Exigim al Departament la immediata regulació de l’equiparació laboral i retributiva dels docents del cos de professors tècnics de fo…

Exigim al Departament la immediata regulació de l’equiparació laboral i retributiva dels docents del cos de professors tècnics de formació professional (PTFP) al cos de professors d’ensenyament secundari (PES)

Davant la discriminatòria situació laboral en la qual es troben milers de professor/es tècnics de formació professional del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la Unió Sindical de Treballadors de l’Ensenyament de Catalunya (USTEC-STEs (IAC) va iniciar un procés administratiu la finalitat del qual és exigir al Departament la immediata regulació de l’equiparació laboral i retributiva dels docents del cos de professors tècnics de formació professional (PTFP) al cos de professors d’ensenyament secundari (PES) adscrits al Departament d’Ensenyament. El Departament va rebutjar aquesta demanda.

Fa molt de temps que USTEC·STEs, sindicat majoritari de l’ensenyament públic a Catalunya, denuncia la situació en què es troba el col·lectiu de professors tècnics d’FP a Catalunya, uns 3.000 docents, i arreu l’Estat espanyol, uns 34.000.

Aquest greuge, difícil d’entendre, va començar amb l’entrada en vigor de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre de 1990, d’ordenació general del sistema educatiu (LOGSE), derogada per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig d’educació (LOE), modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE), ja que, d’acord amb la seva disposició addicional desena, es va constituir el cos de PTFP, amb la finalitat, entre d’altres, d’oferir una solució parcial i conjuntural al col·lectiu de professors mestres de taller en unificar els centres de batxillerat amb els que impartien formació professional reglada.

Aquesta solució salomònica ha suposat que durant vint-i-vuit anys milers de professor/es de l’administració pública espanyola hagin patit una discriminació que no només afecta les seves condicions laborals salarials i de promoció professionals sinó també la pensió de jubilació, en la mesura que l’haver regulador d’un pensionista PTFP és 8.638,54 euros bruts inferior al d’un professor del cos de professors d’ensenyaments secundaris.

Segons la normativa actual, els requisits d’accés a la funció pública docent són els mateixos per a l’ingrés als cossos de PTFP i de PS, ja que l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP) recollí la reforma provocada per l’aplicació a l’Estat espanyol del marc europeu d’estudis superiors, el qual transformava les titulacions universitàries existents (llicenciatures, arquitectures i enginyeries superiors, diplomatures, enginyeries tècniques i arquitectures tècniques) en graus universitaris. L’EBEP estructura i classifica en diferents grups els llocs de treball d’acord amb la titulació requerida per ingressar-hi i la responsabilitat del lloc de treball. Dels tres grups regulats (A, B i C), es reserva el GRUP A per als titulats en grau universitari, i depenent de la responsabilitat del lloc de treball que s’ocupi i de les proves per accedir-hi, el lloc de treball s’ubica al subgrup A1 o A2. Doncs bé, els requisits d’accés són idèntics tant per al cos PTFP com per al cos PES.

Per tant, s’exhaureixen les diferències en la titulació d’accés, excepte en només 10 especialitats d’un total de 29 (Annex VI RD 276/2007) eminentment pràctiques que no tenen ensenyaments universitaris, i s’accepten titulacions de grau superior declarades equivalents a l’efecte de docència. Aquests docents, provinents normalment del món laboral, tenen un nivell de coneixements pràctics molt elevat. Aquests coneixements, que no s’ensenyen a cap universitat són imprescindibles per a la formació dels i les alumnes d’aquestes famílies professionals.

A partir de l’entrada en vigor de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, el professorat del cos PTFP s’hauria d’haver integrat en el subgrup A1 i no pas en l’A2, en la mesura que els requisits d’accés són idèntics i realitza les mateixes funcions i el mateix horari i la mateixa responsabilitat en els mateixos nivells educatius que el professorat del cos PS, el qual sí que va ser integrat en el subgrup A1.

A més de dur a terme les mateixes funcions, els professors tècnics opten també als mateixos càrrecs: tutor, cap de departament, coordinador, cap d’estudis o director entre d’altres.

D’altra banda, la normativa que assigna determinats mòduls o crèdits a un o un altre cos docent dins el currículum del cicle formatiu és en general arbitrària, discriminatòria i interessada. La realitat, però, és que a molts centres educatius no es té en compte, i s’atribueixen al o la docent amb major competència, independentment que sigui PS o PT.

No es pot permetre que l’Administració discrimini una part del professorat d’FP fent valer una llei anterior en què les titulacions eren clarament diferenciades i encara menys quan els requisits d’accés a la funció pública docent i les funcions i obligacions són les mateixes per a tot el professorat de les diferents especialitats d’FP.

USTEC·STEs treballa, des de fa temps, per la creació d’un cos únic de professors d’FP en el marc del subgrup A1 establert per l’EBEP. Mentrestant, i atenent que la competència en matèria de cossos docents és de l’Estat espanyol, demanem un complement per als PTFP, adscrits al subgrup professional A2, per equiparar-los salarialment als PES, adscrits al subgrup professional A1.

Per a USTEC·STEs, aquesta mesura és un primer pas per assolir dues de les nostres reivindicacions principals:

– A IGUAL TREBALL, IGUAL SALARI I IGUALS CONDICIONS LABORALS.

– EL COS ÚNIC DOCENT.

En aquesta línia, USTEC·STEs ha impulsat la presentació d’un recurs contenciós administratiu als jutjats de Barcelona contra el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya demanant l’equiparació salarial i, consegüentment, professional del professorat de formació professional del Departament.

 

Barcelona, novembre de 2018

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes