Meses Sectorials

Resum de la Mesa Sectorial del 2 de juliol de 2021

RESUM DE LA MESA SECTORIAL DE PERSONAL DOCENT NO UNIVERSITARI EN L’ÀMBIT DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

 

Data: 2 de juliol de 2021

Hora: 10:30

 

Ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes següents:

– Acta núm. 06/2021 corresponent a la sessió del dia 20 de maig de 2021

– Acta núm. 07/2021 corresponent a la sessió del dia 10 de juny de 2021

2.- RESOLUCIÓ EDU/xxx/xxx, de xxx de xxx, per la qual s'aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació.

3.- RESOLUCIÓ EDU/xxx/2020, de xx de juliol, per la qual s'obre convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació.

4.- Resolució de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2021-2022.

5.- Torn obert de paraules.

 

Desenvolupament de la sessió:

 

1.- Aprovació actes:

 • Lectura i aprovació de l’acta núm. 06/2021 corresponent a la sessió del dia 20 de maig de 2021:

Afegir: qui té potestat per decidir que un centre ha de fer 6a o no?

Canviar Hospitalet de Llobregat per Prat de Llobregat que és on està situat, exactament, l’INS Les Salines.

 • Lectura i aprovació de l’acta núm. 07/2021 corresponent a la sessió del dia 10 de juny de 2021: respecte de la intervenció unitària, cal afegir un argument important que no està reflectit a l’acta i que va ser el motiu, entre d’altres, que la part social s’aixequés de la Mesa: “el decret de plantilles va ser rebutjat en el seu moment per totes les organitzacions sindicals i pels propis treballadors/es. Generalitzant el pla pilot de la PDI a tots els SSTT, sense que no s’hagi fet el retorn de l’avaluació d’aquest pla pilot, sense que hi hagi cap indici demostrable que mitjançant la tria del professorat, podem millorar la qualitat ens reforça encara més en la convicció que la PDI no s’hauria d’implementar arreu i que el decret de plantilles hauria de quedar derogat. Per altra banda, una de les anomenades «mesures extraordinàries», que en el seu moment va castigar als majors de 55 anys, evitant que poguessin reduir la seva jornada en 2 hores lectives, entenem que ha esdevingut estructural. Un any més, hauran de reduir de les complementàries. Per tant, no hi ha cap motiu pel qual haguem de continuar amb aquesta Mesa, perquè no hi ha res a negociar”.

 

2.- RESOLUCIÓ EDU/xxx/xxx, de xxx de xxx, per la qual s'aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació.

Administració: no hi ha modificacions substantives. Són millores per facilitar l’accés a la borsa. Es possibilita poder adjuntar la documentació telemàticament. Per tant tot el tema de còpies compulsades, etc, cauen de la resolució. Són aspectes formals.

USTEC:

Annex 1, al punt 1.4 participació condicionada: és vergonyós que no hi hagi prou places per poder-se apuntar al Màster. És un requisit i curs rere curs els qui volen exercir com a docents i entren a la borsa amb el compromís de cursar-lo es troben amb el handicap que no hi ha prou places.

Resposta: des del Departament s’ha fet una tasca de perseverança i insistència per fer entendre al Departament d’Universitats que hi hagi més places és una necessitat de país i amb la modificació de la LOMLOE ja es diu que universitats i educació s’han de posar d’acord.

Tota la configuració de la borsa va condicionada pel fet que hi hagi gent que tingui el requisit del màster, o no.

Fruit d’aquesta insistència del Departament, el d’Universitats ha anat parlant amb totes les universitats per que facin realitat aquest augment de places i també per reforçar la modalitat on-line, i que la gent no hagi de deixar la feina. S’ha incrementat molts grups de màster, però malauradament no s’arriba a poder donar tota la resposta.

Totes les persones que estan en borsa i amb compromís no tindran accés restringit, però amb l’augment de places es pot pal·liar en part el problema. Continuaran insistint.

Apartat 2: quan es parla del SSTT on et pots apuntar, s’hauria de poder apuntar tothom on vulgui. Demanem que s’obri arreu i de les mateixes especialitats. La gent s’apunta on està obert i pot ser que no sigui el lloc on vol treballar.

Resposta: quan algú accedeix a borsa, accedeix al ST que vol.  No es pot accedir a la borsa i després poder triar on es vol anar. La borsa no hi és perquè la gent s’apunti quan vulgui i on sigui, sinó per gestionar les necessitats de l’alumnat allà on es produeixen. No es pot garantir tenir una borsa oberta perquè la gent s’apunti i ja està. Seria una responsabilitat.

Rèplica: sovint hom accedeix a la borsa a un determinat territori, perquè no és oberta l’especialitat al territori desitjat.

 

Punt 4: pel que fa al procediment, pensem que s’hauria d’afegir que durant els períodes de modificació de dades, es podrà demanar el canvi de ST; no hi consta i seria bo que s’esmentés.

 

Punt 5: la convocatòria es diu que romandrà oberta tot l’any (però en realitat són uns quants mesos) i s’impedeix de poder anar acreditant els mèrits fins que finalitzi el termini (al febrer). Entenem que mentre la borsa és oberta, s’hauria de permetre aportar els mèrits que es vagin assolint (formació, etc).

Resposta: quan tu presentes la teva sol·licitud has de complir els requisits en el moment en que presentes la sol·licitud i a partir d’aquí, els mèrits que vagis obtenint, com en altres borses de d’altres departaments, no es tenen en compte si han estat obtinguts a posteriori de la data d’entrada.

 

6.1. Persones admeses i excloses, demanem que es tingui en compte el darrer ST que ha consignat la persona en la seva darrera modificació de dades de la borsa. Mentre la borsa és oberta, els candidats poden fer modificacions, dintre del períodes establerts amb aquesta finalitat. Entenem que s’hauria de tenir en compte el darrer ST que la persona ha escollit.

Resposta: a la resolució definitiva es resol d’aquesta manera, tenint en compte l’àmbit territorial que es va demanar en el seu moment i no es pot canviar per una qüestió de gestió.

 

ANNEX 2: ja no es demanen compulses, per què?

Resposta: com que es facilita l’enviament de la documentació telemàticament, no cal demanar-los compulsats.

 

Altres aportacions de la part social:

Es reitera, com ha demanat USTEC que l’obertura de la borsa hauria de ser permanent i de totes les especialitats.

Resposta: es va passar d’obertura de borsa de 15 dies a borsa oberta durant molt mesos. Es pot canviar, per acotar-ho millor, el terme “permanent” per la frase “durant diversos mesos”. No poden tenir borsa oberta permanent i reclutar gent en aquesta de tot, generant unes expectatives a les quals no es podrà donar resposta.

Quan una especialitat en un territori s’obre amb compromís, es fa extensiu a tots els territoris. Si tu entres en un determinat ST ho fas pensant que tindràs més expectatives de feina. Si després et vols canviar, doncs ho pots fer canvies en el primer període de modificació.

A la introducció del document, als paràgrafs 4t i 5è es menciona que és una proposta de concurs públic, única, anual i oberta durant el curs, no es continuaran fent convocatòries anuals d’obertura de la borsa?

Resposta: la idea és que la borsa estigui oberta més temps. Es faran convocatòries anuals.

 

Base 1.3: prova de capacitació: ha d’haver un calendari anual d’establiment d’aquestes proves. Al web on s’explicita com serà la prova, s’haurien de penjar models. Quina és la normativa que regula aquesta prova de capacitació? No ha passat per Mesa.

Resposta: es pot tenir en compte de cara a millorar la prova. El calendari de les proves de les EOI es publica al web i se’n fan 2 a l’any, una al febrer i una altra al novembre. I per la resta, es deixa en mans del ST. I la regulació que hi ha és la que es menciona al web.

 

Rèplica d’USTEC per part de l’especialista d’EOI que té experiència en proves de capacitació: el que passa habitualment és que no hi ha models de proves. Seria molt pertinent que es faci una descripció de com seran les proves. És una informació pública que no està penjada en lloc, però, en canvi, a les persones que fem aquestes proves, se'ns diu que és informació pública i que, per tant, la podem donar si ens la demanen. 

Resposta: cal traslladar el tema a la direcció general de formació professional perquè, fonamentalment, són ells els qui passen proves, que facin un model més genèric i després tenir models més específics.

 

3.2: Tramitació de la doc a presentar: quan es diu trametre, com es fa? No queda clar, ha de quedar ben explicitat.

Resposta: la millora que s’ha fet es poder presentar la documentació telemàticament i no haver de passar per registre. S’omple la sol·licitud, es tramita. Cal annexar a la sol·licitud la documentació (es van obrint pantalles per acreditar cada mèrit); un cop penjada la documentació, ho tramites tot junt. El tema de la signatura, no es pot exigir, de moment, que tothom tingui signatura digital, per tant, efectivament s’ha d’imprimir i tornar a adjuntar.

 

6.1: es diu que hi haurà una resolució provisional i un termini de reclamacions, però no s’especifica el termini.

Resposta: és de 10 dies, que és el mínim al qual la llei obliga. Es concretarà a la resolució provisional.

 

Base 8: termini màxim per poder imprimir el nomenament és de 45 dies, es demana que aquesta termini s’escurci. Si no hi ha personal per poder fer aquesta tasca en un termini més raonable, cal ampliar plantilla del personal d’administració.

Resposta: ja voldrien poder disposar de més personal.

 

Apartat 3: entenem que queda recollit els serveis prestats com a docent que depenen d’altres departaments, però no així a d’altres administracions com ara administracions locals, cases d’ofici, etc.

Resposta: es compta tota l’experiència en centres d’ensenyament reglat. Si en algun moment has estat en borsa, no cal acreditar aquesta experiència perquè al Departament ja la tenen gravada. Si és, per exemple, un INS municipal, es comptarà però caldrà acreditar-ho perquè aquesta informació el Departament no la té, igual que si vens de la privada. No diuen que no ho comptaran, diuen que cal al·legar-ho i acreditar-ho perquè ells no ho tenen gravat.

 

2.3.2: les acreditacions de llengües estrangeres no es valoren com a requisit d’accés, ara sí que es podran computar?

S’insisteix en poder disposar de més d’un període de baremació durant el curs, tal com ha demanat USTEC.

Resposta: materialment no és possible. Es va passar d’una obertura de 15 dies a diversos mesos. La immediatesa de poder començar a treballar justificava poder presentar-se sense màster. Pel que fa a l’ordenació, a efectes de gestió no és possible fer la baremació perquè s’han de tancar tots els aplicatius.

 

Genera dubtes el tema dels cossos tècnics de FP que són a extingir, què passarà amb els substituts si no han pogut aprovar les opos? Què passarà amb el cos de PTFP per a les persones substitutes a aquests cossos tenint en compte que és un cos a extingir?

Resposta: abans que hi hagi algun canvi que vindrà marcat per normativa estatal, de moment es pot anunciar que la setmana vinent està convocada la Comissió de Personal, conformada per tots els Director/es Generals de Personal Docent, per tractar la Llei de la Formació Professional, la integració de la FP. En el capítol 5, que es dedica a la FP i canvia l’orientació que havia proposat la LOMLOE, amb la qual va quedar un buit legal.

Totes les CCAA es van queixar i es va demanar que ens quedéssim com estàvem. Es va insistir que es determinés en quina situació quedaven les especialitats (10) que no tenen associada titulació universitària (per exemple, fusteria). Volen suposar que a la conferència que estan convidats la setmana vinent es donarà solució a això. De moment, es comença el curs amb les mateixes condicions que estem. Per tant, el curs 21-22 el passarem amb la regulació prèvia a la LOMLOE

S’insisteix amb què la borsa s’ha d’obrir arreu i hi hauria d’haver oferta suficient per a que les persones s’hi puguin inscriure.

 

Respecte del punt 1.4., i en altres punts, es menciona la participació condicionada, a quines altres mesures es vol referir la resolució?

Resposta: abans posava que les persones que no complien amb el compromís del màster, sortirien automàticament. Ara s’ha tret perquè pot ser que s’hagi de reconduir i per tant, la sortida automàtica no tindria sentit.

 

 

3.- RESOLUCIÓ EDU/xxx/2020, de xx de juliol, per la qual s'obre convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació.

Administració: situen algunes de les principals modificacions:

 • Pel que fa a les situacions d’IT: s’especifica que el no presentar les confirmacions de la baixa es considera com a absència injustificada i té les mateixes conseqüències.
 • Prova de capacitació: s’ha suprimit perquè ja està publicat al web perquè la composició de les comissions avaluadores no és la mateixa en tots els ensenyaments. Hi ha hagut modificacions per exemple a les EOI i per això s’ha suprimit d’aquí.
 • Mínim de 10 candidats a les proves.
 • Termini per acreditar el màster: s’ha suprimit; es té en compte el barem de la persona i no el termini per acreditar el màster.
 • La frase que la data d’incorporació a la plaça és la que s’indica a la credencial: s’ha suprimit perquè de vegades no és així.
 • S’ha millorat l’aplicatiu i ja no caldrà portar la credencial al ST. Es lliura al centre i la direcció informa que s’acaba el nomenament.

 

USTEC:

 • Punt 1:
 1. Punt 1.1.1: data d’inici de l’excedència: el redactat no queda clar, quin dia has de començar l’excedència a partir de tenir el nomenament?

Resposta: creuen que està clar. Pots demanar l’excedència, però no en la mateixa data de quan comença el nomenament perquè no has pres possessió encara del lloc de treball i no es pot causar excedència d’un lloc de treball del qual encara no s’ha pres possessió.

 1.  
 2. Permís de maternitat a final d’agost, si a 1 de setembre et nomenen per vacant, pots acceptar. Però hi ha SSTT que et diuen que no la pots acceptar. Fins quan pots acceptar una vacant? Entenem que una persona que està de permís de maternitat ha de poder acceptar el nomenament de vacant. Per què es diu “reserva fins a 31 de maig?

Resposta: llocs de treball i les reserves. Si tu t’incorpores a meitat de curs, no hauria de tenir el tractament de vacant. Teòricament et correspondrien les vacances del temps treballat. Ja hi ha una pràctica habitual en el sentit que tots els nomenaments, fruit de determinades circumstàncies que es produeixen fins a final de febrer, són vacants. A partir de l’1 de març, es considera substitució. Si tu t’incorpores 1 mes a treballar, no pots demanar gaudir de les vacances. Les vacants s’adjudiquen amb paritat de condicions, amb un número de borsa ordenat. Si al mes d’octubre et toca una vacant, li passes per davant a una persona amb numero més baix.

 1. Interrupció versus finalització: creiem que és important discriminar en quins casos s’ha de parlar d’interrupció i en quins casos s’ha de parlar de finalització. Per exemple, tens a càrrec una persona amb discapacitat i aquesta traspassa, no tens dret a recuperar la plaça adjudicada? Per tant, no ens agrada el canvi de terminologia i demanaríem que es mantingui el terme interrupció.

Resposta: no és possible perquè no pot haver 2 persones cobrant pel mateix lloc de treball.

 1. Punt 5, 1.5.1: dia que figura a la credencial i que més avall s’expressa d’una altra manera. al punt 7.1.1 s’elimina
 2. 1.4.2 Si, de moment, una persona incompleix la presentació del comunicat de baixa, s’ha de mantenir el requeriment previ i que no se la faci fora. S’ha eliminat el requeriment per part del Departament i la pot fer fora directament la direcció. Entenem que poden concórrer circumstàncies que hagin impossibilitat la presentació de la baixa, per tant, cal mantenir el requeriment per part del Departament. Que aquet es posi en contacte amb l’afectat/da.

Resposta: La persona que no s’incorpora al centre, si li cancel.la la substitució. Des de SSTT es diu que s’ha de prendre possessió sí o sí. La persona ha de prendre possessió de la plaça. I en funció del que acrediti a posteriori se la penalitzarà o no.

Data de la credencial: la persona no ha avisat al centre que es posa d’alta i per tant queda sense efecte el nomenament de la persona substituta. Això s’ha d’evitar. Cal que el Departament es posi en contacte amb el substitut/a.

Resposta: qui té contacte amb el docent és el mateix centre i, per tant, node fer des dels SSTT.

 

 • Punt 2:
 1. Durada dels nomenaments: quan hi hagi un canvi de fet causant d’un permís a reducció o de baixa a permís, es doni d’alta de nomenament des de l’endemà i no es tingui la gent sense cobrar durant algun període.

Resposta: no es pot tenir a dues persones cobrant amb el mateix nomenament si la titular interromp el nomenament. En els casos que hi ha canvi de fet causant diuen que ja ho fan.

Rèplica: ens consta que en els casos de canvi de fet causant (recuperació de vacances o compactació de la reducció) de permisos que van directament enllaçats els uns amb els altres no es dona d’alta la persona substituta fins al primer dia lectiu després d’aquests períodes.

Resposta: si tenim casos, cal que ho notifiquem.

 1. Acreditació de la formació de 30 hores: criteri unitari que no cal que s’enviïn els certificats de formació perquè tot està a l’expedient.

Resposta: teòricament, si és formació del Departament, ja consta. I si són cursos externs no. S’està millorant ATRI. Se substituiran tots els formularis per introducció directa a l’ATRI. Les persones hauran d’indicar en la seva sol·licitud que han fet el curs, demanant que es faci la comprovació a l’ATRI.

 1. Modificació de la borsa: afegir un petit paràgraf que digui que els que són nous a la borsa, també podem modificar dades.

Resposta: ho estudiaran.

 1. La credencial a final de curs: és necessari que la credencial que explicita que s’acaba a 30 de juny se signi o només quan hi ha nomenaments?

Resposta: millor que se signi la credencial.

 1. Caldria afegir al redactat de la normativa que l’aportació de documents per acreditar diferents mèrits es pot fer sempre.
 2. Acters telemàtics de nomenaments de Secundària: no ha quedat clara l’explicació sobre el màster.

Resposta: confirmar que tots els de compromís de màster van els últims i dintre d’aquests s’ordenen per ordre de barem. Els que tenen compromís fins al 2021 ja estan abans.

 1. 1.5.1 data d’incorporació es contradiu: en quins casos no es comença el nomenament quan diu la credencial?

Resposta: casos en que la persona substituta ha parlat amb la direcció dient que no es pot incorporar per algun motiu (tornar de viatge, metge) i acorden la incorporació al dia següent. No es pagarà a ningú cap dia de més, en el moment que la persona s’incorpori al centre i la direcció ho entri a l’aplicatiu se li farà el contracte.

 1. 7.1.2 sobre errades d’adjudicació: de vegades no se li troba a l’afectat/da un nomenament d’iguals característiques: demanem que es doni la plaça que toca a la persona a qui correspon per número. Que es desfaci el nomenament erroni.

Resposta: si es modifica fent retroacció a la persona a la que se li ha donat erròniament, també perjudiquem a aquesta a la qual hauria pogut correspondre la segona millor plaça i hauríem de retrotraure també aquest nomenament i provocaríem un efecte domino. No es pot fer.

 1. Difícil cobertura: cal una actualització sistematitzada de les dades de les adjudicacions de difícil cobertura i d’urgència.

Resposta: ja no saben com recordar i obligar als diferents SSTT a que això es faci.

 1. Terminis: quan es menciona el terme, cal indicar si són dies naturals, hàbils.
      Resposta: prenen nota.

   
 2. 7.4 sobre la resolució de la qual parla el document entenem que és antiquada ja que parla d’haver exercit durant 4 anys abans del curs 2004-2005, creiem que s’hauria de citar la disposició addicional 5a de la disposició 9270 del BOE 143 de 2010 que parla d’haver exercit 2 anys abans del 2007.

Resposta; no es pot tornar endarrere en el temps, per tant totes aquelles persones que no compleixin la primera segurament no compliran la segona, per tant a efectes pràctics no suposarà cap canvi, no obstant això revisaran el redactat i el modificaran si ho consideren, en qualsevol cas, no hi haurà persones afectades perquè tots fa anys que hi són i 2 o 4 no afectarà a ningú.

 1. Encavalcaments: l’explicació és complicada a efectes de liquidació de pagues extra i vacants.
     Resposta: estan oberts a suggeriments respecte del redactat.

 

 

Altres aportacions de la part social:

 • Aquesta resolució entra en contradicció amb la LEC, que parla d’accés amb igualtat de mèrits i capacitat.
 • A l’índex es parla d’excedències en el punt 1.1 i s’hauria d’acotar i mencionar quines són.
 • Autogestió de la disponibilitat: hi ha alguna incidència o algun problema. Han arribat moltes consultes. Resposta: creuen que s’entén perfectament. Que és molt bona eina.
 • Que consti a la normativa la data màxima de 2022. Que es pugui mantenir la no disponibilitat per a cursos següents, si no s’explicita la data de finalització.
 • Si les persones tenen serveis prestats i estan exclosos de la borsa i hi tornen a entrar, que se’ls reconegui, sense haver de tenir un primer nomenament, els serveis prestats, automàticament.
 • 1.5.2: pèrdua del número de barem: cal la recuperació automàtica del número en funció de si es tenien serveis prestats.
 • Absència injustificada: insistir en aquesta qüestió; si es desconeixen les causes per les quals la persona no ha pogut presentar el document de baixa i en un moment de col·lapse sanitari, no es de rebut que no es puguin presentar al·legacions. Es demana que es puguin presentar les baixes telemàticament al centre i posteriorment ja es presentarà amb paper.
 • Composició de les comissions de capacitació: es pot penjar la informació sobre aquest particular, junt amb la informació que hem parlat sobre l’ampliació del detall de les proves.
 • Concatenació de diferents permisos: que sigui la mateixa persona, independent que la direcció vulgui o no, la qui de forma automàtica continuï.

Resposta: l’administració farà el que li digui la direcció. Administrativament s’ha de tancar un nomenament i s’ha d’obrir una altre. Normalment, en tots els casos que la direcció demana de mantenir la mateixa persona, es manté. Però automàtic no pot ser perquè pot no ser bo per a la persona substituta, la qual, per exemple, pot estar cobrint una substitució a ½ jornada lluny de casa i no estar interessada a continuar en cas de canvi de contingència.

 • Apartat 4: prova de capacitació, reiterar el que ja s’ha parlat.
 • Apartat 5: durada mínima dels permisos i llicències: la concatenació de diferents permisos i llicències ha de suposar una continuïtat, com s’ha dit abans
 • Apartat 7, pàgina 10: s’ha de concretar les dates dels nomenaments de final d’agost.
 • Accés al resultat de l’adjudicació: si la persona s’incorpora en una data diferent al que s’indica a la credencial (incorporació més tardana) no ha d’anar a càrrec de la persona interina, per tant, el Departament ha de pagar des del moment que s’indica a la credencial.
  S’ha de donar una còpia de la credencial a la persona interina.
  Resposta: no entenen l’objectiu que el substitut hagi de tenir una credencial de finalització signada per la direcció, sigui telemàtica o en paper. Ho estudiaran i millor que no sigui en paper.
 • Es demana màxima claredat en la redacció de tots els punts. Sobretot fins a quin termini es poden acceptar les vacants dels qui estan de baixa.
 • La resolució de la PDI és contraria a la resolució de la borsa.
 • Sobre les IT, a les darreres 2 meses sectorials s’ha dit que a la persona se li reserva la plaça i en aquest redactat no queda contemplat.
 • 1.2.3: gaudiment de les vacances, només parlar del personal interí i es demana que també pugui passar amb el personal substitut
  Resposta: cada vegada que ets substituta ja se’t fa la liquidació de vacances no gaudides.
 • 1.4: quan es podrà deixar el nomenament sense que et facin fora? El criteri ha de ser igual a tots els SSTT
 • 1.6 Abans de fer fora a la persona interina o substituta, cal posar-se en contacte amb l’afectat/da.
 • Punt 5: substitucions s’han de cobrir des del primer dia.
  Resposta: tenen la regulació que tenen des de fa temps, a partir de 7 dies.
 • 7.1.1 apartat h: l’equip directiu serà l’encarregat d’introduir quan acaba el nomenament i ha de quedar molt clar que la direcció ha d’introduir en temps i forma la finalització perquè no passi que la persona no entri al proper nomenament.
 • Reduccions de jornada: es diu que les direccions poden compactar 2 ½, una d’INF + 1 de PRI i les poden compactar en 1. Però cal poder permetre que la persona que acaba tenint la jornada sencera, fruit de 2 mitges, tingui dret a reduir, si ho ha de menester. Resposta: quan accepten el nomenament ja saben que són 2 reduccions i si tens intenció de demanar la reducció has de ser conscient que no podràs reduir.
 • Procediment dels nomenaments de finals d’agost, volem que apareguin les dates específiques.
  Resposta: es donarà la publicitat pertinent, però no ho poden plasmar perquè encara no ho tenen del tot clar. De totes maneres enguany seran abans, sobre el 26 i 27.

USTEC

 • Insistir que volem que s’afegeixin els paràgrafs aclaridors que hem comentat.
 • Respecte de l’1.4, volem que hi hagi una discriminació entre interrupció i finalització. Si la situació de la persona, durant el temps que té el nomenament, pot suposar tornar al mateix lloc, cal especificar que es tracta d’una interrupció i no pas d’una finalització.

 

5.- Torn obert de paraules:

 • Temes formació Adults:
 1. Ens ha arribat un avís que el CFA Vall d’Aran passarà a dependre del Consell Comarcal d’Aran el curs vinent.
  Demanem al Departament si ens ho pot desmentir o si, per contra, ens confirma aquest avís.

Esperem que aquesta notícia no sigui més que un rumor infundat.
En cas que no sigui així, i realment el CFA Vall d’Aran deixa el Departament i passa a ser responsabilitat del Consell Comarcal d’Aran, hem d’expressar el nostre rebuig total tant a la mesura i com a la forma de realitzar-la.

 • No coneixem, ni hem estat informats, de  cap motiu que pugui justificar aquest traspàs.
 • No sabem si amb aquest traspàs s’inicia, per la via dels fets, el traspàs de l’Educació de les Persones Adultes a les entitats locals. Parlem d’un traspàs que la LEC ja contemplava com possible, però que ha estat reiteradament rebutjat per la part social i que no s’havia intentat posar en pràctica, fins ara .
 • No podem acceptar tampoc, si el traspàs és cert, que s’intenti fer sense comunicar-ho prèviament i sense negociar l’afectació de la mesura en els nostres representats (parlem de l’únic CFA del Departament a tota la Vall d’Aran i les afectacions poden no ser menors).

Per tot això:
Si és certa la notícia que s’està organitzant el traspàs del CFA de la Vall d’Aran al Consell Comarcal, demanem que aquest procés se suspengui i que no es reprengui cap procés similar fins que s’hagi realitzat el debat sobre el futur de l'educació de les persones adultes al Departament d’Educació, de la seva organització i normativització. Un debat que està pendent  des del 2006.

 

 1. Hi ha alguns Documents per a l'organització i la gestió dels centres
  que encara no han passat per Mesa Sectorial. Entre ells, estan els documents:
 • Ensenyaments en els centres de formació d'adults
 • Aspectes específics amb relació a l'alumnat dels centres de formació d'adults.

  Voldria saber si ja hi ha alguna data pensada per fer la Mesa amb els documents pendents.

 

 • Temes FP:
 1. El professor de l'INS de la Mercè és un "especialista" que està treballant en una plaça 508 els últims 11 cursos, ara se li ha comunicat que ja no es compte amb ell. Què ha passat i per què aquest canvi. Resposta: ho consultaran.
 2. INS Intermunicipal del Penedès: hi ha 3 persones amb titulació de PTFP que es quedarien fora. Com està aquesta tema?
 3. Respecte de la reunió amb el Ministerio que ha mencionat anteriorment la Subdirectora General, nosaltres demanem una mesa tècnica urgent amb el Departament per poder saber el seu posicionament davant del canvi radical que suposa aquesta llei per l'FP.
   
 • Temes EOI:
  1. Fer al·lusió, de la mateixa manera que ho ha fet el companys de formació d’Adults, als documents de les instruccions pel que fa a les EOI. Quan passaran per Mesa?

Resposta: mateixa que per als documents d’Adults.

  1. El dia 13 de gener de 2020 es va publicar la resolució del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública, la qual va contemplar l’oferta de places per a professorat d’escoles oficials d’idiomes. Volem destacar que la proposta va ser per a 11 de les 15 llengües que s’imparteixen a les EOI  i que, incomprensiblement, es va excloure el català d’aquella convocatòria. Amb data 14 de febrer de 2020 es va enviar un escrit a Via Augusta denunciant aquesta situació que no va ser mai contestat. Demanem resposta i demanen, per tant, que en la convocatòria de l'any 2022 s'inclogui el català. Volem poder tenir una bilateral. A la Mesa anterior es va parlar del concepte de llengua subordinada que és un terme que s’usa en lingüística i que confiem hagi quedat aclarit.

Resposta: efectivament, aquesta tema es va tractar en una Mesa anterior i en no tenir coneixement de l’escrit es va demanar que es tornés a enviar, la qual cosa ens consta que es va fer per part d’USTEC. La primera versió no es va aconseguir saber qui l’havia rebuda en primera instància.

Pel que fa al nombre de places a les opos, en el seu moment, es va determinar en funció del nombre de persones que les ocupaven en interinitat. S’acota l’oferta de funció publica en funció del nombre de docents que estan ocupant places.

  1. Ha sobtat que el CV d’ensenyament d’idiomes hi ha un paràgraf petitó que desapareix: els alumnes de C1 han de fer les proves que elabora el Departament d’Educació i aquest ha desaparegut. Volem que ens contesteu per què.

Resposta: ens demanen que els adrecem totes les qüestions per escrit.

Rèplica USTEC: no hi ha cap inconvenient en enviar tot l’exposat per escrit; volem però respostes, compromís de resposta. I sobretot, volem poder mantenir una reunió tècnica que fa massa temps que no es convoca.

 

 • Respecte la 6a hora. Hi ha molts centres de primària que la volen treure per consens del consell escolar i fins i tot hi ha votat a favor el representant de l’administració. És una mesura que en cap cas respon a criteris pedagògics, que sembla que respon a voler-se equiparar a la concertada. En tot cas, sembla clar que fer més hores no és sinònim de més qualitat i se’ls està obligant a fer-la, sense que reverteixi en la qualitat.
   
 • Respecte l’anunci de l’equiparació de finançament de la pública amb la concertada que ha fet el senyor Cambray, volem explicacions i concrecions de que implicarà aquesta equiparació.
   
 • Si estàs cobrint una substitució i gaudeixes de la maternitat només se’t compten els serveis prestats a efectes de número de borsa, això es un greuge comparat amb les persones que tenen vacant, que se’ls compta a efectes de número i com antiguitat per als triennis i estadis, que es com hauria de ser per a tothom.

Resposta: el que depèn només del Departament és pot fer, que és el número, però tens una vacant i estàs sota l’empara de la SS i aquí no s’hi pot incidir. Si això que exposem els passa a les persones que estan amb substitució, efectivament no té lògica. És un greuge. Si tens una substitució vigent, fins a 30 de juny i al mig fas una maternitat, t’ha de comptar per al número de borsa i com a antiguitat. Per tant, cal que recollim els casos que tinguem i els els fem arribar.

 

 • Altres temes dels quals ens informa l’Administració:
 1. Cobrament del complement d’especialitat dels reforços COVID: intentaran que entri a cobrament al mes de juliol.
 2. Convocatòria de borsa: s’obrirà imminentment.
 3. Gestió de borsa: durant la setmana vinent potser ja pot estar publicada.
 4. Increment retributiu de la Mesa General d’ahir: és per a tots els empleats públics. A la Generalitat, com que no hi hagut pressupostos, s’haurà de fer mitjançant un decret Llei. Es van comprometre a no pagar més enllà del novembre, tant el 0,9% com la part proporcional de la paga extra del 2014. Tothom qui tenia una nòmina al mes de gener (o a partir del mes de gener), ho cobrarà.
 5. El Decret sobre els temes retributius i el com afecta als qui no estiguin en actiu, si ho hauran de demanar o serà d’ofici, ja ho sabrem quan surti el decret.
 6. Dates importants a tenir en compte de la publicació de les resolucions provisional i definitiva d’adjudicacions d’estiu:
  • Provisional: previsió que es publiqui al voltant del 8 de juliol
  • Definitiva: previsió que es publiqui al voltant del 22 de juliol

 

 

 

 

 

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes