Meses Sectorials

Resum de la Mesa Sectorial del 22 d’abril de 2021

 

Ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 03/2021, corresponent a la sessió del dia 1 de març de 2021 (document adjunt)

2.- Informació sobre la integració de centres educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat el proper curs escolar.

3.- Torn obert de paraules.

 

2.- Informació sobre la integració de centres educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat el proper curs escolar.

 

ADMINISTRACIÓ:

Presenta Núria Martín, Subdirectora general d’organització i administració de centres públics .

Se’ns presenta un power point amb la informació sobre la “Integració de centres a la xarxa de titularitat de la Generalitat de Catalunya” (se’ns farà arribar).  Se’ns recorda el Decret Llei 10/2019 de 28 de maig que regula el procediment i s’enumeren els 3 centres integrats durant el curs 2020-2021. Es comenten els procediments, requisits i protocols d’integració.

 • Sobre el procediment: primer cal la proposta per part del centre. Tot seguir, l’aprovació del Consell Escolar. Que hi hagi mutu acord entre departament de política educativa i la titularitat del centre. Cal valorar que hi hagi necessitat d’escolarització. Convé recordar que existeixen moltes dificultats per construir a Barcelona.
 • Es fa una avaluació dels equipaments (estructural, patrimonial, d’infraestructures, instal·lacions, mobiliari…)
 • Avaluació de la composició de l’equip professional: inventari de la plantilla docent i PAS/PAE i valorar els ajustaments que caldrà fer al passar a la xarxa pública.
 • (Graella amb dades de cada centre)
 • Personal adscrit a centre: s’adscriu al nou centre d’acord a les normes laborals que regulen la subrogació d’empresa detallats al Decret.
 • Adquiriran condició de funcionari a través dels mecanismes de la funció pública (oposicions).
 • Personal docent temporal: pot passar a borsa amb reconeixement de serveis prestats.

A continuació se’ns presenten un llistat de les propostes de centres per al curs 2021-2022, amb les seves dades pel que fa a alumnat i el professorat:

 

 

S’expliquen les condicions d’absorció del personal (seguint el dret civil en base al principi de subrogació). D’acord amb l’acord del Comitè Intercentres del 2019 s’explicita la manera sobre com s'absorbeix. El personal PAS, en circumstàncies similars a les exposades.

 

 

USTEC

Respecte a la proposta del Departament d'Educació d'integrar alguns centres concertats de titularitat privada a dins la xarxa pública, segons la qual s'estabilitzaria el professorat contractat sota la figura de "personal laboral a extingir" (contracte indefinit, sense possibilitat de mobilitat dins el sistema):

El posicionament com a sindicat és ben conegut pel que fa a ser favorable a l’estabilització del personal, de tot el personal. El nostre desig és l’estabilització de tot el personal a la xarxa pública. Es recorda que hi ha un nombrós col·lectiu d’interins que no té aquest tracte.    

 • Defensem la plenitud de drets per a tothom. Denunciem la precarietat generalitzada en el sector públic. El model d’integració de les escoles del CEPEPC, que preveía la llei 14/1983 i que es va fer servir aleshores per intergrar a la xarxa de centres docents públics diverses escoles privades i la Transitòria 6a LOGSE, seria una proposta a explorar també per als treballadors/es de la pública. 
 • Posem en dubte si realment el que fa el Departament és una integració real o una altra cosa molt diferent, un rescat encobert.
 • Per tant, el posicionament de la USTEC és la integració en una única xarxa pública, com defensàvem a la ILP d'Educació, de la qual en vam ser impulsors. No volem rescats encoberts. La Integració dels centres concertats s'ha de fer en les millors condicions, però sense perdre de vista que l’estabilització d’aquest personal ha de tenir en compte que cal prioritzar l'estabilització de desenes de milers de docents interins, bona part dels quals porten més de deu anys de precarietat en el sistema, que requereixen d'una solució a curt termini, prèviament, o de manera paral·lela als que provenen de la concertada. 

A banda de la necessària estabilitat del personal interí, hi ha encara força interrogants sobre aquest procediment que convé resoldre:

 • Com es resoldrà el model directiu?
 • Com es resoldrà el model pedagògic i d’ideari d’aquests centres?
 • Com es garantirà la transparència d’aquest procediment d'integració?
 • Serà una integració definitiva o un rescat encobert? Cal entendre que aquests centres han demanat integrar-se, majoritàriament, per falta de viabilitat econòmica, i en alguns casos el Departament lloga les instal·lacions als antics titulars.
 • En quina situació es troben els centres Miquel Biada de Mataró i què en sabem del Cicle d’Arts Gràfiques de l’Escola Antoni Algueró de Cornellà que sembla ser que també volen passar a la xarxa pública.

 

Resposta Administració:

 • L’estabilització del col·lectiu d’interins no correspon abordar-ho ara
 • Sobre una Integració real/encoberta reafirmen la seva voluntat plena d’integració 100% a la pública.
 • És una integració real, amb plenitud de drets. No hi ha millor garantia per aquests professionals. Si bé és cert que es constata angoixes entre el personal a integrar, aquest  personal serà integrat en plenitud de drets i se’ls equipararà en totes les condicions laborals i salarials (permisos, horaris, etc) del personal del Departament, sense greuges.
 • Les dues úniques limitacions seran la mobilitat, degut a que són personal laboral, així com les interlocucions sindicals.
 • Respecte als 30 centres que s’han interessat per passar a la xarxa pública es poden diferenciar dos blocs:
 1. CEE: sol·licituds que es va pactar amb la Subdirecció General d’Inclusiva que, en tant que quedava per veure com quedaria l’educació especial amb el decret d’escola inclusiva, es va decidir congelar-les a l’espera del futur d’aquests centres en base al decret d’inclusiva.
 2. Centres que no poden integrar-se perquè no compleixen els requisits per poder-ho dur a terme i se’ls ha notificat la normativa.
 • Altres, com el Miquel Biada o l’Escola Diocesana de Navàs estan en un nivell avançat de negociació. En algun cas s’ha signat un preacord. Està previst cara al curs vinent per a una integració el 22-23.
 • Plantilles: es confeccionen com qualsevol centre públic.
 • Respecte als centres que demanen integrar només l’etapa obligatòria, s’explica que la prioritat són els trams obligatoris. Si hi ha una altra oferta, es parla amb la titularitat sobre si s’integra o es manté al marge el postobligatori. Quan es parla de garantir l’accés a places públiques es parla únicament d’aquesta etapa.
 • El centre Antoni Algueró: es tracta d’un procediment com a centre de nova creació i no parlem d’una d’integració.
 • Pel que fa a la línia pedagògica i l’ideari del nou centre es configura de nou i és propi d’un centre públic. No hi haurà cap herència ideològica.
 • Equip directiu funcionari.
 • Respecte l’estabilització del personal interí, el Departament està limitat legalment i no poden estabilitzar-los si no és a través d’un procés d’oposició.
 • Respecte a les comissions de participació, els centres ja integrats participaran com atres centres més.
 • Respecte a les plantilles, el tractament serà el mateix que el de l’educació pública i la normativa vigent. Accepta algunes diferències per algunes hores de coordinació per evitar un impacte el mínim possible.
 • Sobre fusions i supressions, indica una baixa probabilitat que pugui passar. En cas que calgui, s’ajustarien les plantilles.
 • Es recorda que l’estabilització del personal interí està limitada per les lleis estatals. De la mateixa manera que no podrien integrar el personal procedent de la concertada de caràcter laboral a la funció pública. Potser en un futur hi hagi una estabilització diferent.

 

3.- Torn obert de paraules:

USTEC

OPOSICIONS/PERSONAL INTERÍ:

 • Respecte el full excel que hem rebut de persones seleccionades segons els anys de serveis prestats, demanem un document més complert com el que vam rebre les oposicions anteriors, on es detallava per exemple, quines d’aquestes persones seleccionades disposaven d’una vacant a jornada sencera obtinguda al procediment de les adjudicacions d’estiu, per cossos docents. Demanem una informació més desglossada.
 • A la mesa tècnica del febrer es va formular una proposta d’estabilització sobre la que vam acordar treballar i també es va fixar el compromís que el Departament portaria una proposta.
  • L’Administració ho desmenteix, perquè afirmen que no s’havien compromès a fer cap proposta d’estabilització.
 • Demanem quin és el posicionament del govern i del Departament sobre la reforma de l’EBEP
  • Administració: no tenim més informació actualment. Les darreres reunions amb el Ministerio de Educación és de proposta de reforma d’EBEP. Però no constata cap passa concreta i no confien massa en què hi pugui haver novetats. Se’ns diu que potser convindria traslladar a Funció Pública la pregunta perquè puguin treballar més sobre el tema, però a Educació no els consta res.
 • Sobre les oposicions acabades, es pregunta quan es publicaran els resultats al DOGC.
 • Sobre les oposicions convocades, 1- es pregunta sobre la segona de les proves de l’especialitat de música. Es demana aclariments sobre l’ús del temps dels 40 minuts: 20 minuts de preparació, però no hi ha temps marcat sobre el desenvolupament. S’entén que són 3 hores com a les altres especialitats, però es dóna el cas que quan es desenvolupa la prova disposen només de 40 minuts. Això és així o han de tenir les 3 hores com la resta d’especialitats? Es demana que se sigui més clar. L’administració pren nota.
 • 2. També es demana sobre els supòsits pràctics a primària i FP: es demana exemples concrets sobre els supòsits per facilitar la preparació.
 • 3- Pregunta sobre com anirà la fase d’oposició i la temporalització: se circunscriurà al juliol o s’estendrà al setembre?
 • Puntuació a les opos de l’experiència com a TEI en el segon cicle de l’Educació Infantil,  puntuarà aquesta experiència de la mateixa manera que els puntua a les TEI del primer cicle?
 • Reclamacions admesos/exclosos oposicions: a la resolució hi posava que es faria mitjançant l’e-tauler, però aquest mitjà mai no ha funcionat. Què ha passat?
 • Permís de compactació de les persones que ocupen places COVID: se segueixen sense concedir tot i tenir una plaça adjudicada des d’inici de curs.

 

ADMINISTRACIÓ contesta:

 • La publicació de la Resolució de persones seleccionades de les oposicions al DOGC serà imminent. També es publicaran les instruccions per presentar la documentació que es podrà descarregar de la mateixa web del Departament. El termini de presentació seran 20 dies a comptar a partir del dia de publicació de la resolució. Caldrà presentar titulacions a qui no la tingui acreditada.
 • Sobre el cas pràctic de l’Especialitat PMU: es traslladarà als presidents de les comissions que es concreti més aquest aspecte en els criteris d’avaluació.
 • Supòsit pràctic del cos de primària: s’està discutint si realment hi haurà aquestes qüestions prèvies. En cas que finalment hi siguin, es demanarà que es pengin exemples concrets al web. En qualsevol cas, es traslladarà la qüestió a l’òrgan competent.
 • E-tauler: en cap cas es diu que sigui la plataforma a través de la qual s’hauran de gestionar les reclamacions, sinó que, com el seu nom indica, és únicament un tauler informatiu. No és la via d’entrada de reclamacions. No s’ha interpretat bé. L’e-tauler, s’explica que no és un espai per presentar reclamacions, ni té la funcionalitat. Per tant, la petició genèrica és la via normal. També s’aclareix que l’evalisa tampoc és la via normal. S’està treballant en trobar la forma de gestionar i vehicular aquestes reclamacions, per una única via, per properes ocasions, ja que s’estan rebent les reclamacions per moltes vies diferents i de moment les han acceptat totes, però cal posar ordre.
 • Reconeixement serveis prestats del personal TEI al segon cicle: al primer cicle es fan tasques docents i al segon es fa acompanyament, per això no puntua.

 

USTEC:

 • Aplicació de la Sentència del TSJC per la qual s’anul·la la base 11 de la resolució de les destinacions provisionals del curs 2017-18 a la propera resolució del curs 2021-22.

Sobre el procediment de destinacions del proper curs, es pregunta com s’aplicarà la sentència de 2018, que ha anul·lat Base 11a, que impedia al professorat en situació d’IT al mes d’agost tenir activat el nomenament adjudicat al juliol i el Departament  sols activava una reserva. Com tenen previst aplicar aquesta sentència que anul·la aquest paràgraf?

Resposta Administració: sobre la base 11 de les adjudicacions d’estiu, es farà una nova redacció d’aquesta base, adaptant-la als criteris del jutge.

 • Nomenament del mes de juliol de 2016: acreditació del curs 30 hores

Tenint en compte que hi ha molts docents substituts que no van poder realitzar el curs de 30 hores per no tenir nomenament vigent al juliol de 2016, el Departament té previst programar cursos de formació permanent adreçats als docents que el seu dia no van ser nomenats al juliol del 2016 i no van realitzar el curs de 30 hores? Subsidiàriament preveu eximir de la realització d’aquest curs als substituts que, com no van ser nomenaments al juliol, no el van realitzar?

Resposta Administració: s’està avançant amb la coordinació amb el SEPE, però no ho tenen encara aclarit. Es pagarà nòmina al maig a  1178 interines. Se’ls farà una carta explicant-los que cal que tinguin en compte les implicacions fiscals que suposa cobrar una nòmina al 2021 del 2016. El tema del curs al juliol, no és possible, perquè la sentència dona dret al cobrament, però complint els requisits. Segueixen amb el procediment de demanda individual amb l’acreditació dels requisits. No tenen previst organitzar una oferta específica de formació per als substituts que no la van poder realitzar als efectes de poder ser nomenats retroactivament el juliol del 2016. Segons el Departament d’Educació la formació s’havia d’haver fet al juliol de 2016 i haver-la acreditat dins del termini extraordinari que va establert la Resolució de 17 de febrer de 2020. No estan d’acord amb l’argument que no podien formar-se sense nomenament.

 • Sobre EOI i el professorat de català: el 14 de febrer es va fer una carta per part de les direccions d’EOI amb català, que fins ara no ha tingut resposta. Com a USTEC hi donem suport. Aquesta carta demana l’oferta de places de català a les oposicions. A l’EOI de Lleida, mai hi ha hagut funcionaris. Des de 2011 no es convoquen places de català. L’article 13 de la LEC recull la necessitat d’atendre mesures de competència lingüística del professorat. Una de les coses que fan a les EOI és possibilitar la titulació del C1 i C2. També ofereixen català per a persones acabades d’incorporar a la societat catalana. Si aquestes persones tenen dret a conèixer i aprendre el català, cal oferta amb professorat estable. Demanem que es prenguin seriosament el català com a llengua a les EOI. S’agraeix l’ordre de març en què s’aprova la bonificació de les llengües minoritzades. Es demana, doncs, resposta a aquesta carta i es demana un compromís per part del Departament d’Educació pel que fa a aquesta qüestió i a la revisió de la convocatòria d’oferta pública del 2022 pel que fa a les EOI.

Resposta Administració: no tenen constància de l’escrit (es comprometem a fer-lo arribar). S’explica que l’oferta pública de l’ensenyament del català va molt més enllà de les Escoles Oficials d’Idiomes.

 • Formació Professional: 1-es pregunta sobre l’equiparació salarial del Professorat Tècnic FP. Es trasllada la pregunta sobre si s’ha aprovat ja una esmena a la llei de pressupostos per fer efectives les diverses sentències al respecte. 2-També es pregunta sobre les reunions amb el Ministerio al voltant del traspàs del PTFP al cos de secundària. Volem saber el posicionament del Departament d’Educació al respecte i si s’ha avançat respecte la darrera reunió. 3- Es pregunta sobre la nova llei d’FP i sobre el nou currículum. Entenem, doncs, que la programació dels docents no podrà ser respecte el nou currículum si aquest encara no s’ha publicat.

Resposta de l’AdministracióSobre l’equiparació salarial, som on érem. Sobre la previsió dels pressupostos i llei d’acompanyament, el govern no està en disposició de prendre decisions atesa la situació d’estar encara en funcions. Respecte de les converses amb el Ministerio pel que fa als PTFP la cosa va lenta i no tenen noves notícies al respecte. El posicionament del Departament és que la integració en el cos de secundària ha de ser el més automàtica possible. El Ministerio va preguntar a les CCAA. En aquell moment, el Departament va exposar que hi ha 10 especialitats, sense titulació universitària, que no haurien de quedar en mans de professorat especialista. Que la LOMLOE, en aquest sentit, no s’adequava a la realitat. Que la gran majoria del professorat d’FP quedaria a dins del professorat de secundària. Es planteja una categoria diferent de la del cos docent, la qual cosa podria generar problemes. Sobre el nou CV i la nova distribució horària: caldria que ho contestés la senyora Pilar Nus, que no és present a la reunió. Es comprometen a traslladar-ho a la subdirecció general corresponent.

 • Queixes sobre la correcció proves PAAU:

Moltes persones s’han apuntat voluntàriament, però ens estem trobant que algunes direccions no fan la validació amb criteris objectius. Entenem que sovint la marxa de docents a fer de correctors pot alterar l’organització dels centres. Per tant, demanem que el professorat voluntari a les PAAU sigui substituït. També demanem que la validació de les direccions no tingui components arbitraris i sigui del tot transparent i respongui a criteris objectius d’incompliment de requisits.

Resposta Administració: és fa difícil controlar, en el procés de validació, que hi pugui haver casos d’arbitrarietat. Si tenim coneixement d’algun cas flagrant, es demana passar-lo a l’administració o a la inspecció.

 • Cobrament de les tutories COVID i la resposta és que han trigat a causa del programa que només es pot carregar dos cops a l’any, i ha calgut fer modificacions de l’aplicatiu, Hi havia moltes incidències. S’ha donat de termini fins el 28 d’abril per introduir les tutories per part de les direccions. Pagament al mes de juny, amb efectes retroactius. No poden garantir pagar al maig.
   
 • Certificació dels cursos d’innovació per poder-ho comptar a l’apartat d’innovació del CT, a les persones que encara no se les ha certificat, malgrat que aquesta cursos van començar al 2017 i van acabar al juny de 2020. Es demana una instrucció interna perquè les persones puguin acreditar-los i comptar-se els punts al concurs de trasllats. Algunes persones van demanar que se’ls fes la certificació, amb temps i forma, al mes de novembre i no han aconseguit poder-la acreditar, amb el perjudici que els comporta de cara a obtenir la plaça desitjada al concurs.

Resposta Administració: ho traslladaran al senyor Jesús Moral, responsable d’aquest tema. En qualsevol cas, és una qüestió a la que s’hauria de poder donar una solució ben senzilla i, de fet, en alguns SSTT es fa: si la persona ha presentat reclamació, la comissió es posa en contacte amb l’afectat/da i es resol fàcilment.

 • Vacunació: volem saber en quin moment vam deixar de ser “personal essencial”, si és que en algun moment vam tenir aquesta consideració per part de Salut i si hem d’esperar rebre, hores d’ara, un SMS, tal i com es va informar en el seu moment.

Resposta: la senyora Dèlia Rosselló diu que continuem sent col·lectiu prioritari. Això no ha canviat. Respecte de si hem de continuar esperant SMS, entén que no. La gestió de les vacunes la fa salut. Dos criteris: 1. priorització dels grups de vacunació i 2. la vacuna que s’utilitza a cada grup. En funció de les dues coses, s’aplica la vacunació. Des del moment que hi va haver problemes amb AstraZeneca es va aturar. Ara està condicionat a l'aprovació de la vacuna a utilitzar. A nivell general, actualment es vacuna a la població des de 60 anys amb AstraZeneca, i la vacunació per sota d’aquesta edat està aturada.

 

Altres qüestions que es traslladen per part de d’altres organitzacions sindicals:

 • Sobre Concurs de Trasllat:
  • Dates de la definitiva?
  • A què es deuen els canvis de vacants provisionals/definitives, en especial a les EOI?
  • Es considera que no han sortit publicades totes les vacants reals existents
  • Què ha passat amb les persones que concursaven al País Valencià que no van sortir a la provisional? Caldrà tenir-ho en compte per propers concursos
  • S’afegeixen a la petició d’USTEC respecte l’ampliació de dades de l’excel de persones seleccionades en aquestes últimes oposicions.

Resposta: 19 de maig, concurs de Secundària i 11 de maig Primària, però encara no és del tot segur.

Respecte del ball de places, sempre ha estat així que no coincideix el llistat de places provisionals i les definitives.

Pel que fa als valencians, el problema no s’ha generat a Catalunya i finalment s’ha arreglat de manera manual. Afectava a 162 persones.

 

 • Sobre Oposicions 2021:
  • Respecte la impugnació de les opos presentada per una plataforma, com està la qüestió? Resposta: es discuteix la legalitat en base a doctrina europea. No s’impugna la convocatòria en si, sinó el sistema, per la qual cosa es tira endavant. Es prepararà un informe de l’Assessoria Jurídica per respondre. Els demandants fan servir l’argument que no es garanteix l’estabilització en un al·legat més polític que jurídic.
  •  Cal rectificar l’Annex 5 apartat 2.2  referent 6.4.1.1 de l’annex 1 i hi hauria de dir: 7.4.1.1: es pren nota i es revisarà.
  • En el cas de les activitats LOE, com s’interpreta l’apartat, entren a sorteig totes les de la programació o només les de la programació en concret? Resposta: ho consultaran i miraran si la informació que es dona és prou clara.
  • Pel que fa als mèrits, puntuaria la formació impartida al  SOC i en escoles agràries que imparteixen FP? Resposta: pel que fa a la formació ocupacional, no es tindrà en consideració; respecte de les escoles agràries, no són de titularitat del Departament, però es podria tenir en compte en l’apartat d’altres centres.
  • Es fa notar que els criteris de correcció de les oposicions haurien de ser més objectius i clars.
  • Es demana que els supòsits pràctics siguin més ajustats als que finalment es faran a les oposicions.
  • Opos a càtedres i a Inspecció? Resposta: a la Inspecció, per al proper curs no hi ha prevista convocatòria. No es tardarà gaire, perquè la plantilla està justa. Respecte de les càtedres, s’està fent un estudi per determinar el nombre i el percentatge per adequar-se a la norma, però és difícil fer res fins que no acabin les convocatòries del procés d’estabilització PESCO; és molt difícil combinar un procés i un altre. Un cop s’acabi el PESCO, es farà càtedra i fins i tot obrir el tema de la categoria de Sènior, com estableix la LEC.

 

 • Sobre dotacions d’ordinadors:
  • Es farà una valoració sobre els problemes de distribució? L’alumnat es queixa (també es adreçar un escrit al departament) de la manca d’accessibilitat d’alumnes amb NEE a aquests ordinadors. Es demana que es doti de recursos informàtics a alumnes amb NEE i de mobiliari adaptat.
  • Portàtils: no es poden fer servir perquè no es poden instal·lar aplicacions més específiques depenent de l’especialitat que s’imparteix.

. Resposta: l’administració demana que totes aquestes qüestions concretes i pràctiques, que ho presentin per escrit. També explica que els ordinadors no són nominals, sinó del centre i, per tant, els poden fer servir la plantilla.

 

 • Docents IFE: no poden acreditar perfil de diversitat. Demanen que es trobi una solució per poder convalidar aquesta experiència per activar el perfil. Resposta: sembla raonable la petició. S’estudiarà.

 

 • Vacunació: es demana que el personal que no està vacunat rebi, com a mínim, informació de forma continuada. Resposta: van a remolc de Salut. Ara amb la vacuna Jansen, s’accelerarà. Al Consejo Interterritorial, abans d’ahir, va marcar canvis en l’estratègia de vacunació. Un 60% del col·lectiu de centres docents està vacunat. De la 2a dosi no se’n sap res i dels que falten per vacunar, tampoc. Als majors de 60, del col·lectiu, sí que se’ls està vacunant.

 

 • Pla de pensions: com es troba aquest pla? Resposta: preguntaran a Funció Pública.

 

 • Què ha passat amb el punt de l’ordre del dia que ha decaigut de l’anterior convocatòria sobre el permís de maternitat interromput? Per què ha decaigut? Resposta: tenen alguns problemes i s’estan reconsiderant petits aspectes, però tornarà a la Mesa perquè creuen que provoca situacions inasumibles i afecta, entre d’altres, als substituts/es.

 

 • Queixes sobre horaris:
  • De reunions del professorat d’instituts escola i centres penitenciaris fora d’horari i també ordinaris, amb reunions telemàtiques.
  • Hi ha moltes queixes també sobre els forats a dins dels horaris que, a la pràctica, generen més presencialitat de la necessària. Demana que el Departament es prengui seriosament el tema perquè hi ha desànim entre el professorat. Cal corregir, al respecte, les Instruccions d’Inici de Curs.

Resposta: quan es fan horaris sempre hi ha persones que en surten perjudicades.

 

 • Retorn a la presencialitat: no és de rebut que ens n’haguem assabentat pels mitjans durant aquesta mateix matí i que ni tan sols hagi sortit el tema per part de l’Administració a títol informatiu. Caldria haver deixat la porta oberta a què, aquells que tinguin el curs organitzat semipresencial, es permetés acabar-lo així (o que es negociés) perquè el virus continua essent perillós. Aquest tema s’havia de portar a la Mesa. Continua el menysteniment. Resposta: no saben res més que els que ha sortit a la premsa. És decisió d’una altra direcció general.

 

 • Situació del recurs presentat respecte dels mestres que van anar l’ESO:

Resposta: afecta 70 persones. Se’ls pot atorgar CS. Poden tornar a l’Escola o bé demanar CS. Enviaran carta a l’interessat/da i centre d’origen i de destí.

 

 • La Sentència TSJPB (País Basc) sobre famílies monoparentals. S’aplicarà aquí? Resposta: no pot ser d’aplicació en aquesta CA.
   
 • Petició d’una adreça de contacte amb el Departament per fer consultes puntuals i ser més àgils. Hi ha molta variació entre serveis territorials. Es demana que hi hagi alguna persona a qui adreçar-nos concretament. Resposta: preñen nota.
   
 • Es demana un posicionament del Departament respecte el cas d’assetjament de l’INS Les Salines, atès que hi ha noves demandes d’activació del protocol d’assetjament en aquest centre. Es demana que el Departament es pronunciï al voltant del comportament il·legal de la direcció, on s’han provat elements d’assetjament laboral. Es trasllada la queixa sobre la indiferència de l’administració respecte a aquesta mena de casos.

Resposta: no toca parlar-ne en aquest àmbit.

 

 

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes