FP

En defensa de la Formació Professional Inicial de Catalunya: Evitem el desmantellament de l’FP i reforcem-la com a instrument de trans…

En defensa de la Formació Professional Inicial de Catalunya: Evitem el desmantellament de l’FP i reforcem-la com a instrument de transformació i equitat social

  
 

El sistema actual de formació professional inicial amb les hores de pràctiques (mal anomenades FCT o Formació en Centre de Treball) marcades pel currículum, suficients amb els seus mínims legals establerts per adquirir l’experiència necessària en la majoria dels estudis, ja nodreix el món laboral d’alumnat prou qualificat.

La percepció general és que l’FP funciona, no només per assolir un índex d’inserció ocupacional immediat superior al d’altres modalitats educatives, sinó també per tirar endavant amb èxit la tasca educadora, orientadora, integradora i transmissora de coneixements tècnics de base polivalents, i també els valors i habilitats socials que han de permetre el desenvolupament personal als futurs ciutadans.

Gràcies, sobretot, a un professorat de cicles compromès i entregat en establir uns bons fonaments per a la millora i creixement permanent dels i les estudiants, en una tasca titànica tot i la creixent complexitat que comporta l’augment de la diversitat, la burocratització, l’acceleració tecnològica i la contenció de la despesa pública quan la corba demogràfica és creixent.

La millora dels ensenyaments professionals no pot basar-se ni molt menys en un exercici propagandístic insubstancial del canvi pel canvi. Malauradament, és així com s’està executant l’actual proposta de canvi curricular (per implementar el model DUAL obligatori), que es ven com un salt qualitatiu cap a una nova FP 2.0, però que implica greus conseqüències, com la disminució de continguts i d’hores dels estudis i la manca de garantia de la protecció legal i socioeconòmica de l’alumnat, fent prevaldre la mera pràctica laboral en detriment de l’educativa. I tot això, sense dotar els centres amb les plantilles i els recursos necessaris que serveixin per integrar qualsevol nova organització o simplement consolidar adequadament el model actual quan encara no s’han revertit les retallades.

L’alternativa a uns temaris obsolets, no pot ser escanyar-los. El que cal és revisar-los, i acompanyar-los de la formació permanent adequada i actualitzada per al professorat. Cal aprofundir en els continguts impartits amb una ampliació horària via cursos d’especialització,  que allarguin els cicles en lloc d’aprimar-los, reformes d’instal·lacions i renovació d’equipaments, ampliació de plantilles que assegurin els desdoblaments i l’atenció individualitzada.

Si volem uns ensenyaments de qualitat, cal assegurar com a mínim la impartició dels coneixements acadèmics a través dels currículums vigents, durant les hores lectives del personal docent i que aquests continguts siguin avaluats per docents titulats amb la formació professional i pedagògica exigida pels cossos de mestres i professors de l’administració educativa catalana.
Cal garantir que l’estada a l’empresa es faci amb vocació formativa i no amb la finalitat d’utilitzar l’alumnat com a element merament productiu. No pot ser que el professorat que tutoritza l’alumnat les pràctiques no tingui assignades el número d’hores necessàries per fer la cerca d’empreses i el seguiment de l’alumnat i l’empresa, i que no tingui capacitat per establir i garantir un pla d’activitats adequat amb la formació prevista.

La principal prioritat de les pràctiques (FCT) és que l’alumnat assoleixi els continguts curriculars pràctics a l’empresa. Aquest objectiu pedagògic no pot veure’s supeditat a la necessitat d’aconseguir col·locar a correcuita l’alumnat al sistema productiu sense una fiscalització de les activitats formatives que es realitzen a les empreses.

Per tant, la persona responsable de la coordinació de les FCT conjuntament amb el tutor/a de pràctiques, ha de poder garantir, a través d’una supervisió continuada, que l’empresa està formant l’alumnat en totes les activitats formatives que deriven del currículum i que s’estableixen en el contracte. Actualment la dotació horària del professorat és insuficient per garantir un seguiment i una avaluació correcte d’aquest període, i farà falta un increment substancial de les hores de tutoria assignades a aquesta tasca si es vol tirar endavant una reforma com la que planteja el departament.

L’administració educativa catalana ha de garantir que l’alumnat que realitza les FCT estigui contractat a través d’un contracte de treball, preferentment sota la modalitat del contracte per la formació i aprenentatge (Art. 11.2 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors). 

5.- Exigim que la futura llei vagi lligada a una legislació laboral que blindi la qualificació dels estudiants titulats d’FP perquè s’ocupin d’acord amb la seva formació. Acadèmicament, cal vetllar perquè el funcionament dels centres no quedi supeditat als interessos de l’entorn productiu immediat.

6.- Demanem que tot el professorat de CF accedeixi en igualtat de condicions com a funcionari públic docent. No a la contractació injustificada de professorat laboral, la participació del professorat especialista ha de tenir caràcter excepcional i no pot implicar la pèrdua de drets. Reclamem una equiparació salarial a l’alça del professorat de cicles formatius, atès que imparteixen el mateix nivell docent.
 

Retirada de la implementació de la reforma curricular atès que comporta la reducció de la formació acadèmica i n’implica l’externalització.

 

Comunicat del 17 de març de 2021:Comunicat Intersindical en defensa de la Formació Professional Inicial de Catalunya
 


 

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes