Comunicat

PEL PRINCIPI DE PRECAUCIÓ: MILLOR AL SETEMBRE (PART II) Com a sindicat majoritari del personal docent, i amb representació en el per…
PEL PRINCIPI DE PRECAUCIÓ: MILLOR AL SETEMBRE (PART II)
Com a sindicat majoritari del personal docent, i amb representació en el personal laboral de Catalunya, USTEC·STEs considerem oportú i convenient que sigueu coneixedors/es del que suposa un dret i alhora un deure davant de la decisió del Departament d’Educació tirar endavant el «Pla d’obertura de centres educatius en fase 2» i el seu desplegament mitjançant les «Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius»

Com a sindicat majoritari del personal docent, i amb representació en el personal laboral de Catalunya, USTEC·STEs considerem oportú i convenient que sigueu coneixedors/es del que suposa un dret i alhora un deure davant de la decisió del Departament d’Educació tirar endavant el «Pla d’obertura de centres educatius en fase 2» i el seu desplegament mitjançant les «Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius».

Des del tancament dels centres educatius i l’inici del confinament, per raons de salut pública, hem estat preservant la nostra salut, la del nostre alumnat i la de les seves famílies. En la fase de desescalada, la qual pot ser reversible, considerem que obrir centres educatius respon més a un experiment que no pas a una necessitat, sobretot quan se'n planteja la reobertura a partir de paràmetres polítics, econòmics, però no pas pedagògics.

Quan s’ha establert que l’acabament del curs serà telemàtic, el retorn als centres educatius és un desgast molt gran per a les direccions i els professionals, que ara mateix haurien de centrar-se a acabar i tancar el curs de la millor manera possible i a iniciar el treball i prendre decisions sobre el curs vinent, en què la reorganització del nombre d’alumnes per grup provocarà una reorganització pedagògica i una revisió de totes les programacions i metodologies. No cal dir que per dur a terme aquestes tasques es necessita més temps que no pas per preparar un curs “normal”, raó per la qual caldrà comptar amb el mes de juny.

Per aquest motiu ens dirigim al conjunt de treballadors i treballadores i, específicament, als responsables dels centres educatius, representants legals de l’Administració, per tal que disposin de les eines legals i jurídiques necessàries per afrontar aquesta situació. El Departament d’Educació ha decidit unilateralment deixar la responsabilitat de l’elaboració d’un pla d’obertura a les direccions dels centres i, per tant, seran els màxims responsables de la seva aplicació, de garantir les mesures sanitàries i de les possibles afectacions de salut als seus centres.

Proposem que la redacció del pla d’obertura de cada centre inclogui totes les mesures de seguretat:

– Test PCR a totes les persones treballadores. Cal que l’Administració garanteixi la realització de les proves com a mesura preventiva abans de l’obertura dels centres educatius.

– La higiene i neteja dels espais, establint un mínim de 3 torns de neteja diaris.

– La higiene personal, amb proveïment suficient de productes que garanteixin la neteja de mans amb sabó i amb solucions hidroalcohòliques, tenint en compte la quantitat d’alumnes, professors/es i personal d’atenció educativa.

– L’ús de màscara autofiltrant tipus FFP2, sense vàlvula d’exhalació, com a úniques mascaretes que garanteixen la protecció individual. Les mascaretes quirúrgiques només eviten que la persona que les porta pugui contagiar-ne d’altres; per tant, i tenint en compte que l’alumnat no està obligat a usar-ne, generen desprotecció.

– L’ús de la pantalla facial protectora en el supòsit que s’hagi de realitzar una tasca que no permeti mantenir el distanciament social indicat; el seu ús serà complementari al de protecció respiratòria.

– El distanciament social de 4m2 per persona, adequant la ràtio màxima segons els espais que hi hagi a cada centre. Caldrà fixar també totes les tasques de vigilància que s'hauran d'extremar als centres educatius: el control de l’alumnat en tot moment, el control i ús de tots els espais, el control sobre els elements que toca l’alumnat, el control de la seva higiene personal, etc.

– La plantilla necessària per compatibilitzar el treball presencial i el telemàtic. L’afectació a les condicions laborals dels treballadors i treballadores, que el Departament s’ha negat a negociar des de l’inici del confinament, no fa més que agreujar-se amb l’obertura de centres: caldrà continuar teletreballant, i caldrà reorganitzar tota l’acció pedagògica.

Així mateix, USTEC·STEs (IAC) vol informar i dotar el conjunt del professorat d’un marc jurídic i legal que permeti garantir la protecció del conjunt de treballadors i treballadores públics. Els punts 1, 2 i 3 de l'article 21 sobre risc greu i imminent de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, preveuen:

1. Quan els treballadors estiguin o puguin estar exposats a un risc greu i imminent a causa de la seva feina, l'empresari està obligat a:

a) Informar al més aviat possible tots els treballadors afectats de l'existència d'aquest risc i de les mesures adoptades o que, si escau, calgui adoptar en matèria de protecció.

b) Adoptar les mesures i donar les instruccions necessàries perquè, en cas de perill greu, imminent i inevitable, els treballadors puguin interrompre la seva activitat i, si calgués, abandonar immediatament el seu lloc de treball. En aquest supòsit, no es pot exigir als treballadors que tornin a la seva activitat mentre continuï havent-hi perill, salvant-ne l'excepció degudament justificada per raons de seguretat i determinada pel reglament.

c) Disposar del que calgui perquè el treballador que no es pugui posar en contacte amb el seu superior jeràrquic, davant una situació de perill greu i imminent per a la seva seguretat, la d'altres treballadors o la de persones alienes a l'empresa, estigui en condicions, atesos els seus coneixements i atesos els mitjans tècnics posats a la seva disposició, d'adoptar les mesures necessàries per evitar les conseqüències de l'esmentat perill.

2. D'acord amb el que preveu l'apartat 1 de l'article 14 d'aquesta Llei, el treballador té dret a interrompre la seva activitat i abandonar el lloc de treball, si calgués, quan consideri que aquesta activitat comporta un risc greu i imminent per a la seva vida o la seva salut.

3. Quan, en el cas a què es refereix l'apartat 1 d'aquest article, l'empresari no adopti o no permeti l'adopció de les mesures necessàries per garantir la seguretat i la salut dels treballadors, els seus representants legals poden acordar, per majoria dels seus membres, la paralització de l'activitat dels treballadors afectats per aquest risc. L'acord ha de ser comunicat immediatament a l'empresa i a l'autoritat laboral, la qual, en un termini de vint-i-quatre hores, ha d'anul·lar o ratificar la paralització acordada. L'acord a què es refereix el paràgraf anterior es pot adoptar per decisió de la majoria dels delegats de prevenció quan no sigui possible reunir amb la urgència requerida l'òrgan de representació del personal.

 

I l’article 22.1 sobre vigilància de la salut preveu:

1. L'empresari ha de garantir als treballadors al seu servei la vigilància periòdica del seu estat de salut segons els riscos inherents al treball. Aquesta vigilància només es pot dur a terme quan el treballador hi doni el seu consentiment. Només s'exceptuen d'aquest caràcter voluntari, amb l'informe previ dels representants dels treballadors, els supòsits en què la realització dels reconeixements sigui imprescindible per avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la salut dels treballadors o per verificar si l'estat de salut del treballador pot constituir un perill per a ell mateix, per als altres treballadors o per a altres persones relacionades amb l'empresa o bé quan així s'estableixi en una disposició legal amb relació a la protecció de riscos específics i activitats de perillositat especial. En qualsevol cas, cal optar per la realització d'aquells reconeixements o aquelles proves que causen menys molèsties al treballador i que siguin proporcionals al risc.

USTEC·STEs (IAC) ens posem a disposició del conjunt de treballadores i treballadors per facilitar tota la informació i assessorament i, s’hi s’escau, presentar una denúncia a Inspecció de Treball centre a centre, si es comprova que no es garanteixen la màxima protecció i prevenció dels riscos de salut laboral davant el SARS-CoV-2.

D'altra banda, juntament amb altres sindicats, USTEC·STEs (IAC) ha demanat la dimissió del conseller Josep Bargalló. No podem entendre de cap manera que un pla com aquest, amb l’abast i la importància que té en el context d'una crisi sanitària greu, no s’hagi negociat ni amb els sindicats ni amb la comunitat educativa. Considerem que la incapacitat de negociació del Departament d’Educació deixa en extrema vulnerabilitat no només els treballadors i treballadores dels centres sinó tot l’alumnat i la salut pública en general.

Si, de manera irresponsable, el Departament d’Educació continua obligant els docents a assistir als centres el proper dilluns, USTEC·STEs (IAC) emprendrà les accions legals que consideri oportunes per denunciar la vulneració de la llei tant dels representants de l'Administració com dels equips directius.
 

Dijous 28 de maig de 2020

USTEC·STEs (IAC)

 

 

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes