Meses Sectorials

Resum de la Mesa Sectorial del 23 de juny de 2021

Resum de la Mesa Sectorial de Negociació de Personal Docent no Universitari en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya

 

Data: 23 de juny de 2021

Ordre del dia:

1.- Document: Personal Docent

2.- Document: Gestió del Personal Docent

3.- Document: Òrgans Unipersonals de direcció i de coordinació.

4.- Document de Prevenció de Riscos Laborals

5.- Torn obert de paraules 
 

Desenvolupament de la sessió
 

1.- Document: Personal Docent.

Administració: presenten el document admeten que introdueix alguns canvis. Aquests van en la línia de la cohesió dels equips docents. Incideixen, sobretot, en el tema dels espais de coordinació pedagògica, amb l'objectiu de poder treballar en la planificació estratègica del proper curs.
Ús d’un llenguatge clar. S’han eliminat criteris arbitraris que s’entenia que donaven massa poder a les direccions. Tractament del juliol que queda com a formació i de presència en situacions excepcionals.

Horari de Secundària: hores complementàries sotmeses a horari fix, s’ha acotat més.

Resposta mitjançant una intervenció unitària de la part social:

En referència a l’esborrany del Document per a l’organització i la gestió del centres, Personal docent, que se’ns ha enviat per a ser debatut i negociat pels sindicats representatius a la Mesa Sectorial de negociació, volem fer constar les següents consideracions:

 1. Que en el punt 1 d’Horari general del personal docent, al  segon paràgraf diu, literalment: “Tot i que amb caràcter general el mes de juliol es reserva perquè el personal docent pugui fer activitats de formació, també es pot requerir la seva presència per realitzar activitats d’organització del proper curs” i que aquesta redacció afecta greument a les actuals condicions laborals del personal docent, molt afectades per altres retallades i manca de recursos.
   
 2. Que totes les organitzacions sindicals rebutgem frontalment aquest nou redactat i demanem que es mantingui el redactat que es reflecteix en el Document per a l’organització i la gestió del centres del Personal docent, pel qual ens hem regit durant el curs 20-21 i que diu: “Tot i que amb caràcter general el mes de juliol es reserva perquè el personal docent pugui fer activitats de formació, la direcció del centre pot requerir-ne la presència els primers dies de juliol, en cas que es produeixin circumstàncies excepcionals que ho facin necessari”.
   
 3. Que de cap manera podem pretendre que una tasca com la docència, que implica una càrrega mental extrema i un desgast emocional molt alt, ambdues circumstàncies per a les quals no s’està proporcionant cap tipus de recurs, es perllongui més enllà del 30 de juny, entenent que avui per avui ja està previst que es pugui donar alguna circumstància excepcional que ho faci necessari.
   
 4. Que el conjunt del personal docent vol poder dedicar el mes de juliol a activitats de formació i ampliació de les seves competències pedagògiques, en període no lectiu i en base als seus interessos personals i professionals, per la qual cosa el Departament té l’obligació de facilitar la seva participació en aquests espais d’aprenentatge.
   
 5. Per acabar, convé recordar que el conjunt de personal docent percep unes retribucions inferiors a les que els correspondria per categoria laboral.
   
 6. Convé recordar que el complement específic d’un docent és sensiblement inferior que el d’un altre funcionari de la mateixa categoria. Que els docents no tenim dies de lliure disposició, compensacions horàries o d’altres, que s’entenen compresos en els períodes no lectius.
   
 7. Respecte de l’horari del professorat dels instituts, us volem fer algunes consideracions jurídiques:
 • Uns documents d’organització, unes instruccions, no poden contradir una llei aprovada pel Parlament, com ho és la Llei 12/2009 d’Educació, que va ser modificada per la LLEI 5/2020, del 29 d'abril.
   
 • Així la Disposició addicional trenta-unena de la Llei d’Educació, diu:
  4. L'horari de permanència del professorat de secundària no pot ésser de més de vint-i-quatre hores setmanals.
   
 • Per tant, tots els horaris fixes de secundària que superin les 24 hores són literalment il·legals. L’horari fix ha d’incloure totes les activitats que el o la docent ha de fer de manera setmanal i amb caràcter permanent, incloent, a més de les guàrdies i les reunions de coordinació, altres activitats tutorials com ara reunions amb les famílies, reunions amb alumnes, activitats de reforç, tutoria i coordinacions amb altres professionals.
   
 • El pas de les 28 hores a les 24 no va ser cap guany, sinó un retorn a la situació que ja es tenia abans de les retallades. El Departament  sempre ha estat refractari sobre aquesta qüestió i en el seu moment va haver de ser el Parlament qui forcés la situació cap a les 19 hores lectives, gràcies al front comú dels sindicats.
   
 • El curs passat, després d’establir l’horari de 24 hores de permanència, vàreu venir a la Mesa amb unes instruccions, elaborades per la Subdirecció General de la Funció Directiva i Lideratge, per enviar als centres de Secundària que vàreu haver de retirar (Mesa del 20 de juliol de 2020) per evitar litigiositat i possibles responsabilitats de les persones que les van dictar. Vam haver d’exigir una circular urgent informant a les direccions que els horaris fixos de secundària no podien superar les 24 hores, i que tampoc es podien posar guàrdies fora de les 24 hores
   
 • Reiterem, enguany, en aquesta Mesa que l’horari s’ha de respectar i s’ha de fer respectar i, per tant, es torna a fer necessària una circular informant a les direccions que els horaris fixes de secundària no poden superar les 24 hores, i que tampoc es poden posar guàrdies fora de les 24 hores.

Administració: som un equip nou; ho hem entomat ara i hem intentat posar una mirada de centres. Les esmenes als documents proposades pels diferents sindicats els han arribat amb poc temps i que s’ho han trobat tot de vell nou. La seva idea és treballar en la direcció del benestar dels centres, dels alumnes i dels docents.

USTEC:

 • Sobre l’horari als centres de primària: demanem que s’inclogui al redactat de manera clara i explícita que els patis a primària són lectius. Tenim molts exemples en els quals es descompta al docent el temps de l’esbarjo i acaba augmentant, per tant, el còmput global d’horari lectiu.
 • Demanem que s’inclogui una al·lusió explícita i diferenciada pel que fa als horaris dels Centres de Justícia Juvenil, perquè és molt específic i ho estan demanant de fa anys.
 • Sobre els horaris del professorat dels CFA:
 1. Mestres amb destinació als adults, pàgines 5-7. Suprimir el punt 1.3 i afegir-ho al punt 1.2. El darrer paràgraf de la pàgina 6 s’hauria d’incloure al punt 1.2, on es parla dels CFA en centres penitenciaris. En cas que no s’accepti suprimir el punt 1.3 i afegir-lo al punt 1.2, demanem que es modifiqui el redactat del punt 1.3 amb un redactat igual que al punt 1.2.
 1. Segona esmena: als centres de SEC no planteja cap problema que la tutoria individual sigui lectiva, perquè en el segon paràgraf, quan es parla de les hores complementàries d’horari fix, ja s’específica.
 1. Les hores de coordinació als CFA han de ser d’horari fix.

 

USTEC sobre l’horari del professorat destinat als instituts:

El paràgraf de sota s'hauria de treure-ho o deixar-ho com el curs passat, on s'especifica que sols es pot fer “de manera excepcional”.

Tot i que amb caràcter general el mes de juliol es reserva perquè el personal docent pugui fer activitats de formació, també es pot requerir la seva presència per a realitzar activitats d’organització del proper curs.

1.2 Professorat amb destinació als instituts que imparteixen ESO, Batxillerat i/o Cicles Formatius, a les escoles d'art i a les escoles oficials d'idiomes (cal afegir el vermell).

L'horari del professorat dels instituts, escoles d'art i escoles oficials d'idiomes és de 37 hores i 30 minuts a la setmana, d'acord amb la distribució següent:

 • 24 hores de permanència al centre en horari fix: 19 hores lectives i 5 hores d'activitats complementàries (guàrdies i altres vigilàncies, reunions setmanals d'equip docent, reunions de departament, coordinacions d'àmbit i de tutories, comissió d'atenció a la diversitat, coordinacions de nivell i amb especialistes per a l'atenció a la diversitat i reunions amb famílies): Correspon al centre determinar i recollir a les NOFC, les guàrdies i les activitats i/o reunions que s’han de fer en aquest horari fix, en funció del seu projecte educatiu.

En aquest horari s’han d’organitzar les activitats que es considera necessari realitzar amb regularitat i periodicitat. Poden ser reunions que s’alternen setmanalment (per exemple, a la mateixa hora, una setmana reunió d’àmbit, i l’altra, reunió d’equip docent). En cas que aquella setmana no hi hagi aquesta reunió, o no s’hagi substituït per una altra activitat lectiva, automàticament, aquestes hores passen a ser hores en què el professorat roman a disposició per a les tasques que es puguin requerir, que poden ser tasques de vigilància o altres que siguin necessàries en aquell moment concret.

El text ratllat s'hauria de canviar pel text següent: En cas que aquella setmana no hi hagi aquesta reunió, o no s’hagi substituït per una altra activitat lectiva, automàticament, aquestes hores passen a ser hores en què el professorat roman al centre realitzant treball personal.

 

 • 6 hores d'activitats complementàries no sotmeses a l'horari fix: (reunions d'avaluació, de claustre i de consell escolar, reunions amb famílies, tutoria de les pràctiques de la formació inicial i del professorat novell, reunions de coordinació amb altres centres educatius i entitats, reunions amb professionals i entitats externes com l’EAP, EAIA, CSMIJ, SSAP, activitats de seguiment de l’alumnat, de reforç i de tutoria, i altres encàrrecs que, en el marc de les seves funcions, faci el director o directora del centre) etc.). Aquestes activitats es poden portar a terme de manera telemàtica i es realitzen amb més autonomia i flexibilitat; en cas que sigui necessari es faran de forma presencial. Aquest espai horari també es dedica a activitats vinculades a projectes de millora o transformació i al treball en xarxa.

Les reunions amb les famílies son periòdiques i s'han d'incloure en l'horari fix.

El text ratllat s'ha de treure. L’activitat telemàtica (teletreball) comporta molta més càrrega i s’ha de legislar i ordenar ja que afecta a condicions laborals, s’acaba amb disponibilitat a qualsevol hora, en contra de la conciliació de la vida familiar i laboral. Els projectes de millora o transformació i el treball en xarxa hauria d'estar inclòs en l'horari fix. Caldria definir el treball en xarxa.

Els equips? poden acordar activitats i trobades de caràcter voluntari, que responguin a una necessitat concreta i compartida, en un horari pactat prèviament entre ells que no tingui un caràcter permanent i que, per tant, no consta a l’horari fix, per exemple: l’organització d’un esdeveniment comunitari; la preparació d’un viatge a l’estranger, etc.

Cal especificar a quins equips es refereix. En tot cas sempre hauria de ser voluntari.

Algunes d’aquestes activitats/reunions requereixen convocatòria prèvia de la direcció, per exemple les reunions de claustre i les de consell escolar. La resta, generalment no requereixen convocatòria perquè formen part de la pròpia dinàmica de treball dels equips i dels docents.

Sempre hi ha d'haver una convocatòria prèvia. L'hauria de convocar el responsable de la reunió amb antelació suficient.

El text ratllat s’hauria de substituir pel text següent: Les activitats/reunions requereixen convocatòria prèvia amb una antelació mínima de 48 hores i, excepcionalment, si són amb caràcter urgent, de 24 hores. La direcció ha de convocar les reunions de claustre, les de consell escolar i les d'avaluació. La resta, les ha de convocar el coordinador responsable de la mateixa.

 

 • 7 hores i 30 minuts d'organització i preparació de les activitats, seguiment de les tasques i aprenentatge de l'alumnat, elaboració de materials, programació i coordinació d'activitats, impuls de projectes d'innovació, millores educatives, participació en cursos i activitats de formació, etc.

Aquest espai horari es dedica, de forma preferent, a aquelles activitats individuals que el docent realitza per al seguiment de l’alumnat i preparació i organització de les activitats. Tanmateix, aquestes hores que el docent organitza en funció de la seva situació personal

o de conciliació familiar també es poden dedicar al treball amb altres membres de l’equip per a objectius concrets.

El text ratllat s'ha d'eliminar ja que aquestes activitats s'han de fer en reunions d'equip docent o de nivell en horari fix.

L'horari de les activitats, que programa i aprova el director o directora, i a què fa referència el document "Organització del temps escolar", ha de respectar la jornada laboral setmanal de 37 hores i 30 minuts, i té, per al professorat, la mateixa obligatorietat que l'horari habitual de feina.

Dintre de l'horari total esmentat, el director o directora, d'acord amb els criteris definits a les normes d'organització i funcionament dels centres, pot encarregar de manera excepcional activitats a un professor o professora fora del seu horari personal de compliment al centre. En el cas que se superi el total de la jornada laboral setmanal, l'escreix de dedicació horària s’ha de compensar, a criteri del director o directora del centre, amb hores no lectives d'activitats complementàries al centre, preferentment dins els deu dies lectius següents.

L'organització general del centre ha de preveure la substitució d'una absència eventual del professor o professora responsable d'una classe o activitat escolar. Així, els centres han d'adoptar mesures d'acord amb la seva estructura, per tal d'atendre les substitucions de curta durada, les quals s'han d'incloure en les normes d'organització i funcionament del centre.

Tot aquest text subratllat s'ha de treure. Les substitucions s'han de fer en l'horari fix del professorat en l’apartat de les guàrdies.

En els instituts i en les escoles d'art, d'acord amb el que preveu el Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius, el director o directora del centre pot modificar, amb caràcter transitori i provisional, l'assignació de grups i la distribució de les hores lectives d'un professor o professora, per tal que pugui atendre hores de classe que quedarien sense impartir. Aquesta modificació només pot afectar també la distribució de les hores complementàries d'horari fix si compta amb l'acceptació de la professora o professor afectada.
 

3.3 Centres d'ensenyament secundari

 • L'aplicació del projecte lingüístic del centre. La llengua catalana s'ha d'utilitzar normalment com a llengua vehicular i d'aprenentatge, en el marc del que estableixi el projecte lingüístic del centre.

Assignació d'altres matèries, mòduls o crèdits

Així mateix, sobre la base de les necessitats del servei i de les disponibilitats de la plantilla del professorat, el director o directora del centre pot atribuir al professorat matèries, mòduls o crèdits diferents dels assignats a la seva especialitat o al lloc de treball que ocupa, sempre que comprovi que el professor o professora disposa de la titulació, formació o experiència docent suficients (per haver impartit durant dos o més cursos acadèmics, com a mínim, els continguts curriculars corresponents) per prestar la docència que se li vol assignar i compti amb l'acceptació de la persona interessada, mitjançant la corresponent manifestació per escrit.

 

USTEC sobre l’horari del professorat destinat als centres de formació d'adults:

1.3 Mestres i professors amb destinació als centres d’Adults.

Pàgines 5-7

 • Esmena general:

Suprimir el punt 1.3 i integrar els CFA en el punt 1.2.

El títol del punt 1.2 queda així:

1.2 Professorat amb destinació als instituts, a les escoles d'art, a les escoles oficials d'idiomes i als centres de formació d’adults.

Justificació: No hi ha cap raó per mantenir una regulació horària diferent.
 
Només cal incloure, al punt 1.2, l’apartat de l’horari en els CFA ubicats en centres penitenciaris, que ara es recull en l’apartat 1.3

– Per als i les docents dels centres de formació d’adults en seu penitenciària, dins de les hores d’activitats complementàries d’horari fix o no), s’inclouen les tasques específiques de participació en els equips multidisciplinars i òrgans col·legiats, si s’escau i de gestió i coordinació penitenciaria.

 • Esmena per si no s’accepta l’esmena general de suprimir el punt 1.3:

L’horari dels mestres i professors de secundària ha de ser el mateix i equiparat al del professorat dels centres on s’imparteix la secundària.

El redactat quedaria així (tant per professorat de secundària com per mestres):

 • 19 hores lectives, distribuïdes en cinc dies, que es destinen a la docència directa a l'alumne (docència a grups classe, atenció a la diversitat, tutoria individual i en grup), activitats docents a l'aula d'autoformació i activitats directives i de coordinació amb les dedicacions previstes per a l'exercici d'aquestes funcions. Aquestes 19 hores es poden prendre com a mitjana quan el centre no faci una distribució horària uniforme al llarg del curs escolar a causa de variacions trimestrals.
 • 5 hores d'activitats complementàries d'horari fix, dintre de les quals s'inclouen substitucions d'absències de curta durada, reunions setmanals, coordinació de programes, d'ensenyaments, nivells, àmbits i tutories, adaptació del currículum a les necessitats i a les característiques dels alumnes i manteniment de les aules específiques (autoformació, informàtica, laboratori, etc.).
 • 6 hores d'activitats complementàries de presència al centre, no sotmeses necessàriament a l’horari fix, per a reunions d'avaluació, de claustre i de consell de centre, reunions de coordinació amb altres centres, reunions amb professionals i entitats externes i altres encàrrecs que, en el marc de les seves funcions, li faci el director o directora del centre. Aquestes activitats es podran portar a terme de manera telemàtica
 •  7 hores i 30 minuts de preparació de classes, correcció d'activitats, assistència a cursos i activitats de formació, etc., que no s'han de fer necessàriament al centre.

 

 • Esmenes per si no s’accepta cap de les esmenes anteriors:

– Pàgina 7, primer paràgraf:
Horari lectiu del professorat de secundària

19 hores setmanal lectives, als llarg dels cinc dies de la setmana, de dilluns a divendres, que inclouen activitats docents amb grups classe, que es destinen a la docència directa a l'alumne (docència a grups classe, atenció a la diversitat, tutoria individual i en grup), activitats docents a l'aula d'autoformació i activitats directives i de coordinació amb les dedicacions previstes per a l'exercici d'aquestes funcions.

Justificació: Les hores lectives als centres de secundària inclouen la tutoria individual i en grup. En l’horari del professorat de secundària dels CFA aquestes hores s’han d’incloure també en les hores lectives. El propi document inclou les hores de coordinació de tutories en les hores complementàries d’horari fix. No dir res de les hores que són propiament de tutoria sembla indicar que també pertanyen a l’horari complementari fix.

– Pàgina 6
Per als i les mestres dels centres de formació d’adults en seu penitenciària, dins de les hores d’activitats complementàries d’horari fix o no), s’inclouen les tasques específiques de participació en els equips multidisciplinars i òrgans col·legiats, si s’escau i de gestió i coordinació penitenciaria.

– Pàgina 7:
Per al professorat dels centres de formació d’adults en seu penitenciària, dins de les hores d’activitats complementàries d’horari fix o no), s’inclouen les tasques específiques de participació en els equips multidisciplinars i òrgans col·legiats, si s’escau i de gestió i coordinació penitenciaria.

Pàgines 9-20

3.4 Centres de formació de persones adultes  

 • Primer apartat pag 19.
  El personal docent d'ensenyament primari té competència per impartir:

Esmena: Cal afegir les paraules en negreta al final dels paràgrafs

El personal docent d'ensenyament primari té competència per impartir: …//…

Mòduls corresponents al primer nivell de cada àmbit del currículum dels ensenyaments de l'educació secundària per a les persones adultes, , sempre que es comprovi que el/la docent  disposa de la titulació, la formació o l'experiència docents suficients per prestar la docència que se li vol assignar.

Programes de preparació per a les proves d'accés, preferentment els de preparació a les proves als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, sempre que no puguin ser impartits per docents d'ensenyament secundari, i sempre que es comprovi que el/la docent disposa de la titulació, la formació o l'experiència docent suficient per prestar la docència que se li vol assignar

Justificació: Aquest requisit també es requereix al professorat de secundària  al qual s'assignen matèries que no siguin pròpies del seu àmbit o ensenyaments del Cicle Instrumental i és imprescindible.

 • Dos paràgrafs diferents de la pàg 19.
  Requisits per impartir COMPETIC (tant professorat com mestres)

Esmena:  Cal treure les paraules ratllades del paràgrafs,

El personal docent d'ensenyament primari té competència per impartir: …//…

Els ensenyaments COMPETIC, sempre que tinguin la capacitació tècnica, la formació i l'experiència suficients.

El personal docent d'ensenyament secundari té competència per impartir:…//…

Els ensenyaments COMPETIC, sempre que tinguin la capacitació tècnica la formació i l'experiència  suficients.

Justificació: el període transitori ha finalitzat amb el curs 20-21

Sobre l’horari del professorat de religió del punt 1.4: ha de quedar clar que aquest professorat no pot impartir altres matèries que corresponen a funcionaris de carrera o interins.

 

Altres intervencions de la part social:

 • El mes de juliol s’ha de dedicar a formació i cal invertir en tenir una bona oferta. Les formacions serveixen perquè tots anem en una única direcció, el benestar dels alumnes i del professorat i, a més a més, redunda en la qualitat.
   
 • Tocaria fer un reconeixement públic al professorat i no fer reunions per aprovar instruccions a corre-cuita. El professorat arriba esgotat. Treballen molt: caps de setmana, períodes no lectius. Aquest curs ha estat especialment dur.
   
 • Horari de SEC: el Departament ha de vetllar pel compliment d’aquesta norma. Amb aquests instruccions s’incita a l’incompliment d’una norma de rang superior.
   
 • Proposta perquè es faci una pròrroga dels documents del curs passat. Potser no és el moment de fer canvis a corre-cuita, amb equips nous, amb Conseller nou. Si s’han prorrogat els pressupostos, també es poden prorrogar tots aquests documents. Ara no és el moment de fer canvis
   
 • Cal tornar a demanar les 23 a PRI i les 18 a SEC.
   
 • S’haurien de traure tot els “etc” del document quan es fan enumeracions per exemple, d’allò que s’ha de fer a l’horari fix. Aquests “etc” haurien de quedar ben acotats.
  Insistir a tornar al redactat que teníem el curs passat sobre el tema del juliol.
   
 • Reduccions de jornada: cal concretar l’horari de la ½ vacant.
   
 • Organització de la jornada continuada: caldria acotar-ho bé, perquè curs rera curs hi ha conflictes, per tant s’ha de concretar l’organització d’aquest període.
   
 • Es torna a demanar el retorn al redactat anterior del punt sobre el juliol i es reitera també que cal impulsar que es faci formació i ha de ser suficient i de qualitat.
   
 • Sobre el concepte d’itinerància a l’apartat que parla de l’horari del professorat de religió: cal que s’integri aquest redactat per al professorat especialista de les ZER, que ja ho tenien i es va suprimir.
   
 • Als docents dels SIEI: cal que se’ls atribueixi horari complementari, com el que tenen els òrgans unipersonal de govern.
   
 • S’està davant d’un nou equip i tal com s’ha reconegut hi pressa, anem fora de temps. Entenem que els documents s’han de treballar, però no pas unilateralment, sobretot quan hi ha una clara desregularització de l’horari i se salta per sobre del que diu la Llei. Vulneració de la LEC. Cal negociar. Deixar-ho com està i negociar de veritat.
   
 • Totes les correccions en blau que apareixen als documents i afegitons són més tasques i es concentren en el personal dels instituts. No esperàvem premis després de 2 cursos difícils, però tampoc un redactat que suposa més desregularització. En el redactat anterior s’acotava molt més el que es feia en les 24 hores de permanència. Les que van de les 25 a les 30, estableixen tasques que haurien d’anar dins de les 24. I de la 31 a les 37,5, es toca l’intocable, que són les tasques de correcció, perquè ara aquí s’hi posen reunions i això farà augmentar les hores de treball donat que la tasca de preparació i correcció es farà igual.
   
 • Agrair que sembla que hi ha un tarannà més dialogant, però quan vam rebre els documents va ser decepcionant, especialment pel tema del juliol. S’obre la porta a l’ús i abús dels die del juliol. A poder fer anar a treballar a la gent, pel cap baix, tota la primera quinzena. Amb el text nou, anem a l’arbitrarietat. La disposició trenta-unena és llei i la realitat és que a SEC tothom ha fet més de 24 hores. Qualsevol tutor sempre sobrepassarà les 24, perquè les reunions de tutoria queden fora i són activitats setmanals. L’activitat turorial és una tasca periòdica i per tant ha d’estar al bloc de les 24.

 

USTEC: caldrà fer una revisió exhaustiva dels horaris de tots els centres perquè no es produeixi cap abús o infracció de la llei i requerirem la Inspecció que faci aquesta tasca.

Administració: pel que fa a la primera ronda d’intervencions, entenen que s’han de redefinir els 3 blocs de l’horari: el bloc de les 24, el de les 6 d’horari no fix i el de treball personal (7,5 hores).
Entenien que avui ens havíem de circumscriure a les aportacions en blau dels documents que s’han adjuntat a l’ordre del dia. Els documents són bàsics i s’han d’enviar ràpidament als centres i ja anem amb 15 dies de retard.

Pel que fa a les 24 hores de SEC, quan s’han cobert les guàrdies, queda molt poc espai per la tasca de coordinació, etc. Tenim visions diferents, però es pot tenir punts d’acord. Tal com es va treballar des de la subdirecció, l’actual responsable estava amb la Iolanda Arboleas quan això es va treballar. En relació a la proposta d’una pròrroga del document de personal docent del curs anterior, es recull la proposta, però s’ haurà de consultar. Només afectaria a aquest document.

Totes les propostes concretes, necessiten ser tractades amb més tranquil·litat al llarg del curs vinent.

 

2.- Document: Gestió del Personal Docent:

Administració: no hi ha hagut grans canvis; la revisió del llenguatge ja s’ha fet. Algunes qüestions per la justificació d’absències per força major ja s’han acotat.

USTEC: pel que fa al punt 2, quan es parla de Llicències i permisos, convindria tenir en compte que la normativa estableix clarament que es considerarà la concessió d’una reducció per cura d’infant menos de 6 anys (o de 12) a aquells persones que tinguin jornada sencera. En cap cas, no estableix que s’hagi de demanar mitjançant sol·licitud per registre d’entrada cada cop que ens canvia de centre o de curs (fins i tot quan la persona es manté en el mateix centre). A més, la direcció no ha d’autoritzar en cap cas aquest permís que respon a la voluntat de conciliar la vida laboral i familiar, perquè és un dret que no està subjecte a l’autorització de ningú. En tot cas, estem d’acord que l’interessat/da és convenient que comuniqui al centre de destinació que arriba amb reducció; cal tenir clar, que el dret de reducció per cura d’infant menor de 6 anys (o de 12) no decau mentre la interessada no l’interrompi en els períodes legalment marcats (Nadal, Pasqua i 31 d’agost).

Un cop concedida la reducció de jornada, si s’obté una destinació en un centre diferent, mitjançant el procediment d’adjudicacions d’estiu, s’ha d’informar al Servei Territorial/Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant sol·licitud presentada per registre, de la continuïtat de la reducció de jornada pel curs següent i s’ha d’aportar el vistiplau de la direcció del nou centre de destinació. Un cop iniciada la compactació no s’hi pot renunciar. La persona sol·licitant en gaudeix per a tot el període sense interrupcions.

No diu res que hagi d’estar autoritzada per la direcció, ni que hagi de ser demanada cada cop.

Quan la persona interessada continuï aquesta reducció de jornada, la seva finalització ha de coincidir sempre amb el últim dia de les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins al 31 d’agost. En qualsevol cas finalitzarà la reducció de jornada quan acabi el fet causant que ha originat l’esmentada reducció.

Pel que sembla hi ha una instrucció interna que circula pels SSTT i que no s’ajusta a la norma.

Resposta: la reducció de jornada es talla quan s’acaba el vincle contractual. Cada cop que s’inicia una relació laboral, cal tornar a demanar-ho.

 

Altres intervencions de la part social:

 • Faltes d’assistència per causa de força major: s’hauria d’acotar més. Cal establir què es considerar com a “causa de força major”.

Resposta: sobre el tema de les casuístiques de força major, és una definició que jurídicament és excloent, passa per sobre de tot. Si creiem que s’ha d’acotar més, ho consideraran, però quan apareix la paraula força major implica que aquests casos s’han d’atendre.

 • Pel que fa al que s’estableix a la pàgina 4, 3r paràgraf sobre que al personal que està de baixa a 1 de setembre, se li han de liquidar les vacances, creuen que el que s’ha de fer és que les vacances es gaudeixin.

Resposta: la liquidació de vacances a la gent que està en IT com a interí no es pot fer d’altra manera, quan les podrien gaudir? Si no hi ha nomenament, no hi ha vincle, no es pot cobrar vacances.

 • Cal afegir un punt sobre malalties cròniques derivades de la COVID que ha fet que hi hagi persones que es vegin afectades per l’anomenada COVID persistent.

Resposta: ho haurà de determinar Salut. El Departament d’Educació no ho pot establir. Qui ho pot establir és Salut. Són els metges els qui determinen que la patologia és crònica o no.

 • Insistir en què un dels factors més destacables és el desprestigi social que estem patint el col·lectiu docent; cal fer un reconeixement des de dins, i des de dins cap enfora. El Departament ha de reconèixer la feina del treballadors/es i ha de contribuir a regenerar el seu prestigi social.

Resposta: reconeixement al professorat sí, s’hi sumen.

 • Punt 7: demanar que no recaigui en mans de la direcció la incoació d’un expedient, sinó de la Inspecció. En el centres petits, la vida de cada dia és molt propera, les distàncies són molt curtes.

Resposta: la proposta de la incoació dels disciplinaris no es pot salvar perquè està establerta per un Decret, el 155/2010. No es pot canviar amb una instrucció.

 • Punt 8, sobre l’exercici del dret a vaga, qui vol exercir el dret a la vaga, no ho ha de comunicar; caldria especificar això al punt, perquè cada cop que tenim vaga, ens trobem amb consultes en el sentit que se’ls demana d’antuvi si faran o no vaga; qui vol fer vaga, pot tenir la deferència, per qüestions organitzatives, de comunicar-ho, però no té l’obligació.

Resposta: sobre el tema de la vaga, opinen que plasmar-ho per escrit és pitjor. Els centres han d’introduir en l’aplicació qui ha fet vaga o no. Si les direccions intenten contrastar amb qui podran comptar l’endemà, també estan exercint el dret de preguntar. Dir-li al director/a que no ho pot preguntar, tampoc no es pot fer. Si et pregunta des de direcció, també pots dir que no ho saps encara.

 

3.- Document: Òrgans Unipersonals de direcció i de coordinació.

Administració: hi ha algunes novetats, que se situen a la pàgina 19. Reconeixen que les aportacions de la part social han fet que es millori molt la redacció i la comprensió, perquè l’explicació del Departament no i les aportacions de la part social han resultat la clau.

Pel que fa a l’assignació hores lectives, sota el quadre, s’han afegit les corresponents hores de coordinació de FP.

Altres aportacions que han fet els sindicats han estat incorporades. L’article 34 del Decret d’autonomia diu que la direcció és qui assigna funcions de govern (càrrecs) etc. I ho fa d’acord amb el PD. Establir una norma reglada i rígida entra en conflicte amb el Decret.

L’article 36: per sentència judicial es va exigir al Departament que les persones que cobrien la  substitució d’un òrgan unipersonal de govern havien de cobrar el càrrec des del primer dia i están pagant.

Pel que fa a les tutories, també, tal com s’estableix a l’article 40, paguen des del primer dia.

Pel que fa al cobrament de tutoria: si s’està amb jornada del 66% la tutoria s’ha de pagar en aquesta proporció. Fer una cosa diferent s’hauria de negociar en Mesa.

 

USTEC:

 • Pel que fa al tema del cobrament del complement de direcció quan se substitueix aquests càrrec, ens consta que hi ha persones afectades per la sentència judicial que encara no han cobrat, malgrat que es digui que això es va regularitzar fa molt temps.

Resposta: feu arribar els casos concrets.

 • Pel que fa a les tutories : les persones que exerceixen aquesta responsabilitat, malgrat estar amb un 66% de jornada, quan reben una família no li dediquen la part proporcional de temps que correspondria en funció del 66%. La tutoria l’exerceixen de forma plena, integra i, per tant, és de justícia que cobrin el complement sencer i no pas la part proporcional.

 

Altres intervencions de la part social:

 • No pot hi haver acumulació de càrrecs. No es pot fer distincions per adjudicacions de càrrecs de manera enrevessada. Cal repartir de manera equitativa i que hi hagi hores assignades. No pot ser que hi hagi càrrecs que no tinguin assignació horària i que depengui del nombre de grups, com passa a les ZER. No es tracta de tallar, ans de tenir en compte un nou grup.

Resposta: tot està en el projecte de direcció i en les NOFC, no hi ha arbitrarietats. pel que fa a les ZER, en algun moment han de tallar. En algun punt s’ha de posar el límit.

 • La tutoria, quan s’està amb reducció, no pot ser que no es cobri sencera. La tasca de tutoria es fa sencera i s’ha de cobrar sencera, tal com ha dit USTEC.

 

4.- Document de Prevenció de Riscos Laborals

Administració: s’ha afegit un apartat nou, com a conseqüència de la COVID, un punt de desconnexió digital i salut emocional.

Sobre la prevenció de riscos psicosocials, s’ha ampliat el tema.

Situacions derivades de COVID: novetats que fan referència a la declaració responsable i el tema de la coordinació d’activitats empresarials relacionat amb la COVID. És un punt que pot patir modificacions sistemàtiques i ràpides i, per tant, cal estar informat a través de la Intranet. De moment, es mantindrà el punt, tot i saber que s’haurà d’anar a la informació més detallada, que s’anirà actualitzant. Aquest document no es pot anar canviant constantment i ens haurem de remetre a la informació actualitzada que es pengi al Portal de centres.

USTEC: demanem tenir recursos estructurals a la plantilla, implementats pel Departament d’Educació, per tal de fer front a les complicacions en la salut mental i emocional dels docents. Els 2 darrers cursos s’ha palesat que per als alumnes tenim un seguit de recursos per atendre situacions diverses, però per al professorat no tenim cap recurs als centres. Amb formació sobre el control de l’estrès, etc no n’hi ha prou. La tasca docent implica un desgast psicològic i emocional molt alt.

Resposta: no hi ha recursos per l’atenció emocional o psicològica del docent. L’atenció es fa a través de les metgesses del treball. Entenen que s’està demanant un servei més ampli, més extens. Es pot plantejar, però ara mateix no hi ha recursos.

 

Altres intervencions de la part social:

 • Cal encara millorar la correcció lingüística i el tractament de gènere.

Resposta : vol matisar que el document de Salut Escolar no està inclòs en aquest document. Abans de publicar-se, els documents passen per correcció lingüística.

 • Pel que fa al punt 12.1 on es parla de les persones especialment sensibles: les recomanacions no acaben de ser efectives i no hi ha una veritable d’adaptació del lloc de treball. Les propostes preventives haurien de ser vinculants.
   
 • Resposta : les mesures preventives no tenen caràcter vinculant. Es poden fer propostes més acurades i més fàcils d’aplicar, però és difícil, de vegades, quan es tracta d’adaptacions de lloc de treball.
 • Pel que fa al punt 12.3: la malaltia professional que tenim reconeguda només és una. No cal indicar en el text “un exemple”, donat que només en tenim una. Cal una revisió de les malalties professionals.

Resposta : la malaltia professional: és un tema d’interpretació. El que s’hi diu és que els nòduls és l’única malaltia que pot afectar a tots els docents, però hi ha altres malalties professionals que algun docent, en funció del camp on imparteix la docència, es pot atorgar la categoria de malaltia professional. Un docent de cicle de fusteria, pot desenvolupar una malaltia professional que un docent d’anglès no desenvoluparà.

 • Cal garantir la desconnexió digital. El de la pàgina 13 on es parla de desconnexió digital, va en la línea adequada, però és massa genèric. Convindria explicitar : « les reunions es faran dins de l’horari marc i mai en el cap de setmana » (ni mails, ni trucades, ni missatges de whatsapp). El camí és aquest, però cal concreció.

Resposta : hi ha molta informació publicada. S’ha treballat en Mesa abastament un document sobre treball telemàtic i per tant, en aquest no seria necessari acotar.

 • Protocol assetjament: finalitat explícita d’eradicar aquesta tipus de conducta. Lamentem comentar que no hi veiem voluntat decidida. És un protocol garantista per a les direccions, les protegeix. Des de l’Administració es genera indefensió. La persona assetjada canvia de centre, la presumpta assetjadora, es queda.
   
 • Resposta : a la Paritària i als Comitès s’ha explicat molts cops que el Protocol d’assetjament dona lloc a una resolució que parla d’indicis, si parlés de fets provats s’hauria d’anar directament a la denuncia judicial.

Pel que fa al protocol d’assetjament sexual: en 5 anys, 3 casos, amb indicis.

 • Formació bàsica en riscos: demanar que al curs bàsic de formació de salut hi puguem accedir les persones amb llicència sindical, així com a aquelles formació que sobre prevenció de riscos es facin.

Resposta : ho tenen present.

 • Punt 12.1: tornar a demanar que es pugui aplicar el deure inexcusable en el cas d’embarassades.
   
 • Resposta : pel que fa a les embarassades, s’ha tingut molta cura i s’han revisat els casos individualment. Vulnerables 3 i 4: amb la finalització de l’activitat presencial, es considera que poden tornar al centre i, per tant, proposarien la finalització de la baixa. Ara mateix hi ha un 80 i escaig % del personal amb la 1a dosi. De cara al setembre, aquest percentatge s’haura incrementat. Les persones afectades per una IT per tema de vulnerabilitat seran un percentatge molt petit.
 • Recursos per a les avaluacions psicosocials: moltes recomanacions, però mesures poc contundents.
 • Metge de salut als SPRL: de la mateixa manera que tenim metge/essa d’especialitat del treball als SPRL, estaria molt bé poder comptar amb professionals especialitzats en temes de tipus psicològic.

 

 

5.- Torn obert de paraules.

 • Tots els sindicats de la Mesa, demanem un ajornament de la Mesa de condicions laborals que s’havia situat el proper dilluns, 28 de juny, per poder preparar la reunió adequadament. Demanem que aquesta reunió se situï la primera setmana de juliol, tot el més tard la segona, mai més enllà. Resposta : hi estan d’acord i ens faran arribar una nova proposta de data.
 • Complement especialistes nomenats com a reforç COVID, per quan? Resposta : amb efectes retroactius, els que no tenen tutoria, el cobraran.
 • Tema del nombre mínim de peticions de centres a les adjudicacions d’estiu : recordar que aquest tema està pendent de cara a les adjudicacions d’estiu del curs vinent. Resposta : que ho hem demanat molt cops: ho tenen ben present. Enguany no ha pogut ser.
 • Sortides escolars i la responsabilitat civil subsidiària : el document és del 91, han passat desgràcies recentment, estem coberts ? Resposta : sí ; el document s’ha hagut d’actualitzar.
 • Meses: proposta de calendarització a inici de curs per poder fer més fàcil la planificació personal i la quadratura d’agendes. Seria més funcional ja que hi ha meses que tracten sobre els mateixos temes i se situen, més o menys, sobre les mateixes dates. Resposta : ho estudiaran.
Resolució provisional de les adjudicacions d’estiu (base 11): l’embarassada que té vacant i l’1 continua de baixa i s’incorpora a la plaça amb ple dret. Es mantenen o no en alta quan hi hagi IT, maternitat, etc. A la Mesa es va dir que sí, però el redactat segueix confús.

 

Resposta: l’1 de setembre, si una persona està de baixa o maternitat, malgrat està en aquesta situació, per sentencia judicial, la persona s’incorpora amb drets plens.

 

 • Les reunions de més de 10 persones continuen sent no presencials. Convindria una circular

Resposta : faran la consulta i ens tornaran resposta.

 • Cobrament del juliol dels interins se solapa amb el cobrament del juliol del 2016: es cobraran els 2? Resposta : Sí. Després de la darrera sentència, els que han de fer el curs, ho cobraran quan acreditin la formació. Per tant, els afectats per la 1 sentència de dret de cobrament del juliol del 2016, complint tots els requisits, cobraran junt amb el juliol d’enguany i els afectats per la darrera sentència, que no tenien la formació feta, cobraran quan l’acreditin.

Se’ns informa que la setmana vinent, la del 28 de juny al 4 de juliol, ens convocaran a una nova Mesa Sectorial pel tema obertura de borsa.

 

 

 

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes