Meses Sectorials

Resum de la Mesa Sectorial del 5 de maig de 2021

Ordre del calendari escolar del curs 2021- 2022 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.

L’Administració explica que a proposta d’ordre de calendari no té canvis significatius. La idea es donar continuïtat als acords assolits el curs passat, especialment pel que fa als INS-Escola.

Novetats:

 • Article 6, paràgraf 6.2, és nou; tracta d’un esbarjo que no serà considerat lectiu.
 • Article 6.3 (segon cicle de l’Educació Infantil i PRI) que no s’iniciï l’activitat lectiva abans de les 8:30.

Disposició transitòria sobre els centres que participen en el Pla experimental de la jornada continuada en 25 centres i que es fa pròrroga per un curs.

Valoració d’USTEC·STEs (IAC): la manera com es planteja la discussió sobre l’ordre del calendari és incorrecta perquè tot el que seria l’organització d’horari i calendari té a veure amb les condicions laborals dels treballadors/es i això no es té en compte. Es cuina l’ordre amb l’exclusió de la part social. Entenem que l’ordre no s’hauria de passar primer pel CEC, sinó prèvia negociació de les condicions de l’horari i calendari a la Mesa. Ho hem fet amb les condicions de teletreball, per què no amb l’ordre del calendari?

Article 2: hauria de dir que finalitzen les activitats el 30 de juny per evitar malentesos que fan pensar que es pot fer anar a treballar al professorat als centres al juliol.

Article 4: possibilitat de fer horari intensiu per qüestions sanitàries.

4.2: s’hauria d’afegir “que inclouen l’esbarjo”.

Al final del 4.2: proposem que si no hi ha acord, d’acord amb les pròpies recomanacions del CEC en base a l’horari saludable, proposem que s’acabi a les 16.

Sempre dintre de l’apartat 4, a la disposició transitòria única que parla del Pla Pilot, hauria d’aparèixer la possibilitat que més centres s’hi poguessin afegir. La mostra de 25 centres és insuficient. No sabem per què el Departament no deixa veure què passa amb aquest Pla i demanem que altres centres s’hi puguin afegir.

5.3: considerem i reclamem que el temps d’esbarjo sigui considerat com a lectiu als centres de Secundària. Posem com a exemple l’horari de Cantàbria, que sabem que els funciona. Aquesta comunitat té els mateixos resultats que CAT en les proves PISA.

L’article sobre els INS-Escola entenem que s’ha de suprimir tot sencer. El fet que hagin de tenir la mateixa jornada i horari suposa un intent de sabotejar l’horari intensiu de Secundària.

Resposta Administració:

 • Negociació prèvia amb la part social: en cap cas hauria de ser per negociar condicions laborals. És un ordre amb finalitats pedagògiques i per tant s’han de negociar a banda i en el context que li és propi.
 • Pel que fa a la menció del 30 de juny, de la finalització a 30 de juny, es tanca la porta a les oportunitats de feines relacionades amb el col·lectiu del professorat, en el context, la forma i la tipologia que sigui.
 • Vincular el calendari amb la pandèmia: ara mateix no està justificat.
 • Pel que fa al text, 5 hores lectives que inclouen l’esbarjo. A primària ja és així. La consideració de l’esbarjo de Secundària: en prenen nota. Ara no podrà ser.
 • 25 centres del Pla pilot: admeten que serà molt complicat extraure conclusions amb la mostra que es va triar, perquè certament és insuficient. Però les dades demostren que no hi ha cap progrés i en alguns casos van a la baixa els indicadors pel que fa a l’índex de tria de centre en funció de l’horari. Altra cosa és el nivell subjectiu de satisfacció per part de les comunitats educatives que posen de manifest les direccions, però que no és un indicador clau, ni vinculant.
 • L’article de l’INS-Escola: els INS-Escola s’han de coordinar des de l’equitat i rere un únic projecte de centre.
 • Tema menjadors: necessàriament, per poder-se expandir han de tenir condicions, espais, bona planificació d’activitats, inversió, etc

 

Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats (DOGC núm. 8332, de 3.2.2021)

La convocatòria de les properes oposicions ha estat impugnada per un col·lectiu de persones individuals que n’han demanant la suspensió. Tal com marca l’Article 117 de la Llei de procediment, s’han de resoldre, en termini, els recursos de reposició.

L’Assessoria Jurídica del Departament farà publica divendres, 7 de maig la suspensió, fins que es resolguin els recursos de manera que la següent setmana decaurà de nou la suspensió.

Publicació al DOCG de la suspensió. Es publicarà un comunicat explicant què vol dir aquesta suspensió el 7 de maig. Tots els recursos es denegaran.

 

Posicionament d’USTEC·STEs (IAC):

Ara es fa l’anunci de la suspensió de les opos, quan s’ha tingut 2 mesos i mig per resoldre les impugnacions, generant un tsunami de confusió i neguit, malgrat que es pengi una nota. No s’ha gestionat adequadament.

Volem incidir en què quan es pengi la nota sobre la suspensió, caldria situar també que les proves seran al juliol i els mèrits al setembre, per tranquil·litzar tothom.

Qüestions a resoldre:

 • 2.2 annex 5: malgrat el canvi de referència al 7.4.1.1 encara no queda clar a quin nombre de unitats fa referència (6 o totes??). Demanem pulir el redactat.
 • 1 annex 7: s’ha modificat.
 • Tema calendari: els aspirants han de poder tenir clara la temporització i quan comencen les proves; quan es durà a terme la fase de mèrits…
 • Cal informar a la Mesa sobre les condicions ambientals i de seguretat amb les quals es faran les proves.
 • Disposar d’un correu electrònic perquè la gent es pugui adreçar al tribunal, tal com es va demanar en la convocatòria anterior.
 • Reclamem més supòsits pràctics.
 • Programació en l'especialitat de Pedagogia Terapèutica, quan parla dels plans de suport individualitzats, només especifica que l'àmbit d'assoliment de competències ha de ser de les d'àmbit lingüístic. Això tindria sentit si es tractés de l'especialitat d'ALL, però no per PT. S’ha de revisar i modificar.

Denunciem: els aspirants es mereixen saber com i quan opositaran. No hi ha res d’això previst. Ni especificacions dels tempos, ni condicions físiques d’aules, de publicació de tribunals, ni tan sols un mail habilitat per fer reclamacions.

 

Resposta Administració:

 • Suspensió pot significar endarrerir? L’assessoria jurídica ha d’acabar de resoldre els recursos i immediatament es procedirà a publicar tribunals. La intenció és que la suspensió no afecti i estan treballant perquè la resolució dels recursos no interfereixi en els calendaris.
 • Calendari: tenen intenció de fer les proves al juliol i el concurs al setembre.
 • Pel que fa a les condicions ambientals i de seguretat: els tribunals i aspirants gairebé tots estaran vacunats. Tots i així es continuaran mantenint protocols de seguretat idèntics a la convocatòria anterior.
 • Activitats ensenyament-aprenentatge: queda molt clar que són les que s’han preparat. La persona pot triar si vol triar una de les 6 o una altra. Tornar a modificar la convocatòria voldrien evitar-ho, però miraran de deixar-ho clar als presidents/es de tribunals.
 • Correus electrònics dels tribunals: sembla que serà possible. Les reclamacions via correu electrònic seran factibles.
 • Especialitat de pedagogia terapèutica: es donarà trasllat a la unitat corresponent perquè ho revisin.

 

 

Resolució  EDU/ xx /2021, de xx de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2021 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d'Educació.

Administració situa 4 grans canvis:

 • S’han ampliat els conceptes de selecció-proposta: CMA, noves famílies professionals en Cicles formatius; a l’àmbit d’Adults del cos de mestres, amb COMPETIC, a centres nous, a llocs a subseus.
 • Tema mestres de l’ESO: s’ha avisat a tots els docents afectats. No hi haurà opció que la gent de PRI puguin optar al 1r cicle de l’ESO. Parlem dels mestres de l’ESO, que van entrar al curs 17-18.
 • Base 11: supressió del paràgraf que afecta a persones que estiguin amb llicència per IT, permís maternitat…: s’està pendent d’un informe de l’Assessoria Jurídica per veure com es pot solventar.
 • Reforços COVID, que ara  s’anomenen foment d’ocupació: nombre similar de dotacions per al curs següent, però amb variacions del llocs. Aniran dintre de la plantilla, però no com a estructurals, sinó com a conjuntural. No es poden fer traspassos entre plantilla estructural o plantilla conjuntural. Es poden fer propostes de continuïtat a interins/es que estaven en un lloc ordinari i ara els podran proposar per una plaça de reforç. Només poden ser contractats interins/es perquè són mesures de foment d’ocupació, finançades amb fons europeus. Al les adjudicacions no van identificades, només a nivell intern del Departament. A nivell del treballador no hi ha cap diferència (sou, horari, etc).

 

Posicionament USTEC·STEs (IAC):

Esmena a la totalitat perquè és un document marcat per l’aplicació i el desenvolupament del Decret de plantilles. La nostra petició és la de la retirada del document.

Sobre els perfils professionals, encara no tenim un estudi concloent que estableixi que aquests perfils estiguin justificats pel rendiment escolar o per la millora de resultats educatius. Tenim un Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, però no tenim notícies que aquest s’hagi pronunciat sobre els beneficis d’aquest sistema discrecional i sobre que, en termes de qualitat, el sistema hagi millorat. Arribem a la conclusió que s’avalua molt una part del sistema, però no s’avaluen les decisions polítiques que s’adopten i com aquestes incideixen en el sistema.

 • Demanem la retirada del punt 6.2 de les propostes de direcció.
 • Demanem la retirada dels Perfils. Si es manté el procediment dels perfils, aquest encara empitjorarà més l’entrada dels nous funcionaris, dificultant que puguin aconseguir tenir una plaça definitiva en molt de temps. L’argumentació de poder mantenir plantilles estables entra en contradicció amb la llibertat d’elecció de centre del professorat. L’estabilitat ha de venir donada, per una banda, pel CT, en base al qual les persones trien on volen anar i així s’estabilitzin les plantilles i les condicions laborals. Un concurs on han de sortir, per cert, totes les places. Per una altra banda, a l’estabilitat s’hi ha arribar, també, per la doble via i per un concurs de mèrits que regularitzi la situació de tot el personal interí, col·lectiu sobre el qual, des de l’Administració, s’ha abusat en termes de temporalitat, tal com acredita la sentència europea que tots coneixem. Tots els docents estan capacitats, i ho han demostrat sobradament des de l’inici de la pandèmia, reciclant-se i adaptant-se ràpidament a maneres de treballar molt diferents a les que estaven acostumats i a situacions organitzatives i ambientals molt noves, durant aquest curs. Per tant, hem d’anar a Madrid a defensar el posicionament de Catalunya en base a un concurs de mèrits per l’estabilització del personal interí.
 • Demanem la simplificació dels processos administratius: l’autoconfirmació d’interins i provisionals, com una fórmula d’estabilització.
 • Estem totalment en contra de les entrevistes. És un procediment arbitrari, que no és propi de la Funció Pública, que no ofereix garanties; és una pràctica que cada cop els centres educatius fan més i que no hauria d’existir i molt menys plasmar-se a les convocatòries. Continuem sent testimonis de la difusió de llocs de treball per part d’alguns centres, a través de les xarxes socials. Demanem que això quedi regulat, que és una mala pràctica i que d’una vegada quedi clar que no es pot fer.

En definitiva, ens calia un document simplificant els tràmits, sobretot amb l’autoconfirmació del personal interí (que ja s’havia fet abans), tenint en compte que el criteri més objectiu és el criteri de la borsa i dels serveis prestats, i tenint en compte que el procediment d’autoconfirmació és el que millor garanteix l’estabilitat del professorat. Lamentem que els processos ja surten viciats des d’un inici.

Sobre el text de la Resolució…

 • Les places de reforç COVID que no són vacants entenem que no podran tenir una proposta de continuïtat, tenint en compte que no compleixin el principal requisit, a banda dels 12 mesos de servei i el 4 mesos al mateix centre.
 • Les places reforç COVID, ara reforç-foment d’ocupació, es faran públiques d’alguna manera? Estaran ben identificades? Els centres en tindran coneixement d’antuvi?
 • Tornem a demanar, per tercer curs consecutiu que el topall de les peticions no se situï a 30 i no hi ha hagut modificació. No es té en compte a la gent que viu i treballa al Pirineu, als Pallars, a La Cerdanya, que tornen a patir discriminació.
 • Demanem que no es doni adjudicacions d’ofici a les ZER, igual que passa amb els CMC, que s’hagi de demanar explícitament.
 • Art.25: demanem el mateix tracte que es fa amb els funcionaris, que no hagin d’acreditar la condició legal de discapacitat. S’ha d’aplicar la mateixa normativa per interins i funcionaris.
 • CMC: els annexos 5 i 6 no apareixen i es publicaran sense passar per Mesa; no podem saber si hi ha alguna actualització en el llistat de centres CMC. Cal informació.
 • Inclusió a la Borsa mitjançant la RESOLUCIÓ EDU/1792/2020, de 20 de juliol amb serveis prestats i el màster finalitzat per tal que puguin demanar mitjançant la sol·licitud individual una vacant en fase d´elecció.
 • Màster: data límit d’acreditació del màster per la participació en les adjudicacions, quina serà?
 • Actualització de titulacions: d’acord amb l’Ordre ENS/294/2013, de 20 de novembre, la revisió de titulacions de la borsa es realitza periòdicament i es fa pública a través del web del Departament d’Educació. Demanem passar-ho per Mesa com es feia abans, a més l’ordre et porta a la web que et remet a una nova ordre sobre personal sanitari de Catalunya (queda sense resposta)
 • Les condicions excepcionals en què es desenvoluparà el procediment d’adjudicació obliga a establir criteris limitatius dels canvis de les propostes entre l’adjudicació provisional i la definitiva. Així, les direccions del centres podran gestionar amb els respectius Serveis Territorials les possibles incidències i adequacions de la proposta realitzada, que responguin a factors nous sobrevinguts com variacions de plantilla o altres situacions sobrevingudes motivades que ho aconsellin, especialment en els centres on hi ha una nova direcció amb efectes 1.7.2021. Retirada del redactat per ser arbitrari ja que no concreta en quins casos les direccions (noves) poden realitzar canvis a les plantilles.

 

Resposta Administració:

 • S’ha de tendir, sens dubte, a una simplificació dels processos administratius.
 • Reforços: podran ser confirmats. I de 4000 només 200/300 no compleixen els 12 mesos. El curs passat es pensava que eren reforços només per un curs i ara saben que els poden donar continuïtat degut a aquesta partida del FSE.
 • S’ha advertit a tots els directors/es que no facin publicitat de llocs de treball. Els consta que ja fa 2 anys que això es va tallar de soca arrel.
 • Criteris per adjudicar reforços? El primer criteri és la ràtio alta (el màxim de 25 a PRI i el màxim de 30 a SE). N’hi ha d’altres.
 • 30 peticions: es mirarà a veure si això es pot fer.
 • Article 25: ho valoraran.
 • Respecte dels nous centres CMS, l’Idescat enviarà dades al Departament per fer actualització.
 • Respecte de les persones que van entrar a la darrera borsa: sí, estaran baremats i podran participar a les adjudicacions si compleixen els requisits.
 • Màster: al text de la resolució s’indicarà que han d’acreditar el màster abans de l’1 de juliol, per poder entrar a les adjudicacions. Els que no ho hagin acreditat en aquesta data, no podran entrar a les adjudicacions d’estiu.

 

Posicionament USTEC·STEs (IAC):

Davant l’anunci que les places reforç COVID del curs passat podran ser objecte de confirmació, malgrat no ser vacants: demanem una Mesa específica urgent.

 • Un cop més, saltem per sobre el número de la borsa i l’antiguitat.
 • No es poden canviar les regles del joc i que aquestes places, ara, puguin ser motiu de proposta de continuïtat. Per què ara considerem vacant un lloc de treball que no havia estat considerat així durant tot el curs passat? Què farem amb els interins/es que estan en frau de llei ara mateix i que no obtinguin una vacant?
 • Sobre el finançament amb fons europeus, calen més explicacions i transparència.

 

Més qüestions que planteja USTEC·STEs (IAC)

 • Obertura de borsa: per quan?
 • Quina resposta es donarà als mestres d’ESO (2017-18) que ara han de tornar a la seva plaça i que se senten perjudicats per un problema, i una situació injusta, que ha generat la pròpia l’Administració?
 • Pel que fa al greuge de les famílies monoparentals i el dret que haurien de tenir de poder gaudir el permís de paternitat i de maternitat, en igualtat de drets, com té previst el Departament entomar aquesta qüestió, tenint en compte que  hi ha una sentència favorable al País Basc?
 • Demanem que compleixin amb el principi de transparència, donant accés a la informació als delegats/des sindicals als aplicatius dels processos en curs.
 • Demanem meses amb els equips polítics de la Conselleria, més enllà dels equips tècnics. La presència dels equips tècnics és imprescindible, però els equips polítics són els qui poden prendre decisions i això és una Mesa de negociació, on s’ha de poder negociar i arribar a acords. Volem respostes polítiques a la problemàtica de quedar-se sense feina dels interins, per exemple, amb anys de serveis prestats.
 • Posem de relleu que les opos no són un bon sistema d’estabilització. Ens adonem que la meitat dels seleccionats no ocupaven llocs com a interins.
 • Acreditació del cursos d’innovació. Ja vam traure el tema a la Mesa anterior. Es va dir que es traslladaria la consulta al Jesus Moral i aquestes persones segueixen sense tenir la resposta. Voldríem saber si es podrà desencallar el tema. El senyor Trens va comentar que era fàcil donar indicacions a la comissió d’avaluació dels mèrits per resoldre-ho, però de moment no s’ha pogut resoldre.
 • Codis CIE MUFACE i protecció de dades: amb data 4 de maig de 2020 es va fer arribar al director general la demanda que es modifiquessin els Documents de gestió de personal docent, pel que fa al fet que els comunicats de baixa de MUFACE hagin d’entregar-se a les direccions dels centres i que aquests comunicats, que contenen dades confidencials, hagin de romandre als centres educatius durant un termini de cinc anys. No es un tema de Paritària. Hi ha responsabilitat política. Exigim que es resolgui perquè vulnera els principis de confidencialitat pel que fa a informació especialment sensible.
 • Formació Professional: retirada de les indicacions que de cara el curs vinent s’hagi de programar amb un nou CV que encara no està publicat. Retirada i que no es publiqui res fins que es tracti en una Mesa Tècnica.
 • Article 25: endarreriments en les avaluacions; el curs passat hi va haver docents que no van rebre l’avaluació a temps per les adjudicacions d’estiu i aquest curs queden encara molts docents per ser avaluats. Al servei territorial del Maresme-Vallès Oriental no hi ha metgessa del treball i no se sap com s’avaluarà aquestes docents. Exigim solucions.
 • Comissions de servei: els recursos que es van presentar el curs passat un cop publicades les dades definitives de les adjudicacions s’han resolt ara al mes d’abril. Denunciem la lentitud del sistema, uns recursos no han de trigar més de mig any a resoldre’s.
 • Institut Esteve Terrades: fa 3 setmanes els membres d’aquest institut se n’assabenten, per la premsa, que la família d’arts gràfiques marxa a l’Institut privat Antoni Algueró a Sant Just. No han informat de res a la direcció ni als docents, ni sobre quins cicles faran… Comencen aviat les preinscripcions i no saben res. Denunciem la manca d’informació des del Departament i el fet de no tenir en compte a les parts implicades.
 • Incidències competències Bàsiques 4t ESO: els grups que es trobaven confinats els dies de les proves no les van poder fer i des d’Inspecció, si més no al Consorci (desconeixem si en altres SSTT) es decideix que aquests grups les facin posteriorment, corregides pels tutors/es de grup. El Departament va penjar al web les solucions de les proves el mateix dia que van acabar i aquests alumnes confinats van poder veure les solucions abans de fer la proves posposades, per la qual cosa el resultat de les mateixes no hauria de tenir cap tipus de validesa.
 • Tutories COVID: es pot confirmar el cobrament al mes de maig?

 

Resposta Administració:

 • Obertura de borsa: segurament a final de curs i passarà per Mesa aviat.
 • Mestres que havien accedit el 2017 a l’ESO: la resposta que els donarà el Departament és que s’ha de complir la sentència i s’ha d’acatar. Els centres on han prestat els serveis, han manifestat que estan molt contents amb aquestes persones, tanmateix, el curs vinent se n’hauran d’anar a l’escola que tinguessin.
 • Aplicació del permís a les famílies monoparentals: La sentència del País Basc va ser impugnada i està pendent de pronunciament del TS i quan es pronunciï es requerirà una modificació de la normativa. Per ara només es pot gaudir del permís de paternitat de les 4 setmanes.
 • Accés de les organitzacions sindicals per una major transparència: hi ha moltes dificultats tècniques perquè això pugui ser. I el mateix passa amb les opos i poder tenir accés a la informació que publiquen els diferents tribunals.
 • Traslladaran la proposta que l’equip polític sigui a les meses per una negociació efectiva. Però cal tenir en compte que estem amb un govern en funcions.
 • És MUFACE qui ha de moure fitxa. Ells han fet tot el que han pogut. Molt aviat, a través de l’ATRI, es podrà gestionar tots els permisos, llicències, etc
 • Nova distribució horària del CV de la FP: ho tornaran a traslladar.
 • Antoni Algueró: no tenen la informació; no tenien concert i al final s’ha optat perquè ho assumeixi la Pública.
 • Inconvenients que es van produir sobre les Competències Bàsiques: les traslladaran a qui compet.
 • Tutories COVID: és difícil que entri el cobrament per aquest mes. Hi ha moltes incidències. Mes de juny.

 

Reunió divendres, 7 de maig, amb un únic punt a l’ordre del dia sobre la proposta de continuïtat dels reforços COVID.

Publicació CT el 13 Secundària i Primària el 21. Per confirmar.

Publicació de la resolució d’Adjudicacions d’Estiu: 17-18 de maig, sense confirmar.

 

 

 

 

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes