USTEC·STEs (IAC) Guanya al TSJC la impugnació de les adjudicacions d’estiu del 2017/18

USTEC·STEs es va oposar des del primer moment als canvis que l’Administració proposava en la Resolució ENS/1005/2017, de 8 de maig per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2017 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents, i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics (DOGC núm. 7369, de 15.5.2017). Els canvis suposaven l’ajornament de la presa de possessió de la vacant obtinguda pel personal interí (la qual se li reservava) del personal de baixa o de permís de maternitat a 1 de setembre, fins a la seva data d’alta mèdica. Això significava que el personal interí de baixa a 1 de setembre deixés d’estar en nòmina del Departament si no es complien TOTS els supòsits següents:

– La persona té una vacant en curs fins a 31 d’agost.

– Se li dona abans de l’1 de setembre una vacant per al curs següent amb la mateixa jornada.

– No canvia de número de patronal, per tant, de servei territorial.

USTEC·STEs va oposar-se rotundament en la mesa sectorial de negociació a la inclusió d’aquesta mesura que obligava aquest personal interí a anar a l’atur per seguir cobrant algun tipus de prestació. Així mateix va promoure concentracions arreu del territori, i va decidir impugnar judicialment la resolució.

El 4 d’abril de 2019 el Jutjat Contenciós Administratiu nº11 va dictar sentència estimatòria parcial al recurs presentat, contra el qual l’Administració va presentar un recurs d’apel·lació davant del TSJC amb l’objectiu de dilatar el procediment.

Finalment amb la sentència 4377/2020 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya s’ha estimat la nul·litat de la base 11 impugnada per la part actora, USTEC·STEs, dels aspectes següents:

S’anul·la el 2n paràgraf de la base 11 de l’Annex 1 de la Resolució ENS/1005/2017, de 8 de maig, modificada per la resolució ENS/1270/2017, de 29 de maig:

«El personal interí nomenat en aquests procediments d’adjudicació de destinacions provisionals que a data 1 de setembre de 2017 tingui vigent una llicència d’infantament o adopció o d’incapacitat temporal mantindrà el dret a la seva destinació per al curs 2017-2018. Els efectes del seu nomenament seran des del dia de la seva presa de possessió efectiva al centre excepte que hagi tingut el curs 2016-2017 un nomenament d’interí fins el 31 d’agost de 2017 a un lloc de treball de la mateixa dedicació que l’adjudicat per al curs 2017-2018 i que no hi hagi variació en el codi empresarial de cotització de la Seguretat Social en funció de les destinacions obtingudes en els dos cursos escolars»

El que diu la sentència:

La propia incoherencia del sistema que prevé mantener en alta al trabajador interino cuando no hay variación en el código empresarial de cotización y concurra mantenimiento en un puesto de trabajo con la misma dedicación que el adjudicado en el año anterior. Pues como pone de relieve la actora y apelada las circunstancias jurídicas de oposición para mantener el alta (que en ese momento se hallara de alta en una prestación del INSS) son exactamente las mismas. Siendo que la Administración que contrata es asimismo la misma, aunque tenga diversos códigos empresariales por razones meramente organizativas en relación a cada Servicio Territorial.

Esta diferencia introduce un trato desigual en la vida laboral del interino frente al titular funcionario o en prácticas que no halla justificación en la contingencia de una misma prestación del INSS.

Como señala la sentencia de instancia, el nombramiento ha de producirse al cumplirse los requisitos legales establecidos en la propia resolución ENS/1005/2017, de 8 de mayo, porque “son circunstancias todas que no permiten diferir el nombramiento de la persona que ha obtenido destino provisional, sea funcionario de carrera, funcionario de carrera, funcionario en prácticas o interino”.

Porque el nombramiento de 1 de septiembre se decide no en ese momento sino seis meses antes, teniendo en cuenta la programación, de tal manera que los problemas de gestión no pueden constituir un obstáculo.

Porque ello seria contrario a la interpretación de la Directiva 1999/70/CE en tanto implica un trato desigual en las condiciones de trabajo en relación a contingencias reconocidas como tal por la Seguridad Social como son la maternidad, paternidad, adopción o IT que implican la interrupción del trabajo pero no la demora en el alta.”

Aquesta victòria judicial comportarà, quan la Sentència sigui ferma per fer la seva execució, que el personal interí que l’Administració va donar de baixa per trobar-se en situació d’IT o de permís de maternitat o de paternitat, serà donat d’alta l’1 de setembre de 2017, i per tant caldrà que es procedeixi a una normalització de les cotitzacions i un reconeixement de l’antiguitat, de manera retroactiva, amb afectació del curs 2017-18, i caldrà afegir aquest temps de servei a la borsa de professorat interí amb el recàlcul corresponen. Aquest recurs guanyat per USTEC·STEs, obre la porta perquè les impugnacions judicials realitzades contra les resolucions d’adjudicacions d’estiu dels anys següents (2018, 2019 i 2020) obtinguin també una sentència favorable.

La sentència no és encara ferma ja que l’Administració la pot impugnar davant del Tribunal Suprem, però USTEC·STEs exigirà a la propera Mesa Sectorial de Negociació que el Departament d’Educació l’acati i, per tant, apliqui aquests drets recuperats de manera retroactiva per defecte a totes les persones afectades, sense allargar i dilatar més el temps per pagar el que li pertoca.

Un gran triomf d’USTEC·STEs per a la defensa i el reconeixement dels drets del professorat interí!

Enllaç al full informatiu en PDF

USTEC-STEs (IAC)

4/11/2020

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes