat un any difícil per la situació sanitària i les reunions virtuals, però malgrat tot, s’expressa la voluntat d’escoltar les màximes qüestions possibles i es mostren molt dialogants. Esperen que, malgrat les diferències que puguin haver, ens respectem per aprendre mútuament. Volen avançar en acords amb la part social i expressen que totes les demandes no es podran atendre però si volen planificar un calendari d’avanços depenent dels pressupostos per arribar al major nombre d’acords possibles. Es comprometen a traslladar les posicions de l’Administració per escrit, no coincidiran sempre amb totes les demandes, però explicaran el perquè no s’accepten.

Prioritzaran totes les mesures que tinguin impacte en l’alumnat. En 2021 encara no tenen pressupost, però estan treballant en el nou pressupost que es preveu que estigui enllestit al mes d’octubre i que entri en vigor l’any 2022. De moment estan estudiant els increment per al proper exercici pressupostari i avaluant el cost de les demandes que planteja la part social i al setembre se sabrà quina és la disponibilitat pressupostària. Volen teixir una bona col·laboració.

Per altra banda també volen transmetre que no totes les demandes son pressupostaries i també volen treballar junts en aquest sentit.

Finalment, voldrien també prestigiar la tasca dels mestres i professors.

 

USTEC-STEs (IAC) fa una intervenció unitària en nom de totes les organitzacions sindicals:

En nom de totes les organitzacions sindicals de la mesa us volem traslladar que hem demanat aquesta mesa per parlar del retorn de les retallades i altres reivindicacions que detallarem a continuació. Venim amb plena voluntat de negociació, però exigim concreció per un compromís real de negociació.

Demanem que el Departament tingui en compte que aquestes reivindicacions són totalment unitàries i demanades per la immensa majoria de personal docent i que la gran majoria corresponen a una recuperació de condicions retallades des de fa pràcticament una dècada i no pas a una millora d’aquestes condicions. No podem permetre que el personal docent continuï esperant curs rera curs retornar a la seva situació de partida. Considerem que cal establir amb urgència un calendari de negociació real per fer efectiu el retorn.

Volem una interlocució útil. Entenem que les persones amb qui hem de tenir la interlocució en aquesta Mesa venen com a representants de l’Administració, amb plena capacitat de negociació real, davant del ventall de demandes que es fan des de les organitzacions sindicals. Els sindicats no hem de prioritzar. Ho volem tot.

Ens cal saber què teniu previst, quines són les demandes que es faran arribar al Departament d’Economia, respecte del paquet de mesures que plantegem i que són (recordar o referir-se a l’ordre del dia):

 1. Restabliment de l’horari lectiu per a tot el personal: 18/23 h.
 2. Reducció de les ràtios estructurals i nova catalogació centres.
 3. Formació Professional pública i de qualitat. Pels drets i les condicions laborals.
 4. Retorn de condicions retallades:
  • conversió dels terços de jornada en mitges jornades
  • Estabilització personal interí i substitut: pacte d’estabilitat
  • Retorn al caràcter lectiu de les dues hores de reducció al personal major de 55 anys
  • Increment del personal de suport educatiu per atendre la diversitat
  • Recuperació del poder adquisitiu perdut incloent també el retorn al reconeixement del primer estadi de 9 a 6 anys, de manera retroactiva.
 1. Retirada del Decret 39 /2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir els perfil i la provisió dels llocs de treballs docents.
 1. Recuperació de l’horari de permanència del professorat de Secundària (24h).
   

Hi ha punts prioritaris i irrenunciables. Són aquells retorns transversals que afecten tot el professorat i que reverteixen directament en la qualitat educativa i en la millora dels resultats. La reducció de la 2a hora lectiva i la reducció de ràtios no són mesures perquè els professionals visquin millor, són un benefici global per a la millora de la qualitat. Millorant les condicions de treball, millorem la qualitat educativa, sens dubte.

Volem negociar el retorn de la 2a hora lectiva, que ja es contemplava en l’Acord del 2017. En aquell acord es van posar les bases d’un camí de retorn de condicions laborals, que va quedar estroncat pel que entenem ha estat una manca de compromís del Departament amb el col·lectiu i un menysteniment, sostingut en el temps, dels seus representants legítims. Portem 2 cursos molt durs i venim d’una llarga travessa pel desert; calen gestos, cal poder retornar als treballadors/es allò que és seu i que mereixen.

I pel que fa a la resta de condicions a recuperar, com ara el retorn de la possibilitat de reconeixement del 1r estadi amb 6 anys de servei (i no amb 9 com ara), cal establir una calendarització concreta, objectiva i real.

Demanen que, com a part del govern, sigueu responsables i revertiu les retallades a les que el col·lectiu s’ha vist sotmès.

 

Administració:

Recalquen que són coneixedors d’aquestes demandes i que les han recollit i la voluntat és poder arribar i fer una priorització de totes elles. En aquests moments no poden donar una resposta perquè estan treballant amb els pressupostos. La visió de l’Administració i els sindicats poden tenir punts en comú.

Volen crear grups de treball per fer una proposta ferma.

Volen diferenciar les qüestions que tenen un valor pressupostari i les altres qüestions que no tenen impacte pressupostari. Aquí dintre estaria l’estabilització del personal. Hi ha processos de selecció en marxa per donar estabilització als interins. Hi ha debats de model, com es el tema de perfils docents, que són més un debat de model educatiu i també altres com les ràtios.

S’insisteix en què tenen un govern de coalició i una tercera pota amb la CUP amb qui han firmat acords de governabilitat i els pressupostos han d’estar acordats per tots i han acordat començar a avaluar mesures i treballar el tema de les ràtios. Els agradaria baixar-les i poder assolir-les, per això volen posar un calendari per acabar la legislatura.

Sobre la Formació Professional es pot fer un monogràfic, amb l’especialista de l’àmbit que bé d’un centre de referència.

És rellevant també que vindran recursos del fons europeu Next Generation, però convé tenir en compte que arriben amb condicions. Una és la digitalització de l’educació. S’han donat més de 200.000 ordinadors. Una altra és el tema dels centres   sostenibles, que té a veure amb què els centres siguin centres verds i un altra per a la formació professional.

Expliquen que el plenari de la Mesa permet fer comissions de treball i volen compartir la informació amb nosaltres en aquestes comissions.

 

Intervencions part social:

Es demana un recés de 15 minuts.

Es reprèn la sessió a les 12:00.

Es demana que explicitin el plantejament dels diferents punts i si no tenen cap proposta concreta, es proposa reprendre la negociació al setembre, moment en què cal tornar a la Mesa aportant un calendari per escrit de negociació. Ens reiterem amb les propostes plantejades i que consten en l’ordre del dia.

Administració:

Estan treballant els punts de concreció; no els poden traslladar encara i recullen la proposta de trobar-nos al setembre. S’ha de negociar amb economia i es tindrà també la possibilitat de tirar endavant les propostes abans dels pressupostos.

Faran aquest calendari de propostes. També volen afegir la creació de grups de treball en alguns temes, en paral·lel, i que no han aparegut. Per una banda, l’aterratge i la posada en marxa del Pla de millores Educatives de les escoles lliures de violència que té a veure amb aspectes més ètics. El pla implica un canvi social i volen compartir-ho amb nosaltres i amb la comunitat educativa. No es poden tolerar les actituds violentes i volen combatre que s’assenyali el professorat. És un tema central en la seva línia estratègica i volen fer-nos partícips de la seva aposta educativa, tot fent una primera proposta.

Per altra banda, es voldria treballar en aquest format de grup de treball el tema dels drets lingüístics i la seva utilització a les escoles.

 

USTEC·STEs (IAC): les condicions de treball s’han de tractar en les meses sectorials, no en grups de treball.

Es recorda que els temes que es volen tractar estan relacionats amb els punts de demandes, però si no hi ha finançament no serveix de res, com va passar amb el Decret d’Inclusiva. El primer que cal situar són els recursos.

Altres consideracions:

 • Sempre que es faci una proposta nova ha de venir per escrit per poder preparar-la i donar una resposta unitària com a sindicat.
 • Es demana Mesa Tècnica d’FP i es recorda que l’assoliment econòmic va amb l’administratiu.
 • Després de fer el càlcul comparant les adjudicacions definitives d’estiu del curs passat amb les provisionals d’aquest, hi ha aproximadament 2000 interins/es que han perdut el nomenament i no tindran vacant aquesta proper curs. Es demana un pacte d’estabilitat, novament.

Resposta: demanen que els passem les dades sobre els 2000 interins que han perdut el nomenament i es mostren escèptics davant d’aquesta xifra. Recorden que aquest curs s’han dotat 2000 llocs més. No tenen aquí les dades de l’any passat. Han sortit moltes més vacants noves, no obstant això, contrastaran aquestes dades. La borsa ha estat obert i tal vegada això hi tingui una certa relació. Volen relacionar-ho amb el número de borsa d’interins que ha participat i volen contrastar-ho, però ho faran sobre la resolució de les adjudicacions definitives per donar una resposta acurada. Si es confirmés el que afirma USTEC-STEs (IAC), els preocupa.

 

Torn obert de paraules:

Es reitera que la negociació sobre els interins ha de ser per Mesa.
 

 • Es recorda que en al Baix del Llobregat no es dona d’alta a les dones que estan gaudint del permís de maternitat a 1 de setembre, s’ha d’enviar notificació perquè ho solucionin.

Resposta: es van donar les informació a tots els SSTT que si es rep un nomenament els 22 de juliol (data d’adjudicacions d’estiu definitives), són els mateixos que a 1 de setembre, s’han  de donar d’alta.
 

 • Es reclamen les dades sobre oposicions que s’han demanat; han demanat les dades i encara no les han rebudes. Fer constar que sembla que no volen que aprovin. Només s’aprova el mateix nombre de places que hi ha i no es fan servir els mèrits. La segona prova ha baixat les notes moltíssim. Calen unes oposicions sense proves eliminatòries i que la fase de mèrits tingui un pes important.

Resposta: passaran les dades concretes. Encara estan en oposicions; estan esperant resultats de la primera prova, però les enviaran aviat. Hi ha tribunals que no han acabat la primera prova i enviaran resultats quan tinguin tota la primera prova finalitzada. Pel que fa a les queixes respecte del nombre d’aprovats que s’afirma que sospitosament coincideix amb el nombre de places, no hi ha cap consigna ni indicació per part del Departament per tal d’aprovar només el nombre de places ofertades. En totes les reunions que ha convocat el Departament, s’ha indicat la consigna de donar totes les places i que no quedin places desertes. Segons els tribunals, s’estan trobant nivells baixos o que no s’han preparat suficientment la prova. El Departament no pot intervenir en el criteri dels tribunals.

Estan estirant el decret llei per fer canvis, de fet si poguessin fer canvis, a Catalunya farien oposicions més competencials, però són cossos estatals i es regeixen per la legislació estatal, per tant, no poden fer proves no eliminatòries, perquè no es competència de Catalunya. La modificació que s’acaba d’aprovar de PESCO es feia amb normativa antiga a la terminologia que utilitza l’EBEP. Han aprofitat tota aquesta modificació que està vigent i que estava vinculada a aquelles dades per poder aplicar aquestes modificacions, com la que de que hi hagi més boles. Ara no ho podrien continuar aplicant si no feien aquesta modificació, per tant aquesta modificació es continuarà aplicant. Ens dona la possibilitat d’introduir més places. Com ja s’havia declarat, s’oferiran les places dels 3 últims anys. Les que han incrementat, s’inclouran i faran OPEs més massives per arribar al 8%; en aquest sentit passarem, a 1 de setembre 2021, a un 24% d’interinitat en el cos docent.
 

 • Vacants a l’Escola Llotja: s’ha reduït ½ jornada i ara només queda l’altra ½ com a plaça d’especialista. Es demana que es reverteixi aquesta situació.
   
 • Pel que fa als reforços COVID, s’ha disminuït la plantilla d’aquest tipus de places dels centres i es demana aclariment. Què ha passat amb els centres que sembla els ha canviat el grau de complexitat?
  Resposta: sobre el tema de la complexitat s’ha fet un estudi i s’han fet ajustaments en els centres, la qual cosa que suposa una avantatge ja que deixen de ser centres amb complexitat; en el total han augmentat 45 dotacions més als centres. Pel que fa als reforços COVID, la distribució de centres ha estat diferent de l’any passat. Fruit de l’estudi s’ha fet una distribució objectiva, però transversal.
   
 • Es pregunta sobre les oposicions d’especialitat de cuina de FP.
   
 • Es demana Mesa Técnica de FP per tractar els temes més imminents (Llei de FP, etc) i importants.

Resposta: sobre la nova llei de FP no és tan imminent com s’ha plantejat. La fan més aviat amb unitats específicament de FP, però també amb el professorat. Es crea un nou cos de professors tècnics d’FP (antics PTS) i es modifica el que s’havia previst a la LOMLOE; les 10 especialitats que no tenen associada una especialitat determinada serà la del cos nou que es crea com A2. La titulació requerida serà A2 Grau/Diplomatura. Per la legislació de funció pública, li diuen professorat especialista en sectors singulars de la FP. Els PTS es quedaran en el cos a extingir de FP i altres passaran al cos de secundària. Es farà una convocatòria aviat i a la sol·licitud de les persones interessades, si tenen la titulació requerida, podran integrar-se al nou cos; no hi haurà cap tipus de prova, però ho han de sol·licitar, no serà automàtic. Encara que l’especialitat que ara no s’integra, la persona pot triar continuar impartint-la però formant part del nou cos A2. Si la persona té una titulació universitària s’integrarà en el cos docent de secundària. Es faran meses tècniques necessàriament. No només hi ha un problema de titulacions, sinó de plantilles.
 

 • Què passa amb les 3 persones del Penedès que en el seu moment estaven habilitades i ara no són les adequades i no caben aquestes persones millor qualificades que tenen més dret?

 Resposta: s’està mirant de solucionar la situació personal d’aquestes persones.

Ens emplacem al setembre per reprendre negociacions.

 

 

 

 

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes