FP

Comunicat d’USTEC: L’horari lectiu del professorat NO és de 20 hores setmanals

Després de diferents accions sindicals i mobilitzacions dutes a terme principalment durant els mesos anteriors, el gener de 2017 vam aconseguir un compromís del Departament que havia de permetre revertir una part de les retallades patides durant els darrers anys. Aquest compromís es va traduir en l’Acord de 31 de gener de 2017, que havia de suposar una millora de l’educació pública i, evidentment, una millora de les nostres condicions laborals.

Un dels punts que hi destacava era la reducció d’una hora lectiva del nostre horari laboral setmanal. Doncs bé, tot i que l’Acord del 31 de gener de 2017 està en vigor i, per tant, ha de ser implementat i que la mateixa resolució sobre criteris de confecció de plantilles dels instituts recull les 19 hores lectives setmanals a secundària, el cert és que el Departament no està exigint que es compleixi la norma.

Per tant, demanem al Departament d’Ensenyament que posi tots els recursos necessaris per fer complir a tots els centres la normativa sobre les hores lectives setmanals (19 hores).

No hem d’oblidar que, en primer lloc, el punt 4 de la Resolució TSF/302/2018, de 19 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Mesa sectorial del personal docent no universitari a partir del curs escolar 2017-2018 (codi de conveni núm. 79100062132018), disposa la modificació, a partir del curs 2017-2018, del punt 2 de l'Acord GOV/60/2012, de 26 de juny, que fa referència a la distribució horària setmanal de les activitats lectives i complementàries del professorat, i estableix la jornada setmanal de 19 hores lectives per al professorat que imparteixen ensenyaments de règim general i especial.

A més, s’hi especifica que «la reducció d'una hora lectiva en els centres d'ensenyaments secundaris no ha de comportar un increment d'hores de guàrdia ni de vigilància».

En segon lloc, el punt 1.2 de la Resolució de 16 maig de 2018, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors dels instituts per al curs 2018-2019 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents, recull, entre les variables que s’han de tenir en compte per calcular el nombre total de plantilla de professors, la “dedicació lectiva setmanal de 19 hores”.

Per altra banda, i en tercer lloc, amb relació al càlcul de càrregues horàries dels cicles formatius, el punt 2,8 de la mateixa resolució especifica que “cada cicle formatiu té un currículum específic, que comprèn les hores lectives destinades a la formació en els instituts i les hores destinades a la formació en centres de treball (FCT)” i que “el total de la càrrega horària de cada cicle formatiu” es distribueix entre:

a) Hores assignades a cada crèdit/mòdul (teòric o pràctic). En determinats cicles/ mòduls es preveu el desdoblament de determinats crèdits/mòduls.

b) Hores a disposició del centre.

c) Hores per al crèdit/mòdul de síntesi.

d) Hores de tutoria per a formació en centres de treball.

Per concretar el nombre d’hores per determinar l’especialitat de cada lloc de treball (professors dels dos cossos amb atribució docent en formació professional i, en alguns cicles formatius, el professor o professora especialista), la resolució estableix que el càlcul d’hores lectives setmanals de cadascuna resulta de dividir el nombre total d’hores de cada crèdit/mòdul per 35 setmanes, que és la durada del curs escolar.

I per concretar quan s’ha de desdoblar, la normativa vigent especifica quins crèdits/mòduls curriculars i de síntesi requereixen desdoblament i n’estableix el percentatge, d’acord amb el disseny curricular del cicle. Amb aquest objectiu, s’aplica el càlcul del desdoblament quan la ràtio d’alumnes per grup és superior a 20 alumnes. Tanmateix, prèviament caldrà tenir en compte el nombre d’alumnes matriculats el curs 2017-2018 i el nombre d’alumnes avaluats en els diferents crèdits/mòduls de cada cicle formatiu en els darrers tres cursos acadèmics.

A tot això s’hi ha d’afegir que el total de llocs de treball d’especialitats de formació professional s’ha de determinar tenint en compte que els professors han d’impartir 19 hores lectives setmanals.

En quart lloc, el punt 2.7 disposa que, amb caràcter general, s’assigna un total d’hores per reducció de l’horari lectiu dels professors que desenvolupin funcions de coordinació dels instituts, en funció del nombre de grups d’escolarització.

En cinquè lloc, el punt 2 de l’Ordre ENS/108/2017, d'1 de juny, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2017-2018 per als centres educatius no universitaris de Catalunya, deixa clar que el curs escolar 2017-2018 comprèn el període que va des de l'1 de setembre de 2017 fins al 31 d'agost de 2018 i que les classes finalitzaran el dia 22 de juny, llevat dels ensenyaments de règim especial i de la formació professional, que ho faran d'acord amb la seva programació acadèmica.

Per tant, tenint en compte que fins el dia 22 de juny es realitzen activitats corresponents a la convocatòria extraordinària de cada unitat formativa i mòdul professional de cada cicle formatiu que s’ofereix al centre, el professorat d’FP té, com la resta de professorat de l’etapa secundària, activitats lectives fins el dia 22. I tot això sense oblidar que la programació acadèmica dels cicles formatius LOE, els quals són la gairebé la totalitat (només resten alguns LOGSE), és de 33 setmanes per curs acadèmic i convocatòria ordinària, segons els reials decrets i decrets d’ordenació del currículum de cada títol. Tota aquesta informació es pot trobar també en el document d’orientacions de cada cicle formatiu de l’XTEC.

Per últim, USTEC-STEs (IAC) vol denunciat que l’assignació d’hores de reducció per a coordinacions, tasques específiques, projectes i programes que actualment es desenvolupen en els centres d’FP no cobreixen ni de bon tros una part del temps que necessiten els docents que ostenten el càrrec per desenvolupar les tasques que hi són inherents. Per tant, aquesta mancança no és cap raó ni motiu perquè, per reduir-ne l’impacte, un equip directiu intenti o faci fer al professorat d’FP més hores lectives de la jornada legalment establerta, amb excuses com les 33-35 setmanes o d’altres.

 

Cal insistir, doncs, que, segons la normativa vigent, la jornada lectiva del professorat de secundària, incloent-hi el d’FP, és de 19 hores lectives setmanals.

Enllaços:

RESOLUCIÓ TSF/302/2018, de 19 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Mesa sectorial del personal docent no universitari a partir del curs escolar 2017-2018 (codi de conveni núm. 79100062132018).

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes