Premsa

EL PUNT AVUI. 27 febrer 2020  Els sindicats reclamen millores i més places en la formació d’adults

27 febrer 2020 

EDUCACIÓ

Els sindicats reclamen millores i més places en la formació d’adults

R.M.B

Els sin­di­cats de l’ense­nya­ment van exi­gir ahir al depar­ta­ment d’Edu­cació que s’avanci en la cre­ació de més cen­tres de for­mació d’adults i que s’abordi com una neces­si­tat per garan­tir un dret fona­men­tal de la població. El res­pon­sa­ble de la for­mació d’adults d’ Ustec·STEs-IAC, Joan Sebastià Jor­dana, va expli­car ahir després de la reunió que tots els sin­di­cats van man­te­nir amb res­pon­sa­bles del depar­ta­ment que “des que Edu­cació la va assu­mir, cap al 2006, no s’ha creat cap cen­tre nou”. Segons recull l’Ides­cat, a Cata­lu­nya estu­dien gai­rebé 62.000 per­so­nes en 205 cen­tres. Hi ha comar­ques que no en tenen cap, com la Terra Alta, el Pri­o­rat, el Pallars Sobirà i el Moianès. “El pro­blema és que no es con­si­dera una edu­cació obli­gatòria i el mapa actual ha que­dat anti­quat“, asse­nyala el repre­sen­tant sin­di­cal, que rei­vin­dica la for­mació d’adults com un ele­ment d’inte­gració de les per­so­nes nou­vi­gu­des i reclama la cre­ació d’una xarxa pública que cobreixi les neces­si­tats.

Els sin­di­cats han sor­tit del depar­ta­ment amb el com­promís d’un calen­dari de nego­ci­a­ci­ons. Dema­nen a més que es creï un grup de tre­ball par­la­men­tari que avanci en una nova nor­ma­tiva, perquè l’actual data del 1991.

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes