Meses Sectorials

Resum de la Mesa Sectorial del 20 de maig de 2021

Ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 05/2021, corresponent a la sessió del dia 5 de maig de 2021  (document adjunt).

2.- Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades de les persones que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2021-2022.

3.- Resolució per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professorat de les escoles per al curs 2021-2022 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents.

4.- Resolució per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per confeccionar les plantilles de professors dels instituts per al curs 2021-2022 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents (document adjunt).

5.- Torn obert de paraules

 

Desenvolupament de la sessió

 

USTEC demana fer unes prèvies:

Prèvia 1: sobre la decisió de mantenir les confirmacions als reforços COVID.

 • Lamentem la decisió. Vam demanar que aquestes places es cobrissin per ordre del número de borsa.

Mantenim tota l’argumentació, sobretot pel que fa al greuge que va suposar en el seu moment per a persones amb temps treballat a la borsa que van veure com, en base a les seves preferències i ordre dels municipis, amb força temps treballat, quedaven com a substitutes, mentre d’altres, amb número de borsa superior, obtenien un nomenament de reforç COVID i ara, a més, tindran una proposta de continuïtat. Aquesta situació ens l’hauríem estalviat si els reforços COVID haguessin sortit tots el mateix dia (per exemple, el 3/9)  i la resta de substitucions un altre dia (4/9). A més ens sentim enganyats perquè sempre se’ns va dir que eren substitucions. Si els sindicats no haguéssim apretat perquè se’ls atorgués nomenament fins a 31 d’agost, haurien quedat amb nomenament fins al 30 de juny, amb la possibilitat de poder cobrar el juliol, però no de ser proposats, perquè un nomenament que acaba a 30 de juny NO és una vacant. I, òbviament, no es pot fer una proposta de continuïtat a un substitut.

Ara s’ha canviat el criteri. I sí, entenem que l’heu canviat perquè de bon principi es va informar des dels diferents SSTT a les persones que ho van requerir, que no es podia compactar la reducció de jornada ni la lactància amb l’argument, altre cop, que no eren vacants i, de fet, dimarts USTEC va enviar 3 casos de persones a les quals se’ls van denegar aquests permisos en base a l’argument que estaven cobrint una substitució. Caldrà donar solució a aquests casos. Com també caldrà tenir en compte tota la qüestió del cobrament dels càrrecs, que és una altra qüestió a solucionar: especialistes que, ocupant el que ara sabem que és una vacant, no han cobrat el complement d’especialitat que els correspondria; també altres persones que han ocupat i exercit el càrrec de coordinadors/es, sense oblidar-nos d’aquelles persones que han hagut de substituir una persona que ocupava una plaça de reforç COVID i a les quals se’ls ha dit que no podrien cobrar el complement de tutoria. Malauradament, hi haurà persones que han ocupat una plaça reforç COVID que pensaven, com nosaltres, que no eren vacants i no hauran demanat els permisos als quals tenien dret, legítimament, perquè creien que no podien. I això és un altra conseqüència de la mala gestió d’aquest tema.

La decisió ja està presa, en contra d’allò que vam argumentar els sindicats. i ens fa pensar que si això ha colat, permeteu-nos l’expressió, que serà més endavant? Tot plegat, és una conseqüència més del decret de plantilles i no podem estar contents. Dit això, i per acabar, volem demanar que d’ara endavant, a totes les resolucions, s’especifiqui clarament què vol dir cada cosa, és a dir, s’estableixin uns descriptors de les places que facilitin entendre què és una vacant estructural, vacant conjuntural, substitució, etc.

Hi ha d’haver un annex on aquests conceptes quedin definits i clars. Cada fase ha de portar el descriptor de la tipologia de places.

 

Prèvia 2: sobre el paràgraf de la base 11. S’estava a l’espera d’un nou redactat, pendent de l’informe de l’assessoria jurídica del Departament.

 • Base 11, 3r paràgraf, resolució d’adjudicacions d’estiu publicada amb data 20 de maig. Ens hem trobat directament amb el text. No ha estat objecte de negociació i hauria estat bé tenir un marge de millora. Estan impugnades les resolucions anteriors. Ja hi ha una sentència ferma que imposa anul·lar aquest paràgraf per discriminatori.

Al nostre parer és discriminatori i a parer del TSJC, també. Estem disgustats perquè ha empitjorat el redactat i per la nul·la possibilitat de negociar. Demanem que el paràgraf sigui esmenat i negociat i si no es fa, ens reservem la possibilitat d’impugnar-lo. No ho volem fer, preferim obrir una via de diàleg, però si cal arribar a la impugnació, ho farem. Aquest paràgraf és improvisat i interpel·lem al Departament per saber si això es pot parar i si en podem parlar.

RESPOSTA Administració:

 • Pel que fa a les continuïtats reforç COVID:

El Director General posa en valor la proposta que va fer la part social pel que fa a les demandes de 3.000 reforços COVID per al curs 20-21 curs, però respon a la nostra crítica, justificant que han pres la decisió de poder tractar els reforços com a vacants pensant en l'interès del treballador. La Mesa serveix com un espai de negociació o no. Des del punt de vista de la negociació és legítim que la part sindical pensi que l’Administració no està ben predisposada a la negociació.

Afirmen que demanarien el mateix als sindicats. Justament, a la 1a prèvia s’ha fet referència al tema de l’allargament dels nomenaments del reforços que acabaven al juny i, per negociació, es va obtenir l’allargament de contracte fins a 31 d’agost. I per tant, això ha tingut altres conseqüències per a les persones afectades. És una decisió meditada i argumentada. Aquestes persones que han ocupat la plaça des del 7/9 fins a 31 d’agost han de tenir les mateixes prerrogatives que les vacant des de l’1/9.

S’està d’acord amb USTEC que la figura dels reforços ha generat contradiccions i algun conflicte pel que fa a l’atorgament de permisos i totes aquestes situacions s’han de regularitzar per aquest curs vinent. I s’està d’acord en ser més descriptius a les resolucions.

 • Pel que fa a la prèvia sobre la base 11, malgrat que no és matèria de la Mesa d’avui, afirmen que estan treballant per donar compliment a la sentència del tema de la base 11. S’ha canviat la redacció de tot el paràgraf. Diu que tot el paràgraf s’ha canviat de dalt baix i diu que l’han ajustat per poder donar compliment a la sentència. Afirmen que, en cas de situació d’IT o maternitat, s’activa una reserva, com passava al curs 17-18. A la persona en aquesta situació, li computaran els serveis prestats des d’1 de setembre.

Rèplica d’USTEC, base 11 adjudicacions d’estiu:

 • No hem tingut el text definitiu fins avui, per tant no l’hem pogut discutir, per tant, entenem que avui ho hem de poder parlar. O tenim problemes de comprensió o no llegim el mateix text. Entenem que ara tothom que està de baixa, maternitat, etc a 1 de setembre se li activa una reserva. Que consti en acta l’aclariment de l’Administració que canvia el sentit del que es llegeix a la base 11 en benefici dels afectats/des.

 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm.  acta núm. 05/2021, corresponent a la sessió del dia 5 de maig de 2021 

 

2. Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades de les persones que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2021-2022.

Presentació breu del document per part de l’Administració que ens comunica que pel que fa a la resolució de modificació de dades que estem tractant, se suprimeix l’obligació de confirmar que una persona vol continuar a la borsa.

USTEC:

 • La normativa no presenta grans canvis. Tanmateix, si demà, 21/5 és la data de què s'ha de publicació, els tempos no s'ajustarien si hi hagués esmenes i canvis importants que requerissin una negociació entre les dues parts. D'altra banda volem demanar la rectificació del punt 2.1 de la base 2 de l'annex. Concretament al segon paragraf quan diu: “A la llista provisional ha de figurar el temps de serveis prestats en qualsevol nivell educatiu no universitari, computat en anys, mesos i dies, i el número d'ordre corresponent a cada persona que la integra.”

Considerem que aquesta nomenclatura per referir-se als col·lectius no és correcta, ja que a diferència del model privat/concertat hem d'emplear el terme “cossos docents”. Així doncs proposem un nou redactat que quedaria de la següent forma: “A la llista provisional ha de figurar el temps de serveis prestats en qualsevol cos docent no universitari, computat en anys, mesos i dies, i el número d'ordre corresponent a cada persona que la integra.”

 • Publicació de la resolució, per a quan? Se'n pot fer publicitat?
 • Demanem aclariment sobre la continuïtat a la borsa.

RESPOSTA ADMINISTRACIÓ:

 • En principi, si no suposa cap problema administrativament parlant, modificaran la resolució de la nomenclatura de Nivells per Cossos Docents, com demana la USTEC (confirmem que s’ha recollit a la resolució definitiva).
 • Publicació, aquesta tarda o demà, 21 de maig.
 • Sobre la continuïtat a la borsa, insisteixen: l’únic que varia és que es trau l’obligació de mantenir-se en borsa, de confirmar que una persona es manté en borsa. De cara al curs vinent ja no hi ha aquesta obligació.

Altres qüestions que es plantegen des de la part social:

 • Article 25, que discrimina als interins pel fet que se’ls exigeix un certificat de disminució per poder participar per la fase de l’article 25, quan això no se’ls demana als funcionaris.

RESPOSTA: diuen que si anem al redactat, els haurem de demanar els certificats a totes les persones i, per tant, als funcionaris també.

 • Punts 1a i 1c de la Resolució: aquesta supressió què vol dir. RESPOSTA: es va haver de posar perquè el curs passat vam tenir el problema de la borsa NOVACO i, per tant, no cal fer aquest incís. Han tret el que s’havia afegit el curs passat.
 • Conformitat per continuar a la borsa, per què s’ha canviat? RESPOSTA: ara no té sentit; amb l’autogestió de la disponibilitat aquest tema no té una utilitat real i obliga als usuaris a estar més pendents de si han de confirmar o no i és més còmode per a les persones. Els únics que hauran de confirmar són els que tenien aquesta imposició que s’arrossega del curs passat.
 • Petició que els serveis prestats prèviament siguin computats sense necessitat d'haver d'estar actiu perquè es computi. Insisteixen que si la persona ha estat exclosa de la borsa ja ha estat penalitzada. I prendre aquesta decisió no afecta la resta de persones de la borsa.

RESPOSTA: El temps de serveis prestats no es compta fins que almenys no s'ha treballat un dia per no crear un greuge pels que ja estan en borsa. No estan d’acord en incorporar-ho ara. Quan algú ha marxat de la borsa és perquè ha volgut o perquè ha tingut un expedient. No canviaran les regles del joc a la Resolució de modificació de dades.

Davant la insistència dels sindicats, finalment se’ns diu que no és tema de la Mesa d’avui. És un tema que va lligat a la resolució de borsa. Sembla raonable que es pugui considerar.

 • Petició que per a aquest curs no hi hagi peticions mínimes (el mínim de 30) que discriminen a la gent de la muntanya. USTEC insisteix: som el sindicat que en el seu moment va portar a la Mesa aquesta petició; posem de manifest que és el tercer curs consecutiu que arribats a la Mesa per discutir el text de la Resolució d’adjudicacions d’estiu, ens trobem amb el compromís que s’estudiarà per al curs vinent i mentrestant persistexi el greuge per a aquestes persones.

RESPOSTA: han preguntat als informàtics i no hi ha hagut temps. Ho acabaran de valorar, però cal veure com es resol el punt d’equilibri entre que aquestes persones estan a una borsa i la necessitat que es té que els centres tinguin professorat, tot respectant on viuen les persones.

 • Respecte de la gestió de la no disponibilitat: vol dir que la persona si es posa no disponible en les dates que es demana, podrà ser reclamada a l’agost? RESPOSTA: evidentment, com sempre. Les que activin la NO disponibilitat doncs no seran nomenades; si no ho fan, seran nomenades al 1r nomenament de l’agost.

 

Punts sobre plantilles:
 

3. Resolució per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professorat de les escoles per al curs 2021-2022 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents.
 

4. Resolució per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per confeccionar les plantilles de professors dels instituts per al curs 2021-2022 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents.

Exposició per part de l’Administració:

 • Ens expliquen que els mateixos criteris del curs 20–21 s'aplicaran pel 21–22, amb l’afegit de les dotacions de reforç, amb el criteri de ràtios altes. Exposen que la ràtio es calcula de manera que quedi ajustada a la quantitat d'alumnes que s'assigna a cada centre. Pel que fa a les dotacions de reforç, la quantitat serà la mateixa, però la distribució una mica diferent i per SSTT (per tant, no aniran als mateixos centres). La nova escolarització, s’assumeix sí o sí, sense limitació de pressupost. Tots els grups que es perden a PRI es compensen a secundària i per tant hi ha augment de grups i cal implementar més plantilla. Mantenir els mateixos grups de P3, baixar ràtios i amb una minorització molt menor com a conseqüència del decreixement de la natalitat. Des de fa anys, el creixement de plantilles va vinculat al creixement de l’escolarització. També la reducció horària del 2017 va suposar un gran increment. En aquest moment, a les necessitats immediates d’escolarització, malgrat no tenir pressupost, s’hi farà front amb fons extraordinaris i una actuació immediata.

USTEC:

Sobre les plantilles de Primària i Escoles rurals:

  •  
 • En aquells centres que es torna a fer 6a hora, s’implementarà plantilla?
 • Sobre el document de plantilles i les ZER: nosaltres entenem la ZER com una agrupació d’escoles que comparteixen recursos personals i administratius, sense restar personalitat a les escoles que la componen. No volem centre únic. Les plantilles han de ser de centre (11D, pàgina 10)
 • A la pàgina 10, punt 11F es mencionen 3 principis bàsics: no sabem d'on surten.
 • Inici de la pàgina 11: s’hi diu que les dotacions surten per mitjà de l'arrodoniment a la baixa i entenem que aquest arrodoniment és un perjudici per les escoles de la ZER, perquè reben matricula viva, 1 alumne més, si fem cas a la taula, podria significar 1 docent menys, és poc flexible. Caldria revisar aquesta criteri.
 • Final de la pàgina 12, quan es menciona la plantilla, hi ha reforç COVID a l'escola rural? Quin és el criteri d'assignació?
 • Segon paràgraf de la pàgina 13: hi pot haver una escola amb ½ dotació?
 • Veiem que les places de reforç COVID, estan posades en el marc inclusiu i aquest no és conjuntural i si la inclusió ha d’estar garantida pel marc normatiu, les places de reforç no haurien d’estar col·locades aquí. Reduir ràtios és una mesura realment inclusiva. Demanem que aquestes vora 4000 places es consolidin, esdevinguin estructurals i poder arribar a la reducció horària de les 18 hores a Secundària i les 23 PRI.  Cal que es tinguin en compte els compromisos adquirits al 2017.
 • Punt 5: es dotarà atesa l’elevada ràtio alumne-grup. Si només tenim aquesta criteri, ens trobarem que els centres de menys ràtio alumne-grup són els CMC i per tant, el repartiment els perjudica. Cal tenir-ho present.

Sobre les plantilles de Secundària, USTEC manifesta:

 • Reiterar el que s’ha dit anteriorment i emplaçar el Departament a posar una data per a una Mesa sectorial on es pugui tractar la regressió de retallades. Baixar ràtios i millorar la qualitat educativa.
 • Mateix document de fa 3 cursos.
 • S’hauria de continuar amb la negociació del 2017 per recuperar i revertir les retallades: reducció de les hores lectives dels majors de 55, passar de 1/3 a 1/2 i implementar les dotacions necessàries per fer front a les necessitats que demana el Decret d’Inclusiva. Cal una Mesa per situar la negociació de recuperació de les
 • Les places de reforços COVID haurien de passar a ser estructurals. Quan es diu que s’implementaran places de reforç, en funció de la ràtio, a secundària s’haurien d’implementar mesures extraordinàries
 • Des del 2011-12 s’assigna una hora més al Batxillerat i es perd a l’ESO. I això suposa la pèrdua entre 1 i 2 dotacions.
 • Reivindicar la nostra postura de sempre, que cal tornar a les 23 hores i a les 18.
 • El document recull un càlcul d’hores que no contempla la disminució de ràtios.
 • Permanència fixa: de cara al bon funcionament dels centres i a evitar malentesos, a les instruccions cal que quedi clar quines són les hores de permanència fixes clarament definides.
 • Pèrdua de professorat: no es baixa ràtio.

Sobre plantilles i FP:

USTEC:

Demanem al Departament que sigui exigent a l'hora de complir amb les instruccions per confeccionar les plantilles de professorat als centres d'FP. Demanem que la resolució s'ajusti al calendari curricular, el qual consta de 33 setmanes i no de 35, com diu la resolució. Ha de quedar reflectit que, per al càlcul de plantilles, les tutories són hores lectives. RESPOSTA: això ja era així; explícitament ja queda clar, però enguany procuraran que quedi més clar.

 • A la resolució ha de quedar reflectida l'hora de tutoria a la FP, com a hora lectiva en els cicles de grau mitjà.
 • Apartat C: a proposta de la direcció de centre. Cal que es compleixi la normativa pel que fa a la figura de l’especialista, tal com marca el CV; s’estan eliminant places d’interins, especialment a escoles d’Hostaleria.
 • Pàgina 7: coordinacions específiques de FP: crea dubtes; cal que quedi clar.
 • Pàgina 8: càlcul de càrregues horàries dels Cicles. A l’apartat a, proposem que es faci un punt nou, amb el càlcul que es determina als CV per fer els desdoblaments.
 • Hores lectives setmanals de cada especialitat… (pàgina 8): de 35 setmanes a 33.
 • Mòduls curriculars i de síntesi… ràtio superior a 20. Cal deixar el text acabat aquí. Sense tenir en compte si fa 3 cursos en vas avaluar 10.
 • Càrrecs: cal diferenciar el càrrec de cap de departament del càrrec de cap de seminari i que quedi clar que tots 2 càrrecs tenen reducció de 3 hores; el de cap de seminari quan al departament hi ha més de 10 membres. RESPOSTA: això ja és així, però ho faran evident en el text.
 • Problemàtica del professorat PTFP: reiterar la nostra preocupació. Volem saber com està el tema.

RESPOSTA: En relació als PTFP és un tema que cal tractar en una reunió específica. S’ha de modificar via Llei allò que estableix la LOMLOE pel que fa a aquelles 10 especialitats. Defensen l’àmbit de cos i no pas de professorat especialista.

Queda pendent de regulació el paper dels professors tècnics d’aquestes especialitats que tenen una titulació superior i els qui no la tenen. Per aquests tipus d’ensenyament el qui té la titulació superior no té millors competències que el que té el títol del grau superior.

El redactat de la LOMLOE és erroni. Reconeixen que cal reconduir la situació ja que com s'ha fet la modificació de les titulacions per impartir docència als CFGM i CFGS ha estat de manera maldestra.

 • Plantilles calculades en funció del CV? Són les hores curriculars o les “orientacions”: cal recordar que no està publicat el nou CV.

RESPOSTA: els criteris de plantilles es mantenen com fins ara.

 

 • Altres aportacions de la part social:
 • Document de primària: recuperació de les condicions anteriors de les retallades en relació als horaris lectius i demanen una Mesa.
 • En contra de l’horari de 24 hores dels mestres.
 • Aules d’Acollida: revisió del criteri de quin alumnat ha d’anar a l’Aula d’Acollida; diu que a partir de 3r PRI. Que aquest criteri sigui més flexible.
 • Pàgina 20, punt 5: reforç de plantilla que es distribuirà segons una elevada ràtio, concreció de què vol dir elevada ràtio. Aclariment.
 • No figuren les especialistes d’ALL i PFR als document de PRI.
 • Document de Secundària: recuperació de l’horari lectiu.
 • No es preveuen reforços COVID per al postobligatori, malgrat el plantejament de presencialitat total per al curs vinent.
 • Recursos del decret d’inclusiva: cal fixar criteris clars sobre quins indicadors s’han de tenir en compte per implementar els recursos per donar resposta a la inclusió. Quins criteris se segueixen per atorgar un AISS, etc.
 • Aules d’acollida: qualitativament ningú dubta de la seva utilitat i qualitat; seria desitjable establir criteris clars sobre aquesta qüestió. Fer una modificació al redactat, atenent a la disparitat que pot arribar d’alumnes nouvinguts, caldria traure la cua de “fins a un màxim de 2”. Hi ha centres que potser necessiten una dotació de més de 2.
 • Reforços COVID: que esdevinguin, com han dit altres, places estructurals. La redistribució que es planteja, en base a quines variables es fa. Amb quins criteris s’atorgaran? Cal que quedin ben clars.
 • Pàgina 7 plantilles SE: estaia bé que la coordinació de seminari i departament són simultànies i caldria que quedés clar.
 • Tema de les 35 setmanes versus les 33 pel que fa a la FP, tal com ha dit USTEC.
 • S’afegeixen a la petició que ha fet USTEC dels 20.
 • Crèdit síntesi: la part que està en vermell, cal que quedi com estava abans.
 • DUAL: reducció de dotacions pàgina 9 (que desaparegui el vermell).
 • Hores per coordinació DUAL específica.
 • Pàgina 6: llenguatge més inclusiu. Usar professorat en comptes de professors.
 • S’afegeixen al que han dit els anteriors. I pel que fa a la FP, els companys estan mancats d’hores pel tema dels controls de qualitat i moltes altres tasques burocràtiques.

 

RESPOSTA ADMINISTRACIÓ a tots els temes plantejats per la part social:

Posen de manifest la seva confiança en els projectes que es porten a terme a les ZER. La configuració de la plantilla està pensada per al conjunt i per a l’especificitat, per tant la configuració de les plantilles i les dotacions extra estan en funció de la singularitat de cada centre. Per aquest motiu no s'hi inclouen els reforços COVID. Les dotacions per naturalesa d'aquests centres es fan estudiant cada cas en particular. L’excessiva concentració no es dona a les ZER. Els 3 principis bàsics que s’han mencionat ja constaven en els anteriors documents de plantilles. No pot haver ½ dotació.

És una resolució de plantilles, en un context de pròrroga pressupostària, no podem anar a aspectes més concrets, que ara en el curt termini no es poden tenir en compte. Tutories DUAL, coordinacions, etc s’hauran de parlar en un context de pressupostos reals.

Aules d’acollida: s’ha rebaixat a 5 alumnes. Sobre el límit de 2 professors: els centres que tenen una concentració d’alumnat nouvingut de països pobres molt alt, són al mateix temps CMC o CAC. I per tant, són elements que se sumen. Si aquestes escoles CMC o CAC tenen la dotació suficient és una altra qüestió. Estructuralment, el Departament hauria de considerar la complexitat com un element que hauria de determinar la plantilla.

En el curs 21-22, en una situació de pròrroga pressupostària, 100 dotacions més per a Escola Inclusiva, per escolarització directa d’alumnat d’escola inclusiva. Prioritat clara del Departament augmentar aquests recursos.

Desdoblaments a la FP: el problema és que tenim una disparitat molt gran entre la preinscripció i el factor de fidelització i l’alumnat que s’acaba tenint a l’aula, és a dir, com es consolida la matricula. El desdoblament és una inversió de diners públics que ha de respondre al nombre real de matrícula que ens queda. Hi ha previstos mecanismes per poder donar respostes a qüestions que vagin sortint.

 

Criteris per posar els reforços COVID, no necessàriament als mateixos centres per sobre-ràtio: són criteris orientatius, per exemple, cal tenir en compte els CMC i les aules amb nombre d’alumnes superior a 22 (una sobre-ràtio seria 24). No plantegen que tot grup que tingui 26 alumnes ha de ser desdoblat. Per tant, cal donar indicació de en què es prioritza els reforços COVID, però després s’han de tenir mecanismes per respondre a situacions que també cal atendre i fer ajustaments.

El curs passat, l’element sanitari era un element clau i aquesta proper setembre les condicions des del punt de vista sanitari faran que aquest factor no tingui una consideració tan essencial.

 

Sobre condicions laborals: tots aquests temes que estan quantificats en nombre de professors i en milions d’euros (majors de 55, estadis, equiparació salarial, 1/3 a ½, horari, etc) ho tenen molt present, però estan en pròrroga pressupostària. Administració i Departament han de seure per veure quins elements s’han de prioritzar de les demandes sindicals, en quin ordre s’aborden. Tot alhora no serà possible. Cal començar a temporalitzar i començar a parlar del tema, amb una perspectiva a mig termini. Potser caldrà establir reunions, a més de les de la Mesa.

RESPOSTA ADMINISTRACIÓ a altres qüestions concretes sobre el tema plantilles:

 • Llenguatge de gènere: ho revisaran.
 • L’apartat dels reforços que està inclòs a l’apartat d’inclusiva (aportació USTEC): agraeixen l’aportació i admeten que ho revisaran.
 • Crèdit de síntesi: està tal com està en la distribució curricular i està fet en base al nombre de professors que es necessitaran per impartir aquell cicle. Per tant, és un tema d’organització de centre com es distribueixen aquesta hores.
 • Criteris bàsics: cal demanar reunió per tractar el tema. S’hi comprometen.
 • Tutoria FP: no està detallat a la resolució, però des de sempre es calcula així. Proposem que es posi a la resolució i admeten que pot quedar més clar.

 

5. Torn obert:

USTEC:

 • Demanem al Departament una reunió monogràfica que es fa absolutament necessària de cara a poder situar quina serà la proposta de la Conselleria d’Educació de Catalunya a la reunió de Funció Pública Cat i, posteriorment la que portarà la Conselleria responsable de la Funció Pública Catalana a la reunió sobre Funció Pública, amb el Ministre Iceta, del proper juny.

RESPOSTA: el Departament que acabi resultant de la constitució del govern, amb nous responsables, serà el que ha de donar resposta. Admeten que és una qüestió de molt calat i que seria interessant fer aquesta reunió.

 • Oposicions: Quan sortiran els tribunals i comissions de selecció? Terminis previstos a la convocatòria, es mantenen?

RESPOSTA: la setmana vinent es publicaran els tribunals. Es manté el calendari, si no surt algun altre imponderable. 18 de juny, prova llengües; 19 de juny: presentació programació.

 • Condicions laborals: recuperació del 1r estadi als 6 anys: s’hauria de concretar; és un greuge per als companys docents de la resta de l’Estat; es un reconeixement cap a la tasca docent i caldria tractar de revertir una retallada de CiU tenint en compte que la Conselleria serà d’ERC, sense oblidar la resta de temes, com ara la reducció de l’horari lectiu. Quan es podria començar a parlar? En 6 mesos, per exemple?

RESPOSTA: EN MENYS i tot, però amb un treball previ. No es tracta només de tenir pressupost, sinó de treballar el tema prèviament, encara que no hi hagi pressupost. Per tant, es pot començar a parlar juny-juliol.

 • Instruccions d’inici de curs i horari de secundària: cal especificar ben clarament les hores d’horari fix. Hi ha hagut molta confusió i abusos amb la reducció horària a 24 hores lectives.

RESPOSTA: efectivament, és un tema que caldrà discutir a la Mesa.

 • Llicències sindicals: cal solucionar el problema de les persones amb llicència sindical a ½ i a sencera que són interins/es i no esperar a tenir el problema. Solucionar-ho abans.

RESPOSTA: hi estan treballant; és un tema de molta complexitat i ho estan treballant per trobar una solució que no perjudiqui ningú.

 • Permisos a funcionaris en pràctiques: funcionàries en pràctiques a les quals se’ls compacta la lactància amb les condicions del personal interí. Això no havia passat mai. Si són funcionàries, perquè es fa el càlcul així?

RESPOSTA: sobre el càlcul de la lactància les instruccions que tenen tots els SSTT és la mateixa. Cal tenir un període de temps suficient per poder fer el càlcul. Els dies de períodes no lectius no computen.

 • Casos de denegació dels permisos de compactació de la lactància o compactació de la reducció, a reforços COVID.

RESPOSTA: sobre els casos que s’han rebut des d’USTEC, s’estan resolent. Hi ha un cas que falten dades i ens comprometem a enviar-les (hores d’ara ja estan enviades). Hi haurà casos que no es podrà gaudir la compactació de lactància, perquè ja l’han consumit a raó d’1 hora diària. Des d’USTEC insistim que és greu, tenint en compte que moltes persones que van entendre (de la mateixa manera que ho va entendre la part social) que estaven fent una substitució, i no pas que ocupaven una vacant, ja no van fer sol·licitud i no van exercir el legítim dret a gaudir d’aquests permisos.

 • Substituts/es que fan tutoria: es denega cada cop més en base a motius diversos (la titular fa coordinació o és especialista, etc). No ha de tenir res a veure. Aquestes persones fan una feina de tutoria i per la feina s’ha de pagar. També els passa a les persones que fan una substitució d’una especialitat i no cobren el complement.

RESPOSTA: no en tenen constància. Si tenim casos, cal que els fem arribar.

      •  
 • Reforços COVID que hem parlat al principi, aquests que ara se’ns diu que són “vacants” i no han cobrat els complement d’especialitat (i de moment encara no han cobrat la tutoria): quan es pagarà l’especialitat? És una disfunció total. Els que estem aquí cobrem per la feina que fem. S’entén que si fem una tutoria o una especialitat, s’ha de cobrar per aquesta càrrec. No demanem res més que la retribució que pertoca per la feina que es fa. Cal que rectifiqueu i pagueu els complements no cobrats

RESPOSTA: és evident que és un disfunció. Hem tingut algun avantatg,  com ara que hagin acabat a 31 d’agost i puguin cobrar l’estiu, gràcies a la negociació i l’acord amb els sindicats. Però el cobrament retroactiu d’altres càrrecs que no siguin la tutoria no està previst. De cara al 21-22 sí que ho tenen previst.

 • Retorn a la 6a, tindran plantilla?
  RESPOSTA: els centres que la facin, tindran la plantilla per fer-la.

   
 • Treballar al mes de juliol: a partir de l’1 de juliol cada cop ens trobem amb més direccions que fan anar a treballar a la gent i, fins i tot, els posen horari. Aquest darrers 2 cursos, i els anteriors també, però especialment aquests darrers, som els professionals que hem tirat endavant el curs, amb molt sobreesforç; no pot ser que se’ls faci anar a treballar, amb el desgast que porten. Per tant, ha de quedar molt clar a les instruccions d’inici de curs que a 30 de juny, s’acaba l’activitat lectiva i que només s’ha d’anar al centre per alguna reunió excepcional o situació excepcional que ho requereixi.

RESPOSTA: el tema del juliol també s’ha de debatre amb la profunditat que requereix a la Mesa.

 • Instruccions del Pla d’actuació per al curs vinent: denunciem que calia haver passat el document per Mesa o per la Paritària. A banda, ens queixem que el document es va fer arribar dilluns, 17 de maig i es pretenia que hi féssim aportacions fins l’endemà. Vam haver de fer una queixa, no només pels tempos, òbviament molt justos, sinó pel que entenem que és una manera de treballar inadequada, ja que no es tracta d’enviar aportacions a corre-cuita, sinó de poder-les exposar i debatre on toca. S’afegeix a la queixa CCOO

RESPOSTA: el document s’ha passat a les organitzacions des de la Paritària i s’han pogut fer aportacions al document. USTEC: s’insisteix que hauria de passar per Mesa.

 • Certificats d’INNOVACIÖ per al CT que no han estat certificats, amb el consegüent perjudici per a les persones que els volen acreditar com a mèrit a l’apartat d’innovació (no al de formació) del CT: segueix encallat el tema i afecta un grapat de persones que quedaran perjudicades al concurs de trasllat per una qüestió que hauria d’haver estat resolta fa mesos, si més no, en aquells casos en els quals es va fer petició per escrit en temps i en forma.

RESPOSTA: s’està treballant. S’han carregat ja els certificats dels programes d’innovació Magnet, Aquí prou bullying, GEP, Xarxa de Competències Bàsiques i Avancem. Falten alguns de FP.

 • Problemàtica que afecta a un conjunt de professors/es que són sords, però que encara que siguin pocs, els seus drets tenen tant de pes com els de la resta i en aquest sentit demanem la revisió immediata del cas i una solució pel que entenem es una discriminació greu. S’ha fet arribar un escrit a serveis centrals amb tot l’històric del cas.

RESPOSTA: ahir, 19 de maig, van tenir una reunió específica per aquests tema i miraran de solucionar-ho el més aviat possible i tenir-ho present per al curs vinent.

 • Sobre el Programa Coeduca’t: en anteriors meses, quan hem demanat de poder tenir l’oportunitat de llegir el programa, se’ns ha dit que no era competència dels sindicats ja que no tenia una dimensió relativa al currículum, però el cert és que tenim professionals als centres, companys/es, portant a terme aquesta tasca, per tant té una dimensió laboral i no podem obviar aquest dimensió laboral i el compromís que tenim els sindicals en els canvis socials.

També tenim un compromís del Conseller Bargalló, que en un acte públic el 27 de novembre es va comprometre a crear un grup de treball per treballar aquest tema (nosaltres ja feia un any que ho demanàvem). Va ser a la sessió de l'intergrup de drets sexuals i reproductius del Parlament de Catalunya, presentant el programa #coeducat. Demanem doncs que es pugui crear aquest grup i que hi puguem participar.

RESPOSTA: un cop hi hagi un equip nou a la Conselleria i tenint en compte els canvis que hi poden haver a l’equip, seria el moment de demanar aquest grup de treball. Es parlarà amb el Ramon Grau per veure com està i fer un informe i compartir-los amb nosaltres.

 • Vacuna: què sabem? El professorat que ja posta la 1a dosi, han d’esperar un SMS per a la 2a? I la resta?

RESPOSTA: no tenen respostes, més enllà del que ha informat salut. Sembla que, efectivament, les persones treballadores dels sector educatiu que estan pendents de rebre la 2a dosi haurien de rebre un SMS, però igual que la resta.

 • Reducció horari lectiu als majors de 55: estem en un buit legal. Es manté el calendari de sol·licituds no més enllà del 14/9? RESPOSTA: de moment, sense canvis. Formarà part del paquet de condicions a retornar.
 • Experiència docent en IFE, pot servir perquè et reconeguin el perfil de diversitat. RESPOSTA: ho veuen bé i cal estudiar si es pot fer sense modificar la resolució, només amb la certificació de l’experiència. Per tant, sí, i ara toca la logística.
 • Cobrament del juliol, per quan la resolució? RESPOSTA: més o menys com sempre.
 • Cobrament de tutoria amb canvi de contingència (i per tant canvi de contracte): el canvi no ha de ser un impediment perquè puguin cobrar donat que ells no deixen de fer la tutoria. RESPOSTA: mostren sorpresa que això sigui així i admeten que amb canvi de contingència s’ha de cobrar la tutoria.
 • Tutories que apareixen fruit de desdoblament i que no s’informa a la persona que no la cobrarà: RESPOSTA: al centre hi ha un nombre de grups determinats i un nombre de tutories a repartir en correspondència als grups que es tenen. La decisió de fer d’un grup 2 i, per tant, tenir 2 tutors, és una decisió organitzativa, però no altera el nombre de tutories que es tenen des del punt de vista administratiu, per tant, no està previst el pagament. S’hauria d’informar als centres que tinguin molta cura que quan distribueixen càrregues i feines pot comportar que algú no cobri i no meriti.
 • Cobrament tutoria COVID: per quan? RESPOSTA: mes de juny. Per al curs vinent està previst des de l’inici.
 • Tutories que no es cobren perquè el titular està cobrant la coordinació i la tutoria no la cobra malgrat que la té reconeguda. Cas: el substitut no fa la coordinació, però sí que fa la tutoria i per tant entenem que l’ha de cobrar. Si es fa una feina, s’ha de cobrar. RESPOSTA: és cert; s’ha d’estudiar i veure com ho podem solucionar.
 • Limitació del serveis especials: hi ha un limitació de 3 anys i només es produeix a Catalunya. RESPOSTA: l’autorització de la missió de caràcter internacional dona dret a la situació de serveis especials. A Catalunya no s’ha fet cap modificació. Als EEUU ara el visat pot arribar a ser de 5 anys. La situació de serveis especials comporta les avantatges de reserva de lloc de treball i cobrament dels triennis i la raó que la situació de serveis especials redundarà en el lloc de treball. I el Departament considera que amb 3 anys ja n’hi ha prou. Ells no ho limiten. La persona pot continuar però amb excedència per interès particular. USTEC insistim que això no ho diu l’EBEP i que posen unes restriccions que no es posen en altres CCAA i que no estan descrites a l’EBEP
 • Petició de Mesa urgent per tractar la situació del professorat PTFP.
 • Sol·licitar informació respecte de l’oferta del Grau Bàsic per al curs 21-22: afecta a l’oferta dels PFI?? Faran arribar la informació?
 • Demanda que les vacants estructurals i vacants COVID vagin discriminades.
 • 6a hora imposada per Consell Escolar en un centre que no la volen fer? Es pot fer això? RESPOSTA: el retorn és automàtic a no ser que ho demanin explícitament
 • Percentatge de personal que la direcció pot escollir en un centre de nova creació? RESPOSTA: en els centres nous, tots els docents es poden triar; ara és obligatori fer-ho públic.
 • L’augment de sou, per a quan? RESPOSTA: Mesa Funció Pública.
 • Funcionaris/àries en pràctiques que no han rebut l’avís per a la seva avaluació. RESPOSTA: se solucionarà.
 • INS Les Salines: es fa una denúncia contundent sobre el tema a la qual s’afegeix USTEC. Es demanen explicacions de per què es defuig constantment de parlar del tema. No pot ser que se’ns digui reiteradament que “no és matèria de la Mesa” perquè el Departament hi té una part important de responsabilitat, tenint en compte que qui signa la Resolució és la senyora Núria Cuenca, dels serveis centrals a Via Augusta del Departament d’Ensenyament i que la inspecció hi intervé activament.

RESPOSTA: quan hi ha una actuació sobre un director o sobre un docent cal tenir en compte la presumpció d’innocència. La Inspecció entra a fer inspecció d’horaris i es fan uns informes i aquests conclouen el que conclouen. I no hi ha res més a dir.

Es reitera que ja estem tips d’aquesta resposta i exigim d’una vegada una reacció i una reunió urgent i monogràfica sobre el tema. USTEC posa de relleu, entre d’altres coses, que no pot ser que encara no s’hagi fet el retorn de l’avaluació psicosocial després de 2 anys! (L’endemà d’aquesta Mesa del 21 de maig se’ns convoca a una reunió extraordinària de la Paritària, el 28 de maig)

 • CT de Primària? RESPOSTA: es publicarà el 21 de maig (publicat a hores d’ara).
 • Complement de les direccions dels CFA: els directors/es es queixen del complement que cobren, ja que fan moltes tasques que no es fan en altres tipologies de centres i cobren menys. RESPOSTA: ho estudiaran.
 • Valoració del personal vulnerable per al curs vinent? RESPOSTA: les instruccions de salut respecte del personal especialment sensible s’hauran de revisar amb les noves perspectives que tenim ara. La taxa d’infecció és més baixa. La vacunació s’està generalitzant. Es parla de fer la vacunació de la franja 12-18 a partir del setembre. Tot això canviarà les condicions de vulnerabilitat.

USTEC: sobre aquesta qüestió, en un Plenari de directors/es d’un ST han informat que fan tornar a les persones vulnerables al centre quan ja no hi hagi alumnat. RESPOSTA: l’ICAM deu estar revisant algunes baixes i considerant que s’han d’incorporar a treballar. Però s’ha de diferenciar entre les propostes que es poden fer des del Servei de Prevenció (millora de condicions, etc) i una altra és que l’ICAM els doni l’alta a aquestes persones amb criteris mèdics i tècnics.

 

 

 

 

 

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes