Borsa

NOVA OBERTURA DE LA BORSA DE TREBALL DOCENT, del 26 d’abril al 14 de maig

Xerrades informatives

Accés a l’aplicatiu per incriure’s

NORMATIVA:

RESOLUCIÓ ENS/763/2018, de 12 d’abril, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics dependents del Departament d’Ensenyament.

Resolució Marc (mèrits, requisits…)

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=554241&language=ca_ES

Modificació:

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=713169&language=ca_ES

 

Recomanacions bàsiques per veure si et pots apuntar:

Veure aquí si la teva titulació (ha d’estar acabada abans del 14 de maig) et permet entrar a la borsa.

Veure aquí si s’obre alguna de les especialitats a les que et pots apuntar i en quin àmbit territorial.

Recordeu que excepcionalment, i de forma condicionada a l’obtenció i presentació efectiva de la titulació o certificació corresponent a la formació pedagògica i didàctica (Màster de Formació del Professorat o Formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica), es pot manifestar el compromís d’obtenir aquesta titulació abans de l’inici del curs 2021-2022.

titulacions

“Relació entre especialitats a impartir i titulacions”:

2 maneres de fer la consulta:

a) Titulacions per impartir un ensenyament. Accés a la consulta per cos i especialitat i

b) Ensenyaments que podeu impartir. Accés a la consulta per titulació

 

Cossos i especialitats convocats:

Podeu consultar els cossos i especialitats convocats al següent enllaç:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/borsa-docents/incorporacio-borsa/cossos-especialitats/

Terminis:

-Termini per presentar la sol·licitud per formar part de la borsa: del 26 d’abril fins al 14 de maig de 2018

-Llista provisional de sol·licituds admeses i excloses: primera quinzena de juny del 2018

Inscripció. Accés a l’aplicatiu:

Quan s’obri el termini estarà disponible aquí

Una vegada es realitza la inscripció telemàtica caldrà registrar els documents físicament als Serveis Territorials del Departament corresponents.

Recordeu que alternativament es podrà presentar la petició de forma presencial a qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

Requisits generals i documentació que els justifica:

 • Per Secundària, EOI i FP Tenir la capacitació pedagògica adequada per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l’especialitat del lloc de treball que s’ha d’ocupar.
  1. Podeu comprovar quines titulacions necessiteu per cada especialitat i cos.
  2. O consultar a quines especialitats podeu accedir gràcies titulació/titulacions que teniu.
  3. Excepcionalment, i de forma condicionada a l’obtenció i presentació efectiva de la titulació o certificació corresponent a la formació pedagògica i didàctica (Màster de Formació del Professorat o Formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica), es pot manifestar el compromís d’obtenir aquesta titulació abans de l’inici del curs 2021-2022.
 • Tenir la nacionalitat espanyola o d’altres estats membres de la Unió Europea.
 • Tenir divuit anys complerts i no excedir els seixanta-cinc.
 • Fotocòpia del DNI o document acreditatiu de la nacionalitat en cas no ser espanyol. No podrà estar caducat.
 • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents a la funció docent.
 • Certificat mèdic oficial. RECORDEU que al certificat mèdic haurà d’apareixer la frase “No pateix cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos (el cos al que us inscribiu) i lloc de treball (l’especialitat o especialitats a les que us iscribiu) que s’ha d’ocupar”.
 • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques.
 • Declaració jurada de no haver estat separat del servei mitjançant expedient disciplinari.
 • No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d’éssers humans, d’acord a la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor.
 • Declaració responsable de no haver estat condemnar per delictes sexuals.
 • Tenir el certificat de nivell de suficiència de català de la Secretaria de Política Lingüística, o una titulació equivalent, d’acord amb el que estableix el Decret 244/1991, de 28 d’octubre, sobre el coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya que es requereix per a la provisió de llocs de treball dels centres públics d’ensenyaments no universitari dependents del Departament d’Ensenyament.
 • Fotocòpia compulsada del títol acadèmic. Si teniu dubtes, podeu consultar l’equivalència dels vostres títols aquí.
 • No ser funcionari o funcionària de carrera o en pràctiques del cos al qual es vol accedir.
 • Equivalències en les diferents titulacions de llengües estrangeres

Servei Territorial preferent

Heu de triar un Servei Territorial com a preferent d’entre els convocats per a l’especialitat a la qual us inscriviu. Durant el curs s’obren terminis per poder-ho modificar. Afilia’t i aniràs rebent tota la informació corresponent.

Per triar quin Serveis Territorials trieu com a preferent podeu consultar la nostra pàgina web: per quin número van?

Pàgina web del Departament amb informació d’aquesta inscripció

*Barem i documents justificatius dels mèrits

Únicament es valoren els mèrits assolits fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Un mateix mèrit no pot ser valorat per més d’un apartat o subapartat.

1 Experiència docent (màxim 18 punts)

1.1 Per cada mes complet durant el qual s’hagin impartit ensenyaments reglats corresponents a qualsevol nivell educatiu, 0,5 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del nomenament o contracte, o certificació expedida pel/per la directora/a del centre corresponent, amb el vist-i-plau de la Inspecció d’Educació, i pel/per la cap del servei de personal docent dels serveis territorials corresponents, o bé pel/per la secretari/a del col·legi de doctors i llicenciats o d’altres col·legis professionals, sempre que aquesta certificació pugui ser emesa d’acord amb els seus estatuts. Els serveis prestats a l’estranger s’acreditaran mitjançant certificats expedits pels ministeris d’educació, per les universitats o per altres administracions amb competències educatives dels països respectius, degudament traduïts a qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya.

Per als serveis prestats fora del Departament d’Educació s’ha d’acreditar la data de finalització de la prestació del servei mitjançant una diligència de cessament, una certificació d’empresa o algun altre document oficial on consti aquesta informació.

Per poder computar els serveis prestats als becaris de formació de docència i recerca com a experiència docent, caldria que la universitat on els ha prestat certifiqui que estan en possessió de totes i cadascuna de les facultats pròpies dels docents (que imparteixen la totalitat de la matèria d’un curs, que avaluen els alumnes de la matèria esmentada i que signen les actes corresponents).

També computen com a serveis docents els prestats com a educador en llars d’infants i com a professorat d’estudis catalans i altres llengües a les universitats de fora del domini lingüístic.

—2 Formació acadèmica

2.1 Expedient acadèmic del títols al·legats (sempre que en l’expedient acadèmic consti la nota mitjana).

Es valora exclusivament la nota mitjana dels títols al·legats com a requisit de titulació que preveu l’apartat 1.1.e) de l’annex 1 de la Resolució, tal i com a continuació s’indica:

De 6 punts fins a 7,50 punts: 1,5 punts.

De 7,51 punts fins a 10 punts: 2,5 punts.

Documents justificatius: expedient acadèmic original o fotocòpia compulsada en la qual es facin constar les puntuacions obtingudes en totes les assignatures i en la que figuri la nota mitjana.

En el cas que en la nota mitjana de l’expedient acadèmic no hi figurin les expressions numèriques completes, s’aplicaran les equivalències següents:

Aprovat: 5 punts.

Bé: 6 punts.

Notable: 7 punts.

Excel·lent: 9 punts.

Matrícula d’honor: 10 punts.

2.2 Per cada títol de doctor, 5 punts, màxim 10 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol de doctor o, en tot cas, de la certificació d’abonament dels drets d’expedició d’aquest, d’acord amb l’Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE núm. 167, de 13.7.1988).

2.3 Per titulacions universitàries, màxim 20 punts.

2.3.1 Per cada titulació universitària de primer cicle, 5 punts, màxim 10 punts.

2.3.2 Per cada titulació universitària de segon cicle, 5 punts, màxim 10 punts.

La puntuació corresponent a les titulacions de segon cicle (apartat 2.3.2) és acumulable a la del primer cicle de la mateixa llicenciatura (apartat 2.3.1).

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol o certificació acadèmica.

Quan la certificació acadèmica correspongui a una titulació de segon cicle, ha d’esmentar que ha superat el primer cicle.

2.4 Per titulacions de les escoles oficials d’idiomes o equivalents:

2.4.1 Per cada certificat de nivell intermedi o equivalent, 1 punt.

Són vàlids altres certificats equivalents al nivell B1 del marc europeu comú de referència per a les llengües.

2.4.2 Per cada certificat de nivell avançat, d’aptitud o equivalent d’escoles oficials d’idiomes, 2 punts.

Són vàlids altres certificats equivalents o superiors al nivell B2 del marc europeu comú de referència per a les llengües.

La puntuació corresponent a una titulació de nivell avançat no és acumulable a la del nivell intermedi de la mateixa titulació.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol o certificació acadèmica corresponent.

2.5 Per cada curs de formació i perfeccionament impartit o realitzat d’un mínim de 15 hores, diploma de postgrau o màsters finalitzats, 0,5 punts per cada 15 hores acreditades. Puntuació màxima 5 punts.

En aquest apartat es valoren, tant haver participat com haver impartit, cursos de formació permanent inclosos al Pla de formació permanent del Departament d’Educació o del de Benestar i Família o bé organitzats per les universitats o reconeguts pel Departament d’Educació, o organitzats o reconeguts per altres comunitats autònomes amb plenes competències educatives, o pel Ministeri d’Educació i Ciència; així com els diplomes de postgrau o màsters finalitzats.

Exclusivament per a l’especialitat de música, es valoraran en els mateixos termes els cursos organitzats pels conservatoris de música.

Documents justificatius: en el cas dels cursos de formació, certificació acreditativa expedida per l’organisme o centre corresponent, amb especificació de les hores de durada (no s’accepta cap certificació que no les inclogui). Per els cursos inclosos al pla de formació o reconeguts, l’entitat col·laboradora corresponent hi ha de fer constar explícitament que aquest està inclòs o reconegut a l’esmentat pla, i hi ha d’indicar la resolució de reconeixement.

En cap cas no poden ser valorats mitjançant aquest apartat els cursos realitzats per a l’obtenció d’un títol o certificat acadèmic.

En el cas dels cursos de postgrau i màsters, fotocòpia compulsada del títol amb especificació de les hores de durada. Si en el títol no hi consten les hores, certificació acreditativa expedida per l’organisme o centre corresponent, on constin les hores de durada, juntament amb una fotocòpia compulsada del títol o del rebut que acrediti el pagament corresponent a la seva expedició. En qualsevol cas, és imprescindible especificar les hores de durada del postgrau o màster.

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes