covid-19

S’ha publicat una nota informativa sobre la situació del personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb menors a càrrec afectats per la COVID-19.
Enllaç al document oficialEnllaç a l’adaptació a Educació

Qui emet la nota informativa? La Secretaria d’Administració i Funció Pública.

A qui afecta? Al personal de l’Administració de la Generalitat amb menors a càrrec afectats per aïllament o quarantena domiciliària com a conseqüència del COVID-19.

En quins supòsits han de romandre a casa els menors afectats per la COVID-19?

 • Casos confirmats de menors a càrrec, encara que siguin asimptomàtics
 • Els contactes estrets també han de fer aïllament domiciliari, encara que el resultat diagnòstic sigui negatiu (quarantena).

 

En quina situació laboral es trobaran els progenitors o tutors que tenen aquests menors a càrrec?

 • Empleats i empleades públics que tenen al seu càrrec menors que han estat confirmats amb COVID-19.
  • Aquests empleats i empleades han de fer aïllament domiciliari com qualsevol altre cas de contacte estret.
  • En aquests supòsits, tot el període d’aïllament es considera, amb caràcter excepcional, com a situació assimilada a accident de treball, exclusivament per a la prestació econòmica d'incapacitat temporal del sistema de Seguretat Social –article 5 del Reial decret llei 6/2020, de 10 de març, en la nova redacció donada pel Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre.
  • La data d’inici de la incapacitat temporal serà la data en la qual s’acordi l’aïllament restricció o malaltia del treballador, sense perjudici que el comunicat de baixa s’expedeixi amb posterioritat a aquesta data.

 

 • Empleats i empleades públics que tenen al seu càrrec menors de 12 anys que han de fer aïllament tot i no haver estat contagiats amb COVID-19.
  • Aquests empleats i empleades podran prestar serveis en règim de teletreball les cinc jornades diàries setmanals amb l’aplicació de qualsevol sistema de flexibilitat horària, règim de torns i fixació d’horaris especials. En aquest supòsit s’inclou el temps que transcorre des del tancament del centre educatiu o llar d’infants, inclòs el tancament de grups-classe- fins que es completa el període de quarantena. La situació d’aïllament preventiu del menor s’acredita mitjançant un comunicat del centre educatiu/llar d’infants, o bé amb una declaració responsable de la persona interessada i podrà ésser objecte de verificació pels òrgans o serveis responsables i per part de la Inspecció General de Serveis de Personal.
  • A aquests efectes, és aplicable el punt 5.2 de la Instrucció 6/2020, amb el benentès que el tancament de grups-classe seria un supòsit emparat per aquesta previsió encara que no concorri un tancament de tot el centre educatiu o llar d’infants, atesa la situació excepcional de la pandèmia.

Punt 5.2 de la Instrucció 6/2020

5.2. Els Plans de contingència i reincorporació progressiva preveuran:

a) Les mesures de seguretat i higiene aplicables als centres de treball.

b) Les activitats i serveis públics que han de prestar-se presencialment i les que es presten en la modalitat de teletreball, en funció de les fases de desescalada.

c) Les mesures de reorganització interna i flexibilitat horària en la prestació de serveis presencials.

d) Qualsevol altra mesura organitzativa que sigui necessària per les especificitats pròpies dels serveis i els col·lectius de personal destinada a garantir la salut dels empleats públics en el desenvolupament del servei.

 

  • En el cas que per la naturalesa de les funcions del lloc de treball no es puguin prestar serveis en règim de teletreball, s’aplicaran els sistemes de flexibilitat horària, règim de torns, fixació d’horaris especials, adaptació funcional o atribució temporal de funcions previstes a les Instruccions 5 i 6/2020. Si tot i així no resulta possible l’adequada atenció de l’infant a càrrec, s’autoritzarà el permís per conciliació previst al punt 8.2 de la Instrucció 5/2020, amb les mateixes condicions i requisits que s’hi estableixen. Aquest permís retribuït es pot concedir igualment durant una part de la jornada de treball sempre que s’acrediti que no pot atendre’s adequadament el menor a càrrec.

Punt 8.2 de la Instrucció 5/2020

8.2. Els empleats públics amb fills o filles menors de 12 anys o persones dependents a càrrec que s’hagin vist afectats pel tancament de centres educatius, de gent gran o persones discapacitades, sempre que es tracti de famílies monoparentals o en què l’altre progenitor presti serveis presencials a jornada complerta en el sector públic o privat, prestaran serveis en la modalitat de teletreball amb les adaptacions horàries que siguin necessàries i, en cas que això no sigui possible, podran acollir-se al permís per conciliació. Aquest permís es concedirà prèvia declaració responsable de la persona interessada relativa a què no hi ha cap persona que pugui fer-se càrrec dels fills o filles o de les persones dependents. A la sol·licitud caldrà adjuntar el volant de convivència i el certificat de l’empresa o organisme en el que presten servei les persones adultes que conviuen en el domicili amb indicació dels horaris en què presten serveis. Aquestes circumstàncies podran ésser objecte de verificació pels òrgans o serveis responsables i per part de la Inspecció General de Serveis de Personal. Aquest permís és vigent fins el moment de finalització del curs escolar i la reobertura dels serveis socials d’atenció a les persones amb discapacitat i/o en situació de dependència i, alternativament, fins la data en que existeixin limitacions amb caràcter general a la realització d’activitats d’infància i joventut, incloent el lleure i similars. En cas d’incompliment dels requisits s’haurà de requerir la recuperació horària de les jornades no treballades, sens perjudici de la responsabilitat disciplinària en què s’hagi pogut incórrer.

 

En cas de tenir menors afectats per la Covid-19

Què puc demanar?

Teletreballar, una baixa assimilada a accident laboral, o bé un permís de conciliació.

Com?

Adreçant-me a la direcció del meu centre de treball o en el cas de baixa al metge o metgessa de capçalera.

Què m’atorgaran si el menor a càrrec és positiu?

Una baixa laboral assimilada a accident laboral.

Què m’atorgaran si el menor a càrrec ha de fer aïllament domicilari?

Si per les funcions del lloc es pot teletreballar, s’organitzaran les tasques adequadament. Si no es pot teletreballar es concedirà un permís de conciliació retribuït.

 

 

 

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes